สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 09

Description
1.  π∑π“¿“…“∏√√¡ ‡≈à¡ ˘ ®“°‡«Á∫‰´¥å°—≈¬“≥∏√√¡ µÕ∫ªí≠À“‚¥¬ ∑à“πÕ“®“√¬å…

Please download to get full document.

View again

of 105
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 7 | Pages: 105

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1.  π∑π“¿“…“∏√√¡ ‡≈à¡ ˘ ®“°‡«Á∫‰´¥å°—≈¬“≥∏√√¡ µÕ∫ªí≠À“‚¥¬ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
 • 2. ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Àπ—ß ◊Õ¥’Õ—π¥—∫∑’Ë Ù¯ π∑π“¿“…“∏√√¡‡≈à¡ ˘ : ®“° website kanlayanatam.comµÕ∫§”∂“¡‚¥¬ : ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“‚¥¬™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Ò ∂.ª√–‚§π™—¬ µ.ª“°πÈ” Õ.‡¡◊Õß ¢ÕπâÕ¡∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‚∑√. Ú-˜Ú˘ˆÚÙÀ√◊Õ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ ¯˘/ˆ-˜ ´Õ¬»÷°…“«‘∑¬“ ∂. “∏√‡Àπ◊Õ ·≈–  ’≈¡ ∫“ß√—° °∑¡. ‚∑√. Ú-ˆÛıÛ˘˘¯¿“檰 : ¿“æ ’πÈ” °√“∫∫Ÿ™“Õ“®√‘¬§ÿ≥»‘≈ªîπ : §ÿ≥«‘ Ÿµ√ À√√…å¿‘≠‚≠¢âÕ∏√√¡ª√–°Õ∫‡≈à¡ : ®“°Àπ—ß ◊Õª√–∑’ª àÕß™’«‘µ ·¥à ‚¥¬ Õ√‘‚¬ ¿‘°¢ÿ√Ÿª‡≈à¡-®—¥æ‘¡æå : °âÕπ‡¡¶·Õπ¥å°—π¬å°√ÿäª ‚∑√. ¯˘ ÒÛ-Ûˆıæ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ò : ıı ‹‡≈à¡ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√  —ææ∑“π—ß ∏—¡¡∑“π—ß ™‘𓵑 °“√„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“π ¬àÕ¡™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß www.kanlayanatam.com
 • 3. §”π”„π°“√®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ Õπÿ‚¡∑π“°∂“ ‡√‘Ë¡µâπ»—°√“™„À¡à ¥â«¬¢à“«§√“«∑’˵âÕßµ—Èß µ‘√∫À≈“¬ — ¡’¥  ‘Ë« ¢«“π®–§¡‰¥â µâÕß¡’À‘π ¡’Õÿª°√≥凪ìπ‡√◊ËÕß√“«„À⥔√ß µ‘¡—ËπÕ¬ŸàÕ¬à“ßæՇ撬߷≈–‰¡àª√–¡“∑ ‡¡◊ËÕ¡’ ‡§√◊ËÕß≈—∫ ºŸâµÕ∫ªí≠À“‰¥â√—∫§«“¡‡¡µµ“®“°§√ŸºŸâÕ“√’¬å  àß«‘°ƒµ‘ª≠À“‰¡à«à“¥â“π„¥ Ê ¡“°√–∑∫ ºŸâ∑’˧√Õß µ‘¡—Ëπ‡∑à“π—Èπ∑’Ë í ªí≠À“À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫¡“„Àâ ‰¥â „™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ≈—∫ªí≠≠“®–‡ªìπºŸâ√Õ¥ „À⧡ ®÷ߢբÕ∫§ÿ≥¡“¥â«¬§«“¡®√‘ß„® ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ°∑à“π∑’ˇÀÁπ  π∑π“¿“…“∏√√¡¬◊πÀ¬—¥¡“∂÷߇≈à¡∑’Ë ˘ ·≈â« ·≈–®– §ÿ≥§à“·Ààß°“√„Àâªí≠≠“‡ªìπ∑“𠉥â ≈–·√ß°“¬ ·√ß„® ·√߇¥‘πÀπ⓵àÕ‰ª‰¡àÀ¬ÿ¥¬—ß ‡æ√“–æ«°‡√“‚™§¥’∑’Ë ‰¥â√∫§«“¡‡¡µµ“ È — ∑√—æ¬å √à«¡ √â“ߺ≈ß“π∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ¡’æ≈—ß  “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’ˬπ°√ÿ≥“®“°∑à“πÕ“®“√¬åºŸâ∑√ߪí≠≠“‡≈‘»∑“ß∏√√¡ °Õ√ª¥â«¬ «‘∂’™’«‘µ¢ÕߺŸâ¡’ªí≠À“ √«¡∂÷ß¡«≈™πºŸâ»√—∑∏“ π”µ—«‡¢â“¡“§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πº≈“π‘ ß å·Ààß∏√√¡–·≈–∏√√¡∑“π ·¡â®–µâÕß  —¡º— °—∫º≈ß“π∑“ߥâ“πªí≠≠“ ·≈–ª√—∫·°â ‰¢™’«‘µ „Àâ¡“Õ¬Ÿàæ∫°—∫ªí≠À“Õÿª √√§„¥Ê §≥–ºŸâ®—¥∑”∑ÿ°§π°Á ‰¡à‡§¬∑âÕ∂Õ¬ ·µà„π à«π∑’ˇªì𧫓¡®√‘ß·≈–ª≈Õ¥®“°¿—¬ ∑’Ë®–‡ªìπ‡Àµÿ∑”„Àâ·≈–À«—߇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß«à“∑ÿ°∑à“π®–‰¥â√—∫ “√–ª√–‚¬™πå ·≈– ™’«‘µµ°À≈àπ‰ª Ÿà°√–· «π„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘™à«¬°—π‡º¬·æ√à®√√‚≈ß∏√√¡–„À⇪ìπ∑’Ëæ÷ËߢÕß √√æ —µ«å „π ¢â“懮â“Õâ“߇ՓՓπ‘ ß å·Ààß∑“ππ’È ®ß‡ªìπæ≈«ªí®®—¬ π”擬“¡«‘°ƒµ‘‡™àππ’È ™’«‘µ¢Õß∑ÿ°∑à“π Ÿà ÿ§µ‘ æ∫·µà§«“¡ ß∫ ÿ¢ ·≈–¡’®‘µ«‘≠≠“≥ Ω“°¢âÕ‡µ◊Õπ„®„Àâ∑ÿ°∑à“π√–≈÷°∂÷ßÀπâ“∑’ËÀ≈—°¢Õß°“√ æâπ‰ª®“° ‘ËßÕ—π‡ªìπ ¡¡ÿµ‘‡¢â“ Ÿà§«“¡«‘¡ÿµµ‘‰¥â‡ªìπ‡∫◊ÈÕß ÿ¥‡°‘¥¡“‡ªìπ¡πÿ…¬å §◊Õ°“√π”擵π„Àâæâπ∑ÿ°¢å æâ𧫓¡‡ªìπ∑“ °√ÿ≥“Õ¬à“‡ÀÁπÀπâ“∑’Ë√ÕßÕ◊Ëπ Ê  ”§—≠°«à“Àπâ“∑’ËÀ≈—°®π “¬‡°‘π‰ª. ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ §≥–ºŸ®¥∑” â—
 • 4. 6ˆ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 7 ˜ Ú˜. ·°â ‰¢∑’µ«‡Õß ............................................................................................ Ûˆ Ë — ∏√√¡ “√∫—≠ Àπâ“ Ú¯. ≈¡À“¬„®À“¬‰ª .......................................................................................... Û˜ Ú˘. ªØ‘∫µ∏√√¡º‘¥∑“ß .................................................................................... Û¯ — ‘Ò. ∏√√¡™“µ‘‡ ’¬ ¡¥ÿ≈ .................................................................................. ÒÙ Û. Õ¬“°‡ªìππ“ß«‘ “¢“ ................................................................................. Û¯Ú. »‘≈ª–°“√øíß∏√√¡ ..................................................................................... Òı ÛÒ.  √√树߇°‘¥·≈â«¥—∫ ................................................................................. Û˘ ËÛ. ºŸª√“√∂𓧫“¡ ÿ¢ ................................................................................... Òˆ â ÛÚ. ‡ÀÁπ·®âߥ⫬°Æ‰µ√≈—°…≥å ..................................................................... ÙÙ. §“∂“¥’ ........................................................................................................... Ò˜ ÛÛ. §«“¡ª√“√∂π“∑’‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ................................................................. ÙÒ Ëı. π‘ææ“π¡’≈°…≥–Õ¬à“߉√ ..................................................................... Ò¯ — ÛÙ.  —°°“¬∑‘Ø∞‘∑≈–‰¥â ..................................................................................... ÙÚ ’ˈ. æ√–Õ√À—πµå ‰ªÕ¬Ÿ∑Ë’„¥ ............................................................................... Ò¯ à Ûı. ¶à“‡™◊Õ®ÿ≈π∑√’¬‡ªìπ∫“ª‰À¡ ................................................................... ÙÚ È ‘ å˜. ∑”∫ÿ≠·∑πæàÕ·¡à ........................................................................................ Ò˘ Ûˆ. ∏√√¡¢Õßæ√–Õ√‘¬–‰¡à∂¥∂Õ¬ .............................................................. ÙÛ¯. ºŸ∂“¡ªí≠À“∑”·∫∫‰Àπ ......................................................................... Ò˘ â Û˜. Õ“™’梓¬À¡Ÿ¬“ß ........................................................................................ ÙÙ à˘. °àÕ𵓬¡’æ√–π”∑“ß .............................................................................. Ú Û¯. æ◊π‡æπ‘ ¬‡ªìπ·∫∫‰Àπ ............................................................................. Ùı È —Ò. µÕ∫·∑π§ÿ≥¢ÕßæàÕ·¡à ......................................................................... ÚÒ Û˘. ‚™§¥’¡§√ŸÕ¬Ÿà„°≈â ......................................................................................... Ùˆ ’ÒÒ. ºŸ¡‡«≈“‡À≈◊ÕπâÕ¬ .................................................................................. ÚÚ â ’ Ù.  µ‘¬ßÕàÕπ .................................................................................................... Ù˜ —ÒÚ. ‡∑«¥“ª√–®”µ—« ....................................................................................... ÚÛ ÙÒ. ∑”Õ¬à“߉√‡¡◊Õµ—«À“¬‰ª .......................................................................... Ù¯ ËÒÛ. ∫ÿ≠πâÕ¬≈ßÀ√◊Õ‰¡à‹ .................................................................................. ÚÙ ÙÚ. ¡’∑ߪ√–‚¬™πå·≈–‚∑… ............................................................................. Ù¯ —ÈÒÙ. §«“¡ ”‡√Á®„π°“√Õÿ∑»∫ÿ≠ ..................................................................... Úı ‘ ÙÛ. ¥’∑ß ÕßÕ¬à“ß .............................................................................................. Ù˘ —ÈÒı. ‡Àµÿπ” —µ«åπ√°¡“‡°‘¥ .............................................................................. Úˆ ÙÙ. ∂Ÿ°-º‘¥ Õ¬Ÿ∑¡¡¡Õß ................................................................................. ı à ’Ë ÿÒˆ. µ“À“‡√◊Õß .................................................................................................... Ú˜ Ë Ùı. ®‘µ∑’‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’æ≈—ß ............................................................................ ıÒ ËÒ˜. §√ŸÕ¬Ÿà ‰Àπ ................................................................................................. Ú¯ Ùˆ. ‰ª Ÿ §µ‘ .......................................................................................................... ıÚ à ÿÒ¯. ¬°Àπ’È„À⥉À¡ .............................................................................................. Û ’ Ù˜. §π∑’√µ“ß®“°§π∑’¡’ .................................................................................. ıÚ Ë Ÿâ à ËÒ˘. Õÿ∑»°ÿ»≈‡«≈“‰Àπ¥’ ................................................................................... ÛÒ ‘ Ù¯.  µ‘ ¡ª™—≠≠– ............................................................................................. ıÛ —Ú. §«“¡‡°’¬«æ—π .............................................................................................. ÛÚ Ë Ù˘. Ωñ°®‘µ Õß«‘∏’ ................................................................................................. ıÙÚÒ. º≈°√√¡¬—ß¡’Õ¬ŸÀ√◊Õ‰¡à .......................................................................... ÛÚ à ı. «π¥’À√◊Õ«π‰¡à¥’ ........................................................................................... ıÙÚÚ.  “¡“√∂ªØ‘∫µ∏√√¡‰¥â .......................................................................... ÛÛ — ‘ ıÒ. ¡’ ¡“∏‘·≈⫉¡àÀ≈—∫ ..................................................................................... ııÚÛ. π’·À≈–¡“√ .................................................................................................... ÛÛ Ë ıÚ. §«“¡‡À¡“– ¡‡ªìπ‡Àµÿ ............................................................................ ıˆÚÙ. ‡°‘¥®“°¡‘®©“ ¡“∏‘ .................................................................................. ÛÙ ıÛ. ‚≈°∏√√¡ ¯ °—∫ ¡√√§ ¯ .................................................................... ı˜Úı.  ¡“∏‘‡ªìπ‡Àµÿ ............................................................................................... ÛÙ ıÙ. §”∑’Ë ‰¡à‡§¬‡ÀÁπ .......................................................................................... ı¯Úˆ. ¢¬–„π„® ......................................................................................................... Ûı ıı. ®ÿµ®µ-ªØ‘ π∏‘®µ ........................................................................................ ı˘ ‘ ‘ ‘
 • 5. 8 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m¯ ˘   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 9ıˆ. ®‘µµ°¿«—ß§å ‰¡àΩπ ........................................................................................ ˆ í ¯ı. „™â “¡’∑”ß“π ............................................................................................... ¯Úı˜. ®‘µ‡°‘¥‰¥âÕ¬à“߉√ ........................................................................................ ˆÒ ¯ˆ. ¬—ß®”‡ªìπµâÕß∑”∫“ª ................................................................................ ¯Ûı¯. ªØ‘∫µ∏√√¡º‘¥∑“ß .................................................................................... ˆÚ — ‘ ¯˜. °√√¡∞“π∑’‡À¡“–°—∫‚¡À®√‘µ ................................................................ ¯Û Ëı˘. «‘∫“°¢Õß°√√¡™¥„™â ‰¡àÀ¡¥ .................................................................. ˆÚ ¯¯. „§√‰¥â∫≠¡“°°«à“ ...................................................................................... ¯Ù ÿˆ.  «¥¡πµåº‘¥ ............................................................................................. ˆÛ ¯˘. §π√Õ∫¢â“߉¡à¥’ ............................................................................................ ¯ıˆÒ. ®Õ߇«√¬“«π“π·§à ‰Àπ ............................................................................ ˆÙ ˘. °“√ «¥¡πµå∑’Ë ‰¥â∫≠¡“° ........................................................................ ¯ˆ ÿˆÚ.  √√æ —µ«å‡ªìπ‰ªµ“¡°Æ·Ààß°√√¡ ...................................................... ˆÙ ˘Ò. æ√–‡®â“¡’®√‘ßÀ√◊Õ ....................................................................................... ¯˜ˆÛ. °“√∑”∫ÿ≠¢Õ߇∑«¥“ ................................................................................ ˆı ˘Ú. Õ¬“°æ∫§«“¡ ÿ¢∑’·∑â®√‘ß ...................................................................... ¯˜ ˈÙ. π“¡‰ªÕ¬Ÿ∑’Ë ‰Àπ ............................................................................................ ˆˆ à ˘Û.  ¡¡ÿµ∑µ“ß°—π ............................................................................................. ¯¯ ‘ ’Ë àˆı. °“√πÕπ∑’»≈¢“¥ ........................................................................................ ˆ˜ Ë ’ ˘Ù. ªØ‘∫µ∫™“‰¥â∫≠¡“°°«à“ ........................................................................ ¯˘ — ‘ Ÿ ÿˆˆ. ‡ªìπ°ÿ»≈∑“πÀ√◊Õ‰¡à .................................................................................. ˆ˜ ˘ı. ·°â°√√¡∑’∑”·∑âß ........................................................................................ ˘ ˈ˜. ‡°‘¥ªïµ¥‰À¡ ............................................................................................. ˆ¯ ‘ ’ ˘ˆ.  ÿ≠≠µ ¡“∏‘ ................................................................................................. ˘ˆ¯. ∫ÿ≠∑’‡®◊ե⫬∫“ª ....................................................................................... ˆ˘ Ë ˘˜. √“§®√‘µ°—∫‚∑ ®√‘µ .................................................................................. ˘Òˆ˘. ‡¡◊Õ惵‘°√√¡‡ª≈’¬π ................................................................................ ˜ Ë Ë ˘¯. ¡’»≈§ÿ¡„®„Àâ ‰¥â°Õπ ................................................................................. ˘Ú ’ à˜.  Õπµ—«‡Õß„Àâ ‰¥â°Õπ ................................................................................. ˜Ò à ˘˘. ∫“ª‡æ√“–∑”ª“≥“µ‘∫“µ ....................................................................... ˘Û˜Ò.  ‘ß∑’‡ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ........................................................................................... ˜Ú Ë Ë Ò. °“√∫«™∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ................................................................................. ˘Û˜Ú.  ”π÷°º‘¥®“°°“√™—°¥“∫ .......................................................................... ˜Û ÒÒ. Õÿ∑»∫ÿ≠‡¡◊Õ„¥®÷ß®–¥’ ............................................................................ ˘Ù ‘ ˘Û. ®–‡À≈◊ÕÕ–‰√Õ’°≈à– .................................................................................... ˜Ù ÒÚ. ∫ÿ≠Õ¬Ÿ∑’Ë„®¢ÕߺŸ°√–∑” .......................................................................... ˘ı à â˜Ù. Õ“™’扡॒ ..................................................................................................... ˜ı ÒÛ. °“√Õÿ∑»∫ÿ≠·≈–°“√·ºà‡¡µµ“ ............................................................. ˘ˆ ‘˜ı. æ√–ÕÕ°®“°π‘‚√∏ ¡“∫—µ‘ ....................................................................... ˜ı ÒÙ. ¡’§«“¡À¡“¬µà“ß°—π .................................................................................. ˘˜˜ˆ. ¬—ßµâÕß∑”‡æ◊Õ √â“ß∫“√¡’ ........................................................................ ˜ˆ Ë Òı. º≈¢ÕßÕ‚À ‘°√√¡ ..................................................................................... ˘¯˜˜. ‰¡àÕ¬“°·µà∑”°Á¬ßº‘¥»’≈ ......................................................................... ˜˜ — Òˆ. ‡¥√—®©‹“π«‘™“ ................................................................................................ ˘¯˜¯. ‡ªìπ —¡¡“ µ‘‰À¡ ................................................................................... ˜˜ Ò˜. Õ¬“°æ∫°—πÕ’°„𙓵‘Àπâ“ ..................................................................... ˘˘˜˘. °“√‡¢â“∑’Ë ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ............................................................................. ˜¯ Ò¯. ‰¡àº¥»’≈ ”À√—∫¶√“«“  ........................................................................... ˘˘ ‘¯. ºŸâ ‰√â ®®– ................................................................................................... ˜˘ — Ò˘. °≈—«∑”∫“ª°—∫·¡ß¡ÿ¡ .............................................................................. Ò¯Ò. ¥Ÿµπ·∫∫·≈â«∑”µ“¡ ................................................................................. ˜˘ â ÒÒ. ∑”∫“ª‚¥¬‰¡à‡®µπ“ ................................................................................. ÒÒ¯Ú. ‡æ√“–‡ÀµÿÕ–‰√ ............................................................................................ ¯ ÒÒÒ. ª√÷°…“ºŸ¡ª√– ∫°“√≥å ........................................................................... ÒÚ â ’¯Û. ‡∑«¥“·≈–æ√À¡∑’∫√√≈ÿ∏√√¡¢—π Ÿß ................................................... ¯ Ë È ÒÒÚ. ∑”®‘µ„Àâ ß∫„π∑’∑”ß“π ........................................................................... ÒÚ Ë¯Ù. ∑”™—«‰¥âº≈™—« ............................................................................................... ¯Ò Ë Ë ÒÒÛ. π’·À≈–¡‘®©“Õ“™’«– ................................................................................... ÒÛ Ë
 • 6. Ò10 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ˘ : 11 ÒÒÒÒÙ. √à«¡°—π∑”∫“ª .............................................................................................. ÒÙ ÒÙÛ. °∫®–ÕÕ°®“°°–≈“§√Õ∫ ..................................................................... ÒÙÚÒÒı. ‡™◊Õ„§√¥’≈– ................................................................................................... Òı Ë à ÒÙÙ. ‡ª≈’¬πµ—«‡Õß„À⇪ìπºŸ™π– ...................................................................... ÒÙÛ Ë âÒÒˆ. ¥Ÿ„Àâ ‰°≈°«à“µ“‡π◊Õµ“Àπ—ß ...................................................................... Òˆ È ÒÙı. µâÕߢբ¡“°√√¡ ........................................................................................ ÒÙˆÒÒ˜. ‡Õ“À≈“¬Õ¬à“ßµâÕß„™â‡«≈“π“π ............................................................ Òˆ ÒÙˆ. ∑”¥’∂°∑“ß·≈â«∑”µàÕ‰ª .......................................................................... ÒÙ¯ ŸÒÒ¯. °“√°√–∑” ”§—≠°«à“™◊Õ .......................................................................... Ò¯ Ë ÒÙ˜. ™à“ß¡—π‡∂Õ– .................................................................................................. ÒÙ˘ÒÒ˘. ∑”‡Àµÿ„Àâ∂°µâÕß ......................................................................................... Ò˘ Ÿ ÒÙ¯. Õ¬“°¥’µÕß¡’§√Ÿ¥’ ....................................................................................... Òı âÒÚ. Õπÿ≠“µ·≈⫉¡à‡ªìπ‚∑… ............................................................................ ÒÒÚ ÒÙ˘. ¥ŸÀ¡Õ™’«°‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ............................................................................ ÒıÒÒÚÒ. ‡≈◊Õ°¿“«π“µ“¡®√‘µ∑’∂°°—π ................................................................. ÒÒÙ Ë Ÿ Òı. ¢Õ§”ª√÷°…“®“°À¡Õ ............................................................................ ÒıÛÒÚÚ. µ“¡¥Ÿ„Àâ‡ÀÁπ®√‘ß .......................................................................................... ÒÒˆ ÒıÒ. Ωñ°∑—ß ÕßÕ¬à“ß ........................................................................................... ÒıÙ ÈÒÚÛ. ∑”µ—«‡Õß„À⇢“»√—∑∏“ .............................................................................. ÒÒ˜ ÒıÚ. ‡™‘≠‡¢“¡“Õ¬Ÿ·≈⫉¡à¥·≈ ........................................................................ Òıˆ à ŸÒÚÙ. ∑”µ“¡ºŸ√∫Õ°°≈à“« ................................................................................. ÒÒ˘ â Ÿâ ÒıÛ. ªÆ‘∫µ∏√√¡‰¡à°“«Àπâ“ ............................................................................ Òı˜ — ‘ âÒÚı. µâÕß∑” Û ‡√◊Õß ......................................................................................... ÒÚ Ë ÒıÙ. °“√∫Ÿ™“∑’¥°«à“ ......................................................................................... Òı¯ Ë ’ÒÚˆ. ¡’‡®µπ“∫√‘ ∑∏‘Ï ............................................................................................ ÒÚÒ ÿ Òıı. «‘∏ √â“߇Àµÿ„Àâµ√ß ..................................................................................... Òˆ ’ÒÚ˜. ª“° µ“ „® ‰ª§π≈–∑“ß ...................................................................... ÒÚÚ Òıˆ. ‰¡à§Õ¬∂Ÿ°¬ÿß°—¥ ....................................................................................... ÒˆÚ àÒÚ¯. §∫À“∑ÿ°§π‡ªìπ‡æ◊Õπ .......................................................................... ÒÚÛ Ë Òı˜. ‡ªìπ ‘∑∏‘¢Õ߇¢“ ....................................................................................... ÒˆÛÒÚ˘. ‡À¡◊Õπ𑬓¬™’«µ ..................................................................................... ÒÚˆ ‘ Òı¯. µ“¡°Æ·Ààß°√√¡ ...................................................................................... ÒˆÙÒÛ. ¡“Õ¬Ÿ°∫¬“¬‰À¡ ...................................................................................... ÒÚ¯ à — Òı˘. Õ∏‘…∞“π‡™àπ‰√ ............................................................................................. ÒˆıÒÛÒ. §π¡’∏√√¡‰¡àÀπ’ª≠À“ .......................................................................... ÒÚ˘ í Òˆ. ¡‘®©“«“®“ ..................................................................................................... ÒˆˆÒÛÚ. Õ¬“°∑√“∫§”Õ∏‘…∞“π„πÕ¥’µ .............................................................. ÒÛ ÒˆÒ. ™¥„™â°√√¡·∫∫‰Àπ ................................................................................... Òˆ˜ÒÛÛ. ∑”¥’°«à“‰¡à∑” ................................................................................................ ÒÛÒ ÒˆÚ. Õ¬“°√Ÿ‡¢“Õ¬Ÿà ‰Àπ ..................................................................................... Òˆ˜ âÒÛÙ. ‡æ»∑’ “¡ ..................................................................................................... ÒÛÚ Ë ÒˆÛ. ‡Àµÿ‡æ√“–®‘µÀ≈ß ....................................................................................... Òˆ¯ÒÛı. øíß·≈⫇ߒ¬∫ .................................................................................................. ÒÛÛ ÒˆÙ. Õ∏‘…∞“π‡°‘¥‡ªìπºŸ™“¬ .......................................................................... Òˆ¯ âÒÛˆ. ‡¡≈Á¥æ◊™„ππ“¥’ .............................................................
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks