Yetho Seithaai Ennai

Description
Yetho Seithaai Ennai!!!! � ஏேதா ெச�தா� எ�ைன!!!! பாஹிமா @ அ�லினா Fahima@Aslina Page 1 Yetho Seithaai Ennai!!!! ஏேதா ெச�தா� எ�ைன!!!!! 1 உ� பா�ைவ ����..... எ�ன�� பட���..... எ� ேமன� எ���.... �சி சிலி��ைகய��.... ஏேதா ெச�தா� எ�ைன!!!! “அ�கா ல�ைட ப���க ஆர�ப��சி�ேட�........ இ��� ெகா�ச ேநர��ல �க�தி�கா வா�க வ���வா�க......இ��தா�� ெகா�ச� ேல� தா�.இ��� ெகா�ச� சீ�கிரமா எ�தி��சி இ��தா ேவைலேய ���சி இ��கலா� இ�ேநர����...... எ�லா� அ�த இ�ைசயால வ�த�.....ேந�ேத ெசா�ேன� நாைள�� ேவைல நிைறய இ��� இ�ைன�� பட� எ��

Please download to get full document.

View again

of 197
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 100 | Pages: 197

Extension: PDF | Download: 17

Share
Transcript
  Yetho Seithaai Ennai!!!!    Fahima@Aslina  Page 1 �   ஏத ச�த� என!!!!   பஹம @ அலன    Yetho Seithaai Ennai!!!!    Fahima@Aslina  Page 2 ஏத ச�த� என!!!!!   1   உ பவ .....   என பட.....   எ மன எ....   ச சலகய....   ஏத ச�த� என!!!!   “அக லட பக ஆரபசட........ இ கச நரல கதக வக வவக......இத கச ல த.இ கச சகரம எதச இத வலய ச இகல இநர......   எல அத இசயல வத.....நத சன நள வல நறய இ இன பட எ பக வடட-....கடன....இ பத இ ற ப வச ட தயம......   என கவ வற பக.....அப கப ர......வசல இ பப எகள....” எ கல பதலய கத கத மத.   (மதவதன வ எல மத.....பகறள இல பகரள எ சதகபயன இனமயன ர சதக...வ நத பரசனய பனரட வ வரய மம பப தவ......தம  Yetho Seithaai Ennai!!!!    Fahima@Aslina  Page 3 ப�ளய பததன ஆகல லம ஓ அள மம த. கச ....நறய அ......அபப வ கப...அத இடய வ பய......கடள ம ஆழமன பத கடவ�.   அவள பதய பற க மம த( எனட இவ ஆதயவம- ஒதன கதநயக- சல யரய சற பகதக).   க அவள இட தவமன கண பகவ....கலய அவட ஒ ஹ சலவ.....இர ப அறய தனத அபய ஒப வ பகவலயன அவ அறய தனம  பற. எத அம வ எப பல அவ எத வஷயத க வ).   ச அவள பறய வணனகள வ வ நடப வவ...   கல ஜய  வ அகள� ழ.... “மத....ந லட சட இ. அப இத கபய  வற......” எற ம அ பகத வக பத கபய எ க வளயறன�.   ஹ ப வழய அறய எ ப...” ச எத....நரமச ப....இன தன கல த ந�...அத பப இலம எப ற ப.....எதட..” எறப கபய அப கய கத� ம எற மளளன.   (மளளன மதய அக.....அவளவட  வய பயவ�....அம சற இத இர வடத அவகள இடத இ இவ� த பத கவன ககற�.இப தமணத ப ககறக�. சல பல வரதசண பரசனய வரக� த�ள ப ககற...மக அமதயன ப......நடப எ நமக எற எண கடவ�).   ம கத கபய கய வகயப பதகய ரய கவத.....   “ ம.......இ ர ந�-ல ரக இன வர எ வர சல இகம....இத இட கப ச சற...” எற அபவ ப மலய னக ஒற கதவ�...   “ வர அப.....வ ப எல ச பகல....அகக அத மம நப நக மனல நபகய வதசடதக....உக உட நல எக ரப கய” எற�.   (கவத.....இவகள அப....தச-இ ப ம- னக பண தவ......ந வடத  ஓ ப.......த ணயக இபத  Yetho Seithaai Ennai!!!!    Fahima@Aslina  Page 4 வட தன பயணத ணயவ� இர வடத  இறவன சவட...........வ பஷ பணத பத நடத ககற.....   மகன பபகக....மகள தமணதகக....சத ஊரன தசர வ ந மதத த பத சன வத).   அபவட கபய க வ தப அற� ழதவ�.....அ க கத அவகள அம தபய எப.......க ஒ ப....   “படவ...எதட....இ என க....ம வட பற.....அற த ளக பற....சபட பற ஒவ....” எ பதவ� ம ஒ க வக...   “ அக கலய அகதக......வளர ப�ள வற அற வளரம நட பற....” எறவன ழபட ப   “எனட கலலய ஒள இக...” எ கக   “உன தயதக வளர ப�ளய ல அக டத....” வ சயசக கத வ க சனவன ப சதவ�..   “படவ அ தலல அக ட சவக-ட ல இல....”.   “ஒ அபய.......” எ அச வழதவ........”ச ச இ ந என வ பச பசக....ப உ தப கல பவ பறல....அவ வயல ஏதவ க பற ர ப ப...” எ ரதன.   (ச எற சத....மத மவ ஒர அம தப....இல இல அவ தப.....தச இத ப இவ நபக� வத சல பய உட சத......அத கரண பயர பற கத பக பக உகக ....   இ சனய க பற எசனய கலஜ entrance exam எத civil இஜனய ச இத.   அவன ச அவன நப மதவ அகய இட கடக இவ இ ஒறக கலஜ கல எ வக பகறக�....இவகள நப பற வலவயக மதவ வத பச க�ளல....).   பகய இ எதவ....ப லக வ......நரக அகள� ழ..... மடவ ஏற அம..... கப டளர எ அத தடகன. அவன சகய கப தலகற  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x