Ю Р И Д И Ч Н А Н А У К А J U R I D I C A L S C I E N C E ЗМІСТ - PDF

Description
Ю Р И Д И Ч Н А Н А У К А J U R I D I C A L S C I E N C E НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ 12/2014 ЗМІСТ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО Шатковський Я.М. Проблемні питання щодо застосування позовної давності

Please download to get full document.

View again

of 218
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 34 | Pages: 218

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ю Р И Д И Ч Н А Н А У К А J U R I D I C A L S C I E N C E НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ 12/2014 ЗМІСТ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО Шатковський Я.М. Проблемні питання щодо застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО Лопащук Д.І. Наукові підходи до розуміння родового і безпосереднього об єктів складу злочину вбивства, вчиненого на замовлення Мельниченко В.Л. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів Мороз А.О. Безпосередній об єкт злочину, передбаченого ст.397 КК України Мороз В.Г. Значення місця вчинення злочину як ознаки об єктивної сторони Савенкова Т.Г. Родовий об єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення Салій П.І. Кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина від злочинів, передбачених статтями розділу V КК України (родовий та безпосередній об єкт злочинів та види охоронюваних правовідносин) Ольховенко О.І. Родовий об єкт злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов язків Орлов Ю.В. Родовий об єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО Азаров Ю.І., Климчук М.П. Чи доцільне запровадження процедури спеціального досудового провадження та спеціального судочинства в Україні 2 ЗМІСТ Калатур М.В. Щодо особливостей наукової організації праці слідчих ОВС Наумов О.О. Теоретичні та практичні аспекти визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням жінок на підставі ст.79 КК України Омельяненко А.С. Актуальні проблеми направлення матеріалів оперативно-розшукової справи до органу досудового розслідування за новим КПК України Симчук А.С. Процесуальні джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення після завершення Судової реформи 1864 року МІЖНАРОДНЕ ПРАВО Гайдулін О.О. Міжнародно-правові засади інституту електронних договорів СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА Рапаєва М.В. Евтаназія у сучасному суспільстві та перспективи її доцільності в Україні ДИСКУСІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ Сервецький І.В. Екстремологія: поняття, зміст та класифікація Ю Р И Д И Ч Е С К А Я Н А У К А J U R I D I C A L S C I E N C E НАУЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 12/2014 СОДЕРЖАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО Шатковский Я.Н. Проблемные вопросы применения исковой давности в решении хозяйственных споров УГОЛОВНОЕ ПРАВО Лопащук Д.И. Научные подходы к пониманию родового и непосредственного объектов состава преступления убийства, совершенного по заказу Мельниченко В.Л. Социально-правовая обусловленность уголовно-правового запрета проведения взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов Мороз А.А. Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст.397 УК Украины Мороз В.Г. Значение места совершения преступления как признака объективной стороны Савенкова Т.Г. Родовой объект преступления сокрытие или искажение сведений об экологическом состоянии или заболеваемости населения Салий П.И. Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина от преступлений, предусмотренных статьями раздела V УК Украины (родовой и непосредственный объект преступлений и виды охраняемых правоотношений) Ольховенко А.И. Родовой объект преступления отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей Орлов Ю.В. Родовой объект преступления незаконное уничтожение избирательной документации или документов референдума УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО Азаров Ю.И., Климчук М.П. Целесообразно ли введение процедуры специального досудебного производства и специального судопроизводства в Украине 4 СОДЕРЖАНИЕ Калатур М.В. Особенности научной организации труда следователей Наумов А.А. Теоретические и практические аспекты определения испытательного срока при освобождении от отбывания наказания в соответствии со ст. 79 УК Украины Омельяненко А.С. Актуальные проблемы при направлении материалов оперативно-розыскного дела в орган досудебного расследования по новому УПК Украины Симчук А.С. Процессуальные источники сведений, указывающие на совершение уголовного правонарушения после завершения Судебной реформы 1864 года МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО Гайдулин А.А. Международно-правовые основы института электронных договоров СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА Рапаева М.В. Эвтаназия в современном обществе и перспективы ее целесообразности в Украине ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ Сервецкий И.В. Экстремология: понятие, содержание и классификация J U R I D I C A L S C I Е N C E SCIENTIFIC JURIDICAL JOURNAL 12/2014 CONTENTS ECONOMIC AND PROCEDURAL LAW Shatkovsky Yaroslav. Problematic issues of application of the statute of limitations in resolving commercial disputes CRIMINAL LAW Dmytro Lopashchuk. Scientific approaches to the understanding of the generic and the direct objects of a crime, in particularl, contract killing Melnichenko V.L. Socio-legal stipulation of criminal law prohibition of blasting in violation of the rules of protection of fish stocks Moroz A. Direct object of a crime under the Criminal Code of Ukraine st Moroz V. The value of the crime scene as a sign of the objective side Savenkova T.G. Generic objet of crime of hiding or misrepresentation of information about ecological state or population s sickness rate Salіy P.I. Criminal-law protection of constitutional rights and freedoms of man and citizen of the crimes stipulated in Articles V section of the Criminal Code of Ukraine (delivery and the immediate object of crime and types of protected legal) Olhovenko A.I. Generic object of the crime the refusal of a witness to testify or refusal yachy expert interpreter to perform their duties Orlov Y. Generic object of the crime illegal destruction of election documents or documents of the referendum CRIMINAL PROCEDURE LAW Azarov Y.I., Klimchuk M.P. Is it appropriate to the introduction of a special pre-trial procedures and special proceedings in Ukraine Kalatur M. Special features of scientific organization of investigator s work 6 CONTENTS Naumov O. Theoretical and practical aspects of the definition of probation at release from enduring the punishment under the Art. 79 of the Criminal Code of Ukraine Omelianenko A.S. Current problems sending materials operative-search case pre-trial investigation of a new Criminal Procedure Code of Ukraine Symchuk A.S. The procedural sources of data indicating commission of a criminal offense after completion of Judicial reform of INTERNATIONAL LAW Gaydulin O.O. International Legal Framework of Electronic Contract Law SOCIOLOGY OF LAW Rapaieva M.V. Euthanasia in modern society and prospects of her expediency are in Ukraine DISCUSSIONS AND DEBATE Servetsky I.V. Ekstremologiya: concept, content and classification ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ECONOMIC AND PROCEDURAL LAW ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ У ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ Я.М. Шатковський науковий консультант відділу консультантів управління забезпечення діяльності Судової палати у господарських справах Верховного Суду України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Постановка проблеми. Значення інституту позовної давності полягає у тому, що він становить одну з гарантій захисту прав і обов язків особи відповідно до законодавства України та забезпечує стабільність цивільного обороту, зміцнюючи фінансову і господарську дисципліну учасників цивільноправо вих відносин. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику питань пов язаних із застосуванням позовної давності тією чи іншою мірою досліджували, зокрема: О.Л. Боровиковський, В.П. Грибанов, М.А. Гурвич, І.Є. Енгельман, О.С. Іоффе, О.О. Красавчиков, В.В. Луць, Ю.К.Толстой та ін. Метою статті є порівняльний аналіз змісту поняття «позовна давність», зазначеного у працях провідних науковців, у законодавстві України та наведеній практиці Верховного Суду України щодо вирішення справ пов язаних з застосуванням позовної давності у вирішенні господарських спорів. Основні результати дослідження. Одразу слід акцентувати увагу, що Господарський кодекс України (далі ГК України) не містить визначення терміну «позовна давність». Визначення позовної давності як строку, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, було сформульовано законодавцем у ст.256 Цивільного кодексу України (далі ЦК України). Однак цю дефініцію не можна вважати досконалою, оскільки вона не узгоджується, зокрема, з положеннями ч.2 ст.267 ЦК України стосовно того, що заява про захист права або інтересу приймається судом незалежно від спливу позовної давності. Зауважимо, що серед науковців теоретиків права відсутня єдина позиція щодо змісту поняття «позовна давність». І.Б. Новицький зазначив, що позовна давність запобігає «волокиті» та «сутяжництву» [1, с.139]. Зокрема, І.Є. Енгельман вважав позовну давність способом погашення позову, який реалізується внаслідок непред явлення його протягом певного часу. При Я.М. Шатковський, 2014 8 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО цьому він зазначав, що безстрокове право на судовий захист припиняється оскільки проти його порушення протягом тривалого часу не застосовували судовий захист [2, с. 483]. Однак ця теорія була сприйнята науковцями лише як така, що надала поштовх для подальших досліджень, позаяк у ній фактично ототожнювались поняття «право на захист» і «право на позов». С.Н. Абрамов позовною давністю називає строк, упродовж якого може мати місце примусове здійснення права через суд шляхом позову [3, с. 3]. За визначенням І.М. Болотнікова, позовна давність це встановлений законом строк позовного захисту права [4, с. 5]. На думку О.О. Красавчикова, позовна давність також є встановленим законом строком для захисту порушеного права шляхом пред явлення позову до судового органу [5, с. 277]. Як час, протягом якого допускається примусова реалізація права на позов за допомогою юрисдикційного органу, визначає позовну давність К.Ю. Лебедєва [6, с. 101]. Слушним також є твердження М.Г. Масевич про те, що позовна давність встановлює строк для пред явлення позову не лише особи, право якої порушене, а й іншої особи, пред явленого в її інтересах [7, с. 134]. Таким чином, неузгодженість норм ЦК України, відсутність визначення поняття позовної давності в ГК України, а також слушні зауваження авторів, які досліджували це питання, повинні стимулювати процес його законодавчого врегулювання. За змістом статей 257 та 258 ЦК України позовна давність поділяється на два види: загальна і спеціальна. Загальна позовна давність становить три роки (ст.257 ЦК України) і застосовується до всіх позовів, за винятком окремих видів вимог, до яких застосовується спеціальна позовна давність. Порівняно із загальною позовною давністю вона може бути скороченою або більш тривалою. Так, скорочена спеціальна позовна давність тривалістю один рік застосовується до вимог: 1) про стягнення неустойки (штрафу, пені); 2) при спростуванні недостовірної інформації, вміщеної у засобах масової інформації. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня вміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості; 3) про переведення на співвласника прав та обов язків покупця у разі порушення переважного права на купівлю частки у праві спільної часткової власності (ст.362 ЦК України); 4) у зв язку з недоліками проданого товару (ст.681 ЦК України); 5) про розірвання договору дарування (ст.728 ЦК України); 6) у зв язку з перевезенням вантажу, пошти (ст.925 ЦК України); 7) про оскарження дій виконавця заповіту (ст.1293 ЦК України). Строк подовженої спеціальної позовної давності, у свою чергу, може становити п ять або десять років. Позовна давність тривалістю п ять років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману. Позовна давність тривалістю десять років з
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks