สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 16

Description
1. สนทนาภาษาธรรม เลม ๑๖ จากเว็บไซตกัลยาณธรรม ตอบปญหาโดย…

Please download to get full document.

View again

of 105
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 10 | Pages: 105

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. สนทนาภาษาธรรม เลม ๑๖ จากเว็บไซตกัลยาณธรรม ตอบปญหาโดย ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
 • 2. ชมรมกัลยาณธรรม หนังสือดีอันดับที่ ๑๐๙สนทนาภาษาธรรมเลม ๑๖ : จาก website kanlayanatam.comตอบคำถามโดย : ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชาโดย ขอนอมถวายเปนพุทธบูชาชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒๙๖๒๔หรือ ชมรมกัลยาณธรรม ๘๙/๖-๗ ซอยศึกษาวิทยา ถ.สาธรเหนือ และ สีลม บางรัก กทม. โทร. ๐๒-๖๓๕๓๙๙๘ภาพปก : ภาพประกอบ : วิสูตร หรรษภิญโญ กราบบูชาอาจริยคุณรูปเลม-จัดพิมพ : กอนเมฆแอนดกนยกรป โทร. ๐๘๙ ๑๐๓-๓๖๕๐   ั  ุ แดพิมพครั้งที่ ๑ : ๕,๕๐๐ เลม ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหท้งปวง ั www.kanlayanatam.com
 • 3. คำนำในการจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชา อนุโมทนากถา การเดินทางของชีวต ยอมจะตองดำเนินไป ไมวาเราจะ ิ การทำหนังสือ สนทนาภาษาธรรม เลม ๑๖ ใหสำเร็จเต็มใจหรือไม ผูมีปญญายอมใชเวลาที่มีจำกัดนี้ สรางสรรคสิ่ง เปนรูปเลมได ตองใชความเพียรอยางมาก ขาพเจามิไดยอทอที่มีคุณคาสาระแกตนและผูอื่น หนังสือสนทนาภาษาธรรม เลม ดวยสำนึกไดวา ตราบใดที่ลมหายใจยังมีเขา - ออกรางกายนี้๑๖ เกิดจากความเมตตาของ ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่ ไดอยู การทำประโยชนใหมวลชนยังเปดโอกาสใหทำไดเปนแบบอยางทางแหงความดี บารมีทานทีไมเคยหยุดยัง ยอทอ ่ ้ตอความความเหนื่อยยาก ทำใหสาธุชนมีโอกาสไดรับแสงสวาง ขาพเจาอางเอาอานิสงสแหงบุญนี้ จงเปนพลวปจจัยสองนำจิตใจใหรูเทาทันทุกข ดำเนินชีวิตในวิถีธรรมไดอยางไม บันดาลใหทุกทานที่มีสวนรวมในการทำหนังสือเลมนี้ จงประสบหลงทิศทาง ความสำเร็จ และความสวัสดีของชีวิต จงทุกทานทุกคนเทอญ. คณะศิษยชาวกัลยาณธรรมทุกคน ขอนอมกราบคารวะในความเมตตาของทานอาจารย และหวังวาทุกทานจะไดรับประโยชนสมกับความเมตตาของทานอาจารยของพวกเรา ได ดร.สนอง วรอุไรสละเวลาและกำลังปญญาอุทิศเพื่อมวลชน. คณะผูจัดทำ ชมรมกัลยาณธรรม
 • 4. ๖ : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m ๓๑. เปนไปไดหรือ ............................................................................................ ๖๖ ๓๒. กลัวบาปติดตัว ........................................................................................ ๗๐ ๓๓. เหมือนจะสงบ ......................................................................................... ๗๓ หนา ๓๔. แรงบันดาลใจ .......................................................................................... ๗๔ ๓๕. ความเชื่อของเขา ................................................................................... ๗๕๑. เขาเชื่อวาหนูเปนหญิง .......................................................................... ๑๐ ๓๖. หลับในระหวางสวดมนต ............................................................................ ๗๗๒. ญาณหรือฌาน ........................................................................................ ๑๒ ๓๗. สองเดือนที่ผานมา ................................................................................ ๗๙๓. อาชีพขายเครื่องบำรุงผิว .................................................................... ๑๔ ๓๘. คนเลี้ยงกุมารทอง ................................................................................. ๘๑๔. ละเมิดลิขสิทธิ์ ......................................................................................... ๑๕ ๓๙. งวงนอนทุกครั้ง ..................................................................................... ๘๒๕. ปองกันตัวอยางไร ................................................................................. ๑๙ ๔๐. ทำหมันสุนัขและแมว ............................................................................ ๘๔๖. สมมุตตาง-สภาวะเหมือน ........................................................................... ๒๐ ิ  ๔๑. ธุรกิจไมเจริญ .......................................................................................... ๘๕๗. ตื่นไมทัน .................................................................................................... ๒๑ ๔๒. หนูตองตัดสินใจ ...................................................................................... ๘๖๘. เรื่องของขันธ ๕ .................................................................................... ๒๓ ๔๓. ถูกตอตาน ................................................................................................. ๘๘๙. สันดานที่ตองดัด .................................................................................... ๒๕ ๔๔. ระลึกอยางไร ........................................................................................... ๙๓๑๐. เทวดาเขานิพพาน .................................................................................. ๒๗ ๔๕. ทำไมตองเปนเรา .................................................................................... ๙๔๑๑. มิไดอธิษฐาน ........................................................................................... ๒๗ ๔๖. อยากชวยสัมภเวสี ................................................................................. ๙๖๑๒. อยากบวชเปนชี ....................................................................................... ๓๐ ๔๗. วิทยากรบรรยายธรรม ........................................................................ ๙๗๑๓. เครื่องหมายที่เกิดกับจิต ..................................................................... ๓๒ ๔๘. การุณยฆาต ............................................................................................. ๙๙๑๔. ซองกฐินตกคาง ...................................................................................... ๓๔ ๔๙. ทานยังดื่มเบียร .................................................................................... ๑๐๑๑๕. ไดยนเสียงสวดมนต .............................................................................. ๓๖ ิ ๕๐. ศีลที่นำสูสมาธิ ..................................................................................... ๑๐๔๑๖. คุณแมไมชอบ .......................................................................................... ๓๗ ๕๑. ถูกทางหรือไมคะ ................................................................................. ๑๐๕๑๗. เปนไปตามกรรม ..................................................................................... ๓๙ ๕๒. ปรารถนาพุทธภูมิ ............................................................................... ๑๐๙๑๘. ขอคำชี้แนะ ............................................................................................... ๔๔ ๕๓. กลัวเอาเปรียบคนอื่น ......................................................................... ๑๑๐๑๙. ทำยังไงดีละ ............................................................................................. ๔๖ ๕๔. หนูเขาบาน ............................................................................................. ๑๑๑๒๐. ยังไมใชของจริง .................................................................................... ๔๙ ๕๕. เหตุผลทางการตลาด ........................................................................ ๑๑๓๒๑. จริงหรือเปลา ........................................................................................... ๕๓ ๕๖. เจอดีกวาไมเจอ .................................................................................... ๑๑๕๒๒. กรรมของแม ........................................................................................... ๕๔ ๕๗. รูสึกไมสบายใจ ..................................................................................... ๑๑๘๒๓. โกงเงินหลวง ............................................................................................ ๕๖ ๕๘. เหมือนไดกลับบาน ............................................................................. ๑๒๐๒๔. หนูไมสบายใจ .......................................................................................... ๕๗ ๕๙. ยังมิไดตายไปไหน ............................................................................... ๑๒๒๒๕. มีสัจจะยังไงคะ ....................................................................................... ๕๘ ๖๐. อาการเหมือนสะอื้น .......................................................................... ๑๒๗๒๖. อาหารทะเลเผา ...................................................................................... ๕๙ ๖๑. โทรศัพทมาขู ......................................................................................... ๑๒๙๒๗. ตั้งโปรแกรมจิตไวผิด ............................................................................ ๖๑ ๖๒. คิดที่จะเรียนตอ ป.โท ........................................................................ ๑๓๑๒๘. ใชและไมใช ............................................................................................... ๖๒ ๖๓. แทงลูก .................................................................................................... ๑๓๒๒๙. เริ่มเห็นกองทุกข ..................................................................................... ๖๓ ๖๔. ฟงผิดฟงใหมได .................................................................................... ๑๓๓๓๐. โลกของใคร .............................................................................................. ๖๖ ๖๕. หนูคิดไปเองคะ .................................................................................... ๑๓๖
 • 5. ๖๖. จริงหรือไม ............................................................................................. ๑๓๗๖๗. การตัดสินใจถูกตอง ........................................................................... ๑๓๘ คติธรรมสอนวิธีทำนา แบบพระพุทธะใหชาวนาฟง๖๘. หนูควรทำอยางไร ............................................................................... ๑๓๙ พระพุทธองคทรงตรัสกับชาวนาวา “เราก็เปนชาวนาดวยเหมือนกัน๖๙. ความบริสุทธิ์ใจ .................................................................................... ๑๔๑๗๐. สัพเพ สัตตาฯ ................................................................................ ๑๔๓ เราเตรียมพรอมทุกอยางที่จะทำนา มีทั่งเมล็ดพันธุขาวที่ใช” ทานเปนชาวนา๗๑. ถูกขมขืน . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . . . . . . . . . . ๑๔๔ ยังไง วัว ไถ และอุปกรณตางๆ ไมเห็นมีเลย พระองคทรงตรัส “สิงเหลานันเรา ่ ้๗๒. หมดความรูสึก ..................................................................................... ๑๔๕ ไดมีติดตัวมาทั้งหมดแลว ทานจงฟงใหดีเถิด เราจะบอกใหทานทราบทุกอยาง๗๓. เกิดที่ตัวเอง .......................................................................................... ๑๔๙๗๔. ดิฉันเริ่มเพี้ยน ....................................................................................... ๑๕๐ “เมล็ดพืชของเราคือความปรารถนาและกรุณาที่จะชวยสรรพสัตว๗๕. มิไดอยูโดดเดี่ยว .................................................................................. ๑๕๕ เรามีความเชืออันมันคง และตังใจแนวแนเพือเปนพุทธะรวมทังสินทีเราไดตรัสรู ่ ่ ้ ่ ้ ้ ่๗๖. อายพระที่หอยคอ ............................................................................... ๑๕๖ ที่โคนตนโพธิ์ น้ำสำหรับหลอเลี้ยงตนขาวของเราใหงดงามนั้น คือกุศลกรรมอัน๗๗. เขาถึง-ถูกตรง-กินใจ ......................................................................... ๑๕๗๗๘. บุญชวยทัน ............................................................................................. ๑๖๐ มหาศาลที่เราไดพากเพียรพยายามกระทำสืบมาจนกระทั่งถึงวันตรัสรู ปญญา๗๙. พอปูทายแมน ....................................................................................... ๑๖๒ เปนแอกและไถของเรา ใจเปนเชือกชักสำหรับบังคับวัว ความละอายบาป อัน๘๐. คนคิดมาก .............................................................................................. ๑๖๔ เปนเครื่องกีดกันบาปออกเสียจากจิต เปนงอนไถอันงามงอนของเรา ธรรมะซึ่ง๘๑. หนูสงสัย ................................................................................................. ๑๖๖๘๒. สะกดจิต ................................................................................................. ๑๖๗ ทำใหเราสามารถขจัดสิงชัวและประกอบสิงดี เปนคันสำหรับจับ ก็เมือทานไถนา ่ ่ ่ ่๘๓. เวนวันที่ไมสะดวก ............................................................................... ๑๖๘ ของทาน ทานยอมตัดและกลบหญาที่เปนโทษทุกอยางเสียฉันใด ผูที่รูอริยสัจ๘๔. รูสึกวางมาก ......................................................................................... ๑๗๑ สี่ประการ ก็ยอมตัดและกลบอกุศลจิตอันชั่วรายภายในตัวเขาฉันนั้น พอตกค่ำ๘๕. จดหมายฉบับที่ ๓ ............................................................................... ๑๗๒๘๖. สมควรหรือไม ...................................................................................... ๑๗๔ เสร็จงานกลางวัน ทานแกวัวแลวปลอย ฉันใด ผูเปนบัณฑิตก็ยึดมั่นอยูแตใน๘๗. บริจาคโรงศพ ...................................................................................... ๑๗๕ ความบริสุทธิ์ ยอมสละสิ่งอันไมบริสุทธิ์ใหออกไป ฉันนั้น วัวของทานตองแข็ง๘๘. เกรดนักศึกษา ..................................................................................... ๑๗๗ ขอลากไถเพือไถพืนทีนาของทานใหเหมาะแกการหวาน ฉันใด ผูมีปญญาก็ตังหนา ่ ้ ่  ้๘๙. พิจารณาตอนไหน ............................................................................... ๑๗๙๙๐. ลูกชาวไร-ชาวนา ................................................................................. ๑๘๐ พยายามจนสุดกำลัง เพื่อชำระสันดานของตนใหสะอาดเหมาะสมแกการลุถึง๙๑. สมัยยังเปนเด็ก .................................................................................... ๑๘๑ นิพพาน ฉันนั้น ชาวนาทำงานหนักเพื่อตบแตงที่ดินใหเหมาะแกเมล็ดพืช ฉันใด๙๒. เลือกคนเชา .......................................................................................... ๑๘๘ บัณฑิตก็ประกอบความพยายามหนัก เพื่อกำจัดโทษแหงวัฏสงสาร ฉันนั้น”๙๓. บรรลุธรรมแบบเฉียบพลัน .............................................................. ๑๘๙๙๔. ไมไดกลาวเชนนั้น ................................................................................ ๑๙๓ การเกษตรที่ชาวนาทำ ตองผิดหวังอยูบอยๆ กับการเก็บเกี่ยวถึงกับ๙๕. อามามาหา ............................................................................................ ๑๙๔ โกรธหัวปนนอนไมหลับ สวนผูทำนาแหงปญญาเพื่อลุถึงนิพพาน ไมเคยไดรับ๙๖. ไมเห็นนิมิต ............................................................................................. ๑๙๖ ความไมพอใจเชนนันเลย เขาเปนผูแนนอนทีจะตองไดเก็บเกียวผลงานของเขา ้  ่ ่๙๗. ลูกสาวของดิฉัน .................................................................................. ๑๙๗๙๘. ดวงตาเห็นธรรม ................................................................................. ๒๐๒ เต็มที่ มีความสุขเต็มที่ มีความพอใจเต็มที่ เมื่อไดมองเห็นผลคือนิพพานนั้น๙๙. ชอบดาในใจ .......................................................................................... ๒๐๓ พระพุทธองคบอกชาวนาผูนั้น ตนก็เปนชาวนาและมีวิธีทำนาดังนี้.๑๐๐. คุณตาชวยหนู ....................................................................................... ๒๐๔
 • 6. 10 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๐ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๖ : ๑๑ 11๑. เขาเชื่อวาหนูเปนหญิง อยางใด และหากจะใหหนูไมผิดศีลก็คือ หนูตองเสพกามกับผู หญิงเทานั้นจึงจะไมผิดศีล หรือหากหนูอยากจะถึงซึ่งนิพพานก็คำถาม ตองครองตัวเปนโสดและถือศีลอยางเครงครัด หนูลืมบอกไป สวัสดีคะหนูมีคำถามอยากจะเรียนถามคะ คะวาเขามุงมั่นที่จะถึงซึ่งนิพพานเปนอยางมาก หลังจากที่เมื่อ หนู เปน สาว ประเภท สอง ที่ ผาตัด แปลง เพศ เรียบรอย สามปทีแลวแมของเขาจากไปอยางกระทันหันจากโรคมะเร็ง เขา ่แลว ไดรูจักและคบกับชายคนหนึ่ง ในฐานะแฟนหรือคนรักมา จึงหาที่พึ่งดวยเรื่องนี้ หนูฟงมาดังนั้นก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูด แตหนูประมาณหนึ่งปแลว กอนหนานี้ที่คบกันเคาไมไดบอกพอเขา จน ตองการความกระจางจากอาจารยอีกทีนึงคะกระทังวันหนึงพอของเขารูก็สังใหเลิกคบกันตัดขาดกันเลย โดย ่ ่  ่ หนูขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไวลวงหนานะคะใหเหตุผลวาการคบกันแบบนีถือวาเปนดวงจิตชายสองดวงคบกัน ้ อาจารยถือวาผิดศีล แตวาเขาก็ยังเชือมันในตัวของเขาเองวาหนูเปนหญิง ่ ่จริงๆ จนเวลาผานไปประมาณอีกหาหกเดือนพอเขาก็จับไดวายัง คำตอบคบกันอีก และใชเงือนไขในเรืองของการผิดศีลมากลาวอางเชน ่ ่ ฆราวาสปุถุชน ควรมีศีล ๕ เปนธรรมคุมครองใจ แลวเดิม แตแฟนหนูเขาบอกกับหนูวาเขาไมเชื่อพอของเขา เพราะ จะสงผลใหสังคมสงบสุข การคบหาสมาคมมิไดผิดศีลขอไหน แตวาพอเขายังไมไดจบกิจ(หนูก็สงสัยในคำนี้เหมือนกัน) แลวเขาก็ หากคบกับคนไมดี จะทำใหชีวตวิบตได ผูใดคบกันฉันทเพือน แลว ิ ั ิ  ่มีโอกาสไดไปปรึกษาพระรูปหนึ่งจากวัดทางเหนือ จ.ลำพูน ซึ่ง ประพฤติเสพเมถุนกันและกัน โดยผูเปนพอแมหรือคูสมรสมิไดเปนพระทีทางบานเขานับถือเปนอยางมาก เห็นเขาเคยพูดใหหนู ่ ยินยอมใหประพฤติเชนนัน จึงจะถือวาผิดศีลขอกาเมสุมจฉาจาร ้ ิฟงประมาณวาพระรูปนีสำเร็จเปนพระอรหันตแลว และคำตอบ ้ อันเปนเหตุนำพาจิตวิญญาณไปเกิดเปนสัตวอยูในฉิมพลีนรกทีไดรับจากพระรูปนีก็คือ ผิดศีล คนทีคบกันแบบนีจะตองตกนรก ่ ้ ่ ้ หญิงที่ขายบริการทางเพศ หากไดรับอนุญาตจากพอเห็นเขาพูดประมาณวาหนูมีสัมมาทิฏฐิ ใหคบกันแบบเพื่อน แมใหทำได และผูซื้อบริการหากไดรับอนุญาตจากพอแม หรือ หนู ยังมีเรืองสงสัยอีกคะ เขาเคยพูดใหหนูฟงประมาณ ่ ภรรยา/สามีของตนแลว ไมถือวาผิดศีลแตผิดธรรม การสำเร็จวา การทีชายซือบริการหญิงบริการทางเพศนันไมผิด การสำเร็จ ่ ้ ้ ความใครดวยตัวเอง การดูหนังลามกไมถือวาผิดศีล แตเปนการความใครดวยตนเองและการดูหนังลามกก็ไมเปนการผิดศีลแต ประพฤติ ที่ ผิด ธรรม ประพฤติ แลว ทำให มี กิเลส เพิ่ม ขึ้น ในจิต
 • 7. 12 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๒ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๖ : ๑๓ 13วิญญาณ เชนเดียวกันหากสาวประเภทสองประพฤติเสพกาม ๓. สาเหตุทีทำใหไมสามารถทำใหเขาอุปจารสมาธิมีอะไร ่กับผูหญิง ที่ยังมิไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ ถือวาผิดศีลได บางครับ ? (ถาเปนไปไดขอละเอียดๆ ยิ่งดี ขอความกรุณาดวยเชนเดียวกัน ครับ) ขอขอบพระคุณทาน อาจารยดร.สนอง วรอุไร และ ผูใดปรารถนานำพาชีวตเขาถึงสภาวะนิพพาน ตองกำจัด  ิ ทาง ที ม งาน กั ล ยาณ ธรรม มากๆ ครั บ ที่ สละ เวลา มา ตอบกิเลสที่ผูกมัดใจ ใหตองเวียนตาย-เกิดในวัฏสงสารใหหมดไป ใน ปญหา ขอบคุณมากๆ ครับ ขอความกรุณาดวยนะครับ ! ขอพุทธศาสนาเรียกกิเลสเชนนี้วา สังโยชน ๑๐ หนึ่งในนั้นคือกิเลส ใหอาจารยดร.สนอง และทางทีมงาน สุขภาพแข็งแรงสมบูรณตัวทีเปนความกำหนัดในกาม (กามราคะ) ตองไมมอยูกับใจ และ ่ ี  และสมปรารถนาในธรรมจิตตองปลอดจากความไมรจริง (อวิชชา) แลวสภาวะนิพพานจึง ูจะเกิดขึ้นได คำตอบ (๑). ตอบวา ไมใช พัฒนาจิตใหเขาถึงความทรงฌาน หากผูถามปญหาประพฤติทาน ศีล ภาวนา อยูเสมอ ได ตองปฏิบัติสมถกรรมฐาน จนกระทั่งจิตเขาถึงสภาวะตั้งความสมปรารถนาในกาลขางหนายอมเปนไปได มั่นแนวแน (อัปปนาสมาธิ) จึงจะเรียกไดวาจิตทรงฌาน แต จะเขาถึงญาณไดในยุคนี้ตองมีจิตตั้งมั่นในระดับอุปจารสมาธิ (๒). เหตุที่นำพาจิตใหเขาถึงอุปจารสมาธิได อยางนอย ตองปฏิบัตใหเปนลำดับขั้นตอนดังนี้ ิ๒. ญาณหรือฌาน ๑. มีศีล ๕ บริสุทธิ์คุมใจอยูทุกขณะตื่น ๒. มีสัจจะคุมใจ ๓. มีความเพียร ปฏิบตสมถภาวนาในทุกอิรยาบถ อยาง ั ิ ิคำถาม ตอเนื่องและยาวนาน สวัสดีครับ .... ขอกราบเรียนถามทานอ.ดร.สนอง ดังนี้ ๔. ประพฤติมักนอยในการบริโภคครับ ๕. ประพฤติมักนอยในการพูดจา , การฟง , การดู ๑. อยากทราบวา จะเขาญาณไดเนี่ย ตองเขา อุปจาร ฯลฯสมาธิใหไดเทานั้นใชหรือไม อยางไรครับ ? (๓). ผูใดประพฤติตรงขามกับ (๒) ยอมเปนเหตุทำให ๒. เหตุทำใหเขาอุปจารสมาธิ มีอะไรบางครับ ? การพัฒนาจิต เขาไมถึงความตั้งมั่นเปนอุปจารสมาธิ
 • 8. 14 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๔ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๖ : ๑๕ 15๓. อาชีพขายเครื่องบำรุงผิว การอุทศบุญยอมเกิดขึน สวนผูทีมิไดถูกระบุชือจึงไมมสิทธิมารับ ิ ้  ่ ่ ี ์ บุญที่มีผูอุทิศคำถาม อนึ่ง ตามกฎแหงกรรม ผูอุทิศสิ่งใดใหกับผูอื่น ผูอุทิศ ขอความกรุณาอาจารยสนองชวยตอบคำถามดังนี้คะ ยอมมีมากในสิ่งนั้น ดังนั้นผูมีปญญาเห็นถูก จึงอุทิศบุญไดทุก ๑. เวลาสวดมนตตองสวดแบบที่พระสวดไหมคะ ปกติ วันจะสวดแบบอานหรือทอง ไมเปนทำนองอยางพระสวด (๓). อาชีพขายเครื่องบำรุงผิว เครื่องสำอาง ในสังคม ๒. เวลาอุทศบุญกุศลควรจะเจาะจงชือไหม เคยอานเจอ ิ ่ โลก ถือวา เปน อา ชีพ ที่ ดี เพราะ ประพฤติ แลว ไม ผิด กฎหมายวาควรเจาะจงใหชัดวาใหใคร แลวถาอุทศแบบบทสวด อิทัง เม... ิ ประพฤติแลวทำใหไดปจจัยมาบำรุงเลี้ยงชีวิตใหมีความสะดวกบุญเราจะเหลือพอใหคนที่เราเจาะจงอยากใหไหมคะ เพราะบุญ สบาย และมีความสุขในเบื้องตนไดเราอาจมีแคนอยนิด แลวก็อุทิศทุกวัน ในทางธรรมเป น อาชี พ ที่ ท ำแล ว เพิ่ ม กิ เ ลส (โมหะ) ๓. อาชีพขายเครื่องบำรุงผิว เครื่องสำอางเปนอาชีพ ใหกับจิต เขานิพพานไมไดไมดีหรือเปลาคะเพราะทำใหคนหลงในรูปกายภายนอก แตคิดวาคนทางโลกยังตองใหรูปเปนตัวชวยในการหาเลี้ยงชีพอยูขอบพระคุณอาจารยอยางสูงคะ ๔. ละเมิดลิขสิทธิ์คำตอบ (๑). การสวดมนตที่มีระเบียบสูงต่ำ มีจังหวะสั้นยาว คำถาม(ทำนอง) หรือการอานบทมนตแบบออกเสียง หากสวดหรืออาน กราบสวัสดี อาจารยดร.สนอง วรอุไรบทมนต แลวเขาใจความหมายที่กลาวไวในบทมนต ยอมเขาถึง ผมไดฟงการบรรยายธรรมจากทางเว็ปไซต มีความอานิสงสเหมือนกัน คือ เปนบอเกิดแหงบุญ ดวยทำใหม
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks