висновок /. Вивчення цитувань Кириленко К. М. праць, зазначених у зверненні Пархоменко 7. С. - PDF

Description
висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради Д у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди з вивчення фактів, зазначених у зверненні Пархоменко Т.С.

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 22 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради Д у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди з вивчення фактів, зазначених у зверненні Пархоменко Т.С. щодо докторської дисертації Кириленко Катерини Михайлівни «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі» Експертна комісія у складі доктора педагогічних наук, професора В. М. Гриньової, доктора педагогічних наук, професора О. М. Іонової, доктора педагогічних наук, професора О. В. Попової на підставі вивчення фактів, зазначених у зверненні Т. С. Пархоменко щодо докторської дисертації Кириленко Катерини Михайлівни «Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі», дістала висновку: /. Вивчення цитувань Кириленко К. М. праць, зазначених у зверненні Пархоменко 7. С. Дисертаційна робота є однією з ланок проведеного дослідження, іншими його ланками є монографія, наукові праці автора як теоретикометодологічного, так і науково-методичного характеру, а також розроблені автором навчально-методичні матеріали. Праці, які вказані як суб'єкти плагіату, цитуються автором відповідно до встановлених правил цитування в інших його (автора) роботах, що виносяться на захист, які, у свою чергу, увійшли до тексту дисертаційної роботи та вказуються у списку використаних джерел на сторінках дисертації (усього 474 позиції) (Додаток 1. «Таблиця порівняння цитувань працях Кириленко К. М., що опубліковані за темою дисертації»). Наприкінці кожного підрозділу монографії Кириленко К. М. містяться посилання на раніше опублікований навчально-методичний посібник Кириленко К. М., де згадані Т. С. Пархоменко автори цитуються із вказівкою сторінок їхніх праць. Посторінкове порівняння цитувань вказаних у зверненні Пархоменко Т.С. праць міститься в Додатку 1 («Таблиця порівняння цитувань у працях Кириленко К. М, що опубліковані за темою дисертації»). Усі вказані у зверненні Т. С. Пархоменко статті цитуються автором дисертації у працях, що виносяться на захист разом із текстом дисертації і вказані у списку літератури наприкінці дисертації. Виключення із цитування на сторінках праць Кириленко К. М. складають матеріали двох конференцій (указані в Додатку 1 під порядковими номерами 12 та 16), їх цитувань не знайдено, але відповідні джерела є у списку літератури монографії. Цитування зазначені біля тих частин тексту, який вказується Т. С. Пархоменко як «суб'єкт плагіату», на відповідних йому сторінках тексту тих чи інших праць дисертанта. Автор (Кириленко К. М.) мав підстави не вказувати цитування, оскільки праці зазначених та інших авторів подає не дослівно та вже неодноразово посилався на них. Частина текстів містить схожі за змістом матеріали, але праці Кириленко К. М. у яких викладений відповідний матеріал, датовані раніше; у пізніших своїх працях Кириленко К. М. посилається на праці авторів, що висловлюють схожі з нею думки (порядкові номери праць 4 та 23 в Додатку 1). Порівняльний аналіз списку літератури монографії та дисертації дає підстави свідчити, що у списку літератури до дисертації - за рахунок зменшення кількості наукових статей та матеріалів конференції, що мають побіжне відношення до теми дисертації - збільшилась кількість використаних у дослідженні дисертацій, монографій, навчальних посібників та фундаментальних праць за темою дисертації дисертанта. При цьому дисертант указує у списку літератури дисертації монографії тих авторів, статті яких вивчалися на предмет «плагіату» (Кобяк О. В., Кузьмина Н. В., Міленкова Р. В., Холодкова Л. А., Григорьева С. Г. та інші) (Додаток 2. «Порівняльний аналіз списку літератури монографії та дисертації Кириленко К. М.») 1 Ірані, які вказані у зверненні Пархоменко Т. С., стосуються лише першого та другого розділів дисертації, у яких, як зазначено вище, дисертант з'ясовує типовий контекст вжитку понять та визначень, висвітлюючи соціально-педагогічні умови та теоретико-методологічні засади, в яких проводить власне педагогічне дослідження. Основна частина дисертації, у якій викладена суть проведеного дослідження, є самостійною науковою працею й оригінальність основного тексту дисертації (у тому числі автором звернення) сумнівам не піддається. //. Вивчення підручники Кириленко К.М. щодо відповідності його авторським правам. Вивчення джерел цитування підручника не було предметом аналізу експертної комісії. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», залучення предметних (наукових) знань до формування навчальних матеріалів у визначених випадках не передбачає обов'язкових посилань на їх авторів та відповідного цитування їх наукових праць: Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; 2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не мас систематичного характеру (Закон України «Про авторське право і суміжні права». Режим доступу: Ьіїр://2акоп5.гас1а. оу.иа/1а\уз/5ьо\у/ /ра е). Відповідно до концепції підручника (а саме: формування цілісної картини світу шляхом конструювання мультидисциплінарного знання в контексті творення інноваційної культури) автор залучає різне науковопредметне знання (філософське, природничо-наукове, соціально-економічне, культурологічне тощо) до побудови (на рівні навчальних матеріалів) системного інноваційного культурологічного навчального знання для подальшого пошуку методів та технологій його залучення до обігу в реальній освітній практиці. Згідно з «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» «найважливішим для держави є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави.... Ключовими напрямами державної освітньої політики мають стати:... модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку» (Режим доступу: Ьир://\у\уш.шес1ипіу.1уіу.иа/гі1е5/іп1? 6/паі5_5іга1е іа.рсіґ). Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти називається «забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу» (там само). У документі зазначено, що розвиток системи освіти ґрунтується, серед іншого, на «урахуванні синергетичного підходу до середовищних можливостей навчання - інновації, яка полягає у взаємодоповненні суміжних середовищ: особистісного, етнокультурного (у тому числі родинного) та ІКТ - середовища навчального закладу,... створенні системи мотивацій, стимулювання та заохочення інноваційної діяльності у сфері освіти. 4 розробленні нових концептуальних моделей удосконалення окремих підсистем освіти» (там само). Підручник, як відомо, є книжною формою навчального матеріалу, який призначений спеціально для впровадження навчального знання в реальну освітню практику. Підручник не має грифу міністерства (він не перебуває в продажу, автор передав весь його тираж до наукової бібліотеки КНУКіМ як навчальний матеріал для студентів), у підручнику викладено матеріали навчального курсу, розробленого та скомпонованого автором (Кириленко К. М.). Думки щодо ключових понять курсу, навчальним матеріалом до якого є зазначений підручник, як-то: картина світу, наукова картина світу, культурологічна картина світу, інноваційна культура, подані в авторській інтерпретації, у цій частині підручник сумнівам щодо його авторства (у тому числі автором звернення Пархоменко Т. С.) не піддається. III. Статистичний та порівняльний (формальний) аналіз тексту дисертації Кириленко К. М., який у зверненні Пархоменко Т. С. зазначений як «суб'єкт плагіату», та відповідних йому наукових джерел, зазначених у зверненні як «об'єкт плагіату» Текст дисертації, що є об'єктом вивчення, містить слова чи знаків з пробілами. Увесь основний текст дисертації (396 сторінок без списку літератури та додатків) містить слів чи знаки з пробілами. Текст, що є предметом звинувачення Пархоменко Т. С., складає шосту частину основного тексту дисертації: 16,48% за кількістю слів та 15, 9 % за кількістю знаків. Порівняння текстів на предмет їх тотожності показало, що текст дисертації Кириленко та тексти статей, на які вказується у зверненні, є близькими за змістом, але не тотожними. Текст дисертації, що не тотожний змісту вказаних статей, а також цитати з посиланнями, що містяться в ньому, комісією виокремлено в 5 Додатку 3 «Текст дисертації, що вилучений з розгляду на предмет його звинувачень у «плагіаті». Під час вивченні тексту до уваги бралися, окрім ідентичності порівнюваних текстів, також: типовість висловлювань, що містить у собі текст (указані частини тексту зустрічаються у багатьох джерелах, у тому числі, зазначених у зверненні); цитування статей, за умови, що вказана стаття міститься у списку літератури, але її номер відрізняється від вказаного в тексті на 1-2 пункти, оскільки це може бути свідченням описки, а не відсутності цитування; відсутність тексту дисертації, що вказаний у зверненні, у статті, на які посилається автор звернення. Текст, що не може бути «звинувачений» у плагіаті, містить слів чи знаків із пробілами. Текст, що співпадає з текстом статей, зібрано комісією в Додатку 4 «Текст дисертації, що співпадає з текстом вказаних статей». Указаний текст містить слів чи знаків, що складає 1,45 % від загальної кількості слів і 1,41 % від загальної кількості знаків у дисертації. Текст, що співпадає з текстом зазначених статей, у більшості випадків не є оригінальним і торкається, як уже зазначалося вище, тієї частини роботи, у якій автор аналізує науковий дискурс на предмет обігу в ньому певних понять чи на предмет тлумачення широким колом науковців цих понять. Указаний текст, як було показано в пункті II, цитується автором у інших працях, що виносилися на захист. На нашу думку, це засвідчує некоректність та неприйнятність формального застосування програм надглибокої перевірки тексту на плагіат. Результати, отримані автором звинувачення в результаті такої перевірки, вказують на імовірність упередженості з її боку та маніпуляції результатами такої перевірки. Очевидно, що автором звернення вказані не всі тексти, що співпадають з типовими визначеннями, якими користується дисертант. 6 IV. Аналіз науково-теоретичних праць Кириленко К. М. Оскільки звинувачення Пархоменко Т. С. стосується тієї частини тексту дисертації, де мова йде про
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks