โครงการการออกแบบเว็บไซด์เพื่อการช่วยสอนการสนทนากับชาวต่างชาติ

Description
1.…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. โครงการการออกแบบเว็บไซด์เพื่อการช่วยสอนการสนทนากับชาวต่างชาติ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมาชิก 1. นางสาว กุสุมา คิดเข่ม รหัส 551153090 2. นางสาว อรุณรัตน์ กองเก็บดี รหัส 551153091 3. นางสาว แรกขวัญ ประดิษฐ์ รหัส 551153096 ความเป็นมา เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยของเรากาลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ สมาคมอาเซียน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และปัญหาที่สาคัญคือประชากรในประเทศเรายัง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องภาษาต่างประเทศ ค่อนข้างน้อย ผู้จัดทาจึงมีความสนใจในการสร้างเว็บไซด์ใน การช่วยสอนภาษาต่างประเทศโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย เพราะสื่อเหล่านี้สามารถทาให้ ผู้เรียนมีความสนใจและสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้จัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการช่วยเหลือชาวต่างชาติ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 4. เพื่อปรับปรุงการสนทนาภาษาอังกฤษในเบื้องต้น
 • 2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เรียนสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้ 2. ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือชาวต่างชาติได้ 3. ผู้เรียนมีความรู้ในการสนทนาภาษาต่างประเทศ ขอบเขต 1. ขอบเขตของเนื้อหา Foreigner ดังต่อไปนี้ - Greeting - Helping 2. ลักษณะของสื่อ - Video - File mp3 - บทเรียน - แบบฝึกหัด
 • 3. เอกสารอ้างอิง - http://talking-eng.blogspot.com/2009/03/blog-post_5472.html - http://www.mcp.ac.th/e-learning56/p5/term1/eng_5/index.php - http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=17f34ef8a32d9d6c https://translate.google.co.th/#en/th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7% E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0 %B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B 9%88%206%20%3A%20Foreigner%0AEng_P_5.1.6.1%09Where%20Are%20You%20From%3F%0AEn g_P_5.1.6.2%09What%20Language%20Do%20You%20Speak%3F%0AEng_P_5.1.6.3%09Native%20La nguage
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks