ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2013р. Серія: Економічні науки Вип. 25 ISSN - PDF

Description
P Demchenko V.I. Quality of educational-educator process as indicator of efficiency of control system by INSTITUTION of higher learning / V.I. Demchenko, O.L. Hotomljans'kyj // Vyshha osvita

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 24 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
P Demchenko V.I. Quality of educational-educator process as indicator of efficiency of control system by INSTITUTION of higher learning / V.I. Demchenko, O.L. Hotomljans'kyj // Vyshha osvita Ukrai'ny P Increase of efficiency of activity of industrial enterprise on the basis of studies and development of his personnel: dis. of candidate of econ. of sciences: / DVNZ «PDTU» / T.A. Derev janko. Mariupol', p. Рецензент: Т.Г. Логутова д-р екон. наук, проф. ДВНЗ «ПДТУ» Стаття надійшла УДК Царук І.М. * ОСВІТНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В статті проаналізовані загальнодержавні та регіональні тенденції розвитку системи освіти України, окреслені основні проблемні аспекти функціонування освітньої ланки та розглянуті окремі напрями її подальшого реформування та модернізації. Ключові слова: соціально-економічний розвиток, освіта, дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта. Царук И.М. Образовательные измерения социально-экономического развития Украины. В статье проанализированы общегосударственные и региональные тенденции развития системы образования Украины, обозначены основные проблемные аспекты функционирования образования и предложены отдельные направления ее дальнейшего реформирования и модернизации. Ключевые слова: социально-экономическое развитие, образование, дошкольное образование, общее среднее образование, профессиональнотехническое образование, высшее образование. I.M. Tsaruk. Educational measurings of socio-economic development of Ukraine. The article describes national and regional trends in Ukraine's education system, outlined the main problem aspects of education and considered separate directions her further reforming and modernisation. Keywords: socio-economic development, education, preschool education, secondary education, vocational education, higher education. Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток досягається за рахунок створення таких суспільних благ, основним призначенням яких є формування умов для ефективного виробництва та використання людського капіталу та забезпечення зростання суспільного багатства і добробуту людей. Загальновизнаним суттєвим чинником * канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «Житомирський державний технологічний університет», м. Житомир 66 економічного та суспільного розвитку в сучасних умовах є освіта, яка стає основою підвищення конкурентоспроможності підприємств та їх розвитку, і в кінцевому рахунку забезпечує зростання національних економік. Знання, рівень освіти, здобутої кваліфікації, професійної підготовки, схильність до підприємницької та інноваційної діяльності перетворюються в сучасний фактор виробництва, що дозволяє досягти якісно більш високих соціальних та економічних результатів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В усі часи освіта була рушійним фактором соціально-економічного прогресу. Теза про те, що вирішальну роль у здійсненні інноваційного розвитку, соціально-економічних перетворень належить людському фактору, якість якого формується саме освітою, залишається актуальною та знаходить своє відображення у дослідженнях багатьох учених, таких як: Антонюк В., Балакірєва О., Бідак В., Білик О., Борецька Н., Богуцький О., Василик О., Величко О., Грішнова О., Гоффе Н., Данилишин Б., Долішній М., Дорофєєва Ю., Друкер П., Думанська В., Євтушенко Г.І., Заяць Т., Ільчук Л., Коваленко І.Ф., Кропивко М., Кундієв Ю., Куценко В.І., Лич Г.В., Лібанова Е., Момотюк Л., Нікітін С., Новіков В., Новікова О., Олійник Я., Остафійчук Я., Піріашвілі О., Поплавська О., Прокопа І., Роік В., Садова У., Семенов А., Скуратівський В., Удовиченко В., Федулова Л., Шпильова Ю. Зокрема, професор О.А. Грішнова вважає, що рівень освіти значною мірою впливає на економічне зростання держави та виділяє наступні напрями такого впливу [1, с. 97]: освіта та професійна підготовка роблять продуктивнішою працю кожної окремої людини, про що свідчить тісний зв'язок між рівнем освіти працівників та їхніми зарплатами; освіта розвиває в людині ділові навички і підприємливість (у літературі це явище назване «розподільчим ефектом освіти». Робоча ефективність пов язана зі здатністю виконувати певне коло завдань, розподільча ефективність зі здатністю приймати правильні рішення); освіта підвищує чутливість людей до наукових ідей і технічних розробок, у зв язку з чим вони швидше впроваджуються в практику. Прискорюючи поширення науково-технічних відкриттів, освіта тим самим підвищує суспільну продуктивність праці та стимулює економічне зростання. Проте окремі питання у сфері дослідження широкого спектру соціальногуманітарних аспектів економічного розвитку й досі залишаються відкритими та потребують подальших досліджень. Мета статті - є оцінка сучасних тенденцій розвитку освіти на загальнодержавному та регіональному рівнях, визначення її місця та ролі в сучасних умовах з метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку та високої якості життя людей. Виклад основного матеріалу. Швидкоплинні умови життя перетворюють освіту в своєрідний показник соціально-економічного розвитку регіонів. Адже якість робочої сили значною мірою залежить від рівня та характеру одержаних знань, а висококваліфіковані кадри, в свою чергу, є передумовою економічного зростання та формування якісно нового рівня суспільства. Сучасні реалії та умови сьогодення генерують потребу у високій якості знань, їх завтрашній конкурентоспроможності, формуванні такої системи освіти, зміст і форма якої не лише відповідали б викликам часу, але й випереджали їх. На сьогодні повну вищу освіту має майже чверть населення у віці 22 роки і старші. Порівняння рівня освіти міського та сільського населення свідчить, що серед мешканців міст, особливо великих, частки осіб з повною, базовою та неповною вищою освітою, як і раніше, значно вищі ніж серед сільських жителів (у великих містах більше третини, у малих 22%, на селі кожний десятий). Повну загальну середню освіту мають 42% осіб у віці років (37% жінок та 47% чоловіків), 23% повну вищу (відповідно 27% та 20%), 14% неповну вищу (17% та 12%), 4% базову вищу (4% та 3%). Кожна п ята молода особа має професій- 67 но-технічну освіту, серед чоловіків частка таких осіб в 1,6 раза вища, ніж серед жінок [2, с. 3]. В Україні була сформована досить потужна освітня ланка, представлена навчальними закладами різних ієрархічних рівнів освіти дошкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими. У 2011 р. в країні діяло 37,8 тис. об єктів, з яких 16,1 тис. заклади дошкільної освіти, 19,9 тис. загальної середньої, 1 тис. професійно-технічної, 0,8 тис. вищої освіти. В Україні функціонує широка мережа дошкільних закладів, які різняться за формами, змістом та напрямами роботи. У 2011 р. заклади дошкільного виховання були представлені 5329 дитячими садками на 169,4 тис. місць, 8398 яслами-садками (902 тис. місць), 2351 навчально-виховними комплексами (100 тис. місць). Із загальної кількості дошкільних закладів 13,1 тис. заклади загального розвитку, 1,8 тис. комбіновані, 0,2 тис. санаторні та 0,2 тис. спеціальні [3, 4]. Паралельно із скороченням закладів даного типу протягом рр. відбувалося зростання кількості місць в них. В цілому по Україні цей показник зріс на 4,8% і в 2011 р. складав 1171,4 тис. місць. Проте, якщо у міських поселеннях кількість місць зросла лише на 1,3% (з 832 до 843 тис.), то у сільській місцевості зростання показника відбулося більш інтенсивно на 15,1% (з 285 до 328 тис. місць). Попит на послуги дошкільної освіти помітно збільшився. Протягом рр. коефіцієнт охоплення дітей дошкільною освітою зріс на 42,5 відсоткові пункти та у 2011 р. становив 57%. Найкращі позиції за цим показником мали Сумська (70% дітей відповідного віку), Черкаська (68%), Донецька (64%) області та м. Севастополь (65%). Напротивагу їм Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Волинська та Тернопільська області мали найнижчі значення зазначеного показника, який коливався в діапазоні від 36% (Івано-Франківська) до 48% (Тернопільська область). Хоча варто відмітити, що за досліджуваний період ці регіони продемонстрували позитивну динаміку. Про підвищення попиту населення на даний вид освітніх послуг свідчив показник їх завантаженості, який у 2011 р. складав 116 дітей на 100 місць. Найбільше перевантажені дошкільні заклади Закарпатської (142 дитини на 100 місць), Львівської (139), Волинської (132), Рівненської (131) та Сумської (125 дітей на 100 місць) областей. Через дефіцит місць почала виникати черга на зарахування дітей. Значно диференціює показник завантаженості дошкільних закладів освіти в міській та сільській місцевості 126 та 89 дітей на 100 місць відповідно. Останнім часом дещо змінилася мережа загальноосвітніх шкіл, яка нині налічує близько 19,9 тис. закладів, у яких навчається 4292 тис. учнів і працює 509 тис. вчителів. В загальній структурі загальноосвітніх навчальних закладів переважали денні 99,0% з контингентом, який налічував 4225,3 тис. учнів, решта 1% вечірні, де навчалося 67,4 тис. учнів [4, 5]. Тенденція до скорочення мережі даної ланки освіти була характерною для всіх регіонів країни за винятком м. Києва, де зафіксовано зростання показника на 3,8% порівняно з 2000 р. У 2000 р. найбільша кількість загальноосвітніх навчальних закладів була сконцентрована у Львівській (1,5 тис. закладів), Донецькій (1,3 тис.) та Дніпропетровській (1,3 тис.) областях, які зберегли свої позиції і в 2011 р. Незважаючи на зростання рівня народжуваності упродовж рр., спостерігається тенденція до скорочення контингенту учнів загальноосвітніх шкіл на 36,5%. Серед регіонів України найвищі темпи скорочення показника мали місце в Луганській (53,8% рівня 2000 р.), Сумській (56,4%), Черкаській (57,8%), Чернігівській (58,4%) та Донецькій (58,5% рівня 2000 р.) областях. Охоплення освітою дітей шкільного віку в Україні станом на 1 вересня 2011 р. складає 4586,7 тис. дітей віком від 6 до 18 років, з них 4532,1 тис. дітей (98,8%) навча- 68 ються в навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти. Не навчається для здобуття повної загальної середньої освіти 42 тис. осіб, щодо 12,7 тис. осіб відомості взагалі відсутні. Серед основних причин, які обумовили таку ситуацію, відзначені стан здоров я 25% загальної кількості дітей, які не навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, з інших причин не навчається 31,4% дітей. У спеціальних закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку, виховується 17,9 тис. осіб. Упродовж рр. в країні активно впроваджувалися нові види навчальних закладів середньої освіти, зокрема ліцеї, гімназії, колегіуми та навчально-виховні комплекси (об'єднання). У 2011 р. в Україні працювало 508 гімназій, де навчалося 191,2 тис. дітей; 377 ліцеїв з контингентом учнів 157,1 тис. та 45 колегіуми (контингент учнів 26,6 тис.) 1. Не зважаючи на згортання мережі загальноосвітніх навчальних закладів, сталого характеру набула тенденція скорочення кількості закладів та дітей в них, що навчалися у другу зміну. На початок 2011 р. у 2-змінному режимі працювали 823 навчальні заклади, що втричі менше ніж у 2000 р. Відповідно на 82,1% скоротився контингент учнів, що навчалися у 2 зміну. Позитивним чинником є зростання кількості учнів початкових класів, які відвідують групи продовженого дня, як у містах, так і в сільській місцевості, у переважній більшості областей. Наприкінці н. р. у 10,8 тис. загальноосвітніх навчальних закладах функціонували групи продовженого дня, що становило 54% від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів. За останні 5 років кількість учнів, які відвідують групи продовженого дня, зросла майже на 55 тис. Переважна більшість дітей, які
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x