wmy_71283_lmb2.pdf

Description
WMY 71283 LMB2 Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Document Number 2820523936_SB / 29-04-14.(15:15) 1 Opšta bezbednosna uputstva Ovaj odeljak obuhvata bezbednosna uputstva koja vam mogu pomoći da sprečite povrede i rizike od oštećenja materijala. Sve vrste garancija neće važiti ako se ova uputstva ne poštuju. 1.1 Lična i bezbednost svojine u Nikad ne stavljajte pro

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  2820523936_SB /   29-04-14.(15:15) Document Number Ma š ina za pranje ve š a  Uputstvo za upotrebu Ma š ina za pranje rublja Priru č nik za korisnika WMY 71283 LMB2  2 / SB Mašina za pranje veša / Uputstvo za upotrebu 1 Opšta bezbednosna uputstva Ovaj odeljak obuhvata bezbednosna uputstva koja vam mogu pomoći da sprečite povrede i rizike od oštećenja materijala. Sve vrste garancija neće važiti ako se ova uputstva ne poštuju. 1.1 Lična i bezbednost svojine u  Nikad ne stavljajte proizvod na pod pokriven tepihom. Električni delovi će se pregrejati pošto vazduh ne može da cirkuliše sa donje strane uređaja. To može da prouzrokuje probleme sa vašim proizvodom. u  Izvadite strujni utikač kada proizvod nije u upotrebi. u  Sve radove na instalaciji i popravci uvek prepustite ovlašćenom serviseru. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja do kojih može da dođe kada takve radove obavljaju neovlašćena lica. u  Creva za dovod i ispuštanje vode uvek moraju da budu dobro učvršćena i neoštećena. Inače može da dođe do isticanja vode. u  Dok još uvek ima vode unutar proizvoda, nikada nemojte da otvarate vrata za ubacivanje ili da vadite filter. U suprotnom će postojati opasnost od poplave i povreda zbog vruće vode. u  Nikada nemojte na silu da otvarate zaključana vrata za punjenje veša. Vrata se mogu otvoriti nekoliko minuta nakon završetka ciklusa pranja. U slučaju da se vrata za punjenje veša silom otvaraju može doći do oštećivanja vrata i mehanizma zaključavanja. u  Koristite samo deterdžente, omekšivače i dodatke koji se upotrebljavaju za mašinsko pranje. u  Pratite uputstva na etiketi odeće i pakovanju deterdženta. 1.2 Bezbednost dece u  Ovaj proizvod mogu da koristite deca starosti 8 godina i više kao i osobe sa nepotpuno razvijenim telesnim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno potrebnog iskustva i znanja sve dok su pod nadzorom ili su prošli obuku u vezi sa bezbednom upotrebom proizvoda i rizicima. Deca ne treba da se igraju sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje nikad ne smeju obavljati deca, osim pod nečijim nadzorom. u  Materijali pakovanja mogu biti opasni po decu. Ambalažne materijale čuvajte na sigurnom mestu, van domašaja dece. u  Električni proizvodi su opasni po decu. Držite decu dalje od proizvoda dok se koristi. Ne dajte im da se igraju ovim proizvodom. Koristite funkciju zaključavanja zbog dece da biste sprečili da deca manipulišu ovim proizvodom.  3 / SB Mašina za pranje veša / Uputstvo za upotrebu u  Nemojte zaboraviti da zatvorite vrata za punjenje veša kada napuštate prostoriju u kojoj se nalazi ovaj proizvod. u  Držite sve deterdžente i aditive na sigurnom mestu, dalje od domašaja dece i zatvarajte poklopac posude sa deterdžentom ili zapečatite pakovanje deterdženta. 1.3 Električna bezbednost u  U slučaju da je proizvod u kvaru, ne sme da se uključuje dok ga ne popravi ovlašćeni serviser. Rizik od strujnog udara! u  Ovaj proizvod je projektovan tako da nastavi da radi u slučaju ponovnog uspostavljanja napajanja posle nestanka struje. Ako želite da otkažete program, pogledajte deo „Otkazivanje programa“. u  Priključite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Neka Vam instalaciju uzemljenja uradi kvalifikovani električar. Naša firma neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja do kojih može da dođe kad se proizvod koristi bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima. u  Nemojte da perete proizvod prskanjem ili prosipanjem vode na njega! Rizik od strujnog udara! u  Nikada nemojte da dodirujete kablove za napajanje vlažnim rukama! Nemojte da držite kabl za napajanje da biste ga izvukli iz utičnice, uvek ga izvlačite iz utičnice držeći utičnicu jednom rukom i povlačeći utikač drugom rukom. u  Proizvod treba da se isključi iz struje za vreme instalacije, održavanja, čišćenja i popravke. u  Ukoliko se kabl za napajanje ošteti, mora da ga zameni proizvođač, serviser ili slično kvalifikovano lica (po mogućstvu električar) ili osoba koju je odredio uvoznik da bi se izbegli mogući rizici. 1.4 Bezbednost u vezi sa vrelim površinama Staklo na vratima mašine je vruće kada se veš pere na visokim temperaturama. S obzirom na ovu činjenicu, tokom pranja decu držite podalje od vrata za ubacivanje veša na proizvodu da biste sprečili da ih dodirnu.  4 / SB Mašina za pranje veša / Uputstvo za upotrebu 2 Važna uputstva za zaštitu životne sredine 2.1 Usaglašenost sa WEEE direktivom Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske Unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za električni i elektronski otpad (WEEE).Ovaj proizvod je proizveden korišćenjem visokokvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo iskoristiti ili su pogodni za reciklažu. Nemojte odlagati proizvod u otpad sa običnim kućnim otpadom i drugim otpadima na kraju veka trajanja. Odložite ga u centar za sakupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. Konsultujte se sa svojim lokalnim vlastima da biste saznali o ovim centrima za sakupljanje otpada. Usaglašenost sa RoHS direktivom:Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi. 2.2 Informacije o pakovanju Ambalažni materijali ovog proizvoda su proizvedeni od materijala koji se recikliraju u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Ambalažne materijale ne odlažite zajedno sa kućnim ili drugim otpadima. Odnesite ih na mesta za prikupljanje ambalažnog materijala određena od strane lokalne vlasti. 3 Namena ã Ovaj proizvod je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za komercijalnu upotrebu i ne treba ga koristiti van svoje namene.ã Ovaj proizvod sme da se koristiti samo za pranje i ispiranje veša prema njihovim etiketama.ã Proizvođač ne prihvata odgovornost koja proističe iz nepravilne upotrebe ili prenosa.ã Radni vek vašeg uređaja je 10 godina. Tokom ovog perioda će biti dostupni srcinalni rezervni delovi koji će omogućiti pravilan rad uređaja.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks