เอกสารประกอบการบรรยาย เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนองานวิจัยอย่างสร้างสรรค์

Description
เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนองานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ (First Step to Become a Scientist) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วันท่ี 10 มีนาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 5 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. เทคนิคการออกแบบ เพื่อการนำเสนองานวิจัย อย่างสร้างสรรค์ วันที่ 10 มีนาคม 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ (First Step to Become a Scientist) นายบัณฑิต บุญยฤทธิ์ (อ้น) ปริญญาโท ปี 1 สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รุ่น 15 ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2557 (Young Thai Science Ambassador 2014) นักเรียนทุน JSTP#14 ม.ปลาย งานวิจัยที่สนใจ: Protein bioinformatics, Pharmaceutical bioinformatics Computer-aided drug design & discovery (cancer) Flipchart
 • 2. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อะไร? ? ??โจทย์วิจัย Scientific method ผลงานที่ สมบูรณ์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำไม? ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ True successes is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การค้นพบ การประดิษฐ์ ความรู้ ประโยชน์ นวัตกรรมสู่สังคม พระราชบิดา ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ยอดหทัย เทพธรานนท์ “ลองคิดในทางกลับกัน โลกปัจจุบันจะเป็นเช่นใด ถ้าอัจฉริยะบุคคลอย่าง กาลิเลโอ นิวตัน เมนเดล ไอนสไตน์ หรือ วัตสันและคริก ไม่สนใจที่จะเรียนรู้และทำวิจัย”
 • 3. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไร? ? ??โจทย์วิจัย “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นจํากัด แต่จินตนาการโอบอุ้มทั้งโลก กระตุ้นความก้าวหน้า ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ ว่าไปแล้วมันเป็นปัจจัยที่แท้จริงในการวิจัย วิทยาศาสตร์ทีเดียว” Albert Einstein Cosmic Religion: With Other Opinions and Aphorism (1931) หลักคิด
 • 4. Scientific method art I: Getting Started with Infographics approach that you repeat with every single project will mean that you can focus on the important things. Why do you think basketball players practice shooting for hours? When it’s time to launch their shot, they don’t have to think about how they make their hands and legs do what they need to do. It’s muscle memory. Your process may look something like Figure 3-1. Figure 3-1: Develop your own creative process. 3P - Plan, Produce, Publish
 • 5. 1. ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร 2. สาร 3. สื่อ หรือช่องทาง 4. ผู้รับสาร เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เรา ต้องการจะสื่อ? องค์ประกอบของการสื่อสาร DESIGN VS SCIENCE http://mills-scofield.com/blog/2013/10/7/integrating-design-theory-the-scientific-process.html Empathize Define Test AnalyzeHypothesisObserve Experiment Ideate Prototype Design Theory Scientific Process OverheadProjector Policebeginusingoverheadprojectorsfor theiridentificationwork,quicklyfollowed bythemilitary,educators, andbusinesses. 1945 CE 35mmSlidePresentations The35mmslideprojectorenables professionalstocommunicateideas sequentiallytolargeraudiences.The pioneering35mmslidefirmGenagraphics chargesfrom$300to$1500per proprietaryslide. 1950 CE PowerPoint Theclickheard‘roundtheworld: PowerPoint1.0debutsfortheMacintosh. Suddenlyeveryonecandesignslides.Little considerationisgiventowhetherornot thisisagoodidea. 1987 CE PervasivePC PCssitoneverydesktopintheworkplace andhigh-stakesbusinesscommunications evolvefromprinteddocumentstodigital presentations.The35mmslidecompanies goextinctalmostovernight. 1992 CE AnInconvenientTruth AlGoreraisesenvironmentalconsciousness, winsanAcademyAward,andreceivesthe NobelPeacePrizefortellingacompelling storyaboutclimatechangewithlittlemore thanaslideshow. 2007 CE CognitiveStyleofPowerPoint EdwardTufteauthors“TheCognitiveStyle ofPowerPoint.”Init,hesuggeststhat PowerPointimpairedthequalityofthe engineers'investigativeanalysisonthe ColumbiaSpaceShuttlewhenitwasgravely impactedbydebris. 2003 CE xv When you think of presentations, your immediate thoughts probably travel only as far back as 1987—the beginning of the PowerPoint era. If you broaden your perspec- tive, you might recall an age of 35mm slides and flip charts—the latter half of the last century. And though the means and methods have changed over time, the mes- sages by and large have not: you recount stories, present new information, strive to change others’ minds. The world is wired for visual as well as verbal communication. Don’t believe it? Consider this timeline: 500 BCE PublicSpeaking TheGreekspioneerthestudyandpractice oforatoryandlogography.Centurieslater, ArsOratoria(theartofpublicspeaking)isa markofprofessionalcompetenceinRome, especiallyamongpoliticiansandlawyers. 1350 CE BarGraphs BishopNicoleOresmecreatesa“Proto-Bar Graph”forplottingvariablesinacoordinate system.Thankfully,helacksdistracting, moderntextures. 3000 BCE EgyptianMurals Large,pictographicmuralscommunicate complexideastocrowdsofthousands. Hieroglyphicsymbols—functioningasboth representativeimagesandphonetic components—augmentlargerimagesto blendvisualandverbalcommunication. 950 CE StainedGlassWindows Beforetheprintingpress,theRoman CatholicChurchconveyedstoriesofsaints andbiblicalcharacterstoamostly illiteratepublicthroughthecolorfulmedium ofstainedglass.Themessagesstick. 15000 BCE CavePaintings The2,000imagesfoundinthecavesat Lascaux,Francenarratestoriesthrough character,sequence,andmotion.Theoldest evidencetheworldhasofvisualstorytelling, thepaintingsdemonstrateearlyrelianceon usingimagestoconveymeaning. 1845 CE ComicStrips SwissartistRudolpheTöpfferdevelopsthe forerunnertotoday’smoderncomicstrips: hetellscompletestoriesusingframesthat containbothimagesandtext. xiv Brief History of Visual Aids 15000 ก่อนค.ศ. 3000 ก่อนค.ศ. 500 ก่อนค.ศ. 950 ค.ศ. 1350 ค.ศ. 1845 ค.ศ. 1945 ค.ศ. 1950 ค.ศ. 1987 ค.ศ. 1992 ค.ศ. 2003 ค.ศ. 2007 ค.ศ. ภาพเขียนตามถ้ำ จิตรกรรมฝาผนังในอียิปต์ การพูดกับคนหมู่มาก หน้าต่างลายกระจกสี แผนภูมิแท่ง การ์ตูนสั้น เครื่องฉายแผ่นใส การนำเสนองานด้วยสไลด์35ม.ม. เพาว์เวอร์พอยต์ การแพร่หลายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รูปแบบการคิดของพาวเวอร์พอยต์ ความจริงที่ไม่มีใครอยากเห็น History of Visual Art การนําเสนอด้วยตัวพิมพ์
 • 6. Creating a New Slide Ideology 11 สารที่ ต้องการนํา เสนอ การพูด ภาพเรื่องราว ผู้ฟัง สร้าง ความคิด การเขียน บทวิจารณ์ คิด เป็นภาพ ออกแบบ กราฟฟิก ออกแบบ ความ เคลื่อนไหว ข้อวิจารณ์มนุษย์ เว็บหรือ เครื่องมือ เอกสาร กระดาษ ข้อวิจารณ์ นึกถึงลักษณะเฉพาะของผู้ฟัง กําหนดแนวโน้ม ขอบเขตเนื้อหา สํารวจสถานที่ จัดระดมสมอง กําหนดภาพโดยรวมของการนําเสนอ ทําโครงส้ราง กําหนดโครงเรื่อง เขียนบท เขียนเรื่องราว ชักจูงและชี้นําผู้ฟัง ค้นหาและระบุความต่าง และช่องว่างระหว่งผู้ฟัง ท้าทายความเชื่อและสภาพที่เป็นอยู่เดิม ร่างสตอรี่บอร์ด นึกภาพแผนที่คํา เปลี่ยนคําให้เป็นภาพ กําหนดลําดับความสําคัญ สร้างแผนภาพต่าง ๆ เลือกสรรข้อมูล จัดประเภท กําหนดสี สร้างพื้นหลัง เลือกรูปภาพ ประกอบเป็นแม่แบบ ระบุวัตถุประสงค์ กําหนดความเร็ว กําหนดทิศทาง ออกแบบความลื่นไหล รวบรวมผลวิจารณ์ วางตําแหน่งภาพเนื้อหา เชื่อมโยงภาพกับการสร้างแบรนด์ ยืนยันความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหว ของสายตา เลือกลักษณะปฏิสัมพันธ์ ใช้ภาษากาย ตาประสาน จังหวะเคลื่อนที่เหมาะสม ระบุสิ่งสนับสนุน จังหวัดระเบิดเนื้อหา ระบบเสียงอลังการ ปรับปรุงการออกแบบ รวมสื่อเข้าเป็นหนึ่งเดียว ออกแบบปฏิสัมพันธ์ แจกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาพร่างบนฟลิปชาร์ท ออกแบบแผ่นภาพโฆษณา มีภาคผนวก ซักซ้อมบ่อย ๆ บันทึกการนําเสนอของตัวเอง เล่าเรื่องด้วยสไลด์ ขอผลประเมิน เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เรา ต้องการจะสื่อ? WHAT WHERE WHEN WHY WHO WHOM เราจะมาพูดเรื่องอะไร? เรามาพูด ที่ไหน? เราจะพูดเมื่อไร? ทำไมจึงมาเสนอ? ใครเป็นคนนำเสนอ? เราจะเสนอแก่ใคร? HOW วางแผนอย่างไร? หลัก 6 W 1H การนําเสนอด้วยตัวพิมพ์
 • 7. ผู้นำเสนอมักจะนำข้อความที่ต้องการ จะนำเสนอแก่ผู้ฟังวางในสไลด์ทุกคำ ทุกตัวอักษร เพื่อไม่ให้ตนเองลืมสิ่งที่ ต้องการจะพูดถึง เมื่อผู้ฟังมองดู สไลด์ของคุณแล้วจะรู้สึกว่าเบียดแน่น ไปด้วยตัวอักษร ซึ่งแน่นอนว่าผู้นั่งฟัง ณ ขณะนั้นคงจะเกิดอาการเบื่อ ง่วง ในที่สุดจะส่งผลทำให้ผู้ฟังไม่สนใจสิ่งที่ คุณต้องการจะนำเสนอ... 1 ไม่ควรนำคำพูดที่ ต้องการนำเสนอลง ในสไลด์ทุกตัวอักษร 2 ขนาดอักษรควรมี ความพอดี ขนาดตัวอักษรในสไลด์ใหญ่เวอร์ 0 75 150 225 300 April June August 1356548 80 4355 93120143 633627 Region 1 Region 2 3 หลีกเลี่ยงการใช้ bullet ที่มากเกินความ จำเป็นใน 1 สไลด์ หลีกเลี่ยง การใช้ Bullet ที่ มาก เกิน ความ จำเป็น เรา ควร กำหนด หัวข้อ ที่ ต้องการ จะ นำ เสนอ ไม่ เช่นนั้น ผู้ฟัง อาจ จะ เบื่อ จับ ประเด็น ไม่ได้ และ 4 หลีกเลี่ยงการใช้สีที่ไม่ ดีต่อสายตา Bad Color Schemes อาจทำให้ผู้ฟัง ปวดหัว แสบตา เสียสมาธิ คลื่นไส้ อาเจียน Data VS Effectiveness การประมวลผลข้อมูล ควรมีความพอดี 5 งานนำเสนอที่ส่งผลเสียต่อผู้ฟัง
 • 8. คุณเรียนรู้พื้นฐาน เพราะมันช่วยให้คุณทํางานง่ายขึ้น และออกแบบได้ดีขึ้น John McWade นักออกแบบและนักเขียน The ingredients of a Great Presentation Aa สี ข้อความ รูปภาพ 116 slide:ology Background A background is a container or surface on which to place visual elements. It can incorporate anything you want, or it can have nothing on it at all. You determine whether the surface is opaque or textured, and whether it has a light source, and from where it origi- nates. But first you need to pry yourself away from the default templates with their preordained slide junk. Think through what is really required. What reflects your intent and personality? What reflects your company’s brand? What will act in service to your information rather than compete with it? Consider approaching the background in a way never seen before. พื้นหลังการนําเสนอด้วยตัวพิมพ์ ข้อมูลเชิงปริมาณที่มากเกินความจําเป็น ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีความพอดี หลีกเลี่ยงความรกรุงรัง อักษรตัวใหญ่ชัดเจน It’s a thirsty world. THIRST อักษรตัวใหญ่ชัดเจน ขยายใหญ่! องค์ประกอบที่ไม่ควรมองข้าม ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีความพอดี ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเกินไป Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 ระยะห่างระหว่างบรรทัดชิดเกินไป Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 Wind accounted for over 1.5% of global electricity consumption in 2008 มีพื้นที่ให้อักษรหายใจ
 • 9. การวางข้อความแบบปกติ สื่อความหมายทั่วไป การวางข้อความในตําแหน่งแปลกไป สื่อความหมายได้อีกแบบ Water is the best sport drink. 60 millon plastic water bottles are thrown away everyday in the US. ข้อความทรงพลังกับภาพ การใช้รูปที่ไม่เหมือนกันนําไปสู่ การเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. การใช้รูปที่ไม่เหมือนกันนําไปสู่ การเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน การใช้รูปที่ไม่เหมือนกันนําไปสู่ การเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน 15 billon gallons of soda are sold each year in the U.S. ข้อความทรงพลังกับภาพ การสื่อสารด้วยสี ร้อน กระตุ้น ตื่น เต้น มีพลัง สำคัญ อันตราย อบอุ่น สดใส มี ชีวิตชีวา วัยรุ่น ระ แวดระวัง แจ่มใส่ สดใส ใหม่ แผ่กระจาย อำนาจบารมี ร่มรื่น สงบ พัก ผ่อน ธรรมชาติ ปกติ ปลอดภัย ปลอดโปร่ง กว้าง เบา ปลอดภัย สว่าง สุขุม สุภาพ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ เยือกเย็น ความสูงศักดิ์ ลี้ลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มั่งคั่ง หรูหรา การใช้สีสร้างอารมณ์ WARM COOL Color wheel การใช้สีสร้างอารมณ์ ใช้สีเข้มกับตัวอักษร ใช้สีอ่อนในการเน้นข้อความ การใช้สีแบบเอกรงค์ (Monochrome) ได้แก่ การไล่สี เดียวกันให้มีน้ำหนัก แก่อ่อนลงไปตามลำดับ โครงสีแบบเอกรงค์ Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) โครงสีแบบเอกรงค์
 • 10. Tetrad Double Complementary Split complementary Triad การใช้สีคู่ตรงข้าม (Dyad) เป็นการเล่นการ ตัดการตัดกันของสี สีตรงข้าม การใช้สีข้างเคียงกัน (Analogous) ทำให้เกิดความกลมกลืน แบบ 2 สี และ 3 สี สีข้างเคียง Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) สีข้างเคียง Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) สีตรงข้าม Urgent Context Context Normal Normal Wrong
 • 11. การใช้แผนภาพ Structure Matrices Trees Layers Pictorial Direction Location Reveal Process Influence Display Data Comparison Trend Distribution Cluster Overlapping Closure Enclosed Linked Radiate From a point With a core Without a core Flow Linear Circular Divergent/Convergent Multidirectional Abstract Concepts Realistic Concepts The diagram section depicts examples of six common diagram types. The first four types show common shapes that can be used to explain various abstract relationships. The last two types show illustrated solutions of a more literal, realistic nature. Below is a key for how the section is organized. กรอบคิดเชิงนามธรรม กรอบคิดเชิงรูปธรรม การไหล เชิงเส้น แบบวงกลม แยกออก / บรรจบกัน หลายทิศทาง โครงสร้าง แบบตาราง แบบต้นไม้ แบบแยกชั้น กลุ่มก้อน แบบซ้อนเหลื่อม แบบปิด แบบวงล้อม แบบเชื่อมต่อ แบบรัศมี แตกออกจากจุดเดียว แบบมีแกน แบบไม่มีแกน แบบรูปภาพ บอกทิศทาง บอกตําแหน่ง เผยให้เห็น บอกการทํางาน แสดงอิทธิพล การแสดงข้อมูล แบบเปรียบเทียบ แสดงแนวโน้ม แสดงการกระจาย 3 steps การจํากัด การลด การเน้น รายละเอียดในสไลด์มากเกินไป จํากัดข้อมูลแต่พอดี 0.00 12.50 25.00 37.50 50.00 Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) eqfemfeqfmegmeflmwqefmwq[rfmqpf[mefomqw ofmeofmeqofmqrfmqw[fmq[mfeq[mfe eqfemfeqfmegmeflmwqefmwq[rfmqpf[mefomqw ofmeofmeqofmqrfmqw[fmq[mfeq[mfe Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) การจำกัด การทําให้ข้อมูลเรียบง่าย Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) จอภาพจะแสดงอะไรให้ผู้ชมดู มันจะช่วยให้ผู้ชมเห็นประเด็นของคุณได้อย่างไร แผนภูมินี้แสดงสาระของประเด็นอะไรบ้าง มีส่วนใดในสไลด์นี้บ้างทีไม่จําเป็น การลด ใส่ข้อมูลที่เน้นลงไป แต่ทําให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นแอนิเมชั่น Japan U.S.A. Switzerland Canada Germany U.K. Finland France Sweden Denmark 48.948.2 43.643.0 36.636.2 33.3 29.7 28.327.9 TOTAL TAX REVENUE as percentage of GDP (2006) Finland 40.0% —> 43.0% การเน้น
 • 12. Creating Diagrams 47 Divergent and Convergent: Flow that occurs when two or more elements either collide or separate out from each other as if splitting off. Multidirectional: Flow that expresses complex relationships—flow charts, for instance. Often these flows result from a combination of the preceding types. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล แยกออกและบรรจบกัน: การไหลซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการเดียวแล้วมาแยกออกจากกัน หรือมาจากมากกว่า 1 กระบวนการแล้วบรรจบกัน 46 slide:ology Abstract Concepts: Flow Circular: Flow that represents a continuous process without an end point. Any closed loop shape could work. Linear: Flow construction that illustrates a process with a definite start and end point. The diagram can follow a straight line or be a series of steps along a line. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล เชิงเส้น: เป็นการไหลซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการ โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน แผนภาพแบบนี้สามารถเรียงตามกัน เป็นเส้นตรง หรือแสดงชุดของขั้นตอนต่าง ๆ ไปบนเส้นนั้นก็ได้ 46 slide:ology Abstract Concepts: Flow Circular: Flow that represents a continuous process without an end point. Any closed loop shape could work. Linear: Flow construction that illustrates a process with a definite start and end point. The diagram can follow a straight line or be a series of steps along a line. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล แบบวงกลม: การไหลซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยไม่มีจุดสิ้นสุด สามารถใช้รูปทรงอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นวง บรรจบกัน Divergent and Convergent: Flow that occurs when two or more elements either collide or separate out from each other as if splitting off. Multidirectional: Flow that expresses complex relationships—flow charts, for instance. Often these flows result from a combination of the preceding types. กรอบคิดเชิงนามธรรม: การไหล หลายทิศทาง: แผนภาพซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เช่น ผังงาน (flowchart) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแผนภาพ ประเภท Divergent และ Convergent
 • 13. 48 slide:ology Abstract Concepts: Structure Trees: Structures that indicate clear hierarchy. Relationships can be expressed between any number of objects. Matrices: Structures that compare data with at least two different data sets. One set of data can even be a yes/no set of data, as in a checklist. กรอบคิดเชิงนามธรรม: โครงสร้าง แบบตาราง: เป็นโครงสร้างเชิงเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ชุด อาจเป็นข้อมูลประเภท ใช่หรือไม่ใช่ ที่อยู่ในรูปแบบของ Checklist 48 slide:ology Abstract Concepts: Structure Trees: Structures that indicate clear hierarchy. Relationships can be expressed between any number of objects. Matrices: Structures that compare data with at least two different data sets. One set of data can even be a yes/no set of data, as in a checklist. กรอบคิดเชิงนามธรรม: โครงสร้าง แบบต้นไม้: เป็นโครงสร้างเชิงระดับขั้นของความสัมพันธ์ ซึ่งความสัมพันธ์อาจแสดงออกระหว่างจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ Creating Diagrams 49 Layers: Structures that show elements that stack or build on each other. They can depict both hierarchy and sequence. กรอบคิดเชิงนามธรรม: โครงสร้าง แบบชั้น: โครงสร้างซึ่งแสดงองค์ประกอบที่ซ้อนกันขึ้นไป หรือต้องสร้างขึ้นจากอีกองค์ประกอบหนึ่ง มันสามารถอธิบายได้ ทั้งระดับบังคับบัญชาและลําดับการทํางาน Closure: Clusters that emerge when shapes combine to create another shape. This principle of Gestalt psychology can be useful when expressing the idea that “the sum is greater than the parts.” Overlapping: Clusters that overlap and indicate shared sets, interest, or responsibility. Sometimes they form a new shape or area within the overlap. Abstract Concepts: Cluster กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบซ้อนเหลื่อม: กลุ่มก้อนซึ่งมีส่วนซ้อนเหลื่อมกันและบ่งชี้ว่ามีกลุ่มความสนใจหรือความรับผิดชอบร่วมกัน บางครั้งมัน อาจก่อให้เป็นรูปทรงหรือพื้นที่ใหม่ขึ้นในส่วนที่ซ้อนเหลื่อมได้
 • 14. 50 slide:ology Closure: Clusters that emerge when shapes combine to create another shape. This principle of Gestalt psychology can be useful when expressing the idea that “the sum is greater than the parts.” กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบปิด: กลุ่มก้อนซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อรูปทรงต่าง ๆ ประสานงานรวมเข้าเป็นอีกรูปทรงหนึ่ง Creating Diagrams 51 Linked: Clusters that are linked as a unifying element to group items. A unifying element links related groups of items. It could be a line, shape, or connector of any kind. Enclosed: Clusters that are enclosed and contain at least one element that envelops another. Grouping in this way indi- cates which elements are part of a higher order, and which stand alone. กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบวงล้อม: กลุ่มก้อนซึ่งมีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ล้อมหรือห่อหุ้มองค์ประกอบอื่นไว้ การรวมกลุ่มลักษณะนี้ บ่งชี้ว่า องค์ประกอบย่อยชิ้นไหนบ้างที่เป็นส่วนของลําดับที่ใหญ่ขึ้น และชั้นไหนบ้างที่ยืนอยู่โดยลําพัง Creating Diagrams 51 Linked: Clusters that are linked as a unifying element to group items. A unifying element links related groups of items. It could be a line, shape, or connector of any kind. Enclosed: Clusters that are enclosed and contain at least one element that envelops another. Grouping in this way indi- cates which elements are part of a higher order, and which stand alone. กรอบคิดเชิงนามธรรม: กลุ่มก้อน แบบเชื่อมต่อ: กลุ่มก้อนซึ่งมีการเชื่อมต่อกันเป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบที่รวมกันนี้ จะเชื่อมโยงกับกลุ่มรายการต่าง ๆ มันอาจอยู่ในลักษณะเส้น รูปทรง หรือตัวต่อเชื่อมแบบไหนก็ได้ With a core: Creates a parent-child relationship. The outer elements connect with a central element to hold the family together. From a point: Occurs when a single directional “burst”emerges from either a graphic or point that has a clear point of origin. Abstract Concepts: Radiate กรอบคิดเชิงนามธรรม: แบบรัศมี แตกออกจากจุด ๆ หนึ่ง: เกิดขึ้นเมื่อมีการ “ระเบิด” ออกในทิศทางเดียวกันจากภาพหรือจุด ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นจุด ระเบิด
 • 15. 52 slide:ology With a core: Creates a parent-child relationship. The outer elements connect with a central element to hold the family together. กรอบคิ
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks