تبیین چگونگی تربیت اخلاقی در دوره کودکی و عوامل مؤثر بر آن؛ رهیافتی تأملی جهت سامان¬دهی برنامه¬های تربیتی

Description
تربیت اخلاقی از مهم¬ترین ساحت¬های تربیتی است که به مفهوم ایجاد شناخت و برانگیختن احساس، جهت تضعیف و اجتناب از صفات منفی (رذائل) و مراقبت و پرورش هماهنگ صفات مثبت (فضائل) در راستای ملکه شدن در عمق وجودی انسان می¬باشد. روشن شدن چگونگی تربیت اخلاقی در دوره کودکی و عوامل مؤثر بر آن می¬تواند به عنوان رهیافتی تأملی نقش مهمی در سامان¬دهی برنامه¬های تربیتی داشته باشد. از این رو در این مقاله سعی می¬گردد تا با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی به این مهم پرداخته شود. به منظور گردآوری داده¬های لازم جهت نیل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم¬های فیش برداری از منابع، جمع¬آوری شده و با شیوه¬های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. یافته¬های پژوهش بیانگر آن است که تربیت اخلاقی در دوره کودکی ضمن دارا بودن هدف، بهره¬گیری از شیوه¬های اثربخش و در نظر گفتن موانع و مشکلات باید در راستای سه بُعد شناختی، عاطفی و عملکردی طراحی و اجرا گردد. البته توجه به عوامل وراثتی و محیطی (خانواده، مدرسه، همسالان، رسانه¬های مجازی و غیرمجازی، شرایط جغرافیایی) از ضروریات این نظام تربیتی است.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 2 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 69Ç57,1396n±½o´{,237²nBª{,©z{°Sv¼M¤BwÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ¬CoMoYÆ«¥«A±°»Ÿj±Ÿ²n°jnj»›ÀiAS¼MoU»¢¯±¢a­¼¼LU »T¼MoUºBµ³«B¯oM»µj¬B«BwS´]»¦«FU»T—B¼µn »ÄBL‡BL‡³«À²B¢z¯Aj»wnj³«B¯oMRBŽ§B†«ºoTŸjº±z¯Aj.»–¯­ve?hnajafih@yahoo.com 1»®¼ªi ¨B«A »zµ°sQ ° »{p±«C ·vwÆ« »T¼MoU ¨±¦• tB®{nBŸ .ºkªd«­vekªd«mh.mohammadi1368@gmail.com 95.11.2:S—B½nj96.3.29:xo½mQ ²k¼ža S´],tBveA­Th¼¢¯AoM°SiB®{jB½A¨±´–«³M³ŸSwA»T¼MoUºBµSeBw­½oU©´«pA»›ÀiAS¼MoU ¬Bv¯Aºj±]°™ªnj¬k{³ž¦«ºBTwAnnj,¥½B‚—¡®µBªµxn°oQ°SL›Ao«°¥½AlnpAJB®T]A°•¼Ž‚U ,»¦«FU»T—B¼µn¬A±®³Mk¯A±U»«¬CoMoYÆ«¥«A±°»Ÿj±Ÿ¶n°jnj»›ÀiAS¼MoU»¢¯±¢a¬k{­{°n/k{BM»« »¦¼¦dUÇ»–¼±Uyµ°sQx°nBM³§Bš«­½A,°n­½ApA/k{BM³T{Aj»T¼MoUºBµ³«B¯oM»µj¬B«Bwnj»ª´«yš¯ ,”kµ¬j±MAnAj­ªƒ»Ÿj±Ÿ¶n°jnj»›ÀiAS¼MoU³ŸSwA¬Co¢¯B¼Myµ°sQºBµ³T—B½/SwA³T—B½­½°kU °»–‡B,»TiB®{kŽM³wºBTwAnnjk½BM,RÀžz«°¯A±«­T—o£oŠ¯nj°yhMoYAºBµ²±¼{pAºo¼£²o´M ºBµ³¯Bwn,¬¿Bvªµ,³wnk«,²jA±¯Bi)»†¼d«°»TYAn°¥«A±³M³]±U³TL§A/jjo£Ao]A°»eAo‡ºjož¦ª /SwA»T¼MoU¨BŠ¯­½ARB½n°oƒpA(»½B¼—Ao’]…½Ao{,ºpB«o¼“°ºpB« /»T¼MoUºBµ³«B¯oM»µj¬B«Bw,»›ÀiAS¼MoUoMoYÆ«¥«A±,»›ÀiAS¼MoU»¢¯±¢a,»Ÿj±Ÿ²n°j:Bµ²rA°k¼¦Ÿ Marifat _____________________________________________________________Vol.26,No6,Shahrivar1396
 • 2. Ë581396n±½o´{Ç237²nBª{Ç©z{°Sv¼M¤Bw ³«Økš« »›ÀÇiAS¼MoÇU,¬BÇv¯Axn°oÇQºBµnAqMA­½oU©´«pA»ž½ °RjBŽw°¬Bv¯Ab°nS«Àwnj»ª´«nB¼vMyš¯³ŸSwA ,°n­Ç½ApA/jnAj³Ž«BÇ]°joǗº°oiA°º±¼¯j»ThMx±i ³ŸAoa;SwA¬B¯Bª¦v«B«ºAoM²s½°³M,oTz¼M³]±Uk®«pB¼¯ :S¼M¥ÇµA°9¨oŸAoL«B¼Q»wBwAºBµS§BwnpA»ž½ 9AkÇi¤±Çwn/SwA²j±ÇÇM»›ÀÇÇiA¨nBÇǞ«xoTÇÇv£ ,»v¦Ç«)<˜ÀÇi¿A¨nBǞ«©ªÇU¿SXŽMBª¯A>:k®½B«o—»« ,»›ÀÇÇiAS¼MoÇÇUpAj±~šÇÇ«/(382|,68Z,˜1403 ¬joÇM¬B¼Ç«pAn±Š®Ç«³M»T¼MoUºBµS¼§BŽ—pAºA³±ª« k®Ç½AoǗB½(9Ç6|,1389,ºj°Aj)¥½B‚—jB½A°¥½Aln S´Ç]»†Ç½AoÇ{œnAkÇU°»›ÀiA¥½B‚—xn°oQ°jB½A SwA¥ªÇ°oŠÇ¯¨BšÇ«nj»›ÀÇiA¥Ç½AlnpA­TÇÇ{AjpBÇÇM /(15|,1392,ºn±zd¦w) jnAk¯|B~TiA»«ÀwA·Ž«B]°¨ÀwA³M»›ÀiAS¼MoU ,­½kT«o¼Ç“Bǽ­½kTÇ«pA©ÇA,¬Bv¯A³Ÿ²jAj¬Bz¯³MoU° S¼MoÇUpApB¼¯»ÇM¬nk«BÇvQ°¬nkÇ«²n°jnj»Te²B£_¼µ ²k{¡¯n©Ÿ»½Bµ²n°jnjSwA­žª«³ao£A,Sv¼¯»›ÀiA S¼MoÇU³ÇM³]±U²p°o«AB«A/k{BM²k{²pnBL«¬CBM»TeB½ pA»Çž½³ÇŸSwA²joŸAk¼Qy½Aq—A»Mo“«A±]nj»›ÀiA pAºA²kªyhM:k½±£»«³ŸSwAB¯±ž¼§­hw,¬CkµA±{ nBÇajn±ÇzŸ­Ç½A³ÇŸkǯA²k¼Çwn³¼T¯­½A³MBž½o«C¨jo« k{n³M°nue­½A°SwA²k{»›ÀiA°º±®Ž«„B†d¯A ¤BšT¯A¤±Ãv«³Ÿ///°Bv¼¦Ÿ°tnAk«°²jA±¯Bi³ŸjnAjj±]° ³ÇM°k¯±Ç{ªÇ]k½BÇM,kǯA²j±M¬B¯A±]³M»›ÀiAVAo¼« ¡®µo—°k¯p±«B¼M¬BŸj±Ÿ³MAn»›ÀiAy®«œoTz«Rn± /(6|,1389,ºj°Aj)k®µjBšUnAAnB« ,jnAjºA²s½°²B¢½B]¨ÀwA­¼L«­½jnj»›ÀiAS¼MoU pAuQ¤BŽT«k¯°Aki<uª{>³ŸnBL«¶n±wnj³ŸºA³¯±£³M ÖkÇқҰBÒµBÇڟÒp­Ò«ÒcҦ֗ÒEÖkқ):k½B«o—»«»§A±T«k®£±w²jpB½ HŽ†›,²joŸ³¼ŸqUAnj±iu–¯³ŸuŸoµ;(BÒµBÚwÒj­Ò«ÒJBÒi ²j±§C²B®£°S¼~Ž«BMAnj±iu–¯³ŸuŸ¬C°²k{nB¢Twn o¢¯B¼ÇM,K¦†Ç«­Ç½A/SwA³TÇz£k¼Ç«AB¯°¨°od«,³TiBw |,1394,»¯Ak]°)SwA©´«o«A­½ARn°oƒ°S¼ªµA Aoǽp;k{BM»Ç«ºn°oǃ»›ÀiAS¼MoU³M­TiAjoQ/(146 ºBµpB¼Ç¯°œj±ÇŸjkŽTÇ«¤B¼Ç«A°Bµ³TÇwA±i¬B¼«Á±ªŽ« ¬Bv¯A¬±a°jo¼£»«Rn±€nBŽU°Aº±®Ž«°»›ÀiA ³ÇMn±LÇ«Bµ€nBŽÇU­Ç½Anj,SwAo£JBhTǯAºj±]±ÇÇ« ³T—o£ºk]œj±Ÿ»›ÀiAS¼MoUo£A,­½AoMB®M/SwAJBhT¯A ºBµ³L®]oM»¯Bv–¯RÀ½BªUHL§B“BµyžªzŸ­½Anj,j±z¯ ³L®]³wpA»›ÀiAS¼MoU,°n­½ApA;k¯±{»«²o¼a»›ÀiA ¤BªÇŸ³ÇM¬k¼Çwn°»BªTÇ]Ay«AnC,joǗ»ÇǯA°ny«AnC ,¬AnBžªÇµ°»´¼š—)jnAjS¼ªµA¬BŸj±ŸºAoM»´§AJ±¦†« pAy¼Q»Ÿj±Ÿ¬An°jpAk½BM»›ÀiAS¼MoU/(4|,1394 7»¦¬B®«Æ«o¼«A³Ÿ¬B®a;j±{pB“C,j±{Shw¤j³ž®½A :k®½B«o—»«³¯±£­½A7­ve¨B«A³M³“ÀL§A[´¯31·L†inj °jjo£Shw±U¤j³ž®½ApA¥L›¨joŸRnjBL«±US¼MoUoM> ,1386,³“ÀÇL§A[´¯)<jjo£¤±’z«ºo¢½jq¼a³M±U¥š RB«kš«k½BM>:kv½±¯»«±UB{¬Ar,³®¼«p­¼ªµnj/(31³«B¯ ³`¯B®aAo½p;j±{©µAo—oUj°p³aoµjAo—Anj»›ÀiAS¼MoU ³z½nœj±ŸnjK½BŽ«j±{›A°S¦–“jn±«»›ÀiAS¼MoU ­Ÿ³z½npA,k{BM³aoµºkŽMS¼MoUoYA³Ÿºn±‡³M,k®Ÿ»« °A±Çµ»§Bv£nqMnj©¼¯A±TM³ž¯CºAoM/SwAq]B¬C¬joŸ …¦v«B´¯CoM°©½nAm¢MBQo½pºA²pAk¯ABUAnj±iºBµt±µ <k®{BÇM²kÇ{¨AnoUy¼QBµyµA±i­½A³ŸSwA¨p¿©½±{ /(144Ç143|,1393,»´§Ao¼i) ­½oU©´Ç«pA»ioM­T—o£oŠ¯njBM³§Bš«­½A¬Bššd«B« ¬AnBžªÇµ°»´¼š—:k®¯B«]j±]±«»zµ°sQ°ºoŠ¯™MA±w ·®¼«pnj:S¼M¥µAºBµ²p±«Cº°BŸA°>¬A±®BM(1394) ºo¼Çzµj»®¼Çve;<¬Ak¯poǗ»›ÀÇiAS¼MoÇUºBµnBÇǟ²An oMk¼ŸFUBM¨ÀwA²B£k½jpA»›ÀiAS¼MoU³M»{o¢¯>(1370) ºBǵx°n>(1393)ºo¼«A ¬B¼ÄBMBM»]Be;<»¯A±]±¯¶n°j °»¯A±]±¯¶n°joMk¼ŸFUBM¨ÀwAnjºjoMnBŸ»›ÀiAS¼MoU
 • 3. 59ˬCoMoYÆ«¥«A±°»Ÿj±Ÿ²n°jnj»›ÀiAS¼MoU»¢¯±¢a­¼¼LU ¥¼§j³Ÿ©½nAjjBšTAj±i,³Tv½pJnBU­¼®`ªµ°[<»¯A±] nj}šÇ¯,¬BŸj±ÇŸnj»›ÀÇiAS¼MoÇU»zhMoYA¨k²kª S¼MoÇUk®Ç½AoǗpA»µBÇ£C¨kǏ/¬BŸj±Ÿnj³¯SwBµ³«B¯oM °}ǛA±Ç¯nBÇajAnBÇ«S¼MoÇU°©¼¦ŽU,¬BŸj±Ÿnj»›ÀiA ²k½joÇ£KLÇw,³¦ªÇ]pA;SwA²joǟ»¯±£B¯±£ºBµj±LªŸ ¬BŸj±ÇŸ©´Ç—BÇM³ÇŸj±Ç{³ÄAnA»e±†wnj»›ÀiA”nBŽ« °»¢TÇvi·½BÇ«KwB®ÇU¨kǏ­Ç½A²BÇ£°k{BLǯKwB®T« /j±Ç{˜ÀÇiA¥A»Te°»›ÀiA”nBŽ«pA¬B¯C»£jp¤j ,»¦¼¦dUÇ»–¼±Ux°nªŸ³MoƒBeyµ°sQnj,°n­½ApA ²n°jnjAn»›ÀÇiAS¼MoU»¢¯±¢a°»½Aoa©½A²joŸ»Žw ©´«o«A­½A³M­TiAjoQ¨°q§°Rn°oƒBU©¼®Ÿ¬B¼M»Ÿj±Ÿ jn±Ç«ºnBTǗn°»–‡B°»TiB®{jBŽMAnj»Ÿj±Ÿ¶n°jnj S¼MoUnjoYÆ«¥«A±­½oU©´«³M­¼®`ªµ/jo¼£nAo›³]±U °S¦–Ç“jn±Ç«³ÇŸB´Ç¯CºnAm£o¼ÇYFU¶±d¯°œj±Ÿ»›ÀiA yµ°sÇQ­Ç½A[½BTǯ/©Ç½A³TÇiAjoÇQjo¼£»Ç«nAo›»´]±U»M »«ÀwAS¼MoU°¡®µo—·“k“j³Ÿ»½Bµ²jA±¯Binjk¯A±U»« »µj¬B«BÇwnj­¼®`ªÇǵ°kÇǯnAjAn¬Ak¯poÇǗ»›ÀÇÇiA° »®ŽÇ½,»Ÿj±ÇŸ¶n°jnj»T¼MoÇUºBµjB´¯°qŸAo«ºBµ³«B¯oM BM³Ÿ»¯BvŸ·ªµ°Bµ¬BTvMj°Bµ»¯BTvMjy¼Q,Bµœj±Ÿk´« nAoǛ²jB–TÇwAjn±«k¯nAjnBŸ°ow¬BŸj±ŸS¼MoU°©¼¦ŽUo«A °¬±£B¯±£ºBµyµ°sQ,”kµ­½A™šdUnj³Ÿk®aoµ;jo¼£ »UB¼¦ªÇS´Ç]njk½BÇM,­½AoM²°À°SwApB¼¯»¯A°Ao— /joŸxÀUBµyµ°sQ­½A¬joŸ Bµ³T—B½ »Ÿj±Ÿ¶n°jnj»›ÀiAS¼MoUS¼ªµA/•§A oÇM°jnAj»Ç¯A°AoǗS¼ªÇµA»›ÀÇiAS¼MoU,»Ÿj±Ÿ¶n°jnj ³Mj±i¬BŸj±Ÿ¶nBMnjAn©´«·–¼‹°­½A³ŸSwA¨p¿­½k§A° ­¼®aS¼ªµA¥½¿j³¦ª]pA/k®¯BwoM¬B½BQ³MºA³Tv½B{±d¯ :joŸ²nB{Ao½pjnA±«³M¬A±U»«,»Ÿj±Ÿ²n°jnjS¼MoUpA»TeBw ¬An°j­½Anj,j±{¬Bªeo§Axok½BM³Ÿœj±ŸK¦›/1 ²kÇz¯²j±§C¬BµB®Ç£ºk¼¦Q°»µB¼w³Mp±®µ°SwA»§Bi ºnmMp±®µ³ŸSwA»®¼«pk®¯B«œj±ŸK¦›,­½AoMB®M;SwA nBÇM³ÇMj±Ç{SzŸ¬Cnj³Çaoµ°SwA²kz¯SzŸ¬Cnj °»›ÀÇiARB–³¯±£oµ¬A±U»«,°n­½ApA/Svz¯kµA±i 7¬B®«Æ«o¼Ç«A³Ÿ³¯±£¬Bªµ;k¯An°oQœj±ŸnjAn»BªT]A ߀ÖnÒFÖ§Bǟ ßVÒkÒdÇÖ§A ÔKÖ¦ÇқBÒªÇÚ¯ßáA>:k½B«o—»Ç«y½±ik¯po—³M ³«B¯,1386,³“ÀL§A[´¯)<Ô³ÖTÒ¦ßLқྻÒ{Ö­ß«BÒ´¼ß—»ßšÖ§ÔEBÒ«ß¹¼ß§BÒhÖ§A »›ÀÇiA¥½B‚Ç—¬A±U»Ç«©µ,SwA»§Bi³Ÿ»L¦›nj/(31 k®¯B«»¦½Aln©µ°joŸSzŸS¯B«A°|ÀiA,S›Akk®¯B« ©µ;œo{°o–Ÿ©µ°k¼e±U°¬Bª½A©µ;B½n°S¯B¼i,°nj /¬B†¼{·¯¿©µ°joŸ¬Bªeo§AxoAn¬C¬A±U»« ºBµxp±Ç«CBÇMœj±ÇŸ­Çµlp±®Çµ»Ÿj±Ÿ¬An°jnj/2 °²jA±¯BÇi¬±`ªÇµº±¼Ç¯j°»Tz¼ŽÇ«¥ÄBÇv«°²k½B—»M ·ªµpAnB—œj±Ÿ/SwA²kz¯¤±’z«¤B«ª]°¬Ak¯po— Ao½mQAn¨p¿S¼MoU°Bµxp±«C»TeAn³Mk¯A±U»«nBž—A­½A ³ÇM³“ÀÇL§A[´Ç¯ 31³«Bǯnj7¬B®«Æ«o¼«A,°n­½ApA,k{BM SL¦›³ž¯CpAy¼QAn±US¼MoU­«>:k½B«o—»«y½±ik¯po— An³`¯CSš¼še±UBU¨joŸpB“Cj±{¤±’z«S®µl°Shw ºEnBM,jpBw»«pB¼¯»M¬Cjk«³MoUpAAn±U³MoU¥µA³Ÿ n±Š®«³ŸSwAºn°oƒ³Tž¯­½Aºn°CjB½³TL§A/ºo½mPM‡B› ³ŸAoa;Sv¼¯™¦†«¬j±M»§Bi,»§Bi­¼«p³M¨B«A³¼LzUpA »{±Q©za¥MB›¨ÀwAoŠ¯pA»®¼z¼Q¥«A±°SYAn°yš¯ S¼MoU·®¼«pB½k{BMoYÆ«œj±ŸS¼MoUnjk¯A±U»«°Sv¼¯ y½°n°¬k¯B½°njAkŽTwAj±~š«,B®½Anj/k®Ÿ©µAo—AnoT´M Sv¼¯KwB®«ºpn°BzŸºAoM»§Bi­¼«poµ³Ÿ¬B®a,SwA jAkŽTÇwA°»£jBÇ«C¬Aq¼Ç«½³ÇM,k¯AKwB®«³Ÿ©µB´¯C° k®½°n»ª¯nAp²n±{­¼«pnjBµnmM»ioM,¤BX«ºAoM/k¯nAk¯ ­¼Ç«pnjBµnmÇMpAoÇ¢½j»ÇioMB«A,k¯nAk¯KwB®«k{nB½ ºAnAjq¼¯¬BŸj±Ÿ/k®®Ÿ»«k{noT´M°k®½°n»«oT´MnAp²n±{ S¼MoUpA¬±a,¤Be­¼njk®U°B–T«ºBµ³®¼«p°BµjAkŽTwA ¬A±U»«oUSeAn°oT´M,k¯A»§Bi»†¼d«ºBµ²p±«Co¼YFU° /joŸS¼MoU°jAjxp±«CAnB´¯C ­¼ªµnj¬joŸ»£k¯poT´MºAoM»«jCS¼MoUpA»zhM/3
 • 4. Ë601396n±½o´{Ç237²nBª{Ç©z{°Sv¼M¤Bw ºAoM­žª«¬B«p­¼Tvh¯pA³ŸSwAoT´M,­½AoMB®M;SwB¼¯j k¯A±TM°ABUj±{³TiAjoQœj±ŸS¼MoU³M,S¼MoU°xp±«C ­½Ao£A/joLM²o´My½±ioª°»£k¯ppAoT´M°oTz¼M³aoµ »ÇioÇM³ž®½AoM²°À,j±{²jB´¯A°ºkŽM¥eAo«³MS¼MoU ,S—nkµA±iSwjpAºo½mQS¼MoUºBµjAkŽTwA°RB¯Bž«A •¦ÇUc¼dǺnAjoM²o´ÇM¬°kÇMq¼Ç¯œj±ÇŸoªpA»zhM »UAnBvi,—B®«»ioM¬jAjSwjpAoM¬°q—A°k{kµA±i /k«CkµA±inBM³Mq¼¯ o¼ÇYFUSdÇUoU™¼ªÇ°oTz¼ÇM»Ÿj±Ÿ¬An°jnj¬Bv¯A/4 oUº±›°Anjk¼¦šU°ºo½mQ±¢§A·¼e°n°jo¼£»«nAo›¬Ao¢½j °k¼¦šÇU·¼Çe°n,j°n»Ç«oU¿BÇM°A­Çw³ÇaoǵBÇÇ«A,SwA ³M¬A±U»«»Ÿj±Ÿ¬An°jnj,­½AoMB®M;j±{»«oTªŸºo½mQo¼YFU /k¼zhMSow¬C³M°Sv]²o´MS¼MoUo«AnjBµ»£s½°­½ApA»TeAn p±®µ°SwA­½k§A°nB¼TiAnjk¯po—,»Ÿj±Ÿ¬An°jnj/5 °AS¼MoÇU¬BǞ«A­Ç½k§A°ºAoÇM°jnAk¯oŠ¯°ºEn¤ÀšTwA njS¼MoUjAkŽTwA©µo£A»§Bv£nqMnjB«A,SwA©µAo—oTz¼M ¬±aÇSv¼¯­¼®a³TL§A³ŸÇk{BM³T{Ajj±]°»Ÿj±Ÿke j±Ç]°S¼MoUºAoMºoTªŸ¬Bž«A,SwAoTªŸ­½k§A°nB¼TiA /(35Ç33|,1393,²jAp»®¼ve)jnAj ³Ÿk®TvµºA³½kµ­½oU•½o‹°­½oUk®ª{pnA¬BŸj±Ÿ/6 S{±¯owoMAn­½k§A°°²joPw­½k§A°³MS¯B«A³Mk¯°Aki nBÇM­Ç½AkǯnAj³–¼Ç‹°q¼Ç¯­Ç½k§A°°SwA²joŸ©ŸBeB´¯C j±~šÇ«¤q®«oÇw³ÇMBǵx°n­½oUJ±¦†Ç«BMAnS¼§±Ãv« /(32|,1386,»v½±¯ºkªd«)k®¯BwoM  nqÇMºBµB®¢®ÇUpAAn¬Bv¯A,Swnj»›ÀiAxn°oQ/7 Bµxqǒ§°Bµ»µBLUpAAn¬Bv¯A³ŸSwA»½°o¼¯°k¯Bµn»« ¨B¯Aj±i¬B«pnj°²s½°»†½Ao{njºnBŸ»T›°/jnAj»«pBM ­½oT´ÇM»Ÿj±Ÿ¬An°j/kµj»«Swj³MAn²A±h§jnBYC,jo¼£ ºAoÇMœj±ÇŸ;SwA»›ÀÇiAS¼MoÇU°»£k¯pBÇwºAoM¬B«p ³T—oÇ£nBŸ³M°Anjºo¼MkUoµ°jnAjAn¥«BŸ»£jB«CS¼MoU /j°n»ª¯­¼MpA»TeAn³M°jk®M»«yš¯°A¬B]°¤jnjj±{ œj±Ÿºq’«¬BªTiBwk{n³Ÿ,»Ÿj±Ÿ­¼Tvh¯ºBµ¤BwpA ¬BŸj±Ÿº±®Ž«°ºjB«³L¯B]³ªµS¼MoUnjk½BM,SwA½ow ºB½BÇw°»¯BªÇ½AºBµ³½B«oÇwBMAn»¯Ak¯po—BUjoŸSªµ ³Tv½B{°œBQ»£k¯p½ºAoMAnB´¯C°jAjxn°oQ»›ÀiA /(113|,1386,»L]n)SiBw²jB«C »Ÿj±Ÿ¶n°jnj»›ÀiAS¼MoU»¢¯±¢a/J »£kǯp²nAjA°‰–ÇeºAoÇM³ÇŸ³`¯Coµ,¬Bv¯Ak§±U°kMnj kŽM­½A/SvµB«¬°njnj¥Ž–§BMRn±³M,SwApB¼¯jn±« ³Ÿºq½Ao“·ªµ°jnAjj±]°oª¬B½BQBU³ŸSwB«»¯A±¼e ­¼ªµpA»{B¯k¯nAjj±]°¬Bv¯AnjRB¼e³«AjA°‰–eºAoM ³ÇMk§±ÇU¨B¢®ÇµnjBÇ«»¯Bv¯AkŽM,¥MBš«nj/k{BM»«kŽM ;­¼«p½nj²k{²k¼{BQºBµnmMk®¯B«,SwA²±š§BMRn± º¿A°xpnAºAnAj,jnBªÇ£SªÇµB´¯Cxn°oQ³M³ŸuŸ¬C AnB´¯C°jpn±MS¦–“BµnmM­½ApA³`¯B®a°j±{»«»¯Bv¯A ke¬Bªµnj,k½Bª¯­—j»{±«Ao—°S¦–“œBiBµnA°oio½p ©ÇµRBǯA±¼ÇepASwA­žª«³ž¦M,k¯B«»«»›BMS¼¯A±¼e :SwA²k«C<”AoA>¶n±w179·½Cnj³Ÿ¬B®a;j±{oUSvQ ,­½AoMB®M/(Ò¬±Ô¦ß—BҒ֧AԩԵҝßÃÒ§°ÔEۥ҃ÒEÖ©ÔµÖ¥ÒM ß ¨BҎ֯ÒFÖ§BҟҝßÃÒ§°ÔE) ˆBd§pAB«A,©¼Tvµ¬Bv¯AºoµB‹ˆBd§pA³ao£,k§±UpB“Cnj ³M»¯B«p°©½nAjºjB½p³¦B—¬k{¬Bv¯ABUº±®Ž«°»e°n j±Ç]°nj³ÇŸ,AnS¼¯Bv¯AºBµnmM³Ÿ©¼wn»«J±¦†«ke njB«¬k{¬Bv¯A,o¢½jRnBL³M/©¼{BM²jAjk{n,SwB« /©½±{»Ç«¥ªdT«¬CLU³M³ŸSwA»Tªep°S¼MoU°o£ ²jAjnAoǛxj±Ç]°njk¯°Aki³ŸºnB¼TiA°¥šBM,¬Bv¯A ¬k¼wn°j°oM©µBµ³T{o—pAoUAo—ºA³LUo«BUk¯A±U»«,SwA ³ÇŸ,¬CºBµ²±¼Ç{°˜ÀÇiA©¦Ç™½oLJpA,»§BŽÇU­Ç½A³M o½mQ¬Bž«A,jnAj²k´oMAn¬Bv¯A»›ÀiA°»e°n»£k¯pBw nj¤jBŽUjB½A°BµjAkŽTwA°A±›»½BwB®{BM˜ÀiA/SwA ³Mk¯A±TM¬Bv¯A³Ÿk®Ÿ»«jB½AºA³®¼«p¬±£B¯±£¤B¼«A¬B¼« k®Ÿ»½BwB®{Anj±]±«¯A±«°k½C¥½B¯j±iJ±¦†«¤BªŸ ­¼®a,»›ÀiAS¼MoU°˜ÀiA©¦¬°kM°jnAjoM¬B¼«pA° /(13Ç12|,1386,ºjA±])Sv¼¯»®T—B½Swj»ª´«o«A
 • 5. 61ˬCoMoYÆ«¥«A±°»Ÿj±Ÿ²n°jnj»›ÀiAS¼MoU»¢¯±¢a­¼¼LU ”AkǵA°»½BǓ»—kǵk½BÇM,»T¼MoÇU­¼®ÇaºAoM³TL§A SwA­½A»½B“”kµpAn±Š®«/S—o£oŠ¯nj|Bi°ºnBT—n ºA³]nj¬B®a³M°³T{Am£nB®ŸAnºjB«ºBµJBe¬Bv¯A³Ÿ ¥~T«°½jq¯»TvµEkL«³M³Ÿjjo£¥½B¯»TvµKUAo«pA ¥½BǛ»§ÀšTÇwAºj±]±Ç«_¼Çµ°j±iºAoM³Ÿ¬B®a,j±{ ”kµ/k®¼LM»TvµEkL«BM„BLUnA°™¦ŽU­¼An³ªµ°jjo¢¯ ”kµpBw³®¼«p°j±{»«¤BL¯j»›ÀiAS¼MoUpA³Ÿ»Bi o¼v«nj¬Bv¯Ao£A/SwA¬Bv¯A¬k{¥«BŸ,j±MkµA±i»½B“ y½BµjAkŽTwA,nB¼TiA°»µB£CBMy½±iºo†—»½±]¤BªŸ °k®Ÿº°o¼Q»Ž½ozU°»®½±žUS½AkµpA°kµjxn°oQAn ³ÇM,k®ÇŸS¼LXÇUxj±Ç]°njAnSLX«ºBµxpnA°RB– j±{»«¥½B¯»´§ARB–³M»¢TwAnC»®Ž½y½±iRjBŽw ,²jAp­¼ve)joŸkµA±io¼v«»‡³Ø¦§A»§AJošUS´]nj° /(117Ç116|,1384 »¯±£B¯±£RB´]pAS¼MoU¶±¼{,»›ÀiAS¼MoUWdMnj ,»T¼MoUo¢½j°»T¼MoUj±i³M»µB£;jo¼£»«nAo›©¼všUjn±« ¥eAo«·ªµºAoM)¨B³M»µB£,²k¯nAjpBM°»MB½A³M»µB£ ºBµx°n³M,nBT—nºjBL«³M³]±UBM»µB£°,|Bi°(»®w »UkÇe°)j±{»Ç«©¼všÇUºnBTǗn°»{q¼Ç¢¯A,»TiB®ÇÇ{ /(129|,1390,ºo¼L{ °KwB®«ºBµ³®¼«p³M»›ÀiAS¼MoU³Ÿ³¯±£¬Bªµ³TL§A RÀžz«°¯A±«SiB®{,jnAj»¢TvM¥«A±yš¯¬Aq¼« S–£¬A±U»«°jnAj»wBwAyš¯¬Cnjq¼¯B´¯C—n°ºnBT—n ¥ÇeAoÇ«njS¼š—±Ç«°»T¼MoÇUºBǵx°n°¤±A»½AnBŸ Œ±Ç¯­Ç½A/SwA¬C¬±µoÇ«nBT—nbÀA°xn°oQ,xp±«C °k{no¼v«nj³Ÿk¯±{»«²k¼«B¯¯B«S´]¬CpABµnBT—n ³ÇMº°¬k¼Çwn¯BÇ«°k®®Ÿ»Ç«jB½A¥žz«¬Bv¯A»§BŽU ¬°kÇM,Sš¼šenj/k¯±{»«»›ÀiA°»T¼MoU»§B”AkµA »›ÀiAk{n·®¼«p,¯A±«­½ApA¬Bv¯Au–¯¬joŸœBQ°³½q®U o½mQ¬Bž«A»´§A°»›ÀiARB–³M­TwAnC°jjo£»ª¯©µAo— c¼dÇS¼MoÇUnj»Ç½Ajp¯B«S¼ªµA¥¼§j³M/j±MkµA±h¯ Anj±i»›ÀiAWeBL«pA»ª¼¯pAy¼M»›Ao¯™šd«,»›ÀiA /kǯA²jAj|B~TÇiAºnBTǗnRÀǞz«pAu–ǯZÀǏ³ÇÇM °j³ÇMk®½B«o—»Ç«¬B¼M»›Ao¯ ™šd«³Ÿ»Ž¯A±«°RÀžz« ¤BŽÇ—ApA³Ÿ,»¯°njºBµnBT—n(•§A:SwA©¼všU¥MB›³Twj k®¯B«;k¯±{»«o¼LŽUq¼¯<u–¯RB–>³M°k®{BM»«u–¯ /k®Tvµu–¯»d¯A±]ºBµnBT—n³Ÿºk®vQj±i°»®¼¢ªzi pABÇ«A,k®{BM»«u–¯¥Ž—³ao£A³Ÿ,»¯°o¼MºBµnBT—n(J °Aq´TÇwA¥X«;k¯±{»«njB¬kMºB‚A°bnA±]™½o‡ /(143Ç142|,1379,»´¼š—)SL¼“ »Ÿj±ÇŸ¶n°jnj»›ÀiAS¼MoU³ŸS–£k½BM,S½B´¯nj RnBLǏ³ÇM/SwAºnBT—n°»–‡B,»TiB®{kŽM³wºAnAj pAœj±ÇŸSwA¨p¿,»Ÿj±ÇŸ²n°j»›ÀÇiAS¼MoUnj,o¢½j xn°oQ³Mk½BM/kMB½¤±dUºnBT—n°»wBveA°ºož—ˆBd§ °k®Ÿož—Swnjœj±Ÿ»®Ž½;SiAjoQkŽM³woµ¡®µBªµ SLX«tBveA»M±i³MSLv¯,kµj}¼hzUAnkM°J±i ¥ªSwAJ±i³Ÿ³`¯CtBwAoM°k{BM³T{Ajy½Ao£° pAjBŽMA­½A/SwA³T—o½mP¯¨B¯A,»›ÀiAS¼MoU³¯o£°,k®Ÿ °tBÇveAjB½AnjSiB®{Á±A/k¯o½mQ»«oYAo¢½kž½ °J±i}¼hzUpAuQK¦“AAo½p;SwAoYÆ«¥ª°²jAnA /k½Bª¯»«¥ª³M¨Ak›A°j±{»«³Th¼¢¯AoMjo—³ŸSwAkM ºq¼Ça³ÇMy½Ao£°tBveA»µB£;Sv¼¯­¼®a³z¼ªµB«A c¼ƒ±U³M,³«AjAnj/©½°oMSiB®{¤BL¯j³Ÿj±{»«K]±« :j±{»«³TiAjoQ³¯B£³wjBŽMApA½oµ °Swnj°kÇM°J±Çi}¼hÇzU,n±Š®«:»TiB®{kŽM(1 »ŸAnjA°»¯ÀšºA±›ºo¼£nBŸ³M¨q¦Tv«³ŸSwASwnjB¯ °¥š,¬Bv¯AS¼MoUnj²k¯pBw°©´«¥«A±pA»ž½/SwA /SwA²k{»BiS½B®o«A­½A³M¨ÀwAnj°SwAož–U _¼Çµ,¥¼ªÇŸºA:k®½B«o—»Ç«¥¼ªŸ³MJB†i7»¦¨B«A ³®«Aj/»TvµS—oŽ«k®«pB¼¯¬Cnj³ž®½Aq]Sv¼¯»TŸoe ¥«B{³ž¦M,j±{»ª¯j°kd«»¯°o¼M°ºoµB‹©§B³Mož–U pA³Ž§B†Ç«,ož–ÇU»®ŽÇ½;k{BM»«q¼¯­‡BM©§Bnj³Ž§B†« ·½Cnj/j±{»«¥«B{q¼¯An¬°nj©§B³M]An°¬°nj™½o‡ A°ÔoڞҖÒTÒ½Ö©Ò§Ò°ÒE):SwA²k{¬B¼M­¼®a<¨°n>³ŸnBL«¶n±w8
 • 6. Ë621396n±½o´{Ç237²nBª{Ç©z{°Sv¼M¤Bw Ú¿ßáABÒªÔ´Ò®Ö¼ÇÒMBÇÒ«Ò° ҀÖnÒFÖ§AÒ°ßRAÒ°BÒªÚv§A Ô³Ú¦§A ҙҦÒiBÒ«Ö©ß´ßvԖ֯ÒE»ß— °Bµ¬BªwC,Aki³Ÿk¯A²k¼z½k®¼¯j±i¬°njnjB½C;(ٙÒdÖ§BßM ////SwA²k½o—B¼Ç¯™e³Mq],SwB´¯C­¼M³Ÿ³`¯C°­¼«p ³Ÿ»›ÀiAS¼MoU,³¦ª]pA;SwAož–UAkTMAnjºo«Aoµ·«p¿ S¼MoÇUºoǞ—kŽÇM/SwA|BÇiS¼ªµAºAnAj¬Bv¯AºAoM }¼hzUk®¯B«;k{BM•¦Th«ºBµ³®¼«pnjk¯A±U»«»›ÀiA °B´Ç¯CRAoÇYA°n±Ç«A­Ç½AK›A±,SwnjB¯pASwnjn±«A ¬°kÇM/j±ÇibÀÇA°»¯Bv–ǯºBµA±µBM²pnBL«»¢¯±¢a k®ŸoMj±]°pAAn¥½Aln·z½n¬A±U»ª¯B´®U³¯,»—BŸSiB®{ ¥ªÇ,RBǽA°n™LLJ³ž¦ÇM,SwAnC¥½B‚Ç—³ÇMAnj±ÇÇi° oL«B¼ÇQ/j±{»Ç«o®Ç«»µBLÇU°»ÇµAoªÇ£³ÇMSiB®{»ÇM xjBÇv—k®ÇŸ¥ª,©¦¬°kM³Ÿ»vŸ>:k¯j±«o—9¨oŸA /(47|,˜1404,»¯Aoe³LŽ{­MA)<SwAyeÀpAy¼M °»ÇŸAnjAºA±Ç›xn°oÇQ³Mk½BMAkTMA,»›ÀiAS¼MoUºAoM ³MuPw°j±{²jAj}¼hzUkMpAJ±iBUSiAjoQ»¯Àš y½Ao£»M±i³M¥ªºAoMBUSiAjoQ¥½BªU°²q¼¢¯AjB½A •¦Th«ºBµS¼Ž›±«°…½Ao{³MB®Mo«A­½A³TL§A/j±{jB½A SiB®{nBŠT¯A¬A±U»ª¯»Ÿj±Ÿ¶n°jnj³Ÿ¬B®a/k®Ÿ»«˜o— ,Sv¼¯»AqT¯Aož–U³MnjB›œj±ŸAo½p;S{Aj™¼ª°™¼›j ­Th¼Ç¢¯AoÇM/S—oÇ£²o´ÇM°A»wBveAkŽMpASwAoT´MuQ ³MB®Mk½BM°SwAR°B–T«q¼¯»›ÀiAn±«A³MSLv¯tBveA /jo¼£¨B¯Ajo—…½Ao{ œj±Ÿ¥½BªU°»–‡BtBveAo¢¯B¼MkŽM­½A:»–‡BkŽM(2 ºo†Ç—³½BÇ«½pA»–‡BǏkŽÇM/SwA»M±Çi°ºkÇM³ÇM [ǯnpA°SwARm§¤BL¯j»Ž¼L‡n±‡³M°SwAnAjn±ioM °»TiB®Ç{kŽÇM­¼ÇM³†ÇwA°°…MAn,³–‡B/k®Ÿ»«ºn°j nBǞ—A°SwASŸoÇe°yL®Ç]¥«BǏAoǽp;SwA»¦ªÇ nj/k®MB¼ÇM»–‡BǏ¥Çž{³Ÿk®MB½™šdUk®¯A±U»«»«B¢®µ »BÇiS¼ªÇµA°»£sǽ°pA³–‡BǏ,»›ÀiAS¼MoU·®¼«p ³TvMA°³Ž«B]jAo—AR°Bš{B½RjBŽwAo½p;SwAnAjn±ioM »µBLU³Mo®«˜ÀiA»wBveAkŽM”Aod¯A/SwA˜ÀiA³M /j±{»«»BªT]A°ºjo—„±šw,³¼T¯nj°»›ÀiA /kMB½»Ç«»¦Ujo—¥ª°nBT—nnj,kŽM­½A:ºnBT—nkŽM(3 ­½A³]±T«AnozM¨ÀwA°SwA¥ªS¼MoU°©¼¦ŽU²B£³¼žU An¬BÇv¯AS{±¯oÇw/SwA¥ªÇSvµ³aoµ³Ÿk®Ÿ»«³Tž¯ ³ÇŸSwA¥ªÇ™½oLJpA,­Ç½AoMB®ÇM/kµj»«¥¼žzU°A¥ª ³ªµ,¥ªpA¥L›,Sš¼šenj/k¼wn”kµ°³¼T¯³M¬A±U»« °SiB®Ç{pAºA²o´ÇMªǏ¬BÇv¯A°jnAjºoŠÇ¯·L®Ç]q¼a tBveA°y®¼MpAk¯A±U»«¥ª¨B¢®µB«A,joM»ª¯y¦½BªU /(84Ç69|,1370,ºo¼zµj»®¼ve)j±{k®«²o´My½±i An»£kǯp¨°j°¤°A¤BÇw³ÇŸk®{BM»¯BvŸSwA­žª« n±~ÇU­¼®a°k®¯AkMœj±Ÿºo½mQB¯S¼MoU°ºoLi»M¬An°j ;¨p¿³¯°SwAoYÆ«³¯¬An°j­½Anj»T¼MoUºBµ³«B¯oM³Ÿk®®Ÿ p±®µ,ºjAp±¯¬B«pnj|±~hM,¬B«p­½Anjœj±Ÿ¥š¬±a ³M°kµj»ª¯q¼ªUAnkM°J±i°²jož¯k{n»—BŸnAkš«³M nj/jnAk¯Anºo½mQ¥ž{°ºo½mQS¼MoUS¼¦MB›,S´]­¼ªµ AnˆB–§A©¼µB–«³¯,k½±¢M­hwk¯A±U»«³¯œj±Ÿ,Bµ¬B«p­½A «Bǟ°A»¯°njRBwBveA°•‡A±pAB«³¯°k®Ÿ»«œnj ¶nBMnjk¯A±U»«³¯±¢a»T¼MoUºBµ³«B¯oM,°n­½ApA;©½nAjŒÀ‡A ?k{BMk¼–«°pBwnBŸ(œj±Ÿ)ºjo—­¼®a ¤BÇw°j³ÇŸAoa;SwASwnjB¯Â«BŸºn±~U­¼®aB«A °A»£k¯p¬An°j­½oU©´«°­½oUtBvepAœj±Ÿ»£k¯p¤°A Rj¿°pB“Cnjœj±Ÿ¥š³ŸSwASwnj/j±{»«J±vd« pA/k{BM»«¥«BžU°k{n¤Benj­ž¼§,²k¼wo¯»—BŸk{n³M °ºo¼£jBǽ°y½BÇ«pC¤BÇenj²nA±ªµ,Rj¿°pB“C¬Bªµ °j­Ç½ARkÇ«njœj±Ÿ/SwA»¦šºA±›k{n°»½BwB®{ nj­¼®`ªÇµ/jo¼£»Ç«jB½[½nkU³MAn»¯A°Ao—ºBµq¼a¤Bw njRB¼¯Bv–ǯ°•Ç‡A±Ç°q½Ao“pAºjB½pjAkŽURk«­½A ,¥½BªÇU,SLdÇ«,jnj,Rm§:k®¯B«;k¯±{»«B—±ž{œj±Ÿ ™½o‡pAAnRB¼¯Bv–¯¥¼L›­½A////°»®¼MkM,»®¼Mx±i,o–®U ,j±{»«²kµBz«œj±ŸRBŸoe°¤BŽ—Anj³Ÿ»½BµJBUpBM /joŸ•zŸ¬A±U»« ¬An°j­½oUtBÇveœj±ÇŸ»£k¯p¤°A¤Bw°j,­½AoMB®M S¼MoÇU²s½°³ÇMœj±ŸS¼MoUk½BM°j°n»«nBª{³M°Aoª
 • 7. 63ˬCoMoYÆ«¥«A±°»Ÿj±Ÿ²n°jnj»›ÀiAS¼MoU»¢¯±¢a­¼¼LU ²jB–TÇwA°joǟºq½n³½BÇQ°Œ°o{¬B«p­¼ªµpAAn»›ÀiA nBÇM³M»¯AoL]¥MB›o¼“ºBµRnBviBµSo—­½ApA¬jož¯ °oU•½o‹¬B«p­½AnjS¼MoUºBµx°n³TL§A/jn°CkµA±i °œj±ŸRB¼e°nB½•‡A±•zŸAo½p;j±MkµA±ioUnA±{j nA±Ç{j°Au–ǯnj»T¼MoÇUºBµ³«B¯oMo¼YFUS¼–¼Ÿ°nAkš« ³ÇŸ²kÇ{¬B¼ÇM­¼®Ça/SwA»—BŸRBÀ‡Ak®«pB¼¯°SwA j±]±«oµpAoU•¼Žƒ°oU³TvMA°xnjB«x±“Cnjœj±Ÿ RAo¼ÇYFU­¼TvhǯB]¬BªÇµnj»§°,SwA­¼«pº°no¢½j S½Bn°k®Ÿ»«tBveAAn»wB®{™e°SLd«°»›ÀiA RAo¼ÇYFU­¼Tvhǯ³Žw±ÇU·¼Tǯ¬BÇv¯Anj»›ÀÇiA¤±A SwA²joǟtBÇveAœj±ÇŸ³ÇŸSwA»wB®{™e°SLd« /(211Ç209|,2Z,1384,»®¼«A) °»–‡BǏ,»TiB®Ç{kŽÇMnj»›ÀÇiAºBµxp±«C¨BªU ³TÇ{Aj³]±U¬Bv¯A¥«BžU°k{nºBµ”kµ³Mk½BM»UnB´« ¥«BǞU°³Žw±ÇU³ÇMk½BÇM»›ÀÇiAºBµxp±ÇÇ«C/k®{BÇÇM ¨BǯAºAoM°k®{BM³T{Aj³]±Uœj±ŸS¼~h{·L¯B]³ªµ »›ÀiAxn°oQ°xp±«CºAoMœj±Ÿ»£jB«C³Mk½BMo«A­½A °AºBµS¼—o‹°BµpB¼¯oŠ¯pA,¥«BžU°k{npA³¦eo«oµnj /(281|,1379,o—­¼«A)S{Aj³]±U »›ÀiAS¼MoUºBµ³®¼«pk§±U°kM¬BªµpAk½BM,­½AoMB®M pA»TiB®Ç{kŽÇMnj°SiBÇw©ÇµAoǗAnjBŽMA·ªµnjœj±Ÿ °»›ÀÇiA©¼µB–«BMAkTMApABUSv]²o´M•¦Th«ºBµ²±¼{ ³®½jB´¯y®µlnjn°o«³M°j±{B®{CB´¯C¤BX«A°kM°J±i °jBǽAnjS—oŽÇ«°SiB®{,k{¬B¼M³Ÿ³¯±£¬Bªµ/k¯±{ xn°oÇQWBM°SwAoYÆ«•‡A±°¤B¼«A,²q¼¢¯A½odU »›ÀÇiAºBµ³–§Æ«³MSLv¯BUj±{»«œj±Ÿnj»–‡BkŽM ·L®]³Ÿ»›ÀiA¥ªº±w³MAn°A°j±{½odUoŠ¯jn±« /j±{J±¦†«»›ÀiAn±«A¨B¯A³Mo®«°k®ŸS½AkµjnAj»¦ª »Ÿj±Ÿ¬An°jnj»›ÀiAS¼MoUoMoYÆ«¥«A±/Z ,¨A±Ç›A,¬BTÇw°j,²jA±¯BÇiºB‚ǏAo¼ŠÇ¯»¯±Ç£B¯±£¥«A± ¥Ç«A±ÇpAoŠ¯”o///°ŒBªT]A,³¦d«,»µ°o£ºBµ³¯Bwn S¼MoU°¨Bn±‡³MS¼MoUpBw³®¼«p,SYAn°¬±`ªµ,ºo´› ¬BŸj±Ÿy®«°x°noM°k®{BM»«|BiRn±³M»›ÀiA »›ÀiAS¼MoUoMoYÆ«¥«A±,Œ±ª«nj/k¯nAj»½AqvMo¼YFU :joŸºk®M³Twjx°n°j³M¬A±U»«An »YnA¥«A±,»UAlB½ºo†—¥«A±)»®¼z¼Q¥«A±(•§A ,»TÇv½ppA©ÇA…¼dÇ«)»®¼ÇvQ¥Ç«A±Ç°(ºjApnjBÇ«Bǽ ¥Ç«A±Ç,jo—²jAnA,///°³Ž«B],³wnk«,¬BTw°j,»£jA±¯Bi ;(///°¬B†¼{°¬B¢T{o—,k¯°AkipA©A»½An°B« /»†¼d«¥«A±°»TYAn°¥«±(J °RB¼±~Çi¤BšTǯAºB®ŽÇ«³ÇMSYAn°:»TÇYAn°¥«A±(1 ©¦v«Â«BŸ,»¯kM°»ªv]n±«Anjk¯po—³M­½k§A°RB– nj°j±{»ª¯j°kd«³L®]­½A³MB´®USYAn°©´wB«A,SwA ³ÇŸjjo£»Ç«J±vdÇ«ºoYÆÇ«¥«Bq¼¯S¼~h{¥¼žzU 7»¦¬B®«Æ«o¼«A/k®®Ÿ»«k¼½FUAnK¦†«­½Aq¼¯RB½A°n °¥A°Bµ³z½nºnA±£nqM·¯Bz¯±ž¼¯˜ÀiA>:k®½B«o—»« b,324|,˜1410,ºkÇ«C»ª¼ªU)<SwA»¯Bv¯AKv¯ pA˜ÀÇiAºnA±£nqM>:k®½B«o—»«­¼®`ªµRo‚e¬C/(52 |,¬BªÇµ)<j±{»Ç«»{BǯjAsǯ°³z½nºk®¦M°S—Ao{ ©½oŸxA³z½n°¥A³Ÿ»vŸ>:k®½B«o—»«q¼¯/(40b,673 b,4670|,¬Bªµ)<SwA±ž¼¯xo‚d«k{BMnA±£nqM° ožz§nAj©Ò¦Ò³¼–®ekªd«³Ÿ»¯B«p¥ª]¡®]nj/(1585 ³T{AjAn¨p¿º°oz¼QSv¯A±T¯toU°•ŽƒKLw³M,j±M k¯k¼Çwn°A½jqǯ7»¦ÇRo‚Çe³ÇŸ»«B¢®Çµ;k{BM <ºA²joÇMVnA³ÇMRnjB«pAAntoU°•Žƒ­½A>:k¯j±«o— /(98|,42Z,˜1403,»v¦«) ,S¼~hÇÇ{njSYAn°o¼ÇÇYFU¬Aq¼ÇÇ«jn±ÇÇ«nj³TÇÇÇL§A :k¯kšTŽÇ«¬BwB®Ç{¬A°npA»‚ŽÇM/jnAjj±Ç]°oŠ¯”ÀTiA ¬BªTiBw°K¼ŸoU°oª¦›nj°SwA»Tv½po«A½SYAn°> BUnBT—nnj¬Co¼YFU;nBT—n°oª¦›nj³¯jnAjo¼YFU¬kMºoµB‹ »¯B«pBÇw°»TiBÇw¥«A±³M³TvMA°nBT—n³ŸSwAºke /(87Ç86|,1370,ºo¼zµj»®¼ve)<SwA :SwAS¼ªµAºAnAj¥Ak®aSYAn°nj
 • 8. Ë641396n±½o´{Ç237²nBª{Ç©z{°Sv¼M¤Bw ³ž¦ÇM,Sv¼¯njB«°nkQº±wpAB´®UBµ»£s½°¤BšT¯AÇ /j±{»«¥«B{q¼¯An³T{m£ºBµ¥v¯ ­½oªU°ºo¼£jB½³MpB¼¯»YnAºBµ»£s½°p°oM°n±´‹Ç /k¯A»MBvTŸAo¼“Bµ»£s½°­½A°k¯nAk¯ nj,jnAjj±Ç]°³–†¯jBšŽÇ¯A¨B¢®µ³Ÿ»ž¼T¯r¥Ç«A±Ç·ªµÇ /(182|,1Z,1394,¬B£k®v½±¯pA»Žª])k¯A©¼´wSYAn°­¼¼ŽU »›ÀÇiAS¼MoÇUnjoYÆÇ«°©´Ç«¥«A±pA»ž½SYAn° nj,¬AnjB«°¬AnkQ»›ÀiAºBµºkMB½B½Bw/SwA¬BŸj±Ÿ ¬CVnA°¬Ak¯poǗ°k®Ÿ»Ç«jBǽAAn»½Bµ³®¼Ç«p¬Ak¯poÇǗ »zhM,¤Beoµ³M;k¯±{»«k®vQB¯B½²k½k®vQºBµ»£s½° S¼MoÇUnBǟpBǓC,nmÇ¢µn­Ç½ApA/SwA»Y°n±Ç«˜ÀiApA ­Ç½A³ÇM;SwAZA°jpApAy¼Q»Te°k§±UpAy¼Q,»›ÀiA ,kwn»«VnA³M¬Ak¯po—³M»›ÀiAºBµ»£s½°¬±a³ŸB®Ž« ¬B]·d–pAk®vQB¯ºBµ»£s½°,ZA°jpApAy¼QBµ¤Bwk½BM ºBµ»£s½°VnA°B´®U¬Ak¯po—BUj±{²j°jp²k®½CnjB«°nkQ j±]°»¯A°Ao—W½jBeA,³®¼«p­½Anj/k®{BMnjB«°nkQJ±i k¯po—o¢®M>:k®½B«o—»«9¨oŸAoL«B¼Q³ž®½A³¦ª]pA;jnAj »›BÇMAnj±Çio¼ÇYFU¬±Çi³ÇŸ»µj»Ç«nAo›BŸnjAnj±i RnBLǏ³ÇM/(564b,266|,1385,²k®½BÇQ)<jnAm£»« oÇYAk¯poǗnj»Ç£jA±¯BÇi·Çz½n° n°jAsǯ°¥v¯,o¢½j ³ÇMSeAodzÇM,³MBz«W½jBeA°W½ke­½Anj/jnAm£»« °SwA²k{o¼LŽU<˜oߏ>·ª¦Ÿ³M¬CpA°²nB{ASYAn°¬±¯B› ¥—BǓSYAn°¬±¯BǛpA³ÇŸkǯA²j±ªÇ¯xnB–Çw­¼®aoL«B¼Q °SYAn°»ÇŸBÇQ¥¼§j»›ÀiAºB½Bw³ŸºA³¯±£³M,k¼{BL¯ ­Ç½k§A°³ÇŸSwA»´½kÇM°SwA»Ç£jA±¯BÇi·z½nS¦¼‚— °³½B«oÇQ»Ç¯Ak¯po—,nBŸAk—°k®ªU°Bhw°ŒB{°nAk®½j ,SYAn°yšÇ¯S¼ªÇµAKLÇw³ÇM/k¯n°C»«nBM³MS¦¼‚—BM °K¼¯°¥¼AºBµ²jA±¯BiBM¬B¯A±]³Ÿk®Ÿ»«k¼ŸFU¨ÀwA ³M1»®¼ªi¨B«A/k®®ŸZA°jpA˜ÀiABM°nAk®½j»¯AovªµBM jBšŽÇ¯ApAy¼ÇQS¼MoU¥eAo«°k§±UpAy¼QS¼MoU¥eAo« ³Ÿk®¯Aj»«¨ÀwAºBµ»£s½°pAAnB´®½A°k¯A²jAj³]±U³–†¯ ¨BǽA,¥ªe¬An°j,³–†¯jBšŽ¯A,ovªµJBhT¯AºAoMAn»MAjC ·LUo«pAAn¬Bv¯Ak¯A±U»«¨ÀwA;SwA²joŸ¬B¼M///°¬jAjo¼{ k®ÇŸS¼MoÇUS¼¯BÇe°n˜±Ç—BU,S¼¯Be°n·LUo«BUSŽ¼L‡ „oÇ{,­Ç½AoMB®ÇM/(3|,8Z,1379,»®¼ªÇiº±w±Ç«) njBÇ«°nkÇQ³ŸSwA¬C»›ÀiAS¼MoU°»£k¯pBwSvh¯ ³T{AjAn¨p¿»¢Tv½B{,œj±ŸS¼MoUS¼§±Ãv«xo½mQºAoM R¿BenjSYAn°/k®{BMºA³TwnA°ºBµ¬Bv¯A»›ÀiAoŠ¯pA° ,°n­Ç½ApA;SwAoYÆÇ«»£kǯppAºA³¦Çeo«oµnjjAo—A»e°n /jnAjjo—»ThM¬±¢¯B½ºk®«²o´MnjºA²s½°yš¯SYAn°¥«B o¼ÇYFUq¼Ç¯…¼dÇ«pAœj±ÇŸ°Sv¼Ç¯¥«BǏB´®USYAn°³TL§A /SwAoYÆ«¬Bv¯AS¼MoU°k{nnj…¼d«°jo¼£»« j±{»«³T–£»]nBi¥«A±·ªµ³M,…¼d«:»†¼d«¥«A±(2 ºA³–†¯¥ž{³M¬Bv¯A³ŸºA³Šd§¬CpA»®Ž½,k{npB“CpA³Ÿ q¼¯­¼®],­½AoMB®M/k¯nAm£»«oYA°AoM,jo¼£»«nAo›©ennj kÇ{n¬BÇv¯A³Çaoǵ°jo¼£»Ç«oÇMnjAn¬C³ŸjnAj»†¼d« |,1386,»L]n)kMB½»«xoTv£°A…¼d«²o½Aj,k®Ÿ»« ºA²s½°ºB®Ž«k{nnjoYÆ«¥«B·§q®«³M…¼d«/(114Ç113 joǗj±]°pAZ
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks