ZBORNÍK PREDNÁOK ZO VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO PORTOVÉHO CENTRA BRATISLAVA PDF

Description
ZBORNÍK PREDNÁOK ZO VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO PORTOVÉHO CENTRA BRATISLAVA 2005 Autori príspevkov: Mgr. Miroslav Dlho, PhD. PhDr. O3 4ga Kyselovièová, PhD. Doc. PhDr. Jaromír imonek, CSc. PaedDr. Ladislava

Please download to get full document.

View again

of 151
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 13 | Pages: 151

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
ZBORNÍK PREDNÁOK ZO VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO PORTOVÉHO CENTRA BRATISLAVA 2005 Autori príspevkov: Mgr. Miroslav Dlho, PhD. PhDr. O3 4ga Kyselovièová, PhD. Doc. PhDr. Jaromír imonek, CSc. PaedDr. Ladislava Doleajová, PhD. Doc. PaedDr. Jaromír imonek, PhD. Doc. PhDr. Elena Streková, PhD. PaedDr. Anton Lednický, CSc. Milan Miku PaedDr. Vincent Lafko, CSc. PaedDr. Juraj Mihalèin Mgr. Kristína Kríová Mgr. Barbora Kociánová Ing. Marián Augustín Milan Varhol Ing. Lucia Veselská Ing. Jana Vrková MUDr. Jaroslav Orlík PhDr. Eugen Laczo, PhD. Doc. PhDr. Bohu Hatiar, CSc. Prof. RNDr. Vojtech tulrajter, Dr.SC PaedDr. Ludmila Zapletalová, CSc. PhDr. Ivan Braina Ing. Lucia Veselská Mgr. Marián Vanderka PhD. Prof. PaedDr. Tomá Kampmiller, CSc MUDr. Vladimír Hostýn MUDr. Elena Hostýnová MUDr. Laurenc Dívald PaedDr. Miroslav Holienka, CSc. PaedDr. Vladimír Pøidal, PhD. Doc. PaedDr. Pavol Peráèek, CSc. Prof. MUDr. Duan Hamar, CSc. Mgr. Adriana Tonkovièová Mgr. Milo tefanovský Doc. PhDr. Elena Streková,PhD. PaedDr. Vladimír Miller Ing. Miroslav Haviar, CSc. Za obsahovú stránku príspevkov zodpovedajú autori Odborná recenzia: PhDr. Eugen Laczo, PhD. Zodpovedná redaktorka: Ing. Elena Malíková Redakèná spolupráca: Mgr. Zuzana Zaèková, PhD.; PhDr. Igor Machajdík Layout a grafické vyhotovenie: Peter Buèek (Artwell Design, s.r.o.) Vydalo Národné portové centrum, 2005 Trnavská 39, Bratislava ISBN 2 Váené dámy, váení páni, do rúk sa Vám dostáva zborník prednáok zo vzdelávacích aktivít Národného portového centra realizovaných v roku oddelením vzdelávania. Naím zámerom bolo a je oslovi èo najirí okruh portových odborníkov a ponúknu im monos ïalieho vzdelávania. Veríme, e sa nám to aj v tomto roku podarilo a svojou èinnos- ou sme prispeli k naplneniu jedného z hlavných cie3 4ov Európskeho roku vzdelávania prostredníctvom portu, a to k zlepeniu komunikácie medzi portom a vzdelávaním. Vychádzajúc zo portovej praxe je zrete3 4né, e bez kvalitného systematického vzdelávacieho procesu, ktorý vyuíva najnovie vedecké a odborné poznatky, je dnes port vo svojej pièkovej podobe nielen ochudobnený, ale dokonca nepredstavite3 4ný. Preto sú semináre a pracovno-diskusné stretnutia, ktoré sme vám ponúkli v uplynulom roku, upravené a distribuované nielen v tlaèenej podobe, ktorú ste práve dostali do rúk, ale aj v podobe digitálneho záznamu na CD, prípadne DVD nosièi. Obe formy sú prístupné nielen úèastníkom vzdelávacích aktivít NC, ale kadému, kto sa na nich z èasových alebo iných dôvodov nemohol osobne zúèastni. Odborníci z oblasti vedy o porte, zo portovej praxe a z oblastí úzko súvisiacich so portom vám touto formou ponúkajú svoje vedomosti a skúsenosti a spolu s nami veria, e tým obohatia a zefektívnia Vau kadodennú prácu so portovcami. Elena Malíková vedúca oddelenia vzdelávania NC 3 4 OBSAH 1. Kompenzaèné cvièenia ako prevencia proti jednostrannému zaaovaniu v tréningovom procese Mgr. Miroslav Dlho, PhD., katedra biologicko-lekárskych vied, FTV UK 2. Význam a vyuitie nepecifických tréningových prostriedkov v celoroènom tréningovom cykle PhDr. O3 4ga Kyselovièová, PhD., katedra gymnastiky, tancov a úpolov, FTV UK 3. Význam koordinaèných schopností a ich rozvoj v porte Doc. PhDr. Jaromír imonek, CSc., katedra TV a portu; Pedagogická fakulta UKF, Nitra 4. Osobitosti rozvoja koordinaèných schopností u detí predkolského a mladieho kolského veku PaedDr. Ladislava Doleajová, PhD., katedra atletiky, FTV UK 5. Osobitosti rozvoja peciálnych koordinaèných schopností v kolektívnych portových hrách Doc. PaedDr. Jaromír imonek, PhD., katedra TV a portu; Pedagogická fakulta UKF, Nitra 6. Význam rozvoja rovnováhových a rytmických schopností v portovej príprave Doc. PhDr. Elena Streková, PhD., katedra gymnastiky, tancov a úpolov, FTV UK 7. Rozvoj kinesteticko - diferenciaènej schopnosti dolných konèatín PaedDr. Anton Lednický, CSc., katedra atletiky, FTV UK 8. Koordinaèná schopnos spájania pohybov Milan Miku, Slovenský zväz hádzanej; PaedDr. Vincent Lafko, CSc.; PaedDr. Juraj Mihalèin, Fakulta portu, Preovská univerzita v Preove 9. Metodické ukáky Mgr. Kristína Kríová, Mgr. Barbora Kociánová, katedra gymnastiky, tancov a úpolov, FTV UK 10. Zákon o dani z príjmov (22. Apríla ) Ing. Marián Augustín 11. Uplatòovanie úètovania tátnych prostriedkov v obèianskych zdrueniach (úètovníctvo jednoduché a podvojné) Milan Varhol 12. Prezentácia k zákonu è. 523/2003 Z.Z. O verejnom obstarávaní Ing. Lucia Veselská 13. Postupy úètovania Ing. Jana Vrková 14. Analýza stopových prvkù ve vlasech a její pøínos pro preventivní, klinickou i sportovní medicínu MUDr. Jaroslav Orlík, Biomol-med, ÈR 15. Vzájomná podmienenos kondièných schopností a technickej zruènosti v porte PhDr. Eugen Laczo, PhD., katedra atletiky, FTV UK 16. Motorické uèenie v porte Doc. PhDr. Bohu Hatiar, CSc. 17. Fyziologické aspekty motorického uèenia Prof. RNDr. Vojtech tulrajter, Dr.SC, katedra biologicko-lekárskych vied, FTV UK 5 18. Uplatnenie kondièných kvalít v technickej príprave v kolektívnych portoch PaedDr. 1 4udmila Zapletalová, CSc., katedra hier, FTV UK 19. Psychologické aspekty motorického uèenia v porte PhDr. Ivan Braina, Katedra spoloèenských vied, FTV UK 20. Zákon è. 523/2003 Z.Z. O verejnom obstarávaní v praxi Ing. Lucia Veselská 21. Uplatnenie metódy plyometrie na rozvoj výbunej sily v jednoroènom tréningovom cykle PhDr. Eugen Laczo, PhD., katedra atletiky, FTV UK 22. Rozvoj rýchlostno - silových schopností v jednoroènom tréningovom cykle v kolektívnych portoch Mgr. Marián Vanderka PhD.; Prof. PaedDr. Tomá Kampmiller, CSc., katedra atletiky, FTV UK 23. Biochémia v diagnostike portovej èinnosti MUDr. Vladimír Hostýn, MPH, Národné portové centrum 24. Interpretácia základných hematologických parametrov MUDr. Elena Hostýnová, Detská fakultná nemocnica, Bratislava 25. Hypoxia Filozofia, literatúra, nae skúsenosti MUDr. Laurenc Dívald, SR MV SR trbské Pleso 26. Nové trendy v rozvoji kondièných schopností v jednoroènom tréningovom cykle v portových hrách PhDr. Eugen Laczo, PhD., katedra atletiky, FTV UK 27. Nové trendy v rozvoji kondièných schopností vo futbale PaedDr. Miroslav Holienka, CSc., katedra hier, FTV UK 28. Zameranie kondiènej prípravy vo vrcholovom volejbale PaedDr. Vladimír Pøidal, PhD., katedra hier, FTV UK 29. Intenzifikácia tréningového procesu ako cesta zvyovania výkonnosti v portových hrách Doc. PaedDr. Pavol Peráèek, CSc., katedra hier, FTV UK 30. Suplementácia výivy portovcov - mýty a fakty Prof. MUDr. Duan Hamar, CSc., Ústav vied o porte pri FTV UK 31. portová gymnastika ako prostriedok rozvoja koordinaèných schopností Mgr. Adriana Tonkovièová, katedra gymnastiky, tancov a úpolov FTV UK 32. Rozvoj koordinaèných schopností pre judo v roènom tréningovom cykle (koreferát pre NC) Mgr. Milo tefanovský, katedra gymnastiky, tancov a úpolov FTV UK 33. Rozvoj koordinaèných schopností ako predpoklad skvalitnenia technickej prípravy v porte Doc. PhDr. Elena Streková,PhD., katedra gymnastiky, tancov a úpolov FTV UK 34. Hodnotenie èinnosti top tímu v príprave na OH PaedDr. Vladimír Miller, Slovenský olympijský výbor 35. Nieko3 4ko faktov o Top tíme Ing. Miroslav Haviar, CSc., Národné portové centrum 6 KOMPENZAÈNÉ CVIÈENIA AKO PREVENCIA PROTI JEDNOSTRANNÉMU ZAAOVANIU V TRÉNINGOVOM PROCESE Mgr. Miroslav Dlho, PhD., katedra biologicko-lekárskych vied, FTV UK Lateralita v porte - multifaktoriálny jav Somatická, ale najmä funkèná asymetria je neustále ovplyvòovaná charakterom portovej èinnosti Vyhranení praváci - ambidextri - vyhranení 3 4aváci Laterálna dominancia prevládajúce postavenie jedného z párových orgánov Problematika laterality v porte má pecifiká: - port. disciplíny vyadujúce pohybovú symetriu (kulturistika) - lepie uplatnenie tzv. obojnohých, obojrukých hráèov - 3 4aváctvo je niekedy výhodné Výrazná preferencia jednej strany bez príslunej kompenzácie môe vyvola funkèné poruchy na pohybovom aparáte. Funkènú lateralitu u portovcov mono diagnostikova pomocou svalového testu: - svaly s tendenciou ku skráteniu - svaly s tendenciou k oslabeniu - pohybové stereotypy - artikulárna hypermobilita - rozsah pohyblivosti v kåboch NAAHOVANIE SKRÁTENÝCH SVALOV Modi fikovaná Andersonova metóda: mierne natiahnutie 30 sekúnd intenzívnejie natiahnutie 60 sekúnd extrémne natiahnutie 30 sekúnd Mm. ischiocrurales (flexory kolena) Mm. flexores digitorum 7 m. trapezius I. m. sternocleidomastoideus NAAHOVANIE SKRÁTENÝCH SVALOV Modifikovaná antigravitaèná relaxácia (AGR): fáza izometrickej kontrakcie 30 sekúnd fáza uvo3 4nenia - naahovanie 60 sekúnd M. iliopsoas (bedrovodriekový sval) fáza izometrickej kontrakcie fáza uvo3 4nenia - naahovanie 8 POSILÒOVANIE OSLABENÝCH SVALOV (algoritmus zaaovania) Mm. abductores articulatio coxae bez zaaenia (proti gravitácii) so zaaením pomocou expandra ODSTRAÒOVANIE CHYBNÝCH POHYBOVÝCH STEREOTYPOV (algoritmus zapájania svalov do pohybu) Abdukcia v bedrovom kåbe s korekciou trénera bez korekcie trénera 9 OVPLYVNENIE KÅBOVEJ POHYBLIVOSTI Articulatio humeri I n t r a r o t á c i a (metóda AGR) fáza izometrickej kontrakcie fáza uvo3 4nenia naahovanie Articulatio coxae A b d u k c i a (metóda AGR) fáza izometrickej kontrakcie fáza uvo3 4nenia naahovanie KONTRALATERÁLNE KOMPENZAÈNÉ HERNÉ CVIÈENIE NA TENISOVOM KURTE herná technika obojruèného 3 4avackého bekhendu v zatvorenom postavení dolných konèatín 10 KONTRALATERÁLNE KOMPENZAÈNÉ CVIÈENIE VO VODNOM PROSTREDÍ herná technika forhendu 3 4avou rukou v zatvorenom postavení dolných konèatín POSTUROMED - zariadenie pre proprioceptívny tréning - (dynamická ploina, preddefinovaná frekvencia 1,5-3 Hz, tlmenie kmitu=tlmenie výchylky presne na 1/2 prvej výchylky - portovec musí by na cvièenie na posturomede pripravený. Znamená to, e ve3 4ké funkèné odchýlky musí odstráni v kompenzaènom programe na pevnej podloke 11 12 13 CVIÈENIE NA BALANÈNEJ PLOCHE POSTUROMED portovec zaèína s jedným oscilaèným obvodom, obidve brzdy sú zabrzdené, bosý robí nieko3 4ko krokov na mieste = prvé informácie o moných výchylkách plochy Tréning sa zaèína na 1 DK (zvihnutá DK je v bedrovom kåbe vo flexii a v abdukcii). stupeò 1 - v obidvoch rukách drí loptièku - päkrokový rytmus, stoj na 1DK cca 5 sekúnd - opakova 4x na kadú DK - zostúpi z ploiny na 30 sekúnd a opakova cvièenie 5x stupeò 2 - ako stupeò 1 (brzdy sú zabrzdené) - vyhodi loptu 50cm, chyti dvomi rukami pred telom, 5x stupeò 3 - ako stupeò 2 (brzdy sú zabrzdené) - rotácia v trupe min. 30 o pred kadým vyhodením loptièky striedavo vpravo a v3 4avo stupeò 4 - ako stupeò 1 s jednou odbrzdenou brzdou stupeò 5 ako stupeò 2 s jednou odbrzdenou brzdou stupeò 6 ako stupeò 3 s jednou odbrzdenou brzdou stupeò 7 - ako stupeò 1 s dvomi odbrzdenými brzdami stupeò 8 - ako stupeò 2 s dvomi odbrzdenými brzdami stupeò 9 - ako stupeò 3 s dvomi odbrzdenými brzdami Nácvik kadého stupòa trvá do jeho zvládnutia, to znamená, e cvièiaci udrí päkrokový rytmus bez preruenia, a potom prejde na vyí stupeò obtianosti (individuálny algoritmus). Po zvládnutí deviatich základných stupòov môe tréner navrhnú obtianejie modifikácie cvièení na nestabilnej ploche (cvièenia s expandrami, odhody a chytania loptièky vo dvojici s trénerom, s dvomi loptièkami, atï...) 14 VÝZNAM A VYUITIE NEPECIFICKÝCH TRÉNINGOVÝCH PROSTRIEDKOV V CELOROÈNOM TRÉNINGOVOM CYKLE PhDr. O3 4ga Kyselovièová, PhD., katedra gymnastiky, tancov a úpolov, FTV UK ÚVOD portový tréning je zaloený na vyuívaní predovetkým pecifických tréningových podnetov. Tréningové poiadavky sú plnené najmä prostredníctvom peciálnych tréningových prostriedkov (prípravné cvièenia, herné cvièenia, atï.). pecifiènos zaaenia je daná zapojením urèitých svalových skupín a reimom èinnosti týchto svalov: rýchlosou pohybu, vynaloeným úsilím, dåkou trvania svalového napätia,frekvenciou pohybu, jeho smerom a rozsahom, východiskovou polohou, energetickým zabezpeèením a pod. PROBLÉM Nároène zameraný pecializovaný tréning vedie k urèitej jednostrannosti,ktorá ak nie je kompenzovaná nepecifickým tréningom, môe narui harmonický vývoj portovca, ba dokonca v koneènom dôsledku negatívne ohrozi aj samotnú monos ïalieho trénovania. Kadá nadmerná èinnos vedie k únave a k postupnému zniovaniu výkonnosti. Zúené nároky pecializácie sa najèastejie prejavujú v draní tela. Správne dranie tela sa biomechanicky, morfologicky a funkène definuje ako dranie, pri ktorom je gravitaèný úèinok plne kompenzovaný vnútornými silami a neprejavujú sa evidentne oslabenia pohybového aparátu. Typické poruchy sa prejavujú na chrbtici,v jej zakrivení (driekové lordóza, hrudná kyfóza). Z h3 4adiska portového tréningu sú okrem týchto zmien reliéfu závané aj ïalie príznaky, predovetkým drádenie nervových zakonèení v okolí stlaèovaných, èi príli napínaných tkanív, èo sa prejaví bolesou v rôznych oblastiach, èi blokádami. RIEENIE Èoraz viac narastajú poiadavky na regeneráciu síl. Jedným z najprístupnejích prostriedkov regenerácie je regenerácia pohybovou aktivitou, tzv. alternatívna pohybová èinnos. V rámci tréningu je preto potrebné zvýi pozornos výberu rôznych foriem doplnkových portov, resp. iných nepecifických pohybových èinností. 15 Vhodne zvolené vyrovnávacie cvièenia môu urèité nedostatky odstráni. Vyrovnávacie cvièenia rozde3 4ujeme pod3 4a prevaujúceho úèinku na cvièenia: 1. uvo3 4òovacie (mobilizaèné) 2. naahovacie 3. posilòovacie UPLATNENIE 1. Cvièenia sa pouívajú v rozcvièení a v úvodnej èasti TJ, v príprave na portový výkon (intenzívnejie, s meními výdrami). 2. Vo vèasnej fáze regenerácie síl (dlhie trvanie 5 15 minút). 3. V neskorej fáze regenerácie síl, 1 a 2x týdenne v rámci komplexu ostatných regeneraèných prostriedkov. 4. Individuálne cvièenia pod3 4a potrieb portovca a portovej disciplíny, denne. Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Výdr: s Oddych: s VYUITIE BALANÈNEJ LOPTY V PORTOVEJ PRÍPRAVE Cvièenia stabilizaèné kompenzaèné streèingové 17 Pasívne / Aktívne sedenie Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Záa: kg 20 Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: Poèet opakovaní: Poèet sérií: CVIÈENIA ROVNOVÁHY Sitting with Leg up Bridging-both Legs Bridging-single Leg Supine-both Legs Supine-single L STREÈINGOVÉ CVIÈENIA Squat and Arch start Squat and Arch end Prone Rocking Hip Flexor Stretch Kneel and Bow Shoulder Stretch POSILÒOVACIE CVIÈENIA 23 VÝZNAM KOORDINAÈNÝCH SCHOPNOSTÍ A ICH ROZVOJ V PORTE Doc. PhDr. Jaromír imonek, CSc., katedra TV a portu; Pedagogická fakulta UKF, Nitra Prv ne pristúpime k vlastnej problematike koordinaèných schopností povaujem za potrebné pripomenú, e pred rokmi sme pre túto oblas schopností pou- ívali termín - obratnos. Definovali sme ju ako komplexnú pohybovú schopnos, ktorá sa prejavuje v kvalite pohybov. Bol to vak ve3 4mi veobecný a niè nehovoriaci pojem. Tréneri èasto ani nevedeli, èo konkrétne a ako majú rozvíja a èo bolo ete horie, nedokázali sme túto schopnos ani objektívne mera. Na hodnotenie tejto schopnosti sa pouívali rozlièné prekákové dráhy, v ktorých výsledok ovplyvòovala vo väèej miere úroveò kondièných schopností ako kvalita pohybovej koordinácie. Vo veobecnosti bolo zauívané, e ten kto dokázal vykona premet èi salto, sa povaoval za obratného, aj keï vo väèine portov takýto prejav obratnosti nemal iadny vzah k vlastnému portovému výkonu. V bývalej NDR vo výskumnom ústave v Greifswalde sa skupina odborníkov dlhodobo venovala tejto problematike. Rozpracovala koncepciu koordinaèných schopností, ktorá sa postupne zdokona3 4ovala a prijala na celom svete. V súlade s touto koncepciou delíme dnes pohybové schopnosti na kondièné a koordinaèné. Kondièné pohybové schopnosti (vytrvalostné, rýchlostné, silové schopnosti a ohybnos) kladú vysoké poiadavky na funkèné systémy organizmu (srdcovo-cievny, dýchací, nervovo-svalový, hormonálny) a energetické zdroje. Koordinaèné pohybové schopnosti podmieòuje úroveò analyzátorov (sluchového, zrakového, vestibulárneho, kinestetického) a centrálny nervový systém. Hirtz (1985) definuje koordinaèné schopnosti ako komplexné, relatívne samostatné predpoklady výkonovej regulácie pohybových èinností, ktoré sa utvárajú a rozvíjajú v pohybových èinnostiach na základe dominantne zdedených, ale ovplyvnite3 4ných neurofyziologických funkèných mechanizmov a preto sa dajú tréningom rozvíja. Problematike koordinaèných schopností sa dnes na celom svete venuje zvýená pozornos. Dokazuje to znaèná frekvencia príspevkov s touto problematikou v odborných èasopisoch, vydávanie monografií ako aj organizovanie seminárov a konferencií. Má to dva hlavné dôvody: 1. Väèina odborníkov predpokladá, e ïalie zvyovanie výkonnosti, najmä v technicky nároèných portoch, bude podmienené dokonalým zvládnutím racionálnej techniky, ktorá umoòuje efektívnejie a ekonomickejie vyuitie pohybového potenciálu a osobnostných predpokladov portovca. Sledovania potvrdzujú, e napr. súèasní svetoví futbalisti a basketbalisti sa dopúajú v zápase menieho poètu technických chýb, ne tomu bolo v nedávnej minulosti. V mnohých portoch demontrujú portovci nové, technicky ove3 4a nároènejie prvky (portová gymnastika, akrobatické lyovanie, krasokorèu3 4ovanie), o ktoré sa v minulosti nikto ani nepokúal. 2. Dokázané je, e súèasná generácia detí a mládee vstupuje do portovej prípravy s ïaleko niou úrovòou kondièných a najmä koordinaèných schopností, ne tomu bolo pred rokmi. Je to dôsledok zmien v spôsobe ivota. Dnené deti a mláde sedia v kole, doma nad úlohami, podstatnú èas vo3 4ného èasu trávia pri poèítaèoch, sledovaní televíznych programov, mobilnom telefóne a ve3 4mi málo sa pohybujú. Vymizli niektoré domáce práce (pílenie a rúbanie dreva, práce na záhrade), ale aj spontánne pohybové aktivity, ktoré sa vykonávali na dvoroch, uliciach, v prírode, rozlièné hry a súae (kôlky, 24 skákanie na vihadle, portové hry, lezenie a plhanie a pod.). Sledovania v mnohých krajinách jednoznaène potvrdzujú pokles pohybovej výkonností detí a mládee. V Nemecku zistili, e poèet úrazov spôsobených pádom u kolskej mládee sa v posledných rokoch rapídne zvýil. Prijali opatrenie - zaviedli do vyuèovania telesnej výchovy na kolách kurzy padania - uèia deti pada. portová príprava dnes zaèína prakticky na zelenej lúke. Tréneri, èi chcú alebo nechcú, musia sa venova vytvoreniu základných predpokladov (kondièných a koordinaèných), ak chcú, aby deti zvládli osvojenie si racionálnej techniky daného portu. Ak to neurobia, deti síce zvládnu techniku, ale s chybami, ktoré neskôr odstráni je spravidla nad 3 4udské sily. Uvedené poznatky zdôrazòujú význam koordinaèných schopností v porte. Súèasný port charakterizuje nielen vysoké fyzické nasadenie (kondièný potenciál), psychická nároènos a taktická vyspe
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks