คู่มือติดตั้งโปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฏก Installation guide e-tipitaka_program

Description
1. การติดตั้งโปรแกรม E-Tipitaka การติดตั้ง E-Tipitaka 1.1 1.…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. การติดตั้งโปรแกรม E-Tipitaka การติดตั้ง E-Tipitaka 1.1 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล E-Tipitaka-1.1.win32.exe ๊ 2. จากนั้นจึงกด Next > เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม 3. ในขั้นตอนนี้ ผูใชสามารถกําหนดตําแหนงในการติดตั้งโปรแกรมได เมื่อกําหนดเสร็จ แลวใหกด Next > 1
 • 2. 4. จากนั้นใหกด Next > 5. หากผูใชตองการสราง Shortcut บน Desktop ใหเลือก “Create a desktop icon” และ ถาตองสราง Shortcut บน Taskbar ใหเลือก “Create a Quick Launch icon” จากนั้นจึงกด Next > 2
 • 3. 6. จากนั้นจึงกด Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม 7. รอจนกวาโปรแกรมจะติดตั้งเสร็จ 3
 • 4. 8. หากผูใชตองการเริ่มการใชงานโปรแกรม E-Tipitaka หลังจากติดตั้งเสร็จทันที ให เลือก “Launch E-Tipitaka” ถาไมตองการใหกดเอาออก จากนั้นจึงกด Finish ซึ่งเปน อันจบการติดตั้งโปรแกรม E-Tipitaka 4
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks