สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วิธีสร้างบุญบารมี

Description
1. «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ æ√–π‘æπ∏å„π ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√  ¡‡¥Á® æ√– —߶√“™…

Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ æ√–π‘æπ∏å„π ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√  ¡‡¥Á® æ√– —߶√“™  °≈¡À“ —߶ª√‘𓬰 Õߧå∑’Ë Ò˘ ·Ààß«—¥∫«√𑇫»«‘À“√ §”π” ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Àπ—ß ◊Õ«‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ „πæ√–π‘æπ∏噡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ ¢Õß ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√  ¡‡¥Á®æ√– —߶√“™Àπ—ß ◊Õ¥’≈”¥—∫∑’Ë Òı  °≈¡À“ —߶ª√‘𓬰 Õߧå∑’Ë Ò˘ ·Ààß«—¥∫«√𑇫»®—¥æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ò : Ò, ‡≈à¡ ; °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚııÛ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ «‘À“√‡≈à¡πâÕ¬π’È ‡À¡◊ÕπªÑ“¬∫Õ°∑“ß ”À√—∫Ò ∂ππª√–‚§π™—¬ µ”∫≈ª“°πÈ” Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ™“«æÿ∑∏ ∑’Ë®–‡¢â“¡“√Ÿâ®—°∑”§«“¡‡¢â“„®·°àπ∏√√¡®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ÒÚ˜ ‚∑√»—æ∑å  Ú˜Ú ˜ÛıÛ §” Õπ¢ÕßÕߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“„π¿“檰, ¿“æª√–°Õ∫ : §ÿ≥≥—∞¡≥±å «ÿ≤‘¿—∑√Õ“√’¬å °“√¥”‡π‘πµ“¡Õ√‘¬¡√√§ Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬ »’≈√Ÿª‡≈à¡ : ∫√‘…—∑ «‘∏’∑” ®”°—¥ ‚∑√»—æ∑å ¯ˆ ˜¯˜ ¯¯·¬° ’ : Canna Graphic ‚∑√»—æ∑å ¯ˆ ÛÒÙ ÛˆıÒ  ¡“∏‘·≈–ªí≠≠“ µ“¡≈”¥—∫æ‘¡æå∑’Ë : ∫√‘…—∑ ¢ÿ¡∑ÕßÕÿµ “À°√√¡·≈–°“√æ‘¡æå ®”°—¥ ‚∑√»—æ∑å  Ú¯¯ı ˜¯˜ - Û °“√¡’ —¡¡“∑‘Ø∞‘ §◊ժѓ¬·√°·Ààß°“√‡¥‘π  —ææ∑“π—ß ∏—¡¡∑“π—ß ™‘𓵑 ∑“ß ‡¡◊ËÕ‡√“¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ∂Ÿ°∑‘» °“√„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“π ¬àÕ¡™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß www.kanlayanatam.com ∂Ÿ°∑“ß·≈â« °Á®– “¡“√∂‡®√‘≠°â“«Àπâ“„π°“√™”√–
 • 2.  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ı®‘µ„®„À⇰‘¥§«“¡ –Õ“¥ «à“ß ß∫‰¥â‰¡à‰°≈‡°‘πΩíπ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡®÷ß√Ÿâ ÷°√”≈÷°„πæ√–§ÿ≥¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“∑’ˇªìπ∑’Ëæ÷Ëß ÿ¥∑⓬¢Õß √√æ —µ«å «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ∑—ÈßæàÕ·¡à§√Ÿ∫“Õ“®“√¬å∑’ˉ¥â‡¡µµ“‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß·≈–∂à“¬∑Õ¥À≈—°∏√√¡Õ—π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¥”√ßæ√–æÿ∑∏»“ π“„Àâæÿ∑∏∏√√¡ ∂‘µ¬åÕ¬Ÿà„𮑵„®¢Õßæÿ∑∏»“ π‘°™π ◊∫¡“ ∫ÿ≠ §«“¡À¡“¬µ“¡æ®π“πÿ°√¡æÿ∑∏ »“ πå¢Õßæ√–√“™«√¡ÿπ’ (ª√–¬ÿ∑∏å ª¬ÿµ‚µ) ®÷ߢաÕ∫∏√√¡∑“ππ’È πâÕ¡∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏ °≈à“««à“ ∫ÿ≠ §◊Õ‡§√◊ËÕß™”√– —π¥“π, §«“¡¥’,∫Ÿ™“ ‡æ◊Õ„À⇰‘¥Õ“π‘ ß å¥”√ßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¢Õß Ë °ÿ»≈, §«“¡ ÿ¢, §«“¡ª√–惵‘™Õ∫∑“ß°“¬Õߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“æ√–¡À“ ¡≥ «“®“ ·≈–„®, °ÿ»≈∏√√¡‚§¥¡„Àâ ∂‘µ¡—Ëπ§ß ¥”√߬—Ë߬◊π„π¡«≈ √√æ —µ«å∑—Ë« “°≈‚≈°„À≥â√—∫§«“¡ ÿ¢ ß∫  «à“ß„® ‡¢â“ ∫“√¡’ §◊Õ §ÿ≥§«“¡¥’∑’Ë∫”‡æÁ≠Õ¬à“ß∂÷ß¡√√§ º≈ π‘ææ“π „𙓵‘ª®®ÿ∫π ∑—πæÿ∑∏—π¥√ í — ¬‘Ë߬«¥ ‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ®ÿ¥À¡“¬Õ—π Ÿß¬‘Ëßπ’ȥ⫬ ‡∑Õ≠ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡
 • 3. ˆ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ˜ «‘∏ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’„πæ√–æÿ∑∏»“ π“¡’Õ¬Ÿà ’ ‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’ ®÷ߢՙ’È·®ß°“√ Û ¢—ÈπµÕπ §◊Õ °“√„Àâ∑“π °“√∂◊Õ»’≈ ·≈–  √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’Õ¬à“߉√ ®÷ß®–‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ °“√‡®√‘≠¿“«π“ ∑’Ëπ‘¬¡‡√’¬°°—π«à“ ç∑“π »’≈ πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ·µà‰¥â∫ÿ≠∫“√¡’¡“°∑’Ë ÿ¥ ¥—ßπ’È §◊Õ ¿“«π“é ´÷Ë ß °“√„Àâ ∑ “πÀ√◊ Õ °“√∑”∑“ππ—È π ‡ªìπ°“√ √â“ß∫ÿ≠∑’µ”∑’ ¥ ‰¥â∫≠πâÕ¬∑’ ¥ ‰¡à Ë Ë Ëÿ ÿ Ëÿ Ò. °“√∑”∑“π «à“®–∑”¡“°Õ¬à“߉√ °Á‰¡à¡’∑“ß∑’Ë®–‰¥â∫ÿ≠¡“° ‰ª°«à“°“√∂◊Õ»’≈‰ª‰¥â, °“√∂◊Õ»’≈π—Èπ ·¡â®– °“√∑”∑“π ‰¥â·°à °“√ ≈–∑√—æ¬å ¡“°Õ¬à“߉√ ‰¡à¡’∑“ß∑’Ë®–‰¥â∫ÿ≠¡“°‡°‘π‰ª  ‘ËߢÕß ¡∫—µ‘¢Õßµπ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„ÀⷰຟâÕ◊Ëπ ‚¥¬ °«à“°“√‡®√‘≠¿“«π“‰ª‰¥â ©–π—Èπ °“√‡®√‘≠ ¡ÿàßÀ«—ß®–®ÿπ‡®◊Õ„À⺟âÕ◊Ëπ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå ·≈– ¿“«π“π—Èπ ®÷߇ªìπ°“√ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥ §«“¡ ÿ¢¥â«¬§«“¡‡¡µµ“®‘µ¢Õßµπ ∑“π∑’Ë ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ „π∑ÿ°«—ππ’ȇ√“√Ÿâ®—°°—π·µà°“√„Àâ ‰¥â∑”‰ªπ—Èπ®–∑”„À⺟â∑”∑“π‰¥â∫ÿ≠¡“°À√◊Õ ∑“πÕ¬à“߇¥’¬« ‡™àπ°“√∑”∫ÿ≠µ—°∫“µ√ ∑Õ¥ πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ¬àÕ¡ ÿ¥·≈â«·µàÕߧåª√–°Õ∫ Û °∞‘π ºâ“ªÉ“  ≈–∑√—æ¬å √â“ß‚∫ ∂å «‘À“√ »“≈“ ª√–°“√ ∂⓪√–°Õ∫À√◊Õ∂÷ßæ√âÕ¡¥â«¬Õß§å °“√‡ª√’¬≠  à«π°“√∂◊Õ»’≈ ·¡â®–‰¥â∫ÿ≠¡“° ª√–°Õ∫ Û ª√–°“√µàÕ‰ªπ’È·≈â« ∑“ππ—Èπ °«à“°“√∑”∑“π °Á¬—ß¡’°“√∑”°—π‡ªìπ à«ππâÕ¬ ¬àÕ¡¡’º≈¡“° ‰¥â∫ÿ≠∫“√¡’¡“° °≈à“«§◊Õ
 • 4.  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ˘ Õߧåª√–°Õ∫¢âÕ Ò. ç«—µ∂ÿ∑“π∑’Ë„ÀâµâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé «— µ ∂ÿ ∑ “π∑’Ë „ Àâ ‰¥â · °à  ‘Ë ß ¢Õß∑√— æ ¬å  ¡∫—µ‘∑’˵π‰¥â ≈–„À⇪ìπ∑“ππ—Èπ‡Õß ®–µâÕß ‡ªìπ ‘ËߢÕß∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∑’Ë®–‡ªìπ¢Õß∫√‘ ÿ∑∏‘ω¥â ®–µâÕ߇ªìπ ‘ËߢÕß∑’˵π‰¥â· «ßÀ“ ‰¥â¡“¥â«¬ §«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‰¡à„™à¢Õß ∑’ˉ¥â¡“‡æ√“–°“√‡∫’¬¥‡∫’¬πºŸâÕ◊Ë𠇙àπ ‰¥â¡“ ‚¥¬∑ÿ®√‘µ≈—°∑√—æ¬å ¬—°¬Õ° ©âÕ‚°ß ª≈âπ∑√—æ¬å ™‘ß∑√—æ¬å œ≈œ µ—«Õ¬à“ß Ò ‰¥â¡“‚¥¬°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π ™’«‘µ‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ —µ«å ‡™àπ ¶à“ —µ«åµà“ßÊ ‡ªìπµâπ «à“ ª≈“ ‚§ °√–∫◊Õ  ÿ°√ ‚¥¬ª√– ß§å®–π”
 • 5. Ò  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ÒÒ ‡Õ“‡≈◊ Õ ¥‡π◊È Õ ¢Õ߇¢“¡“∑”Õ“À“√∂«“¬æ√– ©âÕ√“…Æ√å∫—ßÀ≈«ß Õ—π‡ªìπ°“√‰¥â∑√—æ¬å¡“„π ‡æ◊Õ‡Õ“∫ÿ≠ ¬àÕ¡‡ªìπ°“√ √â“ß∫“ª‡Õ“¡“∑”∫ÿ≠ Ë ≈—°…≥–‰¡à™Õ∫∏√√¡ À√◊Õ‚¥¬‡®â“¢Õ߇¥‘¡‰¡à «—µ∂ÿ∑“π§◊Õ‡π◊ÈÕ —µ«åπ—Èπ‡ªìπ¢Õß∑’ˉ¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡µÁ¡„®„Àâ∑√—æ¬å π—Ëπ¬àÕ¡‡ªìπ¢Õ߉¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·¡â ∑”∫ÿ ≠ „Àâ ∑ “π‰ª °Á ¬à Õ ¡‰¥â ∫ÿ ≠ πâ Õ ¬®π ‡ªìπ¢Õß√âÕπ ·¡â®–º≈‘¥Õ°ÕÕ°º≈¡“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡°◊Õ∫‰¡à‰¥âÕ–‰√‡≈¬ ∑—ÈßÕ“®®–‰¥â∫“ª‡ ’¬Õ’° ¥Õ°º≈π—Èπ°Á¬àÕ¡‡ªìπ¢Õ߉¡à∫√‘ ÿ∑∏‘ϥ⫬ π” À“°«à“∑”∑“π¥â«¬®‘µ∑’ˇ»√â“À¡Õß ·µà°“√∑’Ë ‡Õ“‰ª°‘π‰ª„™â¬àÕ¡‡°‘¥‚∑… ‡√’¬°«à“ ç∫√‘‚¿§ ‰¥â‡π◊ÈÕ —µ«å¡“‚¥¬°“√´◊ÈÕÀ“®“°ºŸâÕ◊Ëπ∑’Ë¶à“ —µ«å ‚¥¬§«“¡‡ªìπÀπ’Èé ·¡â®–π”‡Õ“‰ª∑”∫ÿ≠ „Àâ π—Èπ ‚¥¬∑’Ëµπ¡‘‰¥â¡’ à«π√à«¡√Ÿâ‡ÀÁπ‡ªìπ„®„π ∑“π √â“ß‚∫ ∂å «‘À“√ °Á‰¡à∑”„À≥â∫ÿ≠·µà °“√¶à“ —µ«å°Á¥’ À√◊Õ —µ«åπ—È𵓬‡Õß°Á¥’ ‡π◊ÈÕ Õ¬à“ß„¥  —µ«åπ—Èπ¬àÕ¡‡ªìπ«—µ∂ÿ∑“π∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡¡◊ËÕπ”¡“ ∑”∑“π¬àÕ¡‰¥â∫≠¡“° æ√âÕ¡¥â«¬Õߧåª√–°Õ∫ ÿ  ¡—¬Àπ÷Ëß„π√—™°“≈∑’Ë Û ¡’À—«Àπâ“ ”π—° ¢âÕÕ◊ËπÊ ¥â«¬ π“ß‚≈¡™◊ËÕ«à“ ç¬“¬·øßé ‰¥â‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π®“° À≠‘ß‚ ‡¿≥’„π ”π—°¢Õßµπ ®“°Õ—µ√“∑’ˉ¥â¡“ µ—«Õ¬à“ß Ú ≈—°∑√—æ¬å ¬—°¬Õ° ©âÕ‚°ß §√—ßÀπ÷ß Úı  µ“ß§å ·°®–™—°‡Õ“‰«â ı  µ“ߧå È Ë ™‘ß∑√—æ¬å ª≈âπ∑√—æ¬å √«¡µ≈Õ¥∂÷ß°“√∑ÿ®√‘µ  – ¡‡Õ“‰«â‡™àππ’È®π‰¥âª√–¡“≥ Ú, ∫“∑
 • 6. ÒÚ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ÒÛ ·≈â«®÷ß®—¥ √â“ß«—¥¢÷Èπ«—¥Àπ÷Ëß ¥â«¬‡ß‘ππ—Èπ «—µ∂ÿ∑“π∑’ˉ¡à∫√‘ ∑∏‘Ï ‡æ√“–°“√· «ßÀ“ ÿ ∑—ÈßÀ¡¥ ‡¡◊ËÕ √â“߇ √Á®·≈â«·°°Áª≈◊È¡ªïµ‘ π” ‰¥â¡“‚¥¬‰¡à™Õ∫∏√√¡¥—ß°≈à“« ‰¡à‰¥â®”°—¥«à“ ‰ªπ¡— °“√∂“¡ çÀ≈«ßæàÕ‚µ«—¥√–¶—ßé «à“°“√ ®–µâÕ߇ªìπ¢Õߥ’À√◊Õ‡≈« ‰¡à®”°—¥«à“‡ªìπ¢Õß ∑’Ë·° √â“ß«—¥∑—Èß«—¥¥â«¬‡ß‘π¢Õß·°∑—ÈßÀ¡¥ ®– ¡“°À√◊ÕπâÕ¬ πâÕ¬§à“À√◊Õ¡’§à“¡“° ®–‡ªì𠉥â∫≠∫“√¡’Õ¬à“߉√ À≈«ßæàÕ‚µµÕ∫«à“ ‰¥â·§à ÿ ¢Õߥ’À√◊Õ‡≈« ª√–≥’µ ¡“°À√◊ÕπâÕ¬‰¡à ”§—≠ Ò  ≈÷ß·°°Á‡ ’¬„® ‡Àµÿ∑’ˉ¥â∫ÿ≠πâÕ¬°Á‡æ√“– §«“¡ ”§—≠¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡®µπ“„π°“√„Àâ∑“ππ—Èπ ∑√—æ¬åÕ—π‡ªìπ«—µ∂ÿ∑“π∑’˵ππ”¡“ √â“ß«—¥Õ—𠵓¡°”≈—ß∑√—æ¬å·≈–°”≈—ß»√—∑∏“∑’˵π¡’Õ¬Ÿà ‡ªìπ«‘À“√∑“ππ—È𠇪ìπ¢Õß∑’Ë· «ßÀ“‰¥â¡“‚¥¬ ‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡æ√“–‡∫’¬¥‡∫’¬π¡“®“°‡®â“¢Õß∑’Ë Õߧåª√–°Õ∫¢âÕ Ú. ¡‘‰¥â‡µÁ¡„®®–„Àâ ©–π—Èπ∫√√¥“æàէ⓷¡à¢“¬ 燮µπ“„π°“√„Àâ∑“πµâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé ∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë´◊ÈÕ∂Ÿ°Ê ·µà¢“¬·æßÊ ®π‡°‘π à«π ∑’˧«√®–‰¥â º≈°”‰√∑’ˉ¥â¡“‡æ√“–§«“¡‚≈¿ „π°“√„Àâ∑“ππ—Èπ ‚¥¬®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë·∑â ®—¥®π‡°‘π à«ππ—Èπ¬àÕ¡‡ªìπ ‘ËߢÕß∑’ˉ¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ®√‘ß°Á‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¢®—¥§«“¡‚≈¿ §«“¡µ√–Àπ’Ë ‚¥¬π—¬‡¥’¬«°—π ‡À𒬫·πà𠧫“¡À«ß·ÀπÀ≈ß„À≈„π∑√—æ¬å  ¡∫—µ‘¢Õßµπ Õ—π‡ªì𰑇≈ À¬“∫ §◊Õ ç‚≈¿
 • 7. ÒÙ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ Òı °‘‡≈ é ·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ ß‡§√“–À废âÕ◊Ëπ„À≥â Ú. √–¬–∑’Ë°”≈—ß≈ß¡◊Õ„Àâ∑“π √–¬–∑’Ë √—∫§«“¡ ÿ¢¥â«¬‡¡µµ“∏√√¡¢Õßµπ Õ—π‡ªìπ °”≈—ß≈ß¡◊Õ∑”∑“πÕ¬Ÿàπ—Èπ‡Õß °Á∑”¥â«¬®‘µ ∫—π‰¥°â“«·√°„π°“√‡®√‘≠‡¡µµ“æ√À¡«‘À“√ ‚ ¡π—  √à“‡√‘ß ¬‘π¥’ ·≈–‡∫‘°∫“π„π∑“π∑’˵π ∏√√¡„πæ√À¡«‘À“√ Ù „À⇰‘¥¢÷Èπ ∂Ⓣ¥â„Àâ °”≈—ß„À⺟âÕ◊Ëπ ∑“π¥â«¬‡®µπ“¥—ß°≈à“«·≈â« ‡√’¬°«à“‡®µπ“ „π°“√∑”∑“π∫√‘ ∑∏‘Ï ·µà‡®µπ“∑’«“∫√‘ ∑∏‘ππ ÿ Ë à ÿ Ï —È Û. √–¬–À≈— ß ®“°∑’Ë ‰ ¥â „ Àâ ∑ “π‰ª·≈â « ∂â“®–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï®√‘ß®–µâÕß ¡∫Ÿ√≥åæ√âÕ¡°—π Û §√—Èπ‡¡◊ËÕ‰¥â„Àâ∑“π‰ª·≈⫇ √Á® À≈—ß®“°π—Èπ°Á √–¬–§◊Õ ¥’ π“π¡“°Á¥’ ‡¡◊ËÕÀ«π§‘¥∂÷ß∑“π∑’˵π‰¥â °√–∑”‰ª·≈⫧√—Èß„¥ °Á¡’®‘µ‚ ¡π— √à“‡√‘ß ‡∫‘° Ò. √–¬–°àÕπ∑’Ë®–„Àâ∑“π °àÕπ∑’Ë®–„Àâ ∫“π¬‘π¥’„π∑“ππ—ÈπÊ ∑“π°Á¡’®‘µ‚ ¡π—  √à“‡√‘߇∫‘°∫“π¬‘π¥’∑’Ë®–„Àâ ∑“π ‡æ◊Ëՠ߇§√“–À废âÕ◊Ëπ„À≥â√—∫§«“¡ ÿ¢ ‡®µπ“∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π°“√∑”∑“ππ—Èπ Õ¬Ÿà∑’Ë ‡æ√“–∑√—æ¬å ‘ËߢÕߢÕßµπ ®‘µ‚ ¡π— √à“‡√‘߇∫‘°∫“π¬‘π¥’„π∑“π∑’Ë∑”π—È𠇪ìπ ‘Ëß ”§—≠ ·≈–‡π◊ËÕß¡“®“°‡¡µµ“®‘µ∑’Ë¡ÿàß  ß‡§√“–À废âÕ◊Ëπ„Àâæâ𧫓¡∑ÿ°¢å·≈–„À≥â√—∫
 • 8. Òˆ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ Ò˜ §«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–∑“π¢Õßµπ π—∫«à“‡ªìπ‡®µπ“ ´÷Ëß∑à“π·µà°àÕππ—Èπµà“ß°Á‰¥â≈â¡À“¬µ“¬®“°‰ª ∑’∫√‘ ∑∏‘„π‡∫◊Õßµâπ ·µà‡®µπ“∑’∫√‘ ∑∏‘‡Ï æ√“– Ë ÿ Ï È Ë ÿ ∑—Èß ‘Èπ ‰¡à “¡“√∂π”«—µ∂ÿ∏“µÿ¥—ß°≈à“«π’ȵ‘¥µ—« ‡Àµÿ¥—ß°≈à“«¡“·≈â«π’È ®–∑”„À⬑ËßÊ ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‰ª‰¥â‡≈¬ ®π„π∑’Ë ÿ¥°Á‰¥âµ°∑Õ¥¡“∂÷߇√“ „Àâ ¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° À“°ºŸâ„Àâ∑“ππ—Èπ‰¥â∑”∑“π¥â«¬ ‡√“‰¥â°‘π‰¥â„™â‰¥â¬÷¥∂◊Շ撬ߙ—Ë«§√“« ·≈â«°Á «‘ªí  π“ªí≠≠“ °≈à“«§◊Õ‰¡à„™à∑”∑“πÕ¬à“ß µ°∑Õ¥ ◊∫‡π◊ËÕ߉ª‡ªìπ¢ÕߧπÕ◊ËπʵàÕʉª ‡¥’¬« ·µà∑”∑“πæ√âÕ¡°—∫¡’«‘ªí  π“ªí≠≠“ ‡™àππ’È ·¡â‡√“‡Õß°Á‰¡à “¡“√∂®–𔵑¥µ—«‡Õ“ ‚¥¬„§√à§√«≠∂÷ß«—µ∂ÿ∑’Ë„Àâ∑“ππ—Èπ«à“ Õ—π ‰ª‰¥â ®÷ßπ—∫«à“‡ªìπ‡æ’¬ß ¡∫—µ‘º≈—¥°—π™¡ ∫√√¥“∑√— æ ¬å  ‘Ë ß ¢Õß∑—È ß ª«ß∑’Ë ™ “«‚≈°π‘ ¬ ¡ ‡∑à“π—π ‰¡à®“°‰ª„π«—ππ’°µÕß®“°‰ª„π«—πÀπâ“ È ÈÁ â ¬°¬àÕßÀ«ß·Àπ‡ªìπ ¡∫—µ‘°—π¥â«¬§«“¡‚≈¿ Õ¬à“ßπâÕ¬‡√“°ÁµÕß®“°µâÕß∑‘߇¡◊Õ‡√“‰¥âµ“¬≈ß â È Ë π—Èπ ·∑â∑’Ë®√‘ß·≈â«°Á‡ªìπ·µà‡æ’¬ß«—µ∂ÿ∏“µÿ π—∫«à“‡ªìπÕπ‘®®—ß §◊Õ‰¡à‡∑’ˬ߷∑â·πàπÕπ ®÷ß ª√–®”‚≈° ‡ªìπ ¡∫—µ‘°≈“ß ‰¡à„™à¢ÕߺŸâ„¥ ‰¡à Õ “®®–¬÷ ¥ ¡—Ë π ∂◊ Õ ¡—Ë π «à “ π—Ë π ‡ªì π ¢Õ߇√“‰¥â ‚¥¬‡©æ“– ‡ªìπ¢Õß∑’Ë¡’¡“µ—Èß·µà°àÕπ‡√“‡°‘¥ ∂“«√µ≈Õ¥‰ª ·¡âµ—««—µ∂ÿ∏“µÿ¥—ß°≈à“«π’ȇÕß ¢÷Èπ¡“ ·≈–‰¡à«à“‡√“®–‡°‘¥¢÷Èπ¡“À√◊Õ‰¡à°Áµ“¡ ‡¡◊ËÕ¡’‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπµ—«µπ·≈â«°Áµ—ÈßÕ¬Ÿà„π ¿“æ «—µ∂ÿ∏“µÿ¥—ß°≈à“«°Á¡’Õ¬Ÿà‡™àππ—Èπ ·≈–‰¥âºà“π π—Èπ„Àâµ≈Õ¥‰ª‰¡à‰¥â ®–µâÕ߇°à“·°à ºÿæ—ß∫ÿ∫ °“√‡ªìπ‡®â“¢ÕߢÕߺŸâÕ◊Ëπ¡“·≈â«À≈“¬™—Ë«§π  ≈“¬‰ª ‰¡à„™àµ—«‰¡à„™àµπ·µàÕ¬à“߉√ ·¡â·µà
 • 9. Ò¯  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ‡π◊ÈÕµ—«√à“ß°“¬¢Õ߇√“‡Õß °Á¡’ ¿“懙àπ‡¥’¬« °—∫«—µ∂ÿ∏“µÿ‡À≈à“π—Èπ ´÷Ë߉¡àÕ“®®–µ—Èß¡—Ëπ„Àâ ¬—Ë߬◊πÕ¬Ÿà‰¥â ‡¡◊ËÕ¡’‡°‘¥¢÷Èπ·≈â« °Á®–µâÕ߇®√‘≠ «—¬‡ªìπÀπÿà¡ “« ·≈â«°Á‡≤à“·°à ·≈–µ“¬‰ª„π ∑’Ë ÿ¥ ‡√“®–µâÕßæ≈—¥æ√“°®“°¢ÕßÕ—π‡ªìπ ∑’Ë√—°∑’ËÀ«ß·Àπ §◊Õ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∑—Èߪ«ß ‡¡◊ËÕ‡®µπ“„π°“√„Àâ∑“π∫√‘ ÿ∑∏‘Ϻÿ¥ºàÕß ¥’æ√âÕ¡∑—Èß “¡√–¬–¥—ß°≈à“«¡“·≈â« ∑—È߬—ß ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬«‘ª  π“ªí≠≠“¥—ß°≈à“«¡“·≈â« í ¥â«¬ ‡®µπ“π—Èπ¬àÕ¡∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÕ¬à“߬‘Ëß ∑“π∑’ˉ¥â ∑”‰ªπ—Èπ¬àÕ¡¡’º≈¡“°‰¥â∫ÿ≠¡“° À“°«—µ∂ÿ ∑“π∑’‰¥â∑”‡ªìπ¢Õß∑’∫√‘ ∑∏‘µ“¡Õߧåª√–°Õ∫ Ë Ë ÿ Ï ¢âÕ Ò ¥â«¬ °Á¬àÕ¡∑”„À≥â∫ÿ≠¡“°¬‘ËßÊ ¢÷Èπ‰ª Õ’° «—µ∂ÿ∑“π®–¡“°À√◊ÕπâÕ¬ ‡ªìπ¢Õ߇≈«
 • 10. Ú  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ÚÒ À√◊Õª√–≥’µ‰¡à ”§—≠ ‡¡◊ËÕ‡√“‰¥â„Àâ∑“π‰ª ‚√ß欓∫“≈„ à™◊ËÕ¢Õßµπ ‰ª¬◊π∂à“¬¿“æ ≈ß µ“¡°”≈—ß∑√—æ¬å∑’ˇ√“¡’Õ¬Ÿà¬àÕ¡„™â‰¥â ·µà°Á¡’¢âÕ ‚¶…≥“„πÀπâ“Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‡æ◊Õ„À≥â√∫§«“¡ Ë — Õ—π§«√√–«—ßÕ¬Ÿà°Á§◊Õ ç°“√∑”∑“ππ—Èπ Õ¬à“‰¥â π‘¬¡¬°¬àÕßπ—∫∂◊Õ ‚¥¬∑’Ë·∑â®√‘ß·≈â« µπ ‡∫’¬¥‡∫’¬πµπ‡Õßé ‡™àπ ¡’πâÕ¬ ·µàΩóπ∑”„Àâ ¡‘‰¥â¡’‡®µπ“∑’Ë®–¡ÿàߠ߇§√“–À废℥ ‡√’¬°«à“ ¡“°Ê ®π‡°‘π°”≈—ߢÕßµπ∑’Ë®–„À≥⠇¡◊ËÕ‰¥â ∑”∑“π¥â«¬§«“¡‚≈¿ ‰¡à‰¥â∑”‡æ◊ËÕ¢®—¥§«“¡ ∑”‰ª·≈â« µπ‡Õß·≈– “¡’¿√√¬“√«¡∑—Èß∫ÿµ√ ‚≈¿ ∑”∑“π¥â«¬§«“¡Õ¬“°‰¥â §◊Õ Õ¬“°‰¥â µâÕß≈”∫“° ¢“¥·§≈π ‡æ√“–‰¡à¡’®–°‘π®–„™â Àπâ“ ‰¥â‡°’¬√µ‘ ‰¥â √√‡ √‘≠ ‰¥â§«“¡π‘¬¡ ‡™àππ’ȬàÕ¡∑”„À⮑µ‡»√â“À¡Õß ‡®µπ“π—Èπ¬àÕ¡ π—∫∂◊Õ ‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∑“π∑’ˉ¥â∑”‰ª·≈â«π—Èπ ·¡â«—µ∂ÿ ∑“π®–¡“°À√◊Õ∑”¡“° °Á¬àÕ¡‰¥â∫ÿ≠πâÕ¬ µ—«Õ¬à“ß Ú ∑”∑“π¥â«¬§«“¡Ωóπ„® µàÕ‰ªπ’ȇªìπµ—«Õ¬à“ß ∑’Ë∑”∑“π¥â«¬‡®µπ“Õ—π ∑”‡æ√“–‡ ’¬‰¡à‰¥â ∑”¥â«¬§«“¡‡ ’¬¥“¬ ‡™àπ ‰¡à∫√‘ ÿ∑∏‘Ï §◊Õ æ«°æâÕß¡“‡√’ˬ‰√ µπ‡Õ߉¡à¡’»√—∑∏“∑’Ë®–∑” À√◊Õ¡’»√—∑∏“Õ¬Ÿà∫â“ß ·µà¡’∑√—æ¬åπâÕ¬ ‡¡◊ËÕ¡’ µ— « Õ¬à “ ß Ò ∑”∑“π‡æ√“–Õ¬“°‰¥â æ«°¡“‡√’Ë ¬ ‰√∫Õ°∫ÿ ≠ µâ Õ ß®”„®∑”∑“π‰ª ∑”‡Õ“Àπâ“∑”Õ«¥ºŸâÕ◊Ë𠇙àπ  √â“ß‚√߇√’¬π ‡æ√“–§«“¡‡°√ß„®æ«°æâÕß À√◊Õ‡°√ß«à“®–
 • 11. ÚÚ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ÚÛ ‡ ’ ¬ Àπâ “ µπ®÷ ß ‰¥â   ≈–∑√— æ ¬å ∑”∑“π‰ª¥â « ¬ ∑√—æ¬å¢Õßµπ ‡™àπ ∑”∑“π·≈⫵—Èß®‘µÕ∏‘…∞“𠧫“¡®”„® ¬àÕ¡‡ªìπ°“√∑”∑“π¥â«¬§«“¡ ¢Õ„À♓µ‘ÀπⓉ¥â‡ªìπ‡∑«¥“π“ßøÑ“ ¢Õ„Àâ√ª «¬ Ÿ µ√–Àπ’ËÀ«ß·Àπ ∑”∑“π¥â«¬§«“¡‡ ’¬¥“¬ ¢Õ„Àâ∑”¡“§â“¢÷Èπ ¢Õ„Àâ√Ë”√«¬‡ªìπ‡»√…∞’¡À“ ‰¡à„™à∑”∑“π¥â«¬®‘µ‡¡µµ“ ∑’Ë¡ÿàß®– ß‡§√“–Àå ‡»√…∞’ ∑”∑“π Ò ∫“∑ ·µà¢Õ„Àâ√Ë”√«¬π—∫ ºŸâÕ◊Ëπ ´÷Ë߬‘Ëߧ‘¥°Á¬‘Ë߇ ’¬¥“¬ „À≪·≈â«°Á‡ªìπ ≈â“π ¢Õ„Àâ∂Ÿ° ≈“°°‘π·∫àß ≈“°°‘π√«∫ ´÷Ëß ∑ÿ°¢å„® ∫“ߧ√—Èßπ÷°‚°√∏ºŸâ∑’Ë¡“∫Õ°∫ÿ≠‡™àππ’È  ‘Ë߇À≈à“π’È≈â«π·µà‡ªìπ ¡∫—µ‘ «√√§å À“°™“µ‘ ®‘µ¬àÕ¡‡»√â“À¡Õß ‰¥â∫ÿ≠πâÕ¬ À“°‡ ’¬¥“¬ °àÕπ‰¡à‡§¬‰¥â∑”∫ÿ≠„ à∫“µ√Ω“° «√√§å‡Õ“‰«â ¡“°Ê ®π‡°‘¥‚∑ ®√‘µ°≈â“·≈â« πÕ°®“°®– Õ¬ŸàÊ °Á¡“¢Õ‡∫‘°„𙓵‘π’È ®–¡’∑’ˉÀπ„Àâ‡∫‘° ‰¡à‰¥â∫ÿ≠·≈â« ∑’Ë®–‰¥â°Á§◊Õ∫“ª °“√∑”∑“π¥â«¬§«“¡‚≈¿‡™àππ’È ¬àÕ¡‰¡à‰¥â∫ÿ≠ Õ–‰√‡≈¬  ‘Ëß∑’Ë®–‰¥âæÕ°æŸπ‡æ‘Ë¡„Àâ¡“°¢÷Èπ µ—«Õ¬à“ß Û ∑”∑“π¥â«¬§«“¡‚≈¿ §◊Õ ·≈–Àπ“¢÷Èπ °Á§◊Õ ç§«“¡‚≈¿é ∑”∑“π‡æ√“–Õ¬“°‰¥âπ—Ëπ Õ¬“°‰¥âπ’Ë Õ¬“° ‡ªìππ—Ëπ‡ªìππ’Ë Õ—π‡ªìπ°“√∑”∑“π‡æ√“–À«—ß ‘Ëß º≈À√◊ÕÕ“π‘ ß å¢Õß°“√∑”∑“π ∑’˧√∫ µÕ∫·∑π ‰¡à„™à∑”∑“π‡æ√“–¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë®– Õߧåª√–°Õ∫ Û ª√–°“√π—Èπ ¬àÕ¡¡’º≈„À≥⠢®— ¥ §«“¡‚≈¿ §«“¡µ√–Àπ’Ë À«ß·Àπ„π ´÷Ëß¡πÿ…¬å ¡∫—µ‘  «√√§å ¡∫—µ‘‡Õ߉¡à«à“®–
 • 12. ÚÙ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ‰¡à‰¥âµ—È߇®µπ“‡Õ“‰«â≈à«ßÀπâ“°Áµ“¡ ‡æ√“– ‘Ëß ‡À≈à“π’‡È ªìπº≈∑’ ∫‡π◊Õß¡“®“°‡Àµÿ ‡¡◊Õ∑”‡Àµÿ Ë◊ Ë Ë §√∫∂â«π¬àÕ¡¡’º≈‡°‘¥¢÷πµ“¡¡“‡Õß ‡™àπ‡¥’¬« È °—∫ª≈Ÿ°µâπ¡–¡à«ß ‡¡◊ËÕ√¥πÈ”æ√«π¥‘π·≈–„ à ªÿܬ‰ªµ“¡∏√√¡¥“‡√◊ËÕ¬‰ª ·¡â®–‰¡àÕ¬“°„Àâ ‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ·≈–ÕÕ°¥Õ°ÕÕ°º≈ „π∑’Ë ÿ¥ µâπ‰¡â°®–µâÕ߇®√‘≠·≈–º≈‘¥Õ°ÕÕ°º≈µ“¡¡“ Á  ”À√—∫º≈¢Õß∑“ππ—Èπ À“°πâÕ¬ À√◊Õ¡’°”≈—ß ‰¡à¡“°π—° ¬àÕ¡πâÕ¡π”„Àâ∫߇°‘¥„π¡πÿ…¬å™“µ‘ — À“°¡’°”≈—ß·√ß¡“° °ÁÕ“®®–πâÕ¡π”„À≥â ∫—߇°‘¥„π‡∑«‚≈° ˆ ™—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â‡ «¬ ¡∫—µ‘„π ‡∑«‚≈°®π ‘Èπ∫ÿ≠·≈â« ¥â«¬‡»…¢Õß∫ÿ≠∑’ˬ—ß §ß‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà∫â“ß ª√–°Õ∫°—∫‰¡à¡’Õ°ÿ»≈°√√¡ Õ◊Ëπ·∑√°„Àâº≈ °ÁÕ“®®–πâÕ¡π”„Àâ¡“∫—߇°‘¥ ‡ªìπ¡πÿ…¬åÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â¡“∫—߇°‘¥
 • 13. Úˆ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ Ú˜ ‡ªìπ¡πÿ…¬å·≈â« °Á¬àÕ¡∑”„À≥⇰‘¥„πµ√–°Ÿ≈  ¡∫Ÿ √ ≥å æŸ π  ÿ ¢ ‰ª¥â « ¬∑√— æ ¬å ‰¡à ¬ “°®π ∑’Ë√Ë”√«¬ ¡—Ëߧ—Ëß  ¡∫Ÿ√≥剪¥â«¬∑√—æ¬å À√◊Õ‰¡à ·√âπ·§âπ ‰¡àµâÕߢ«π¢«“¬À“‡≈’Ȭߵ—«‡Õß¡“° °Á‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’≈“¿º≈¡“° ∑”¡“À“°‘π¢÷Èπ·≈– ·µà∂“‡®µπ“π—π‰¡àß“¡∫√‘ ∑∏‘æ√âÕ¡°—π§√∫ Û â È ÿ Ï √Ë”√«¬„π¿“¬À≈—ß ∑√—æ¬å ¡∫—µ‰¡à«∫µÀ“¬π– ‘ ‘ — ‘ √–¬–·≈â « º≈∑“ππ—È π °Á ¬à Õ ¡ à ß º≈„Àâ ‰ ¡à ‰ª‡æ√“–«‘π“»¿—¬ ‚®√¿—¬ Õ—§§’¿¬ «“µ¿—¬ œ≈œ —  ¡Ë”‡ ¡Õ°—π §◊Õ·¡â«à“®–√Ë”√«¬µ—Èß·µà«—¬µâπ ·µà®–¡—Ëߧ—Ëß√Ë”√«¬„π«—¬„¥¬àÕ¡ ÿ¥·≈â«·µàº≈ ‚¥¬‡°‘¥¡“∫π°Õ߇ߑπ°Õß∑Õß°Áµ“¡ À“°„π ∑“π·µà™“µ‘°àÕπÊ ®– àߺ≈ §◊Õ ¢≥–∑’Ë°”≈—ß≈ß¡◊Õ∑”∑“π ‡°‘¥®‘µ‡»√â“À¡Õß ‡æ√“–À«π§‘¥‡ ’¬¥“¬ À√◊ÕÀ«ß·Àπ∑√—æ¬å∑’Ë Ò. √Ë”√«¬µ—ß·µà«¬µâπ ‡æ√“–º≈¢Õß∑“π È — ®–„Àâ∑“π¢÷Èπ¡“ À√◊Õ‡°‘¥À¡¥»√—∑∏“¢÷Èπ¡“ ∑’‰¥âµß‡®µπ“‰«â∫√‘ ∑∏‘¥’ µ—ß·µà°Õπ®–∑”∑“π Ë È— ÿ Ï È à ‡©¬Ê ·µà°Á¬—ßΩóπ„®∑”∑“π‰ª‡æ√“–‡ ’¬‰¡à‰¥â §◊Õ°àÕπ∑’®–≈ß¡◊Õ∑”∑“π°Á¡®µ‡¡µµ“ ‚ ¡π—  Ë ’‘ À√◊ Õ ‡æ√“–µ“¡æ«°æâ Õ ß‰ªÕ¬à “ ߇ ’ ¬ ‰¡à ‰ ¥â √à“‡√‘߇∫‘°∫“𠬑𥒄π∑“π∑’Ëµπ®–‰¥â∑”‡æ◊ËÕ ‡™àππ’È º≈∑“π¬àÕ¡À¡¥°”≈—ß„Àâº≈„π√–¬–∑’Ë  ß‡§√“–À废âÕ◊Ëπ ·≈â«°Á‰¥â≈ß¡◊Õ∑”∑“π‰ª Ú ´÷Ëßµ√ß°—∫«—¬°≈“ߧπ ´÷Ëß®–¡’º≈∑”„Àâ µ“¡‡®µπ“π—Èπ ‡¡◊ËÕ‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å¬àÕ¡‚™§¥’ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘«‘∫—µ‘À“¬π–‰ª¥â«¬ª√–°“√µà“ßÊ ‚¥¬‡°‘¥„πµ√–°Ÿ≈∑’Ë√Ë”√«¬ ™’«‘µ„π«—¬µâπÕÿ¥¡ ·¡â ® –‰¥â √— ∫ ¡√¥°¡“°Á ‰ ¡à Õ “®®–√— ° …“‰«â ‰ ¥â
 • 14. Ú¯  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ Ú˘ À“°‡®µπ“„π°“√∑”∑“ππ—π‡»√â“À¡Õß„π√–¬– È Ú. √Ë”√«¬„π«—¬°≈“ß§π °“√∑’Ë√Ë”√«¬ ∑’Ë Û §◊Õ ∑”∑“π‰ª·≈â«À«π§‘¥¢÷Èπ¡“∑”„Àâ „π«—¬°≈“ߧππ—Èπ  ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°º≈¢Õß∑“π ‡ ’¬¥“¬∑√—æ¬å §«“¡À“¬π–°Á¡’º≈µàÕ‡π◊ËÕß ∑’ˉ¥â∑” ‡æ√“–‡®µπ“ß“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π√–¬–∑’Ë Ú ¡“®π∂÷ß∫—Èπª≈“¬™’«‘µ¥â«¬ §◊Õ∑√—æ¬å ‘π§ß °≈à“«§◊Õ ‰¡àß“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π√–¬–·√° ‡æ√“– «‘∫—µ‘‡ ’¬À“¬µàÕ‡π◊ËÕß ®“°«—¬°≈“ߧπµ≈Õ¥ °àÕπ∑’®–≈ß¡◊Õ∑”∑“π°Á¡‰¥â¡®µ»√—∑∏“¡“°àÕπ Ë ‘ ’‘ ‰ª®π∂÷ßµ≈Õ¥Õ“¬ÿ¢—¬ ™’«‘µ®√‘ߢÕߺŸâ∑’ˇ°‘¥ ‰¡à§‘¥®–∑”∑“π¡“°àÕπ ·µà°Á‰¥âµ—¥ ‘π„®∑” ∫π°Õ߇ߑ π °Õß∑Õß°Á ¡’ „ Àâ ‡ ÀÁ 𠇪ì π µ— « Õ¬à “ ß ∑“π‰ª‡æ√“–¡’‡Àµÿ∫“ßÕ¬à“ß ‡™àπ ∑”µ“¡æ«° ∑’ˇ¡◊ËÕ‰¥â√—∫∑√—æ¬å¡√¥°·≈â«°Á«‘∫—µ‘‡ ’¬À“¬‰ª æâÕßÕ¬à“߇ ’¬‰¡à‰¥â ·µà‡¡◊ËÕ‰¥â‡¡◊ËÕ∑”∑“πÕ¬Ÿà À√◊Õπ—°∏ÿ√°‘®∑’˪√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π«—¬µâπ °Á‡°‘¥‚ ¡π— √◊Ëπ‡√‘߬‘π¥’„π∑“π∑’Ë°”≈—ß°√–∑” ·µà°µÕß≈â¡≈–≈“¬„π«—¬°≈“ߧπ·≈–∫—πª≈“¬ Á â È Õ¬Ÿà π—È π ¥â « ¬º≈∑“π™π‘ ¥ π’È ¬à Õ ¡∑”„Àâ ¡ “ ™’«µ ·µà∂“‰¥âµß‡®µπ“„π°“√∑”∑“π‰«â∫√‘ ∑∏‘Ï ‘ â È— ÿ ∫—߇°‘¥„πµ√–°Ÿ≈∑’ˬ“°®π§—∫·§âπ µâÕßµàÕ Ÿâ §√∫∂â«πæ√âÕ¡ Û √–¬–·≈â« º≈∑“ππ—Èπ¬àÕ¡  √â“ßµπ‡Õß¡“°„π«—¬µâπ §√—Èπ‡¡◊ËÕ∂÷ß«—¬  àߺ≈ ¡Ë”‡ ¡Õ §◊Õ √Ë”√«¬µ—Èß·µà‡°‘¥ «—¬ °≈“ß§π °‘®°“√À√◊Õ∏ÿ√°‘®∑’Ë∑”°Áª√– ∫§«“¡ °≈“ߧπ ·≈–®πªí®©‘¡«—¬  ”‡√Á®√ÿà߇√◊Õß ·≈–À“°‡®µπ“„π°“√∑”∑“π‰¥â ß“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π√–¬–∑’Ë Û ¥â«¬ °‘®°“√À√◊Õ
 • 15. Û  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ÛÒ ∏ÿ √ °‘ ® π—È π ¬à Õ ¡ à ß º≈√ÿà ß ‡√◊ Õ ßµ≈Õ¥‰ª®π∂÷ ß æâÕ߉ªÕ¬à“߇ ’¬‰¡à‰¥â ·µà‡¡◊ËÕ‰¥â∑”‰ª·≈⫵àÕ ∫—Èπª≈“¬™’«‘µ À“°‡®µπ“„π°“√∑”∑“π‰¡à ¡“À«π§‘¥∂÷ߺ≈∑“ππ—π °Á‡°‘¥®‘µ‚ ¡π—  √à“‡√‘ß È ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„π√–¬–∑’Ë Û ·¡â∏ÿ√°‘®À√◊Õ°‘®°“√ß“π ¬‘π¥’ ‡∫‘°∫“π À“°º≈∑“π™π‘¥π’È®–πâÕ¡π” ®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®√ÿà߇√◊Õß„π«—¬°≈“ߧπ „Àâ¡“∫—߇°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬å °Á®–‡°‘¥„πµ√–°Ÿ≈∑’Ë ·µà°Á≈⡇À≈«À“¬π–„π∫—Èπª≈“¬ ∑—Èßπ’ȇæ√“– ¬“°®π§—∫·§âπ µâÕßµàÕ Ÿ¥π√π»÷°…“‡≈à“‡√’¬π â È‘ º≈∑“πÀ¡¥°”≈— ß  à ß º≈‰¡à µ ≈Õ¥®π∂÷ ß ·≈–¢«π¢«“¬ √â“ßµπ‡Õß¡“°µ—ß·µà«¬µâπ ®π È — ∫—Èπª≈“¬™’«‘µ ≈à«ß«—¬°≈“ß§π‰ª·≈â« °‘®°“√ß“πÀ√◊Õ∏ÿ√°‘®π—πÈ °Á¬—߉¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ‡™àπ µâÕß≈â¡≈ÿ° Û. √Ë”√«¬ªí®©‘¡«—¬ §◊Õ √Ë”√«¬„π∫—πª≈“¬ È §≈ÿ°§≈“πµ≈Õ¥¡“ ·µà§√—Èπ∂÷ß∫—Èπª≈“¬™’«‘µ ™’«‘µπ—Èπ  ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°º≈∑“π∑’˺Ÿâ°√–∑” ¡’ °Áª√– ∫™àÕß∑“߇À¡“– ∑”„Àâ°‘®°“√ß“ππ—È𠇮µπ“ß“¡‰¡à∫√‘ ∑∏‘„π√–¬–·√°·≈–√–¬–∑’Ë Ú ÿ Ï ‡®√‘≠√ÿ߇√◊Õß∑”¡“§â“¢÷π·≈–√Ë”√«¬Õ¬à“߉¡à§“¥ à È ·µàß“¡∫√‘ ÿ∑∏‘χ©æ“–„π√–¬–∑’Ë Û °≈à“«§◊Õ À¡“¬ ´÷Ëß™’«‘µ®√‘ßÊ ¢Õߧπª√–‡¿∑π’È°Á¡’„Àâ °àÕπ·≈–„π¢≥–∑’Ë≈ß¡◊Õ∑”∑“πÕ¬Ÿàπ—Èπ °Á¡‘‰¥â ‡ÀÁπ‡ªìπµ—«Õ¬à“ßÕ¬Ÿà¡“° ¡’®‘µ‚ ¡π— ¬‘π¥’„π°“√∑”∑“ππ—Èπ·µàÕ¬à“ß„¥ ·µà‰¥â∑”≈߉ª‚¥¬∫—߇Ց≠ ‡™àπ ∑”µ“¡Ê æ«°
 • 16. ÛÚ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ ÛÛ Õߧåª√–°Õ∫¢âÕ Û. æ—π∏ÿ奒∑’Ëæ√âÕ¡®–ßÕ°ß“¡ («—µ∂ÿ∑“π∫√‘ ÿ∑∏‘Ï) ç‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠µâÕß∫√‘ ÿ∑∏‘Ïé ·≈–ºŸâÀ«à“π§◊Õ° ‘°√°Á¡’‡®µπ“®–À«à“π ‡æ◊ËÕ ∑”π“„À⇰‘¥º≈‘µº≈‡ªìπÕ“™’æ (‡®µπ“∫√‘ ∑∏‘)Ïÿ §”«à“ ç‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠é „π∑’Ëπ’È ‰¥â·°à∫ÿ§§≈ ·µàÀ“°∑’Ëπ“π—Èπ‡ªìπ∑’Ë∑’ˉ¡à ¡Ë”‡ ¡Õ°—π ‡¡≈Á¥ ºŸâ√—∫°“√∑”∑“π¢ÕߺŸâ∑”∑“ππ—Èπ‡Õß π—∫«à“ ¢â“«∑’À«à“π≈߉ª°ÁßÕ°‡ß¬‰¡à‡ ¡Õ°—π ‚¥¬‡¡≈Á¥ Ë ‡ªìπÕߧåª√–°Õ∫¢âÕ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ·¡â«à“Õߧå ∑’ˉªµ°„π∑’ˇªìπ¥‘π¥’ ªÿܬ¥’ ¡’πÈ”Õÿ¥¡¥’ °Á®– ª√–°Õ∫„π°“√∑”∑“π¢âÕ Ò ·≈– Ú ®–ß“¡ ßÕ°‡ß¬¡’º≈¥’º≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å  à«π‡¡≈Á¥∑’ˉª ∫√‘ ∑∏‘§√∫∂â«π¥’·≈â« °≈à“«§◊Õ «—µ∂ÿ∑’Ë∑”∑“π ÿ Ï µ°∫πæ◊Èππ“∑’Ë·Àâß·≈âß ¡’·µà°√«¥°—∫∑√“¬ π—Èπ‡ªìπ¢Õß∑’Ë· «ßÀ“∑’Ë¡“¥â«¬§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–¢“¥πÈ” °Á®–·Àâ߇À’ˬ«À√◊Õ‡©“µ“¬‰ª À√◊Õ ‡®µπ“„π°“√∑”∑“π°Á ß “¡∫√‘  ÿ ∑ ∏‘Ï æ √â Õ ¡∑—È ß ‰¡àßÕ°‡ß¬‡ ’¬‡≈¬  “¡√–¬– ·µàµ—«ºŸâ√—∫°“√∑”∑“π‡ªìπ§π∑’ˉ¡à¥’ ‰¡à„™àºŸâ∑’ˇªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“ °“√∑”∑“ππ—Èπ º≈‘µº≈∑’˺Ÿâ∑”∑“π®–‰¥â ∫ÿ≠∑’ˇ≈« ∑“π∑’Ë∑”‰ªπ—Èπ‰¡àº≈‘¥Õ°ÕÕ°º≈ √—∫°Á§◊Õ ç∫ÿ≠é À“°ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫°“√„Àâ∑“π‰¡à ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°—∫°“√À«à“π‡¡≈Á¥¢â“«‡ª≈◊Õ° ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∑’Ë¥’ ”À√—∫°“√∑”∫ÿ≠·≈â« º≈¢Õß ≈ß„πæ◊Èππ“ Ò °”¡◊Õ ·¡â‡¡≈Á¥¢â“«π—Èπ®–‡ªìπ ∑“π§◊Õ∫ÿ≠°Á®–‰¥â‡°‘¥¢÷π ·¡â®–‡°‘¥‰¡à ¡∫Ÿ√≥å È
 • 17. ÛÙ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ Ûı ‡æ√“–·°√ÁπÀ√◊Õ·Àâ߇À’ˬ«‡©“‰ª¥â«¬ª√–°“√ ∫“ߧπ∑’Ë∫«™¥â«¬§µ‘ Ù ª√–°“√§◊Õ ç∫«™ µà“ßÊ ©–π—Èπ „π°“√∑”∑“π µ—«∫ÿ§§≈ºŸâ√—∫ ‡ªìπª√–‡æ≥’ ∫«™Àπ’∑À“√ ∫«™º≈“≠¢â“« ÿ° ¢Õß∑’ˇ√“„Àâ∑“π ®÷߇ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ∫«™ πÿ°µ“¡‡æ◊ËÕπé ∏√√¡«‘𗬄¥Ê ∑à“π‰¡à ‡√“ºŸâ∑”∑“π®–‰¥â∫ÿ≠¡“°À√◊ÕπâÕ¬°Á¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫  π„® ‡æ’¬ß·µà¡’ºâ“‡À≈◊ÕßÀà¡°“¬ ∑à“π°Áπ÷° §πæ«°π’È §π∑’Ë√—∫°“√„Àâ∑“ππ—Èπ À“°‡ªìπºŸâ∑’Ë «à“µπ‡ªìπæ√–·≈–‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠‡ ’¬·≈â« ´÷Ëß ¡’»’≈¡’∏√√¡ Ÿß °Á¬àÕ¡‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠∑’Ë¥’ ∑“π ªÉ«¬°“√®–°≈à“«‰ª∂÷ß»’≈ª“Ø‘‚¡°¢å ÚÚ˜ ¢âÕ ∑’ˇ√“‰¥â∑”‰ª·≈â«°Á‡°‘¥º≈∫ÿ≠¡“° À“°ºŸâ√—∫ ·¡â·µà‡æ’¬ß·§à»’≈ ı °Á¬—߇Փ·πà‰¡à‰¥â«à“∑à“π °“√„Àâ∑“π‡ªìπºŸâ∑’ˉ¡à¡’»’≈‰¡à¡’∏√√¡ º≈¢Õß ®–¡’À√◊Õ‰¡à¡’ ∑“π°Á‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ §◊Õ ‰¥â∫ÿ≠πâÕ¬©–π—È𠧵‘ ‚∫√“≥∑’Ë°≈à“««à“ ç∑”∫ÿ≠Õ¬à“∂“¡æ√– À√◊Õ °“√∫«™∑’Ë·∑â®√‘ß·≈â«°Á‡æ◊ËÕ®–≈–§«“¡ µ—°∫“µ√Õ¬à“‡≈◊Õ°æ√–é ‡ÀÁπ®–„™â‰¡à‰¥â„π ‚≈¿ ‚°√∏ ·≈–À≈ß ªí≠À“«à“∑”Õ¬à“߉√ ®÷ß  ¡—¬π’È ‡æ√“–„π ¡—¬π’ȉ¡à‡À¡◊Õπ°—∫∑à“π„π ®–‰¥âæ∫°—∫∑à“π∑’ˇªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠∑’˪√–‡ √‘∞  ¡—¬°àÕπÊ ∑’Ë∫«™‡æ√“–¡ÿàß®–Àπ’ ß “√ ‚¥¬ ¢âÕπ’ȬàÕ¡¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«“ π“¢Õ߇√“ ºŸâ∑”∑“π ¡ÿàß®–∑”¡√√§º≈ ·≈–π‘ææ“π„Àâ·®âß ∑à“π®÷ß ‡ªì𠔧—≠ À“°‡√“‰¥â‡§¬ √â“ß ¡ Õ∫√¡ √â“ß ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠∑’˪√–‡ √‘∞ ·µà„π ¡—¬π’È¡’Õ¬Ÿà ∫“√¡’ ¡ “¥â « ¬¥’ „ πÕ¥’ µ ™“µ‘ ‡ ªì π Õ— π ¡“°·≈â «
 • 18. Ûˆ  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ Û˜ ∫“√¡’π—Èπ°Á®–‡ªìπæ≈—ß«“ π“ πâÕ¡π”„Àâ‰¥â  ¡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“‰¥âµ√— ‡Õ“ æ∫°—∫∑à“π∑’ˇªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠∑’˪√–‡ √‘∞ ∑” ‰«â«à“ ·¡â«—µ∂ÿ∑“π®–∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¥’ ®–∑”„Àâ∑“π ∑“π§√—Èß„¥°Á¡—°‚™§¥’ ‰¥âæ∫°—∫∑à“π∑’˪ؑ∫—µ‘ π—Èπ¡’º≈¡“°À√◊ÕπâÕ¬ ¬àÕ¡¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕπ“ ¥’ªØ‘∫—µ‘™Õ∫‰ª‡ ’¬∑ÿ°§√—Èß À“°∫ÿ≠«“ π“ ∫ÿ≠‡ªìπ≈”¥—∫µàÕ‰ªπ’È §◊Õ ¢Õ߇√“πâÕ¬·≈–‰¡à¡—Ëπ§ß °Á®–‰¥âæ∫°—∫∑à“π∑’Ë ‡ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠∫â“ß °Áæ∫°—∫Õ≈—™™’∫â“ß §◊Õ¥’ Ò. ∑”∑“π·°à —µ«å‡¥√—®©“π ·¡â®–¡“° ·≈–™—Ë«§≈–°—π‰ª ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√´◊ÈÕ ≈“° ∂÷ß Ò §√—Èß°Á‰¥â∫ÿ≠πâÕ¬°«à“„Àâ∑“π¥—ß°≈à“« °‘π·∫àß  ≈“°°‘π√«∫ À“°¡’«“ π“∫“√¡’ ‡æ√“– ·°à¡πÿ…¬å ·¡â®–‡ªìπ¡πÿ…¬å‰¡à¡’»’≈ ‰¡à¡’∏√√¡ ‰¥â‡§¬∑”∫ÿ≠„Àâ∑“πΩ“°°—∫ «√√§å‰«â„𙓵‘ ‡≈¬°Áµ“¡ ∑—Èßπ’ȇæ√“– —µ«å¬àÕ¡¡’∫ÿ≠«“ π“ °àÕπÊ °Á¬àÕ¡¡’«“ π“„Àâ∂Ÿ°√“ß«—≈‰¥â À“° ∫“√¡’πÕ¬°«à“¡πÿ…¬å ·≈– —µ«å‰¡à„™à‡π◊Õπ“∫ÿ≠ â È ‰¡à ¡’ « “ π“‡æ√“–‰¡à ‡ §¬∑”∫ÿ ≠ ∑”∑“πΩ“° ∑’Ë¥’  «√√§å‡Õ“‰«â‡≈¬ °Á‰¡à¡’ ¡∫—µ‘ «√√§åÕ–‰√∑’Ë ®–„Àâ‡∫‘°‰¥â Õ¬ŸàÊ°Á®–¡“¢Õ‡∫‘° ‡™àππ’È°Á¬“°∑’Ë Ú. „Àâ∑“π·°à¡πÿ…¬å∑’ˉ¡à¡’»’≈ ‰¡à¡’ ®–∂Ÿ°√“ß«—≈‰¥â ∏√√¡«‘π—¬ ·¡â®–„Àâ¡“°∂÷ß Ò §√—Èß °Á¬—߉¥â ∫ÿ≠πâÕ¬°«à“„Àâ∑“π¥—ß°≈à“«·°àºŸâ¡’»’≈ ı ·¡â
 • 19. Û¯  ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√ œ «‘∏’ √â“ß∫ÿ≠∫“√¡’ Û˘ ®–„Àâ‡æ’¬ß§√—È߇¥’¬«°Áµ“¡ »’≈ª“Ø‘‚¡°¢å —ß«√ ÚÚ˜ ¢âÕ Û. „Àâ∑“π·°àºŸâ¡’»’≈ ı ·¡â®–¡“°∂÷ß æ√–¥â « ¬°— π °Á ¡’ §ÿ ≥ ∏√√¡·µ°µà “ ß°— π Ò §√—Èß °Á¬—߉¥â∫ÿ≠πâÕ¬°«à“„Àâ∑“π¥—ß°≈à“« ®÷߇ªìπ‡π◊ÈÕπ“∫ÿ≠∑’˵à“ß°—π ∫ÿ§§≈∑’Ë∫«™‡¢â“¡“ ·°àº∑¡»≈ ¯ ·¡â®–„Àâ·µà‡æ’¬ß§√—߇¥’¬«°Áµ“¡ Ÿâ ’Ë ’ ’ È „πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¡’»≈ª“Ø‘‚¡°¢å ß«√ ÚÚ˜ ’ — ¢âÕπ—Èπ Õߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“¬—߉¡à Ù. „Àâ∑“π·°àºŸâ∑’Ë¡’»’≈ ¯ ·¡â®–¡“°∂÷ß µ√— ‡√’¬°«à“‡ªìπ çæ√–é ·µà‡ªìπ‡æ’¬ßæ√– Ò §√—Èß °Á¬—߉¥â∫ÿ≠πâÕ¬°«à“∂«“¬∑“π·°àºŸâ  ¡¡ÿµ‘‡∑à“π—Èπ ‡√’¬°°—π«à“ ç ¡¡ÿµ‘ ß¶åé æ√– ∑’Ë¡’»’≈ Ò §◊Õ “¡‡≥√„πæ√–æÿ∑∏»“ π“ ·¡â ∑’Ë·∑â®√‘ßπ—Èπ À¡“¬∂÷ß∫ÿ§§≈∑’Ë∫√√≈ÿ§ÿ≥∏√√¡ ®–‰¥â∂«“¬∑“π¥—ß°≈à“« ·µà‡æ’¬ß§√—È߇¥’¬« µ—Èß·µàæ√–‚ ¥“ªíµµ‘º≈ ‡ªìπæ√–‚ ¥“∫—π °Áµ“¡ ‡ªìπµâπ‰ª ·¡â«à“∑à“πºŸâπ—Èπ®–‰¥â∫«™À√◊Õ‡ªìπ ¶√“«“ °Áµ“¡ π—∫«à“‡ªìπ çæ√–é ∑—Èß ‘Èπ ·≈– ı. ∂«“¬∑“π·°à “¡‡≥√´÷Ëß
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks