สุภีร์ ทุมทอง มหาสติปัฎฐานสูตร

Description
1. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 1 22/9/2551, 23:34 2. : . : : : . . . . - - : : : / - - - www.kanlayanatam.comÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 2…

Please download to get full document.

View again

of 127
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 12 | Pages: 127

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 1 22/9/2551, 23:34
 • 2. : . : : : . . . . - - : : : / - - - www.kanlayanatam.comÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 2 22/9/2551, 23:34
 • 3. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 3 22/9/2551, 23:34
 • 4. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 4 22/9/2551, 23:34
 • 5. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 5 22/9/2551, 23:34
 • 6. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 6 22/9/2551, 23:34
 • 7. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 7 22/9/2551, 23:34
 • 8. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 8 22/9/2551, 23:34
 • 9. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 9 22/9/2551, 23:34
 • 10. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 10 22/9/2551, 23:34
 • 11. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 11 22/9/2551, 23:34
 • 12. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 12 22/9/2551, 23:34
 • 13. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 13 22/9/2551, 23:34
 • 14. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 14 22/9/2551, 23:34
 • 15. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 15 22/9/2551, 23:34
 • 16. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 16 22/9/2551, 23:34
 • 17. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 17 22/9/2551, 23:34
 • 18. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 18 22/9/2551, 23:34
 • 19. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 19 22/9/2551, 23:34
 • 20. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 20 22/9/2551, 23:34
 • 21. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 21 22/9/2551, 23:34
 • 22. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 22 22/9/2551, 23:34
 • 23. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 23 22/9/2551, 23:34
 • 24. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 24 22/9/2551, 23:34
 • 25. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 25 22/9/2551, 23:34
 • 26. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 26 22/9/2551, 23:34
 • 27. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 27 22/9/2551, 23:34
 • 28. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 28 22/9/2551, 23:34
 • 29. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 29 22/9/2551, 23:34
 • 30. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 30 22/9/2551, 23:34
 • 31. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 31 22/9/2551, 23:34
 • 32. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 32 22/9/2551, 23:34
 • 33. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 33 22/9/2551, 23:34
 • 34. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 34 22/9/2551, 23:34
 • 35. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 35 22/9/2551, 23:34
 • 36. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 36 22/9/2551, 23:34
 • 37. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 37 22/9/2551, 23:34
 • 38. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 38 22/9/2551, 23:34
 • 39. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 39 22/9/2551, 23:34
 • 40. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 40 22/9/2551, 23:34
 • 41. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 41 22/9/2551, 23:34
 • 42. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 42 22/9/2551, 23:34
 • 43. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 43 22/9/2551, 23:34
 • 44. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 44 22/9/2551, 23:34
 • 45. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 45 22/9/2551, 23:34
 • 46. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 46 22/9/2551, 23:34
 • 47. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 47 22/9/2551, 23:34
 • 48. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 48 22/9/2551, 23:34
 • 49. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 49 22/9/2551, 23:34
 • 50. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 50 22/9/2551, 23:34
 • 51. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 51 22/9/2551, 23:34
 • 52. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 52 22/9/2551, 23:34
 • 53. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 53 22/9/2551, 23:34
 • 54. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 54 22/9/2551, 23:34
 • 55. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 55 22/9/2551, 23:34
 • 56. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 56 22/9/2551, 23:34
 • 57. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 57 22/9/2551, 23:34
 • 58. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 58 22/9/2551, 23:34
 • 59. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 59 22/9/2551, 23:34
 • 60. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 60 22/9/2551, 23:34
 • 61. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 61 22/9/2551, 23:34
 • 62. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 62 22/9/2551, 23:34
 • 63. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 63 22/9/2551, 23:34
 • 64. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 64 22/9/2551, 23:34
 • 65. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 65 22/9/2551, 23:34
 • 66. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 66 22/9/2551, 23:34
 • 67. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 67 22/9/2551, 23:34
 • 68. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 68 22/9/2551, 23:34
 • 69. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 69 22/9/2551, 23:34
 • 70. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 70 22/9/2551, 23:34
 • 71. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 71 22/9/2551, 23:34
 • 72. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 72 22/9/2551, 23:34
 • 73. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 73 22/9/2551, 23:34
 • 74. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 74 22/9/2551, 23:34
 • 75. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 75 22/9/2551, 23:34
 • 76. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 76 22/9/2551, 23:34
 • 77. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 77 22/9/2551, 23:34
 • 78. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 78 22/9/2551, 23:34
 • 79. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 79 22/9/2551, 23:34
 • 80. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 80 22/9/2551, 23:34
 • 81. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 81 22/9/2551, 23:34
 • 82. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 82 22/9/2551, 23:34
 • 83. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 83 22/9/2551, 23:34
 • 84. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 84 22/9/2551, 23:34
 • 85. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 85 22/9/2551, 23:34
 • 86. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 86 22/9/2551, 23:34
 • 87. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 87 22/9/2551, 23:34
 • 88. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 88 22/9/2551, 23:34
 • 89. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 89 22/9/2551, 23:34
 • 90. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 90 22/9/2551, 23:34
 • 91. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 91 22/9/2551, 23:34
 • 92. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 92 22/9/2551, 23:34
 • 93. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 93 22/9/2551, 23:34
 • 94. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 94 22/9/2551, 23:34
 • 95. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 95 22/9/2551, 23:34
 • 96. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 96 22/9/2551, 23:34
 • 97. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 97 22/9/2551, 23:34
 • 98. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 98 22/9/2551, 23:34
 • 99. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 99 22/9/2551, 23:34
 • 100. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 100 22/9/2551, 23:34
 • 101. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 101 22/9/2551, 23:34
 • 102. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 102 22/9/2551, 23:34
 • 103. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 103 22/9/2551, 23:34
 • 104. ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 104 22/9/2551, 23:34
 • 105. ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 105 22/9/2551, 23:34
 • 106. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 106 22/9/2551, 23:34
 • 107. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 107 22/9/2551, 23:34
 • 108. ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 108 22/9/2551, 23:34
 • 109. ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 109 22/9/2551, 23:34
 • 110. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 110 22/9/2551, 23:34
 • 111. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 111 22/9/2551, 23:34
 • 112. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 112 22/9/2551, 23:34
 • 113. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 113 22/9/2551, 23:34
 • 114. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 114 22/9/2551, 23:34
 • 115. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 115 22/9/2551, 23:34
 • 116. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 116 22/9/2551, 23:34
 • 117. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 117 22/9/2551, 23:34
 • 118. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 118 22/9/2551, 23:34
 • 119. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 119 22/9/2551, 23:34
 • 120. ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 120 22/9/2551, 23:34
 • 121. - 1. 15,150 2. . . - 10,000 3. 10,000 4. - 7,000 5. 5,000 6. - 3,000 7. . 3,000 8. . 2,570 9. 2,300 10. . . - 2,000 11. 2,000 12. 2,000 13. 2,000 14. - 2,000 15. 1,700 16. 1,480 17. 1,200 18. 1,000 19. 1,000 20. 1,000 21. 1,000ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 121 22/9/2551, 23:34
 • 122. 22. 1,000 23. 1,000 24. - 1,000 25. 1,000 26. . 1,000 27. 1,000 28. 1,000 29. 1,000 30. 1,000 31. 1,000 32. 33. 1,000 34. 1,000 35. - 1,000 36. - 1,000 37. 1,000 38. - 1,000 39. 999.99 40. 999 41. 600 42. 500 43. 500 44. 500 45. 500 46. 500ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 122 22/9/2551, 23:34
 • 123. 47. 500 48. 500 49. 500 50. 500 51. 500 52. 500 53. 500 54. 500 55. 500 56. 500 57. 500 58. 500 59. 500 60. 450 61. 400 62. 400 63. 400 64. 400 65. 400 66. 330 67. 310 68. 300 69. 300ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 123 22/9/2551, 23:34
 • 124. 70. 300 71. 300 72. 300 73. 300 74. 300 75. 300 76. - 300 77. 300 78. 300 79. 260 80. 200 81. 200 82. 200 83. 200 84. 200 85. 200 86. 200 87. 200 88. - 200 89. 200 90. 200 91. 200 92. 200 93. 200 94. . . . 180 95. 170ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 124 22/9/2551, 23:34
 • 125. 96. 150 97. 130 98. 100 99. 100 100. . . 100 100. 100 102. 100 103. 100 104. 100 105. 100 106. 100 107. 100 108. 100 109. 100 110. 100 111. 100 112. 100 113. 100 114. 100 115. 100 116. 100 117. - 100 118. . . 100 119. . . - - - - 100 120. - 100ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 125 22/9/2551, 23:34
 • 126. 121. - - 100 122. 100 123. 100 124. 100 125. 100 126. 100 127. 100 128. 100 129. 100 130. 100 131. 100 132. 100 133. 100 134. 100 135. 100 136. 100 137. 100 138. 70 139. 50 140. 50 141. 50 142. 50 143. 50 144. 50 145. 50ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 126 22/9/2551, 23:34
 • 127. 146. 50 147. 50 148. 50 149. 40 150. 40 151. 20 152. 20 153. 20 154. 20 155. 20 156. 20 157. 20 158. 20 159. 20 160. 20 161. 20 162. 20 163. 20 164. - .. 20 120,008.99 ...ÁËÒÊμԻѯ°Ò¹ÊÙμà .print.pmd 127 22/9/2551, 23:34
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks