การเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ

Description
1. ก ก ก ก . กก ก ก กF 2 F ก 6 F F F ก ก F ก F F ก ก F F กก F F กF Fก ก F ก กก ก F F ก กF ก ก F ก กกF F F1.…

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 8 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ก ก ก ก . กก ก ก กF 2 F ก 6 F F F ก ก F ก F F ก ก F F กก F F กF Fก ก F ก กก ก F F ก กF ก ก F ก กกF F F1. ก ก 1.1 ก ก ก . . 2542 (2546 : 617) ก ก F F ก F ก F F F ก F ก F F F ก ก ก F F . . 2526 F F ก FF F F F F F F ก กF F F F F F F กF F ก ก F ก ก ก ก F ก F F F F ก ก ก 1.2 ก F ก ก ก ก ก F Fก ก F กFก กF F F ก F ก ก F F F ก F
 • 2. 2 ก F ก ก F F กก ก F ก F ก ก กF ก ก ก F ก F FกF2. ก ก 2.1 ก ก ก F 1 F ก3 F กF 1) ก ก F F F F 2) ก ก ก F ก กF F F 3) ก F ก F F F กFก Fก ก ก 2.2 ก ก F F ก F 4 F กF 1) กF 2) ก 3) ก 4) ก ก ก F F F F F F ก F ก ก F ก F ก ก F ก Fก F F F F Fก F F ก 4 ก ก3. ก ก F3 กF ก F F ก 3.1 กF F กF ก กF F F ก F F F F F ก F ก F ก 1, 2,3 F ก ก ก F F กF ก F ก F
 • 3. 3 F ก F กก ก F ก F F F F F ก กF F Fก F F F F ก ก ก ก F F ก F F ก F F F F F กF F ก ก F ก F F.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. ................................................. 3. ........................................ (F )........................................ ( F ).................................... F F2. ................................................. 4. ........................................ (F )........................................ ( F ).................................... F F ก F F กF Fก กF F กF ก F ก กF ก F F F F F F Fก F ก ก F 3.2 ก F F ก Fก F F ก ก Fก กF ก ก ก
 • 4. 4 F ก Fก ก ก F F ก F 4 F F F F ก F ก ก 4 F กF กF ก ก / ก กก กF F 3.3 ก ก F ก F F F F F F ก F ก ก F F F F F ก F ก F F F ก F ก ก4. ก กF 4.1 กF กF ก F F F F FF F F F ก ก ก F F ..2526 (2534 : 101) Fก F ก F กF กF ก F ก F F กF F F F F F กF กF F ก F F F F F FกF F F F F ก F F ก F F ก F กF F กF F F F F ก กF F F F F F F F ก F F F ก F ก กFก ก F
 • 5. 5 F F F F Fก F ก F F ก F ก ก ก F FกF ก F ก กF FF F Fก ก F F F กF ก F F F ก F F ก F .. ก ก F F F ก .................................. F .............................. .................................... 4.2 กก F ก F ก กก 1) F F F ก F F F F F F F F F ก F F F F F FF F F F F F F 2) ก F ก ก F ก กF F F FF F F F F F F F F F F ก F
 • 6. 6 F F F ก กF F F F F ก F 3) ก F F ก5W1H F F ก F F ( F ) F F 1 F F F F ก F FFF F F F ก ก F FF F F F F F FFF F F F F Fก 1/3 1/4 ก F F F ก กF F F F ก ก F F ก F F F F ก F F F
 • 7. 7 F F . /. ก F ก ก F ก . 10300 ก F F F FF ก ก F ก F F ก F F ก Fก ก F F .. ก ก ก Fก F F กF ก F ก ก F F F กF F F F F F F F F F F F F F กFก ก ก F F F ก F ก ก F F Fก F F F F F F F Fก ก F F ก . F Fก ก F F F F F F ก กF F F F F F ก F F F Fก ก F F F F กFก ก F ก F ก F กF ก F F F F ก กF F F F ก ก กFก F ก F ก F ก F F กF F ก Fก ก F F .. ก
 • 8. 8 กF F F ก F F ก F ก ก F F . Fก ก F F F F กก Fก F ก F F ก F F ก Fก ก F F ..F F F ก F กF F ก F F ก F F F F F กF F F กF F F ก ( ก ก) ก ก F ก ก F ก F ก ก ก F F / F - ( .)
 • 9. 9 F กF ก F F ก .......................................................... ................................................ ........................................................... ก F F F FF ก ก F ก ก F F F F F Fก ก F F F Fก ก F F F F F F F F ก F F ก F F F กF F กก F F ก F F ก Fก ก F F . ก F Fก ก F F ก .................................................. (...............................................) ..................................................
 • 10. 105. ก ก ก ก ก (2539 : 102) ก F FF ก ก F ก ก ก F ก F F F F F F F ก F F ก F ก F F กF ก F F F F F F ก F FF ก F F FF FF ก ก F F ก ก กF F ก F4ก F ก F ก ก / / ก ก F ก ก F กก ก ก ก กก F ก ก F F F F F F ก4 F ก F กF F F F ก F F F 1 F F ก ก F F F FF ก ก F F ก F F ก F ก F กF F กF F กF F F
 • 11. 11 F ก ก F F F 1 F ก F F 16 ก F 2552 08.00 . Fก ก F F ก F F F กF Fก F 09.00 . F F 2 ก ก F ก F F F F F F ก ก ก Fก 10 F F ก F F F 3 ก F ก F F กF กF Fก F F ก ก F กF F F ก F ก ก ก .6. ก F ก F F F กF F F F ก ก F F F ก F ก กF F ก ก ก F กก ก / ก F ก ก ก 3 F 4 F ก กF F
 • 12. 12 F F 1กF ก F ก F กก F ก F ก F ก ก ก ก F F 2กF ก F F ก กF ก ( F F F F ) F F ก กF กF ก F ก ก ก F FF F F F กF ก F Fก F กF กก ก ก ก ก ก F ก ก ก ก F F F ก ก 40 F 3-5 255208.30-16.00 . F ก F FF 50,000 ( F F ) กF ก ก ก ก ก F 2 F ก F F ก ก F 3-4 กกF F F ก F ก F F ก F F F 3กF F F ก กF F F( ) F F F ก ก F F F F F ก กF ก ก F F F ก F F FF ก F F ก ก ก ก ก F
 • 13. 137. ก ก ก F F ก F F กF F F F กF ก F ก ก F ก F F ก F F ก F Fก ก F ก F F กก ก F F กก F F ก ก F F F F F Fก F กF ก F ก ก ก ก ก FF F F ก กF F F F F ก กFก F ก กF F . กF F ก F F F ก Fก ก F F F F ก ก F F ก ก F F ( F ) F F ......... ก F FF, F F ก F F ก ก ก F ก F ก ก F F ก ก กF F F ก F F ก ก F F ก F F Fก F F8. ก ก F ก ก F F F ก F F , F F ก ก กF ก ( ก .. : )
 • 14. 14 F ก F ก ก ก F F F F F ก F กก ก F กก F ก Fก F F 8.1 กF ก F F F F ก F F F / F Fก F F F F F ก ก F กF F F F F F F ก F ก F F กF 8.2 F ก ก F ก ก F F F กก ก Fก 1) ก F ก F F F F / F F F F/ กF F F F F F ก 2) ก ก F กF F F ก Fก F ก F F F F กF F
 • 15. 15 F / F F ก1. 1. - F ( ก )2. / 2. / F - / F - กก - FกF - F 4.1 F 4.2-4.3 กF F3. ก 3. F ก - .......... ก - .......... ก ..... - ......... ก .....4. 4. F5. 5. F กก ก Fก F F F F ก ก ก F F ก ก ก F F ก ก F F F ก ก F F
 • 16. 16 ก ก F ก F F F กF F F F F F F ( ) F FF ก F F F F F Fก F F Fก ก F ก ก กFF F FF ก FF F FF F F กF ก F F กF F ก ก Fก F F F Fก F F ก F F F ก ก ก F F F F F F กF ก ก F F F ก F F F F F F F F F Fก ก F กก F กF F F กF F F F F F F กF F ก ( )
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks