เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ

Description
1. ก ก F .1. ก F ก F ก F 3 F F กF F F F F 3 F F F ก กF ก F F ก F ก ก ก F F F F F F ก กF ก ก ก F F F กF Fก Fก F F F F F กF ก…

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ก ก F .1. ก F ก F ก F 3 F F กF F F F F 3 F F F ก กF ก F F ก F ก ก ก F F F F F F ก กF ก ก ก F F F กF Fก Fก F F F F F กF ก F ก F ก F ก กF ก ก F กF F F1. ก F F ก 1.1 ก Fก F กF กF F ก ก ก F F ก F ก F F F F ก F F F ก ก F ก ก ก ก F F . . 2526 ( ก1ก ก ก) กF F ก F F ก ก F ก F ก ก F F ก F ก F F F F ก ก ก F F ก F F ก ก ก ก ก F F
 • 2. 2 ก ก/ F ก ก/ F ก F ก ก F F F Fก F F ก F F ก F FF ก F ก ก F กF ก ก กFก F F ก F ก FF F F F F ก ..... ก ก .......... F ก ก ก ก ( .......... ก F F F ) 1.2 ก ก Fก ก F F ก ก F F ก F F F กF F F F F F F F ก F F F F F ก F F F F ก ก ก .................. . .......................... ก ก F ก F F F ก ..... F Fก ก ก F F F F ก F ก F F F F F ก ก ก กก F F F F ก F F F ก ก F F กF ก F F F F F F F กF ก F ก ก F2. ก ก F F F ..ก ก F F ก F F ก F F ก F ก F F F
 • 3. 3 ก F Fก F F กF ก F กF F F ก Fก F ก ก FF F ก F F3. ก ก FF F F ก F Fก ก ก FF F ก F ก F ก ก F ก F ก F F F ก F F 3.1 ก F F ก F 2 F F ก F F F 3.1.1 F F ก ก F F ก F ก F F F F F F F F F F ก ก ก ก F F F F ก F ก ก F F ก F ก F F ก ก 3.1.2 F F ก F ก F F ก F ก F F F กF กF F F F ก. กF ก กF F ก F F
 • 4. 4 F กF F ก F ก ก F . F ก กF ก F F ก F ก F F ก ก ก F F Fก Fก F F FF ก F F ก F F F F ก F ก F F F F F F ก F F F F ก F F ก F F2 1 F ก F F ก Fก F ก F F 2 กF ก F ก F F F ก ก F . F F ก F F F F F F F F F F F กF F F ก F F ก (ก F Fก F ) ก ก F (ก F ) ก F กF ก (ก ) ก กF F (ก F ) 3.1.3 F F 3.2 ก 3.2.1 F F F F F F ก F กF F FFF Fก 1 ก ก F ก1 F F ก กก F 3.2.2 F F F F F F F F F
 • 5. 5 3.2.3 ก F Fก F F F F ก F F F F F F F F ก ก F F F F F ก ก ก ก F ( F ก กF ก) F F Fก F F ก F ก F ก F F F F F F ก ก ก F F F F F ก ก F F ก F F ก ก F F F F ก ก ก Fก F ก ก F ก 2 ก F ก ก F ก F FF F F F 3.2.4 F ก F F ก กFก F ก F F F ก ก F F F F F ก F F ก F F F กF FF F F FFF F F 3.2.5 ก F ก F F F F F F ก F ก F F ก F F ก ก F ก F F F ก F F F
 • 6. 64. ก F F F 4.1 ก ก 4.1.1 ก FกF ก ก ก F F ก FกF ก ก 14 F F Fก F F ก กก F F F F F F F ก Fก F F F F ก ก F ก กF Fก F F F F ก F ก - F ก ก F F F F F F F F F ก F ก F F ก F F F F ก F F F ก F F F F F F ... F ก F F ก 4.1.2 F FกF ก F ก F F F F ก ก F F F กF ก กF F FกF ก ก F F F ก ก F F ก F F F F F ก F F F FกF F F F F F ก F กF F ก F F F F ก F 4.2 ก F ก F F F ก F ก FF F F F ก ก F F
 • 7. 7 F ก ก F ก ก . .../ ก F F กก F F F ก ก FF ก ก F ก ...... F F กก F F ก F F F ก F ก ก ..... .......... F ก ก F ก ..... F F ก F FF ก F F F F F ก F 4.3 ก F F ก F F F ก F F F F ก กF F ก F F ก ก ก 5 F F F F F ก F F ก ก ก F ก ก F F F F F F F ก F ก F F F F F F F F F ก ก กก F F ก ก กF F F ก F F ก F F F ก ก กF F F F F F F ( ) ก ( ) ก F F F F F ก F F F F F F ก F FF F F F F
 • 8. 8 F ( )( ) ( F F ) Fก F F2. ก F F F F F F ก F F F F ก 3 F ก ก3 F F FF F ก 1-2 F F ก Fก F F 3 F ก1. F ก ก ก ก F F F กF F F ก F F F ก 2กF F F ก F F ก F F 1.1 ก F F F ก กF F F ก F ก กF กกF F กF ก F ก ก F F 1) ก F F F F F 2 F F F F F ก. F กก ก F ก ก F F กF F ก F 50 5 F 5-9 2549 F 5209 F FF F ก FกF ก F F . F ก กF F F ก F F F ก F ก กF F ก
 • 9. 9 ก ก F F F 60 F 5-10 2549 F 148 2 ก ก F ก ก ก F ก F ก ก F F ก ก F ก. ก T( ) F F F F F F . ก ⊥( ก ) F FF F F ก F F ก F F F F ก ก ก ก 5W1H F F 2) ก F ก F ก ก F ก ก ก F ก F F ก. ก F F ก F F ก F F F F ก ก กF . ก F ก F ก F ก ก ก F ก ก. . F ก ก F ก F ก ก ก F กF F ก F ก F F ก F กF ก F Fก F F ก ก F ก F F F ก F F F ก F .......... F ก F ก F ก .......... ก F ก F ก ก F F 2548 .......... 1.2 ก F กF F F ก F ก F ก กF Fก F F F
 • 10. 10 ก. F F ก F F F F F F F . ก F .......... .......... ก ก F ก 5 F FF50,000 F F F ก. F ก F F . F F ก F ก F ก F .......... .......... .......... ............... .................. ก ก ก F F F F F F F F F F F F F F ก F ก F F ก F ก F F F F F F F F F F ก F F F 1 ก กF F F F F F ก F F ก F F ก F2. F ก F F ก 2 ก F 1-2 F F F ก F FF F 3 ก F F 2 F 2.1 ก. F F F F ก F กF F F ก ก ก
 • 11. 11 ก 15 2549 09.00 16.00 . F 5209 . ก ก ก กF F 100 F ก F .......... F F F กF F F F ก F F .................... F ......................... F 2.2 F F ก. ก F . . ...........( F ) F กF F . F F กF F F F F F ...............(ก F ) ก F ก. ⊥( ก ) F F กF F F F .T ( ) กF F F F F FF F F F ก ก ก F T FF F F F F F ก F ⊥ 2.3 ก ก ก F F ก 2 F F F F ก F F ก F( F 13 14 ก ก ) ก F F ก F F F ก ก ก F ก ก F ก F ............... F F ก ก กก F 1 F F ก F3. F F F ก 3 F F ก F F F F F ก F F ก 2 F F F ก F F Fก F ก F
 • 12. 12 F1) ก. . F2) ก ก. . ก F3) F ก. . ก F F4) F F ก.5) ก ก. F .ก F F F ก F F ก6) F ก. F F F . F F ( F) F .( ) F F F ก F F F ก
 • 13. 13 F7) ก F F F ก. ก F F F ก ก . F F ก . F . ก F8) ก. ( ) . ( ) F ก F ก F F F ก F F F ก F F F F ก F ก ก กF F F ก F F F2 F F ก F F F..............ก F F F F ....................... ก ก F ก กF F F F F ก F F F .................... ก F F ก ก F F ก F ก F F F F ก กF F ก F F F ก 14 F F
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks