בקשת רשות ערעור יגאל סרנה נגד בנימין נתניהו ושרה נתניהו

Description
1. ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 1688/18 ‫רע א‬ ‫עמית‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬…

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Law

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ 1688/18 ‫רע"א‬ ‫עמית‬ '‫י‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ :‫לפני‬ ‫סרנה‬ ‫יגאל‬ :‫המבקש‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫נתניהו‬ ‫בנימין‬ .1 :‫המשיבים‬ ‫נתניהו‬ ‫שרה‬ .2 ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫בקשת‬ 28.01.2018 ‫ביום‬ ‫שניתן‬ 015267-09-17 ‫עא‬ ‫בתיק‬ ‫ירושלים‬ ‫כהן‬ ‫אביגיל‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אפשטיין‬ ‫ליאור‬ ‫ועו"ד‬ ‫פלדמן‬ ‫אביגדור‬ ‫עו"ד‬ :‫המבקש‬ ‫בשם‬ ‫ה‬‫ט‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ ‫במהלכו‬ ‫אשר‬ ‫אירוע‬ ‫המתאר‬ ‫פוסט‬ '‫'פייסבוק‬ ‫החברתית‬ ‫לרשת‬ ‫העלה‬ ‫המבקש‬ .1 ‫בכללי‬ ‫פגיעה‬ ‫תוך‬ ,‫ממנה‬ ‫ירד‬ ‫הממשלה‬ ‫וראש‬ ‫לילה‬ ‫בשעת‬ ‫נעצרה‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫שיירת‬ ‫נגד‬ ‫הגישו‬ ‫ורעייתו‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ .‫רעייתו‬ ‫של‬ ‫וצעקותיה‬ ‫גחמתה‬ ‫מחמת‬ ‫רק‬ ,‫האבטחה‬ .(‫אלקלעי‬ '‫ע‬ ‫)השופט‬ ‫אביב-יפו‬ ‫בתל‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫לבית‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫תביעת‬ ‫המבקש‬ ‫לשון‬ ‫בפרסום‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫שנקבע‬ ‫לאחר‬ ,11.6.2017 ‫מיום‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫התקבלה‬ ‫התביעה‬ 1965-‫התשכ"ה‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועות‬ ‫להגנות‬ ‫זכאי‬ ‫אינו‬ ‫והמבקש‬ ‫הרע‬ ,‫הפיצויים‬ ‫גובה‬ ‫לעניין‬ ‫בשיקולים‬ ‫מפורט‬ ‫דיון‬ ‫לאחר‬ .(‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ :‫)להלן‬ .(56211-03-16 ‫)ת"א‬ ₪ 40,000 ‫ולמשיבה‬ ₪ 60,000 ‫למשיב‬ ‫לשלם‬ ‫המבקש‬ ‫חוייב‬ (‫כהן‬ '‫א‬ ‫)השופטת‬ ‫אביב-יפו‬ ‫בתל‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫ובית‬ ,‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערער‬ ‫המבקש‬ .(15268-09-17 ‫)ע"א‬ 28.1.2018 ‫מיום‬ ‫דין‬ ‫בפסק‬ ‫הערעור‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫ערעור‬ ‫לרשות‬ ‫הבקשה‬ ‫ומכאן‬ ,‫בעניינו‬ ‫הדין‬ ‫פסקי‬ ‫עם‬ ‫השלים‬ ‫לא‬ ‫המבקש‬ .2 ‫פרסום‬ ‫בין‬ ‫להבדלים‬ ‫התייחסו‬ ‫לא‬ ‫הקודמות‬ ‫הערכאות‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫הבקשה‬ ‫במסגרת‬ .‫שבפני‬ ‫אנושית‬ ‫"חברתית‬ ‫למהפכה‬ ‫דעתן‬ ‫נתנו‬ ‫ולא‬ ‫ממוסד‬ ‫תקשורת‬ ‫בכלי‬ ‫פרסום‬ ‫לבין‬ ‫במרשתת‬ ‫לקבוע‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬ ,‫זה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫בבקשה‬ ‫נטען‬ .‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬ ‫שחלה‬ "‫טכנולוגית‬ 16 ‫)פסקה‬ "‫לשליט‬ ‫אזרח‬ ‫בין‬ ‫ובטח‬ ‫בטח‬ ,‫אזרחים‬ ‫בין‬ ,‫שונה‬ ‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫"נקודת‬ ‫"תביעת‬ ‫מהווה‬ ‫המשיבים‬ ‫שהגישו‬ ‫התביעה‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫נטען‬ ‫בנוסף‬ .(‫לבקשה‬
 • 2. ‫להסיק‬ ‫שניתן‬ ‫המסקנה‬ ‫וכי‬ ;‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫התביעה‬ ‫מושא‬ ‫הפוסט‬ ‫כי‬ ;"‫השתקה‬ .‫אמיתית‬ ‫היא‬ – ‫בפוסט‬ ‫המתואר‬ ‫האירוע‬ ‫מן‬ ‫המשיבים‬ ‫על‬ ‫דנו‬ ‫כבר‬ ‫ערכאות‬ ‫ששתי‬ ‫לאחר‬ ,"‫שלישי‬ ‫"בגלגול‬ ‫ערעור‬ ‫לרשות‬ ‫בבקשה‬ ‫עסקינן‬ .3 ‫הכרעה‬ ‫נדרשת‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫המבקש‬ ‫על‬ ‫הנטל‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ .‫המבקש‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬ ‫בהרחבה‬ 10195/17 ‫)רע"א‬ ‫הספציפי‬ ‫המקרה‬ ‫של‬ ‫אמותיו‬ ‫מדל"ת‬ ‫חורגת‬ ‫אשר‬ ‫עקרונית‬ ‫בסוגיה‬ 6 ‫בפסקה‬ ,‫עכו‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫עזרא‬ ‫בן‬ 7123/17 ‫רע"א‬ ;(25.1.2018) 6 ‫בפסקה‬ ,‫מזרחי‬ '‫נ‬ ‫נבות‬ .((17.10.2017) ‫של‬ ‫המיוחדים‬ ‫המאפיינים‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫טענתו‬ ,‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫בפרט‬ .‫המקובלים‬ ‫המשפטיים‬ ‫הכללים‬ ‫של‬ ‫ופיתוח‬ ‫עדכון‬ ‫דורשים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫התגובה‬ ‫יכולת‬ ‫ושל‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫במיידיות‬ ‫מתאפיינת‬ ‫הפייסבוק‬ ‫רשת‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫ולא‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫דפי‬ ‫מעל‬ ‫היא‬ ‫מכפיש‬ ‫פוסט‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הדרך‬ ‫ולכן‬ ,‫הנפגע‬ ('‫'הפייס‬ ‫חיבה‬ ‫בכינוי‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫בא‬ ‫מכנה‬ ‫)אותו‬ ‫הפייסבוק‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ .‫בערכאות‬ ‫רשאי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בה‬ ‫וגועשת‬ ‫שוקקת‬ ‫זירה‬ ‫הוא‬ ‫הפייסבוק‬ .‫האחרים‬ ‫הפרסום‬ ‫כלי‬ ‫כמו‬ ‫אינו‬ ,‫מצנזרת‬ ‫יד‬ ‫ואין‬ ‫מכוונת‬ ‫יד‬ ‫ואין‬ ‫המודרנית‬ ‫השוק‬ ‫כיכר‬ ‫זו‬ ,‫ותגובותיו‬ ‫הגיגיו‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫חייו‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ .(‫לאלימות‬ ‫הסתה‬ ‫)למעט‬ ‫ולהשתיקה‬ ‫לצנזרה‬ ‫ואין‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫החוויה‬ ‫זו‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫בעולם‬ ‫המרחף‬ ‫הגולם‬ ‫מן‬ ‫שבקע‬ ‫פרפר‬ ‫מחיי‬ ‫קצרים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הפוסט‬ ‫של‬ ‫כוללים‬ ‫אינם‬ ‫גוגל‬ ‫כמו‬ ‫חיפוש‬ ‫מנועי‬ ‫ואפילו‬ ‫הפרפרים‬ ‫אבותיו‬ ‫אל‬ ‫נאסף‬ ‫הוא‬ ‫שאז‬ ,‫בלבד‬ ‫הפייסבוק‬ .‫הפייסבוק‬ ‫בזירת‬ ‫והמיידיות‬ ‫הכמות‬ ,‫השטף‬ ‫בשל‬ ‫החיפוש‬ ‫בתוצאות‬ ‫פוסטים‬ ‫שאין‬ ‫ומכאן‬ ,‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫שיח‬ ‫המאפשר‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫דו-צדדי‬ ‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ‫הוא‬ ‫התקשורתית‬ ‫במדיה‬ ‫לפרסום‬ ‫כמו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לעניין‬ ‫שווה‬ ‫בגזירה‬ ‫הפייסבוק‬ ‫אל‬ ‫להתייחס‬ .‫הרגילה‬ ‫מאפיין‬ ‫אלא‬ ‫לפייסבוק‬ ‫ייחודי‬ ‫אינו‬ ‫מיידי‬ ‫פרסום‬ .‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בידי‬ ‫אין‬ .4 ,‫כשלעצמו‬ ,‫זה‬ ‫מאפיין‬ .‫התגובה‬ ‫יכולת‬ ‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,‫רבים‬ ‫מודרניים‬ ‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫שמשודר‬ ‫דיון‬ ‫לעצמנו‬ ‫נתאר‬ ,‫להמחשה‬ .‫הניזוק‬ ‫של‬ ‫התביעה‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫שולל‬ ‫אינו‬ ‫לשונו‬ ‫חרצובות‬ ‫את‬ ‫מתיר‬ ‫המשתתפים‬ ‫אחד‬ ‫ובמהלכו‬ ,‫חי‬ ‫בשידור‬ ‫ברדיו‬ ‫או‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫כזה‬ ‫במקרה‬ ‫הפרסום‬ ‫מיידיות‬ ‫כי‬ ‫מובן‬ .‫בדיון‬ ‫שמשתתף‬ ‫אחר‬ ‫על‬ ‫דיבה‬ ‫ומוציא‬ ‫תביעת‬ ‫להגיש‬ ‫החוקית‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫מעיקרה‬ ‫שוללות‬ ‫אינן‬ ,‫הנפגע‬ ‫של‬ ‫התגובה‬ ‫יכולת‬ .((12.11.2006) ‫דנקנר‬ '‫נ‬ ‫גביר‬ ‫בן‬ 10520/03 ‫רע"א‬ ‫)והשוו‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ (LIKE) ‫בחיבוב‬ ‫או‬ (‫)טוקבק‬ ‫בתגובית‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬ ‫החיבובים‬ ,‫התגובות‬ ‫מושא‬ ‫שהוא‬ ,‫עצמו‬ ‫התוכן‬ ‫ביצירת‬ ‫אלא‬ (SHARE) ‫בשיתוף‬ ‫או‬ 2
 • 3. ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫מתחולת‬ ‫פטורה‬ ‫הפייסבוק‬ ‫זירת‬ ‫כי‬ ‫המבקש‬ ‫של‬ ‫הטענה‬ .‫והשיתופים‬ ‫כי‬ ‫אציין‬ .‫לטעמי‬ ‫לכת‬ ‫ומרחיקת‬ ‫גורפת‬ ‫היא‬ ,‫פרסום‬ ‫ולכל‬ ‫מפרסם‬ ‫לכל‬ ‫חסינות‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫הטוויטר‬ ‫לזירת‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫אף‬ ‫יפה‬ ‫כוחם‬ ,‫הפייסבוק‬ ‫זירת‬ ‫של‬ ‫מהמאפיינים‬ ‫חלק‬ ‫לפחות‬ ‫מהגולם‬ ‫שבקע‬ ‫הפרפר‬ ‫כנפי‬ ‫של‬ ‫מרפרוף‬ ‫פחות‬ ‫אף‬ ,‫חולף‬ ‫כצל‬ ‫לכאורה‬ ‫הוא‬ ‫שהציוץ‬ ‫לזכות‬ ‫צריך‬ ‫הטוויטר‬ ‫בזירת‬ ‫דיבתי‬ ‫פרסום‬ ‫כל‬ ‫גם‬ ,‫המבקש‬ ‫לשיטת‬ ‫נלך‬ ‫אם‬ .‫בפייסבוק‬ ‫גם‬ ‫לפיה‬ ‫הרווחת‬ ‫הפסיקה‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ .‫למפרסם‬ ‫בחסינות‬ .‫המחוייבים‬ ‫בשינויים‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫לאיסורי‬ ‫כפופים‬ ‫ובפייסבוק‬ ‫במרשתת‬ ‫פרסומים‬ ‫את‬ ‫להציב‬ ‫ניתן‬ ,‫המבקש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנמנו‬ ,‫הפייסבוק‬ ‫של‬ ‫המאפיינים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫פרסומים‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫גם‬ .‫בפייסבוק‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫המהירה‬ ‫וההפצה‬ ‫הזמינות‬ ,‫הנגישות‬ ‫מבלי‬ ‫הפרסומים‬ ‫בשצף‬ ‫קלה‬ ‫כאדווה‬ ‫ונעלמים‬ ‫נבלעים‬ ‫והם‬ ‫קצרים‬ ‫ימיהם‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לפרסום‬ ‫חסינות‬ ‫מתן‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫רוצה‬ .‫מדוייקת‬ ‫אינה‬ ,‫החיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫לאתרם‬ ‫שניתן‬ ‫השוק‬ ‫כיכר‬ ‫כלפי‬ ‫רומנטית-משהו‬ ‫גישה‬ ‫משקפת‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫מפני‬ ‫בפייסבוק‬ ‫כוח‬ ‫בא‬ ‫של‬ ‫גישתו‬ ‫קבלת‬ .‫וצבעיה‬ ‫ריחותיה‬ ,‫בה‬ ‫השוררת‬ ‫ההמולה‬ ‫על‬ ‫הוירטואלית‬ ‫השוק‬ ‫שכיכר‬ ‫ובמקום‬ ,‫הרסן‬ ‫של‬ ‫מוחלטת‬ ‫התרה‬ ‫משמעה‬ ‫הפייסבוק‬ ‫זירת‬ ‫לגבי‬ ‫המבקש‬ ‫שעלו‬ ‫השופכין‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫הכבד‬ ‫הניחוח‬ ‫דווקא‬ ‫עלול‬ ,‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫פרחים‬ ‫באלף‬ ‫תוצף‬ ,‫שבו‬ ‫וההגנות‬ ‫החסינויות‬ ‫מכלול‬ ‫על‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ .‫השיח‬ ‫על‬ ‫להשתלט‬ ‫גדותיהם‬ ‫על‬ ‫הפרסום‬ ‫בטיב‬ ‫ההתחשבות‬ ‫כולל‬ – ‫המודרני‬ ‫לעידן‬ ‫והתאמתו‬ ‫המושכל‬ ‫יישומו‬ ‫תוך‬ ‫הפרחים‬ ‫מוכרי‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫יש‬ – "‫המסר‬ ‫הוא‬ ‫"המדיום‬ ‫בבחינת‬ ‫הפרסום‬ ‫ובזירת‬ ‫למלא‬ ‫מבקשים‬ ‫שלהם‬ ‫והכזב‬ ‫הבלע‬ ‫ודברי‬ ‫גסה‬ ‫שמרכולתם‬ ,‫אחרים‬ ‫לבין‬ ‫השוק‬ ‫בכיכר‬ .‫החלל‬ ‫את‬ ‫עשוי‬ (‫אחרות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫גם‬ ‫)כמו‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫הממשק‬ ,‫אכן‬ .5 ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫של‬ ‫ובהקשר‬ ,‫בכלל‬ ‫שונים‬ ‫בהקשרים‬ ‫מורכבות‬ ‫משפטיות‬ ‫שאלות‬ ‫לעורר‬ .‫בפרט‬ ‫הרע‬ :‫הבאות‬ ‫הסוגיות‬ ‫את‬ ‫להזכיר‬ ‫ניתן‬ ,‫עמדה‬ ‫להביע‬ ‫מבלי‬ ‫וכמובן‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ‫)שלום‬ ‫ת"א‬ ‫)ראו‬ ‫פייסבוק‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫בשמה‬ ‫שפוגע‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ (-) ;((12.2.2018) ‫אליהו‬ '‫נ‬ ‫רובין‬ 61284-07-17 (‫ת"א‬ ‫מרקוס‬ '‫נ‬ ‫בוהדנה‬ 3086/17 ‫)רע"א‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כפרסום‬ ‫לפוסט‬ ‫תגובה‬ (-) ‫גניש‬ '‫נ‬ ‫הראל‬ 3777-07-17 ('‫)חד‬ ‫ת"ק‬ ;(‫בוהדנה‬ ‫עניין‬ :‫)להלן‬ (18.5.2017) ;((14.1.2018) 3
 • 4. -44718 (‫מרכז‬ ‫)מחוזי‬ ‫)ע"א‬ ‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫כפרסום‬ ‫בפייסבוק‬ ‫פרטית‬ ‫הודעה‬ (-) ;((30.7.2017) ‫הדס‬ '‫נ‬ ‫אשכנזי‬ 05-17 ‫אסולין‬ 41040-10-14 ('‫נצ‬ ‫)מחוזי‬ ‫)ת"א‬ ‫אחר‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫פרסום‬ (-) ;((23.2.2017) ‫אלחדד‬ '‫נ‬ ‫)מחוזי‬ ‫)ת"א‬ ‫בקבוצה‬ ‫לפרסומים‬ ‫פייסבוק‬ ‫קבוצת‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫אחריותו‬ (-) ;((22.9.2016) ‫פלונית‬ '‫נ‬ ‫קובי‬ 29880-08-13 ('‫נצ‬ -24165 ('‫חי‬ ‫)מחוזי‬ ‫)ע"א‬ ‫פיקטיבי‬ ‫פרופיל‬ ‫מטעם‬ ‫פרסום‬ ‫אחר‬ ‫התחקות‬ (-) ;((16.1.2018) ‫לנקרי‬ '‫נ‬ ‫חדד‬ 09-17 ‫)ת"א‬ ?‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫שמהווה‬ ‫לפוסט‬ Share ‫או‬ Like ‫של‬ ‫דינו‬ ‫מה‬ :‫ולבסוף‬ (-) ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ,(4.8.2016) ‫שאול‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫תקשורת‬ ‫נידיילי‬ 19430-03-14 (‫ת"א‬ ‫)שלום‬ -35757 ‫)ע"א‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫עמדת‬ ‫התבקשה‬ ‫ובמסגרתו‬ ,‫ועומד‬ ‫תלוי‬ ‫הדין‬ .((10-16 ‫הטכנולוגיה‬ ‫והתפתחות‬ ‫החיים‬ ‫מציאות‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫וניתן‬ ,‫דוגמאות‬ ‫רק‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ .‫ומאתגרות‬ ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫יעוררו‬ ‫פרסם‬ ‫המבקש‬ .‫מורכבת‬ ‫עקרונית‬ ‫סוגיה‬ ‫מעורר‬ ‫אינו‬ ‫דנא‬ ‫המקרה‬ ,‫להבדיל‬ .6 "‫"פרסום‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫וברי‬ ,‫שיתופים‬ ‫מאלף‬ ‫ליותר‬ ‫זכה‬ ‫אשר‬ ,‫ועצמאי‬ ‫פומבי‬ '‫'פוסט‬ ‫לכאורה‬ ‫עובדתי‬ ‫אירוע‬ ‫מתאר‬ ‫הפוסט‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫לחוק‬ 2 ‫בסעיף‬ ‫כהגדרתו‬ ‫חורג‬ ‫ובכך‬ – ‫שבפני‬ ‫בבקשה‬ ‫כעת‬ ‫שנטען‬ ‫כפי‬ ‫היתולי‬ ‫חצי‬ ‫פוסט‬ ‫ולא‬ – ("‫שהיה‬ ‫)"מעשה‬ ,‫שרנסקי‬ '‫נ‬ ‫נודלמן‬ 89/04 ‫ע"א‬ :‫ראו‬ ‫זה‬ ‫)בהקשר‬ ‫ציבורית‬ ‫דמות‬ ‫על‬ ‫אישית‬ ‫דעה‬ ‫מהבעת‬ ,'‫הרציקוביץ‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫שוקן‬ ‫רשת‬ 4534/02 ‫ע"א‬ ;(4.8.2008) 33-30 ,23 ,14 ‫בפסקאות‬ .((2004) 570 ,558 (3)‫נח‬ ‫פ"ד‬ ‫מצאתי‬ ‫ש"לא‬ ‫משום‬ ‫ערעור‬ ‫לרשות‬ ‫בקשה‬ ‫דחיתי‬ ,‫בוהדנה‬ ‫בעניין‬ ‫בהחלטתי‬ ‫לפוסט‬ ‫ובתגוביות‬ ‫בכלל‬ ‫במרשתת‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫גבולות‬ ‫של‬ ‫נכבדות‬ ‫בשאלות‬ ‫להתגדר‬ ."‫בקשתו‬ ‫על‬ ‫לעטות‬ ‫המבקש‬ ‫שביקש‬ ‫המשפטית‬ ‫לאצטלא‬ ‫בהתאם‬ ,‫בפרט‬ ‫בפייסבוק‬ .‫מצוא‬ ‫לעת‬ ‫ימתינו‬ – ‫היום‬ ‫הכרעה‬ ‫טעונות‬ ‫שאינן‬ ‫ושאלות‬ ,‫כאן‬ ‫גם‬ ‫יפים‬ ‫אלה‬ ‫דברים‬ 4
 • 5. ‫כי‬ ‫דומה‬ ,‫הדיוניות‬ ‫בערכאות‬ ‫אלה‬ ‫בנושאים‬ ‫התדיינויות‬ ‫ריבוי‬ ‫של‬ ‫המגמה‬ ‫נוכח‬ ‫כי‬ ‫יוער‬ .‫רחוק‬ ‫איננו‬ ‫היום‬ ,‫עקרוני‬ ‫לדיון‬ ‫ראויה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ (SLAPP) "‫השתקה‬ ‫"תביעות‬ ‫של‬ ‫הסוגיה‬ ‫גם‬ .7 ‫דוקטרינת‬ ‫לפיתוח‬ ‫המתאים‬ ‫המקרה‬ ‫אינו‬ ‫דנא‬ ‫המקרה‬ ‫כי‬ ‫המסקנה‬ ‫עליי‬ ‫מקובלת‬ ‫אך‬ ,‫פרטי‬ ‫אדם‬ ‫כנגד‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוגשת‬ ‫תביעה‬ ,‫אכן‬ .‫הארץ‬ ‫תוצרת‬ SLAPP ‫אלא‬ .‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫הכוחות‬ ‫פערי‬ ‫נוכח‬ ,‫השתקה‬ ‫לתביעת‬ ‫אינהרנטי‬ ‫חשש‬ ‫מעוררת‬ ‫של‬ ‫הקלאסיים‬ ‫מהמאפיינים‬ ‫חלק‬ ‫חסרה‬ ‫שבפנינו‬ ‫התביעה‬ ‫כי‬ ‫דעתי‬ ‫נחה‬ ,‫דנן‬ ‫שבמקרה‬ ,‫זאת‬ .‫מופרך‬ ‫תביעה‬ ‫סכום‬ ‫או‬ ‫גבולית‬ ‫או‬ ‫יסוד‬ ‫חסרת‬ ‫תביעה‬ ‫עילת‬ ‫כמו‬ ,‫השתקה‬ ‫תביעת‬ ‫דינו‬ ‫לפסק‬ 166-152 ‫פסקאות‬ ‫)ראו‬ ‫דלמטה‬ ‫הערכאות‬ ‫עמדו‬ ‫עליהם‬ ‫נוספים‬ ‫נימוקים‬ ‫לצד‬ ‫ראו‬ ‫להרחבה‬ ;‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫לפסק‬ 11 ‫ופסקה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מה‬ ‫משפטים‬ "‫בישראל‬ SLAPP ‫תביעות‬ ‫להגשת‬ ‫התמריצים‬ ‫מפת‬ :‫הדיבה‬ ‫"אימת‬ ‫טל‬ ‫שחר‬ ‫בהליך‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫למניעת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ;563-‫ו‬ 537-536 '‫בעמ‬ ‫בפרט‬ ,(2015) 515 ‫חוק‬ ‫והצעות‬ ‫עשרה‬ ‫השמונה‬ ‫בכנסת‬ ‫שהוגשה‬ (2403/18/‫)פ‬ 2010-‫התש"ע‬ ,‫משפטי‬ ;1139/19/‫פ‬ ;1140/19/‫פ‬ ;900/19/‫)פ‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫מן‬ ‫נוספות‬ ‫דומות‬ ‫וכן‬ (10.5.2017) ‫לוי‬ '‫נ‬ ‫דהרי‬ 2816/17 ‫רע"א‬ ;(2514/20/‫פ‬ ;491/20/‫פ‬ ;490/20/‫פ‬ ‫כי‬ ‫בקצרה‬ ‫נכתב‬ ‫שם‬ (15.7.2015) ‫לחדול‬ ‫או‬ ‫ציונות‬ – ‫תרצו‬ ‫אם‬ '‫נ‬ ‫ילין‬ 2266/14 ‫ע"א‬ ,‫מלכתחילה‬ ‫מוגשת‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫דא‬ ‫כגון‬ ‫לתביעה‬ ‫ראוי‬ ‫כי‬ ‫עמדתו‬ ‫מביע‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫"בית‬ ‫ההוצאות‬ ‫לנושא‬ ‫דעתם‬ ‫יתנו‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫כי‬ ,‫לעתיד‬ ‫נורמטיבית‬ ‫כהנחיה‬ ,‫וראוי‬ .("‫דא‬ ‫כגון‬ ‫בתביעות‬ ‫יש‬ ‫ולפיכך‬ ,‫כלשהו‬ ‫עקרוני‬ ‫דיון‬ ‫מצריך‬ ‫אינו‬ ‫הנוכחי‬ ‫המקרה‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫האמור‬ ‫מן‬ .8 ."‫שלישי‬ ‫"בגלגול‬ ‫ערעור‬ ‫רשות‬ ‫למתן‬ ‫עילה‬ ‫בהיעדר‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ .‫להוצאות‬ ‫צו‬ ‫אין‬ – ‫המשיבים‬ ‫תגובת‬ ‫התבקשה‬ ‫משלא‬ .‫אפוא‬ ‫נדחית‬ ‫הבקשה‬ .(15.4.2018) ‫התשע"ח‬ ‫בניסן‬ '‫ל‬ ,‫היום‬ ‫ניתנה‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ ‫עכב‬ 18016880_E01.doc .‫וניסוח‬ ‫עריכה‬ ‫לשינויי‬ ‫כפוף‬ ‫העותק‬ www.court.gov.il ,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ; 077-2703333 '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬ 5
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks