แนวทางการใช้หนังสือเรียนหลักสูตร 44 กับแผนการสอนหลักสุตรใหม่ 51 วิชาภาษาไทย ป.4 เล่ม 1

Description
1. ขอเสนอแนะ การใชคมือครู แผนการจัดการเรียนรู…

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ขอเสนอแนะ การใชคมือครู แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนภาษาไทย ป. ๔ เลม ๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ู ้ เพื่อใชกับหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพนฐาน ชุดปฏิรูป: รูวิธีการเรียนรู ของ วพ. ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ื้ ้ สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๑ สองพี่นอง แผนฯ ที่ ๑ การจับใจความสําคัญจาก หนวยที่ ๑ การจับใจความสําคัญจาก การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน (ความรูเพิ่มเติม ตัวชี้วัด เรื่องที่อาน เรื่องที่อาน (ความรูเพิ่มเติมจากเนื้อ จากเนื้อเรื่อง) ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๑), ท ๓.๑ เรื่อง) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖), ท ๓.๑ ๒. คาดคะเนเหตุการณจากเรื่องที่อานโดยระบุ (ป. ๔/๔), ท ๓.๑ (ป. ๔/๓) เหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) แผนฯ ที่ ๒ การอานเรื่อง สองพี่นอง หนวยที่ ๑ เรื่อง สองพี่นอง หนา ๒–๕ หนวยที่ ๑ เรื่อง สองพี่นอง หนา ๒–๓ ๓. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๘) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๑.๑ (ปรับเนื้อเรื่องใหมดูเอกสารเสริมที่ ๑) ๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง (ป. ๔/๕), ท ๑.๑ (ป. ๔/๘), ท ๒.๑ บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๔),ท ๔.๑ (ป. ๔/๓), ท ๔.๑ ๕. เขียนยอความจากเรื่องสั้น (ป. ๔/๕), ท ๕.๑ (ป. ๔/๑) , ท ๕.๑ ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๒) ๖. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ แผนฯ ที่ ๓ การอานคําที่มีตวสะกด แม ั หนวยที่ ๑ การอานคําที่มีตวสะกด (แม หนวยที่ ๑ การอาน (แม ก กา แมกด และแมกน) ั ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๑) ก กา แมกน และแมกด ก กา แมกน และแมกด) หนา ๙ หนา ๕, แมกด อยูในหนวยที่ ๖ เลนแบบไทย หนา ๗. พูดสรุปความจากการฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๒.๑ ๘๒, , หนวยที่ ๑๐ สนุกสนานวันสงการนต หนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ (ป. ๔/๑) ๑๓๕)
 • 2. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๘. พูดแสดงความรู ความคิดเห็น และ แผนฯ ที่ ๔ การอานคําที่ออกเสียง ร ล หนวยที่ ๑ การอานคําที่ออกเสียง ร ล ไมมี ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔.๑ หนา ๑๑ (ดูเอกสารเสริมที่ ๒) ท ๓.๑ (ป. ๔/๓) (ป. ๔/๑)๙. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจาก แผนฯ ที่ ๕ การอานคําที่ออกเสียง อะ หนวยที่ ๑ การอานคําที่ออกเสียง อะ การอานคําที่ออกเสียง อะ อยูในหนวยที่ ๕ นักสะสม เรื่องที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๔) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔.๑ (ป. หนา ๑๑ แสตมป หนา ๖๖, หนวยที่ ๑๓ รามเกียรติ์ ตอน๑๐. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศกษาคนควา ึ ๔/๑) ทรพีฆาทรพา หนา ๑๗๖ จากการฟง การดู และการสนทนา แผนฯ ที่ ๖ การพูดแนะนําตนเองและ หนวยที่ ๑ การพูด หนา ๑๒–๑๓ ไมมี ท ๓.๑ (ป. ๔/๕) การพูดสนทนา (ดูเอกสารเสริมที่ ๓)๑๑. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓.๑ (ป. ๓.๑ (ป. ๔/๖) ๔/๕), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๒. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน แผนฯ ที่ ๗ การผันอักษรสามหมู หนวยที่ ๑ การผันอักษร ๓ หมู ไมมี บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔.๑ หนา ๑๓–๑๔ (ดูเอกสารเสริมที่ ๓)๑๓. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา (ป. ๔/๑) ๔.๑ (ป. ๔/๓)๑๔. แตงบทรอยกรองและคําขวัญ ๔.๑ (ป. ๔/๕)
 • 3. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๑๕. ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติ ธรรม ๕.๑ (ป. ๔/๑) ๑๖. อธิบายขอคิดในการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ๕.๑ (ป. ๔/๒)๑ เยี่ยมคุณยาย แผนฯ ที่ ๘ การอานเรื่อง เยี่ยมคุณยาย หนวยที่ ๒ เรื่องเยี่ยมคุณยาย หนวยที่ ๒ เรื่องเยี่ยมคุณยาย หนา หนา ๒๐–๒๑ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ หนา ๒๔–๒๙ (ปรับเนื้อเรื่องใหม ดู ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ เอกสารเสริมที่ ๕) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๔), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ (ป. ๔/๗), ท ๕.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๒), ท ๕.๑ (ป. ๔/๓) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ แผนฯ ที่ ๙ การอานคําที่มีตัวสะกดแม หนวยที่ ๒ การอานคําที่มีตัวสะกด (แม หนวยที่ ๒ การอาน (แมเกย และแมเกอว) หนา ๒๓, คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) กง แมเกย และแมเกอว กง แมเกย และแมเกอว) หนา ๓๒ (แมกง ไมมีดูเอกสารเสริมที่ ๖) ๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๔) (ป. ๔/๑) ๕. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ แผนฯ ที่ ๑๐ การอานคํานาม สรรพ- หนวยที่ ๒ ชนิดของคํา(คํานาม สรรพ- คํานาม สรรพ-นาม คํากริยา อยูในหนวยที่ ๑ สองพี่ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) นาม คํากริยา และคํา นาม คํากริยา และคําวิเศษณ) นอง หนา ๗ (คําวิเศษณ ไมมีดูเอกสารเสริมที่ ๗) ๖. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง วิเศษณ หนา ๓๓–๓๔ บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๒), ท ๔/๑ (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ (ป. ๔/๒), ท ๔/๑
 • 4. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๗. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ (ป. ๔/๔) ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๑๑ การคัดลายมือตัวบรรจง หนวยที่ ๒ การคัดลายมือตัวบรรจง ไมมี๘. มีมารยาทในการเขียน ท ๓.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) หนา ๓๔–๓๕ (ดูเอกสารเสริมที่ ๘)๙. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน แผนฯ ที่ ๑๒ การเขียนแผนภาพ หนวยที่ ๒ การเขียนแผนภาพความคิด ไมมี บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑) ความคิด หนา ๓๕–๓๖ (ดูเอกสารเสริมที่ ๙)๑๐. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๓), ท ๒/๑ ท ๔.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๘)๑๑. ใชพจนานุกรมใชคนหาความหมายของคํา ท ๔.๑ (ป. ๔/๓) แผนฯ ที่ ๑ การใชพจนานุกรม หนวยที่ ๒ พจนานุกรม หนา ๓๘–๓๙ หนวยที่ ๒ พจนานุกรม หนา ๒๙–๓๐๑๒. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา ตัวชี้วด ท ๒.๑ (ป. ๔/๓) ั ท ๔.๑ (ป. ๔/๔)๑๓. เปรียบเทียบภาษามาตราฐานกับภาษาถิ่น ท ๔.๑ (ป. ๔/๗)๑๔. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒)๑๕. รองเพลงพื้นบาน ท ๕.๑ (ป. ๔/๓)
 • 5. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๓ แมฟาหาแผนดิน  แผนฯ ที่ ๑๔ การอานเรื่อง แมฟาหา หนวยที่ ๓ แมฟาหาแผนดิน หนวยที่ ๓ สมเด็จยาของชาวไทย หนา ๓๕–๓๖ ตัวชี้วัด แผนดิน หนา ๕๐–๕๓ ( ปรับเนื้อเรื่องใหมดู ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ เอกสารเสริมที่ ๑๐) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๔), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ (ป. ๔/๗), ท ๕.๑ ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ (ป. ๔/๒), ท ๕.๑ (ป. ๔/๓) คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) แผนฯ ที่ ๑๕ การอานคําที่มีอักษรนํา หนวยที่ ๓ การอานคําที่มีอกษรนํา ั หนวยที่ ๓ การอาน (อักษรนํา) หนา ๓๘, คําที่มี ๔. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ (ป. หนา ๕๗ อักษรนํา อยูในหนวยที่ ๖ เลนแบบไทย หนา ๘๓, คํา นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) ๔/๒), ท ๔/๑ (ป. ๔/๑) ที่มีอักษรนํา อยูในหนวยที่ ๑๒ ตะลุยตางดาว หนา ๕. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยาง ๑๖๔ สม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผนฯ ที่ ๑๖ คํายอและอักษรยอ หนวยที่ ๓ คํายอและอักษรยอ หนวยที่ ๓ คํายอและอักษรยอ หนา ๔๐ เรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป.๔/๓) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑), ท ๔/๑ หนา ๕๘ ๖. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป.๔/๘) (ป. ๔/๑) ๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๑๗ ประโยค หนวยที่ ๓ ประโยค หนา ๕๙–๖๑ หนวยที่ ๒ ประโยค หนา ๒๔–๒๕ ๘. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๒), ท ๔/๑ คนควา ท ๒.๑ (ป. ๔/๖) (ป. ๔/๒), ท ๔/๑ (ป. ๔/๔) ๙. เขียนเรื่องตามจินตนาการ ท ๒.๑ (ป. ๔/๗)
 • 6. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๑๐. พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและ แผนฯ ที่ ๑๘ การพูดนําเสนอผลงาน หนวยที่ ๓ การพูดนําเสนอผลงาน ไมมี ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓/๑ หนา ๖๒ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๑) ท ๓.๑ (ป.๔/๓) (ป. ๔/๕), ท ๓/๑ (ป. ๔/๖)๑๑. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา แผนฯ ที่ ๑๘ การเลือกหนังสืออาน หนวยที่ ๓ การเลือกหนังสืออาน หนวยที่ ๓ การเลือกหนังสืออาน หนา ๔๔ จากการฟง การดู และการสนทนา ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑/๑ หนา ๖๔ ท ๓.๑ (ป. ๔/๕) (ป. ๔/๖), ท ๑.๑ (ป. ๔/๗), ท ๑/๑๑๒. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด (ป. ๔/๘), ท ๒.๑ (ป. ๔/๖) ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๓. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑)๑๔. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ท ๔.๑ (ป. ๔/๒)๑๔. แตงประโยคไดถูกตองหลักภาษา ท ๔.๑ (ป. ๔/๔)๑๖. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒)
 • 7. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๔ นักสะสมแสตมป แผนฯ ที่ ๒๐ การอานเรื่อง นักสะสม หนวยที่ ๔ นักสะสมแสตมป หนวยที่ ๕ นักสะสมแสตมป หนา ๖๔–๖๕ ตัวชี้วัด แสตมป (ปรับเนื้อเรื่องใหมดูเอกสารเสริมที่ ๑๒) ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๑), ท ๒.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๓), ท ๕.๑ (ป. ๔/๒), ท ๕.๑ ๓. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ (ป. ๔/๔) นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) แผนฯ ที่ ๒๑ การเขียนยอหนาและเวน หนวยที่ ๔ การเขียนยอหนาและเวน การเขียนยอหนาและเวนวรรคตอน อยูในหนวยที่ ๕ ๔. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง วรรคตอน วรรคตอน หนา ๘๒ นักสะสมแสตมป หนา ๖๘–๖๙, การเวนวรรคตอน บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ อยูในหนวยที่ ๑๖ รวมแรงรวมใจ หนา ๒๑๗ ๕. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน (ป. ๔/๒) และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๒๒ การเขียนจดหมายถึง หนวยที่ ๔ การเขียนจดหมายถึงเพื่อน ไมมี ๖. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ เพื่อน หนา ๘๔ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๓) ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๕), ท ๒.๑ ท ๒.๑ (ป. ๔/๓) (ป. ๔/๘) ๗. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา แผนฯ ที่ ๒๓ มารยาทในการเขียน หนวยที่ ๔ มารยาทในการเขียน ไมมี ท ๒.๑ (ป. ๔/๕) จดหมาย จดหมาย หนา ๓๕ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๓) ๘. มีมารยาทในการเขียน ท ๒.๑ (ป. ๔/๘) ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๘),ท ๓.๑ (ป. ๔/๓), ท ๓.๑ (ป. ๔/๔)
 • 8. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๙. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และการสนทนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๕) ๑๐. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจาก เรื่องที่ฟงและดู ท ๔.๑ (ป. ๔/๔) ๑๑. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๑๒. ทองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบท รอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ ท ๕.๑ (ป. ๔/๒)๕ พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเขาเมือง แผนฯ ที่ ๒๔ การอานเรื่อง พระอภัย หนวยที่ ๕ พระอภัยมณี ตอน สุดสาคร หนวยที่ ๘ พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเขาเมือง การะเวก มณี ตอน สุดสาครเขา เขาเมืองการะเวก หนา ๙๖–๑๐๔ การะเวก หนา ๑๐๕–๑๐๙ ตัวชี้วัด เมืองการะเวก (ปรับเนื้อเรื่องใหมดเอกสารเสริมที่ ๑๕) ู ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๕), ท ๑.๑ (ป. ๔/๖), ท ๒.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๔), ), ท ๔.๑ (ป. ๔/๖)ท ๕.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑), ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓)
 • 9. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๔. คาดคะเนเหตุการณจากเรืองราวที่อานโดย ่ แผนฯ ที่ ๒๕ การอานคําที่มีตัวการันต หนวยที่ ๕ การคําที่มีตัวการันต หนา การอานออกเสียงพยัญชนะ อยูในหนวยที่ ๔ ผึ้งนอย ระบุเหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) และคําที่มี รร ๑๐๖, การอานคําที่มี รร หนา ๑๐๖ พาชม หนา ๕๔, การอาน (คําทีมีตัวการันต) หนา ่ ๕. สรุปความรูและขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ ๑๑๐–๑๑๑, คําที่มีตัวการันต อยูในหนวยที่ ๑๔ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป. ๔/๖) (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ อินเทอรเน็ต ๑๙๐ ๖. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง (ป. ๔/๔) บรรทัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๑) แผนฯ ที่ ๒๖ การอานออกเสียงหนักเบา หนวยที่ ๕ การอานออกเสียงหนักเบา ไมมี ๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑,ท ๔.๑ หนา ๑๐๗ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๖) และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๑)๘. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ แผนฯ ที่ ๒๗ การอานทํานองเสนาะ หนวยที่ ๕ การอานทํานองเสนาะ การอานทํานองเสนาะ อยูในหนวยที่ ๑๐ สนุกสนานวัน ความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๔.๑ หนา ๑๐๗–๑๐๘ สงกานต หนา ๑๓๖–๑๓๗ ท ๒.๑ (ป. ๔/๓) (ป. ๔/๕),ท ๕.๑ (ป. ๔/๔)๙. เขียนยอความจากเรื่องสั้น ๆ แผนฯ ที่ ๒๘ การเขียนแผนภาพ หนวยที่ ๕ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ไมมี ท ๒.๑ (ป. ๔/๔ โครงเรื่อง หนา ๑๑๐ (ดูเอกสารเสริมที่ ๑๗)๑๐. เขียนเรื่องตามจินตนาการ ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๓),ท ๑.๑ ท ๓.๑ (ป. ๔/๗) (ป. ๔/๖),ท ๒.๑ (ป. ๔/๓), ท ๒.๑๑๑. จําแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่อง (ป. ๔/๗) ที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๑)
 • 10. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา แผนฯ ที่ ๒๙ การเขียนสรุปเรื่อง หนวยที่ ๕ การเขียนสรุปเรื่อง การเขียนสรุปเรื่อง อยูในหนวยที่ ๘ พระอภัยมณี ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๓),ท ๑.๑ หนา ๑๑๑ ตอน สุดสาครเขาเมืองการะเวก หนา ๑๑๔ (ป. ๔/๖),ท ๒.๑ (ป. ๔/๒), ท ๓.๑ (ป. ๔/๑), ท ๓.๑ (ป. ๔/๒)๖ ดวงแกววิเศษ แผนฯ ที่ ๓๐ การอานเรื่อง ดวงแกว หนวยที่ ๖ ดวงแกววิเศษ หนา ๑๒๒– หนวยที่ ๗ ดวงแกววิเศษ หนา ๙๒–๙๓ ตัวชี้วัด วิเศษ ๑๒๗ (ปรับเนื้อเรื่องใหม ดูเอกสาร ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ เสริมที่ ๑๘) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๔), ท ๑.๑ (ป. ๔/๕), ท ๑.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๗), ท ๕.๑ (ป. ๔/๑) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ แผนฯ ที่ ๓๑ อักษรควบ หนวยที่ ๖ อักษรควบ การอาน (อักษรควบ) อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกววิเศษ คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ หนา ๑๒๘–๑๒๙ หนา ๙๕–๙๖ , การอาน (อักษรควบไมแท อักษร ๔. แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ (ป. ๔/๒), ท ๔.๑ (ป. ๔/๑) ควบแท) อยูในหนวยที่ ๑๕ เที่ยวงานองคพระปฐม อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๔) เจดีย หนา ๒๐๓–๒๐๘ ๕. คาดคะเนเหตุการณจากเรืองราวที่อานโดย แผนฯ ที่ ๓๒ เครื่องหมายวรรคตอน ่ หนวยที่ ๖ เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกว ระบุเหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๒.๑ หนา ๑๓๐–๑๓๑ วิเศษ หนา ๙๗–๙๘ (ป. ๔/๒)
 • 11. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๖. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยาง แผนฯ ที่ ๓๓ การเขียนและการพูด หนวยที่ ๖ การเขียนรายงาน การเขียนรายงาน อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกววิเศษ สม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ รายงาน หนา ๑๓๒–๑๓๓, การพูดรายงาน หนา ๙๘–๙๙ (การพูดรายงานไมมี ดูเอกสารเสริมที่ เรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป.๔/๗) ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๖),ท ๓.๑ หนา ๑๓๓ ๑๙)๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน (ป. ๔/๕),ท ๓.๑ (ป. ๔/๖) และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๓๔ ภาษาพูดและภาษาเขียน หนวยที่ ๖ ภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาพูดและภาษาเขียน อยูในหนวยที่ ๗ ดวงแกว๘. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๒),ท ๒.๑ หนา ๑๓๔ วิเศษ หนา ๙๙–๑๐๐ คนควา ท ๒.๑ (ป. ๔/๖) (ป. ๔/๗),ท ๒.๑ (ป. ๔/๘),ท ๓.๑๙. เขียนเรื่องตามจินตนาการ (ป. ๔/๓),ท ๓.๑ (ป. ๔/๖) ท ๓.๑ (ป. ๔/๗)๑๐. มีมารยาทในการเขียน ท ๓.๑ (ป. ๔/๘)๑๑. พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและ ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป.๔/๓)๑๒. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และการสนทนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๕)๑๓. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๔. สะกดคําและบอกความหมายของคําใน บริบทตาง ๆ ท ๔.๑ (ป. ๔/๑)
 • 12. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๑๕. ระบุชนิดและหนาที่ของคําในประโยค ท ๔.๑ (ป. ๔/๒)๗ เลนแบบไทย แผนฯ ที่ ๓๕ การอานเรื่อง เลนแบบ หนวยที่ ๗ เลนแบบไทย หนา ๑๔๖– หนวยที่ ๖ เลนแบบไทย หนา ๗๘–๘๑ ตัวชี้วัด ไทย ๑๔๙ (ปรับเนื้อเรื่องใหม ดูเอกสารเสริม ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ที่ ๑๘) ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๖), ท ๑.๑ (ป. ๔/๘), ท ๔.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๓), ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ แผนฯ ที่ ๓๖ การละเลนของไทย หนวยที่ ๗ การละเลนของไทย (ความรู ไมมี คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๖),ท ๑.๑ เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่อง) ๔. สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ (ป. ๔/๗), ท ๔.๑ (ป. ๔/๗), ท ๓.๑ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป.๔/๖) (ป. ๔/๕), ท ๕.๑ (ป. ๔/๓) ๕. อานหนังสือที่มีคุณคาตามความสนใจอยาง แผนฯ ที่ ๓๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร หนวยที่ ๗ ประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม อยู สม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด ท ๒.๑ (ป. ๔/๒),ท ๔.๑ หนา ๑๕๒–๑๕๓ ในหนวยที่ ๒ เยี่ยมคุณยาย หนา ๒๖, ประโยคคําสั่ง เรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป.๔/๗) (ป. ๔/๔) และแสดงความตองการ อยูในหนวยที่ ๓ สมเด็จยา ๖. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป.๔/๘) ของชาวไทย หนา ๔๓ (ประโยคขอรองไมมี ดูใน เอกสารเสริมที่ ๒๑)
 • 13. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน แผนฯ ที่ ๓๘ การอภิปรายกลุม หนวยที่ ๗ การอภิปรายกลุม การอภิปรายกลุม อยูในหนวยที่ ๔ หนา ๕๖–๕๗ และเหมาะสม ท ๒.๑ (ป. ๔/๒) ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๓),ท ๓.๑ หนา ๑๕๔–๑๕๕๘. พูดสรุปความจากการฟงและดู (ป. ๔/๕), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖) ท ๓.๑ (ป. ๔/๒) แผนฯ ที่ ๓๙ มารยาทในการฟงและ หนวยที่ ๗ มารยาทในการฟงและการ มารยาทในการฟงและการพูด อยูในหนวยที่ ๑ สองพี่๙. พูดแสดงความรู ความคิดเห็นและ การพูด พูด หนา ๑๕๖ นอง หนา ๑๕ ความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู ตัวชี้วัด ท ๓.๑ (ป. ๔/๒),ท ๓.๑ ท ๓.๑ (ป.๔/๓) (ป. ๔/๔), ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๐. ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผลจาก เรื่องที่ฟงและดู ท ๓.๑ (ป. ๔/๔)๑๑. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควา จากการฟง การดู และการสนทนา ท ๓.๑ (ป. ๔/๕)๑๒. มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด ท ๓.๑ (ป. ๔/๖)๑๓. ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคํา ท ๔.๑ (ป. ๔/๓)๑๔. แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา ท ๔.๑ (ป. ๔/๔)
 • 14. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา ๑๕. เปรียบเทียบภาไทยมาตรฐานกับภาษา ถิ่นได ท ๔.๑ (ป. ๔/๗) ๑๖. อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชใน ชีวิตจริง ท ๕.๑ (ป. ๔/๒) ๑๗. รองเพลงพื้นบาน ท ๕.๑ (ป. ๔/๓)๘ รามเกียรต ตอน ทรพีฆาทรพา  แผนฯ ที่ ๔๐ การอานเรื่อง รามเกียรต หนวยที่ ๘ รามเกียรต ตอน ทรพีฆา หนวยที่ ๑๓ รามเกียรต ตอน ทรพีฆาทรพา หนา ตัวชี้วัด ตอน ทรพีฆาทรพา ทรพา หนา ๑๖๘–๑๗๒ (ปรับเนื้อเรื่อง ๑๗๑–๑๗๓ ๑. อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๑),ท ๑.๑ ใหมดูเอกสารเสริมที่ ๒๒ ไดถูกตอง ท ๑.๑ (ป. ๔/๑) (ป. ๔/๒), ท ๑.๑ (ป. ๔/๓), ท ๑.๑ ๒. อธิบายความหมายของคํา ประโยค และ (ป. ๔/๖), ท ๓.๑ (ป. ๔/๒), ท ๔.๑ สํานวนจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๒) (ป. ๔/๖), ท ๕.๑ (ป. ๔/๑) , ท ๕.๑ ๓. อานเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กําหนดและตอบ (ป. ๔/๔) คําถามจากเรื่องที่อาน ท ๑.๑ (ป. ๔/๓) แผนฯ ที่ ๔๑ รูจักสํานวนภาษา หนวยที่ ๘ รูจักสํานวนภาษา (ความรู ไมมี ๔. คาดคะเนเหตุการณจากเรืองราวที่อานโดย ตัวชี้วัด ท ๑.๑ (ป. ๔/๒),ท ๑.๑ ่  เพิ่มเติมจากเนื้อเรื่อง) ระบุเหตุผลประกอบ ท ๑.๑ (ป. ๔/๕) (ป. ๔/๖), ท ๔.๑ (ป. ๔/๖) ๕. สรุปความรูขอคิดจากเรื่องที่อานเพื่อ นําไปใชในชีวิตประจําวัน ท ๑.๑ (ป.๔/๖)
 • 15. สื่อการเรียนรูสมบูรณแบบของ  หนังสือเรียนของวพ. ฉบับ ศธ. อนุญาต หนวยการเรียนรูท/ตัวชี้วด ี่ ั แผนการจัดการเรียนรู วพ. ตามหลักสูตรฯ 2551 ตามหลักสูตรฯ 2544 หนวย/หนา หนวย/บท/ตอน/หนา๖. มีมารยาทในการอาน ท ๑.๑ (ป.๔/๘) แผนฯ ที่ ๔๒ คําบอกจํานวน หนวยที่ ๘ คําบอกจํานวนลักษณะนาม คําบอกจํานวนลักษณะนาม อยูในหนวยที่ ๑๓๗. เขียนสื่อสารโดยใชคําไดถูกตอง ชัดเจน ลักษณะนาม หนา ๑๗๕–๑๗๖ รามกียรติ์ ตอน ทรพีฆาทรพา หนา ๑๗๙–๑๘๑
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks