Vergiliu,Eneida

Description
Eneida I�'I:'.(').; �' P E N T R V TOT. www.dacoromanica.ro www.dacoromanica.ro www.dacoromanica.ro

Please download to get full document.

View again

of 448
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 15 | Pages: 448

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
  Eneida I�':.();  PENRV TO. www.dacoromanica.ro  PUBLIUS VERGILIUS MARO Ene ida 1904. B IBLIO TEC A P WRIT TOTI B DITURA PENTRII LITER ATURA www.dacoromanica.ro  Traducere de Eugen Lovinescu Text revAzut, Prefati, Tabe/ cronologic, Note qi Indice de Exgen Cizek www.dacoromanica.ro  PREFATA Publius Vergilius Maro si-a asigurat perenitatea printr-o capacitate uluitoare de a unifica, de a concentra intr-o opera poetica nu prea intinsa cuncointele, eforturile, idealurile con - temporanilor i inaintafilor. Thu-0 sinteza, iscusit orthestrata, au fost condensate armonios cuceririle tiiaei, filozofiei,moralei i mai ales ale artei poetice. lnsa toate acestea au fost investite cu o veritabila capacitate de-a emotiona, au capatat posibilitatea de-a cuceri inimile cititorilor, dupa ce -oamenii au atins un nivel de civilizafte cultura mult superior, tocmai pentru ca poetul a glut sa. le confere o viaci intensa in care pulseaz a. aspiratiile arzaware ale semenilor Opera lui Vergiliu a aparut intr-un moment crucial din istoria statului sclavagist roman. In secolul I te.n. dezvoltarea acestuia atio,use un nivel foam inalt. Italia ajunsese centrul economic, social i politic al unui ttria imperiu care ingloba toate teritorille de pe farmul Mediteranei, marea noastra.' (mare nostrum), cum a numeau romanii. Avucii uria§e se con- centrau la Roma. Senatorii romani care comandau armatele guvernau intinsele teritorii extra-italic; provinciile, con- cesionarii de impozite lpublicanii), camatarii, agentil corn- paniilor comerciale i financiar; stringeau averi uriw din exploararea sclavilor i a popoarelor subjugate Romei. Prin diverse ajutoare, distribuiii alimentare i altfel de nlesniri, ei cointeresau intr-un fel ;i saracimea libera romani. Conco- i sL 6 III www.dacoromanica.ro
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks