VÝROBKOV Raffaella IDRO - PDF

Description
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA TEPELNÝCH VÝROBKOV Raffaella IDRO /SLOVACCO Uozornenia... 4 BEZPEČNOSŤ... 4 Bežná údržba... 4 HYDRAULICKÉ ZARIADENIE... 5 INŠTALÁCIA A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA... 5 Zariadenie

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 19 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA TEPELNÝCH VÝROBKOV Raffaella IDRO /SLOVACCO 2 ... 4 Uozornenia... 4 BEZPEČNOSŤ... 4 Bežná údržba... 4 HYDRAULICKÉ ZARIADENIE... 5 INŠTALÁCIA A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA... 5 Zariadenie roti kondenzátu (ovinné)... 5 DOPLNKOVÁ SÚPRAVA PRE OKAMŽITÚ PRODUKCIU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY... 6 UMIESTNENIE KACHIEĽ... 6 OBNOVENIA... 6 VLASTNOSTI TEPELNÝCH VÝROBKOV... 6 INŠTALÁCIA... 7 Všeobecné informácie... 7 Pelety a zaťaženie... 9 KONTROLY A RADY PRE PRVÉ ZAPNUTIE... 9 MOTOR PODÁVANIA PELIET:... 9 KAPILÁRNE TERMOSTATY - OPÄTOVNÉ ZOPNUTIE:... 9 OVLÁDACÍ PANEL...10 VYSVETLIVKY IKON NA DISPLEJI...10 HLAVNÉ MENU...11 ZÁKLADNÉ POKYNY...11 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...12 Aktivovať oneskorené vynutie...12 Tyológia a výmena batérií...12 Nastavenia re PRVÉ ZAPNUTIE...13 Sieťová frekvencia 50/ 60Hz...13 Nastavenie hodiny, dňa, mesiaca a roka...13 Nastavenie jazyka...13 Ostatné funkcie...13 ODVOD VZDUCHU...13 PRVÁ NAKLÁDKA...13 Prevádzka a logika...14 DOPLNKOVÝ TERMOSTAT...15 FUNGOVANIE DOPLNKOVÉHO TERMOSTATU S AKTÍVNYM STBY...15 FUNGOVANIE DOPLNKOVÉHO TERMOSTATU S NEAKTÍVNYM STBY...15 INŠTALÁCIA DOPLNKOVÉHO TERMOSTATU...15 SET POWER (NASTAV.VÝKONU)...16 Set temerature (Nastavenie teloty)...16 USER MENU (menu užívateľa)...16 AKTIVÁCIA VZDUCHU...16 V1 - VZDUCH...16 reset...17 PELLET (PELETY)...17 SET CHRONO (nastav.chrono)...17 STATUS (Stav)...18 Nastavenia...18 SET CLOCK (NASTAVENIE HODÍN)...18 Nastavenie jazyka...18 Dislej...18 stand - by...19 aux...19 ČISTENIE A ÚDRŽBA...20 BEŽNÁ ÚDRŽBA VYKONÁVANÁ KVALIFIKOVANÝMI TECHNIKMI...22 VYRADENIE Z PREVÁDZKY (KONIEC SEZÓNY)...22 Zobrazenia...24 ALARMY Ďakujeme vám, že ste si vybrali našu firmu. Náš výrobok je otimálnym riešením vyhrievania, je výsledkom orednej technológie, vysokej kvality sracovania a stále aktuálneho dizajnu s cieľom zaistiť Vám, stále v absolútnej bezečnosti, fantastické ocity, ktoré Vám môže oskytnúť iba telo lameňa. Uozornenia Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou výrobku: uistite sa, že vždy srevádza rístroj, aj v ríade ostúenia inému vlastníkovi alebo užívateľovi, alebo v ríade resunu na iné miesto. V ríade jej oškodenia alebo straty ožiadajte o kóiu ríslušné technické stredisko vo vašej zóne. Tento výrobok je určený výhradne re oužitie, re ktoré bol vyrobený. Akákoľvek zmluvná alebo mimozmluvná zodovednosť výrobcu za škody, sôsobené na osobách, zvieratách alebo veciach v dôsledku nesrávnej inštalácie, údržby alebo oužívania, je vylúčená. Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným a orávneným ersonálom, ktorý zodovedá aj za konečný výsledok inštalácie a následné srávne fungovanie nainštalovaného rístroja. Je otrebné dodržiavať aj všetky zákony a národné, krajské, okresné a miestne nariadenia, latné v krajine, v ktorej je rístroj nainštalovaný, ako aj okyny obsiahnuté v tomto návode. Výrobca nenesie zodovednosť v ríade, že tieto zásady neboli dodržané. Po vybalení výrobku je otrebné sa resvedčiť o jeho celistvosti a neorušenosti. V oačnom ríade je otrebné sa obrátiť na redajcu, u ktorého bol výrobok zakúený. Všetky elektrické komonenty, ktoré sa nachádzajú vo výrobku a zabezečujú jeho srávne fungovanie, musia byť v ríade oškodenia nahradené originálnymi náhradnými dielmi a vymieňané kvalifikovaným ersonálom z autorizovaného strediska technickej asistencie. BEZPEČNOSŤ Je zakázané oužívanie generátora osobám (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schonosťami alebo neskúseným osobám, okiaľ nie sú od dozorom osoby zodovednej za ich bezečnosť a neboli oučené o oužití rístroja. Deti musia byť od kontrolou, aby bolo zabezečené, že sa s rístrojom nehrajú. Nedotýkajte sa generátora,ak ste bosí a ak máte mokré alebo vlhké časti tela. Je zakázané modifikovať ochranné alebo regulačné zariadenia bez ovolenia či okynov výrobcu. Neťahajte, neodájajte a nerekrúcajte elektrické káble, ktoré vychádzajú z kachieľ, aj keď sú tieto odojené zo siete elektrického naájania. Odorúča sa umiestniť rívodný elektrický kábel tak, aby nedochádzalo k jeho styku s telými časťami rístroja. Zástrčka naájania musí byť o inštalácii rístuná. Vyhnite sa uchávaniu alebo zmenšovaniu vetracích otvorov v miestnosti, v ktorej je rístroj nainštalovaný; vetracie otvory sú nevyhnutné re srávne saľovanie. Nenechávajte kusy obalu na dosah detí alebo nesôsobilých osôb, ktoré nie sú od dozorom. Počas normálneho fungovania rístroja musia byť dvierka ohniska stále zatvorené. Dávať maximálny ozor a vyhýbať sa riamemu kontaktu s časťami rístroja očas jeho fungovania, a to najmä s jeho vonkajšími časťami, retože tieto sa zahrievajú. Skontrolujte rítomnosť eventuálnych rekážok red zanutím rístroja o období jeho dlhého neoužívania. Generátor bol narojektovaný re revádzku v akýchkoľvek klimatických odmienkach, v ríade obzvlášť ťažkých odmienok (silný vietor, mráz) môžu zasiahnuť bezečnostné systémy generátora, ktoré ho automaticky vynú. Ak k tomuto dôjde, kontaktovať servis technickej asistencie, a v žiadnom ríade nedeaktivovať bezečnostné zariadenia. V ríade ožiaru v dymovej rúre je otrebné byť vybavený vhodnými systémami na jeho uhasenie alebo ožiadať o zásah ožiarnikov. Tento rístroj nesmie byť oužívaný ako saľovač odadkov. Neoužívajte žiadnu horľavú tekutinu na zanutie rístroja Vo fáze naĺňania nenechávajte vrece s eletami v kontakte s rístrojom Majoliky sú ručne zhotovované výrobky a reto môžu vykazovať mikroskoické bodky, žilkovanie alebo chromatické nedostatky. Tieto charakteristiky otvrdzujú ušľachtilý ôvod. Lak a majolika v dôsledku ich odlišného koeficientu rozťahovačnosti vytvárajú mikroskoické raskliny (žilkovanie), ktoré sú svedectvom ich skutočnej autentičnosti. Na čistenie majolík sa odorúča oužívať suchú a mäkkú látku; oužitie akéhokoľvek čistiaceho rostriedku alebo tekutiny vedie k následnému renikaniu do vnútra žiliek, čím dochádza k ich zvýrazneniu. Bežná údržba Podľa dekrétu z 22. januára 2008 č. 37 článku 2 sa od bežnou údržbou rozumejú zásahy, zamerané na obmedzenie degradácie ri bežnom oužívaní; ako aj na riešenie havárií, vyžadujúcich si otrebu včasného zásahu; ktoré však nemenia štruktúru zariadenia, na ktorom sa zásah revádza, alebo jeho určené oužitie v súlade s ožiadavkami, vylývajúcimi z latných rávnych redisov a ríručky okynov výrobcu. 4 HYDRAULICKÉ ZARIADENIE V tejto kaitole sú oísané niektoré koncety, vzťahujúce sa k talianskej norme UNI (2009). Ako už bolo ovedané, ri inštalácii musia byť dodržiavané všetky eventuálne národné, regionálne, okresné a miestne redisy, latné v krajine, v ktorej je rístroj nainštalovaný. Pri inštalácii generátora latí POVINNOSŤ namontovať na zariadenie manometer re zobrazovanie tlaku vody. TABUĽKA PRVKOV PRE ZARIADENIE S UZAVRETOU NÁDOBOU, PRÍTOMNÝCH ALEBO NEPRÍTOMNÝCH VO VÝROBKU Poistný ventil Termostat riadenia obehového čeradla (je riadený sondou vody a narogramovanou kartou) Termostat na aktiváciu akustického alarmu - Indikátor teloty vody (dislej) Tlakový revodník s dislejom Akustický alarm - Automatický termický sínač regulácie (riadený narogramovanou kartou) Tlakový revodník s alarmom resostatu minimálneho a maximálneho tlaku Automatický termický sínač zablokovania (blokovací termostat) nadmernej teloty Obehový systém (čeradlo) Exanzný systém INŠTALÁCIA A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA Inštalácia, ríslušné zaojenia zariadenia, uvedenie do revádzky a kontrola srávneho fungovania musia byť vykonané s rešektovaním a v súlade s latnými redismi, ako národnými, tak aj krajskými, a samozrejme s dodržiavaním okynov v tejto ríručke. Na talianskom území musí byť inštalácia vykonaná výhradne kvalifikovaným a orávneným ersonálom (Ministerské nariadenie z 22 januára 2008 č.37). Výrobca sa zbavuje akejkoľvek zodovednosti za škody na osobách a/alebo veciach zaríčinených zariadením. TYPOLÓGIA ZARIADENIA Existujú 2 odlišné tyológie zariadenia: Zariadenie s otvorenou nádobou a zariadenie s uzavretou nádobou. Výrobok bol narojektovaný a realizovaný re činnosť so zariadeniami s uzavretou nádobou. Skontrolujte, či je tlak uzavretej exanznej nádoby 1,5 barov. BEZPEČNOSTNÉ PRVKY PRE ZARIADENIA S UZAVRETOU NÁDOBOU Podľa normy UNI (2009) latnej v Taliansku musia mať zariadenia s uzavretou nádobou: oistný ventil, termostat obehového čeradla, termostat aktivácie akustického alarmu, ukazovateľ teloty, ukazovateľ tlaku, akustický alarm, automatický teelný sínač regulácie, automatický teelný sínač zablokovania (termostat zablokovania), obehový systém, exanzný systém, bezečnostný roztylový systém integrovaný ku generátoru s teelným odvádzacím ventilom (samosúšťacím), ak rístroj nie je vybavený autoregulačným systémom teloty. VZDIALENOSTI BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV V SÚLADE S NORMAMI Bezečnostné snímače teloty sa musia nachádzať na rístroji alebo vo vzdialenosti nie viac ako 30 cm od rívodného zaojenia. Pokiaľ generátory nie sú vybavené všetkými bezečnostnými zariadeniami, tie, ktoré chýbajú, môžu byť nainštalované na rívodných otrubiach generátora vo vzdialenosti nie viac ako 1 m od rístroja. KONTROLY PRI PRVOM ZAPNUTÍ Pred zaojením kotla reviesť: a) dôkladné oláchnutie všetkých otrubí zariadenia, aby sa odstránili eventuálne usadeniny, ktoré by mohli brániť srávnemu fungovaniu niektorej časti zariadenia (čeradlá, ventily, atď.). b) skontrolovať, či má komín dobrý ťah, či sa v ňom nenachádzajú rekážky a či do dymovej rúry nie sú zaojené odvody z iných rístrojov. Toto je otrebné reto, aby sa vyhlo neredvídanému zvýšeniu výkonu. Iba o tejto kontrole je možné namontovať sojenie medzi kotlom a dymovou rúrou. Odorúča sa kontrola sojení s už existujúcimi dymovými rúrami. Zariadenie roti kondenzátu (ovinné) Platí ovinnosť nainštalovať obvod na odvod kondenzátu, ktorý zaručuje vratnú telotu rístroja najmenej 55 C. Protikondenzačný ventil býva alikovaný v kotloch na evné alivo, nakoľko redokladá návrat studenej vody säť do výmenníka. Vysoká telota na siatočke umožňuje zlešovať výkonnosť, znižuje tvorbu kondenzácie dymov a redlžuje životnosť kotla. Výrobca odorúča oužiť model 55 C s hydraulickými ríojkami 1. Ventil v redaji ako ríslušenstvo (voliteľný rvok) 5 DOPLNKOVÁ SÚPRAVA PRE OKAMŽITÚ PRODUKCIU TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY UPOZORNENIA: v ríade, že chcete oužívať dolnkovú súravu re okamžitú rodukciu telej vody, odorúča sa kontaktovať technický servis výrobcu. UMIESTNENIE KACHIEĽ Pre srávne fungovanie kachieľ sa odorúča umiestniť ich omocou vodováhy tak, aby stáli na úlne rovnom ovrchu. OBNOVENIA Na nižšie uvedených obrázkoch sú znázornené olohy obnovenia nádrže (85 C) a H2O (100 C). Odorúča sa kontaktovať orávneného technika,okiaľ sa sustí jedno z obnovení, aby sa zistila ríčina tohto javu. 85 c 100 C VLASTNOSTI TEPELNÝCH VÝROBKOV RAFFAELLA IDRO Objem vody vo výmenníku (l) teelného výrobku 18.5 Objem exanznej nádoby integrovanej v teelnom výrobku (l) 8 Maximálny objem vody v zariadení re integrovanú exanznú nádobu (l)* 33 Bezečnostný ventil 3 bar integrovaný v teelnom výrobku ÁNO Presostat minimálnej a maximálnej hodnoty, integrovaný v teelnom výrobku ÁNO Obehové čeradlo zaintegrované v teelnom výrobku ÁNO Max. výtlak obehového čeradla (m) 6 7 * Obsah vody v dolnkovom zariadení k teelnému výrobku, ktoré môže byť riadené rostredníctvom integrovanej exanznej nádoby. Pre vyššie obsahy vody je otrebné nainštalovať dodatkovú exanznú nádobu. Na vedľa zobrazenom grafe je znázornená činnosť obehového čeradla, oužívaného na našich teelných výrobkoch, ri nastaviteľných rýchlostiach. Výtlak (m) ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Prietok (m 3 /h) 6 INŠTALÁCIA Všeobecné informácie Priojenia dymovodu a hydraulického výustu môže vykonávať iba kvalifikovaný racovník, ktorý musí odovzdať zákazníkovi otvrdenie o zhode zariadenia s latnými redismi. Inštalačný technik musí odovzdať vlastníkovi alebo osobe, konajúcej v jeho mene odľa latných rávnych redisov, vyhlásenie o zhode zariadenia, soločne s: 1) návod na oužitie a údržbu zariadenia a komonentov zariadenia (nar. dymové kanály, komín, atď). 2) fotokóiu alebo fotografiu dosky komína; 3) ríručku systému (kde sa vyžaduje). Odorúča sa nechať si od inštalačného technika vydať otvrdenku a uchovávať ju solu s kóiou technickej dokumentácie, týkajúcou sa ríslušnej inštalácie. V ríade vykonania inštalácie v bytovom objekte musí byť vyžiadaný redbežný súhlas od srávcu. KOMPATIBILITA Je zakázaná inštalácia v miestnostiach s nebezečenstvom ožiaru. Okrem toho je tiež zakázaná inštalácia v obytných riestoroch (s výnimkou rístrojov s nerieustnou revádzkou): kde sú rítomné zariadenia na kvaalné alivo s kontinuálnou alebo diskontinuálnou revádzkou, ktoré odoberajú saľovací vzduch v miestnosti, v ktorej sú nainštalované, alebo kde sú rítomné lynové sotrebiče tyu B určené re vykurovanie rostredia, s alebo bez výroby telej úžitkovej vody a v riestoroch k nim riľahlých, či s nimi reojených, alebo kde zníženie tlaku, meraného medzi vnútorným a vonkajším rostredím, je v každom ríade vyššie ako 4 Pa Inštalácia v kúeľniach, sálňach a garsónkach V kúeľniach, sálňach a garsónkach je dovolená len inštalácii zariadení vzduchotesného nerieustnoého tyu alebo rístrojov s uzatvoreným ohniskom s odberom vzduchu na saľovanie z vonkajšieho rostredia. UMIESTNENIE A BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI Oorné lošiny a/alebo odorné body musia mať vhodnú nosnosť, aby uniesli celkovú hmotnosť zariadenia, rídavných zariadení a obložení zariadeniaak je odlaha zložená z horľavého materiálu, odorúčame oužívať ochranné rvky z nehorľavého materiálu, ktoré chránia aj čelnú časť red ríadným vyadnutím horiaceho materiálu očas bežných úkonov čistenia. Pre zabezečenie srávneho fungovania musí byť generátor umiestnený v rovnovážnej olohe. Priľahlé bočné a zadné steny, a nosná konštrukcia na odlahe musia byť vyrobené z nehorľavého materiálu. Je ríustná inštalácia v blízkosti horľavých alebo na telotu chúlostivých materiálov s odmienkou, že bude zachovaná vhodná bezečná vzdialenosť, ktorá re kotol na elety zodovedá: A B C ODKAZY Horľavé redmety Nehorľavé redmety A 200 mm 100 mm B 1500 mm 750 mm C 200 mm 100 mm ochrana odlahy Zberače vzduchu Inštalácia vložiek V ríade inštalácie vložiek musíte zabrániť rístuu k vnútorným častiam zariadenia a očas extrakcie nesmie byť možnosť vstúiť do blízkostí častí od naätím. Príadné káblovanie, ako je naríklad naájací kábel alebo izbové čidlá, musí byť umiestnené tak, aby nedošlo k jeho oškodeniu očas ohybu vložky alebo aby nedošlo ku kontaktu s horúcim ovrchom. Ventilácia a vetranie miestností inštalácie Vetranie je ovažované za dostatočné, ak je miestnosť vybavená rívodmi vzduchu (zberačmi) odľa tabuľky: Kategórie rístrojov ODKAZOVÉ NORMY Percentuálna hodnota čistej sekcie otvoru s ohľadom na sekciu odvodu dymov zariadenia Minimálna čistá hodnota otvoru ventilačného vedenia Kachle na elety UNI EN cm² Kotle UNI EN % 100 cm² V každom ríade je vetranie ovažované za dostatočné, keď je tlakový rozdiel medzi vonkajšiím a vnútorným rostredím rovnaký alebo menší ako 4 Pa. 7 V rítomnosti lynových sotrebičov tyu B s rerušovanou revádzkou, ktoré nie sú určené na vykurovanie, musí byť re ne stanovený otvor na vetranie a/alebo ventiláciu. Zberače vzduchu musia sĺňať nasledujúce ožiadavky: musia byť chránené mriežkami, kovovými sieťkami, aod., bez toho, aby sa znížila, čistá účinná locha; realizované tak, aby umožňovali údržbárske zásahy; umiestnené tak, aby nemohlo dôjsť k uchatiu; Prívod čistého a nekontaminovaného vzduchu môže byť zabezečený aj z miestnosti, ktorá susedí s miestnosťou inštalácie (neriame revzdušňovanie a ventilácia) za redokladu, že rívod vzduchu bude voľný, rúdiaci z trvalých otvorov do vonkajšieho okolia. Susednú miestnosť nemožno oužiť ako garáž, sklad horľavého materiálu alebo na činnosti s nebezečenstvom ožiaru, ako kúeľňu, sálňu či soločenskú miestnosť budovy. DYMOVOD Generátor tela racuje v odtlaku a je vybavený na výstue ventilátorom re odvádzanie dymu. Komín musí rijímať odvod salín len z jediného dymového kanála, a reto nie sú ovolené kolektívne komíny alebo odvody do tohto komína z iných zariadení. Komonenty systému na odvádzanie dymu musia byť zvolené v závislosti od tyológie inštalovaného zariadenia odľa: UNI/ TS v ríade kovových komínov, s osobitným dôrazom na to, čo je uvedené v označení; UNI EN a UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806: v ríade nekovových komínov. Dĺžka horizontálnej časti musí byť minimálna a v každom ríade nesmie rekročiť 3 metre, s minimálnym sklonom 3% smerom nahor Počet zmien smeru, vrátane toho s oužitím rvku v tvare T, nesmie byť vyšší ako 4. Je otrebné zabezečiť sojenie T so zátkou odvádzania kondenzátu v sodnej časti vertikálneho úseku. Ak odvádzanie nie je naojené do existujúceho dymovodu, vyžaduje sa vertikálny úsek, zakončený krytom roti vetru (UNI 10683). Vertikálny vývod budovy môže byť vnútorný alebo vonkajší. Ak je dymový kanál naojený do existujúceho dymovodu, vyžaduje sa reňho certifikát re tuhé alivá. Ak ide o dymový kanál z vonkajšej strany budovy, musí byť v každom ríade teelne izolovaný. Dymové kanály musia mať asoň jeden utesnený výstu re ríadné testovanie dymu. Všetky úseky vývodu salín musia mať možnosť kontroly. Musia mať kontrolné otvory re čistenie. MALÝ KOMÍN Malé komíny musia sĺňať nasledujúce ožiadavky: mať úžitkovú sekciu odvodu nie nižšiu ako je dvojnásobok komína/systému intubácie, do ktorého je vložený; byť tvarovaný tak, aby sa zabránilo renikaniu dažďa a snehu do komína/systému intubácie; byť skonštruovaný tak, že aj v ríade vetra zo všetkých smerov a so všetkými sklonom,bude zaistená evakuáciu sľovacích roduktov; Príklad srávneho riojenia ku komínu Ochrana red dažďom a vetrom Ochrana red dažďom a vetrom Zatelená dymová rúra Max 3 mt Zatelený soj tvaru T roti kondenzácii s kontrolným viečkom 3-5% Soj tvaru T s kontrolným viečkom Zatelený soj tvaru T s kontrolným viečkom PRIPOJENIE k elektrickej sieti Generátor je vybavený elektrickým naájacím káblom, ktorý sa zaája do zástrčky 230V 50 Hz s ističom. K elektrickej zástrčke musí byť voľný rístu. Elektrické zariadenie musí byť v súlade s normou; zvlášť skontrolujte okruh uzemnenia. Nevhodné uzemnenie môže sôsobiť nesrávne fungovanie, za ktoré výrobca nereberá zodovednosť. Výkyvy naájania, ktoré rekračujú 10% môžu sôsobiť anomálie fungovania výrobku. 8 Pelety a zaťaženie Pelety sú vyrábané s oužitím vysokého tlaku na iliny alebo drevný odad (bez náteru) odad z íl, tesárskych rác a ďalších činností súvisiacich so sracovaním dreva. Tento ty aliva je úlne šetrný k životnému rostrediu, retože sa neoužíva žiadne leidlo na udržanie okoe. V skutočnosti je komaktnosť
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x