หนังสือรับบริจาคงานมหารำลึก จากสมัชชาสงฆ์ไทย

Description
1. สำนักงานเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 6 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. สำนักงานเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. 13440 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906. Tel. (301) 871-8660, Fax.(301) 871-5007 www.thaitemple.org, E-mail:smuch08@live.com ที่ สทส. ๐๓๐ /๒๕๕๗ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับบริจาคทำบุญงานมหารำลึกอดีตพระธรรมทูตไทยที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา เรียน เจ้าอาวาส หรือหัวหน้าสงฆ์ และสมาชิกวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่เคารพ/นับถือ สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม จำนวน ๑ แผ่น อนุสนธิจากการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ ณ วัดนวมินทร ราชูทิศ นครบอสตัน เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ประชุมเห็นชอบให้สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ U.S.A. เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหารำลึกทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อดีตพระธรรม ทูตไทยที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในกำหนดการที่ส่งมา พร้อมกันนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือวัดที่รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และความมีส่วนร่วมในการทำบุญ อุทิศส่วนกุศลแก่อดีตพระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จึงขอแจ้งมายังท่านเจ้า อาวาส/หัวหน้าสงฆ์ วัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ บริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา โดยเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม The Council of Thai Bhikkhus in the USA. แล้วส่งไปที่วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ศกนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความเมตตานุเคราะห์ และร่วมแรงร่วมใจด้วยดี จากทุกวัด และไปร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เรียนมาด้วยความเคารพ/นับถือ (พระครูสิริอรรถวิเทศ) เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
 • 2. กำหนดการ การประชุมเจ้าอาวาสประจำปี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา งานวันมหารำลึก ทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทาน แก่อดีตพระธรรมทูตไทยที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ U.S.A. เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุมเจ้าอาวาสประจำปี สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ทำวัตรเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทั้งหมด เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดประชุมเจ้าอาวาสประจำปี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา -ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำไหว้ พระสวดมนต์ คณะสงฆ์ทั้งหมดแสดงสามีจิกรรมแด่พระมหาเถระในเทศกาลเข้าพรรษา - พระครูวินัยธรฐิติกร กลฺยาณธมฺโม กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพสถานที่ - ท่านกงสุลใหญ่แห่งมหานครลอสแองเจลิส กล่าวเผดียงสงฆ์ - พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ กล่าวรายงานต่อประธาน - ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ กล่าวเปิดประชุมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม - พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวัด - ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก - เวลา ๑๐.๓๐ น. พักประชุมภาคเช้า เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทั้งหมด เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ภาคบ่ายตามวาระ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านกงสุลใหญ่ ถวายข้อคิดเห็น แก่พระธรรมทูตที่เข้าร่วมประชุม ทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธาตุดอยสุเทพ U.S.A. เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดประชุม
 • 3. วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทานแด่อดีตพระธรรมทูต เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ที่มาร่วมงานทั้งหมดออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งหมด เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระมหาเถระ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล พระสงฆ์ทั้งหมดรับทักษิณานุปทาน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks