Vasile-Molan-Didactica-disciplinelor.pdf

Description
Conf. univ. dr. VASILE MOLAN DIDACTICA DISCIPLINELOR COMUNICARE IN LIMBA ROMANA \J ŞI LIMBA ŞI LITERATURA ROMANA ...., DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR , Editie revizuită, actualizată şi completată; studii critice , Editura MINIPED Bucureşti - 2014 © EDITURA MINIPED Cons il ier ed itorial : Pr af. un iv. dr. MARIN MANOLESCU Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MOLAN, Vasile Didactica disciplinelor Comunicare in limba română şi Limba şi literatura română din invăţ

Please download to get full document.

View again

of 289
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 615 | Pages: 289

Extension: PDF | Download: 23

Share
Transcript
     AL LAN DIDACTICA DSCPLNELOR COMUNICARE   \ IN LIMBA ROMANA Ş LIMBA Ş LITERATURA   ROMANA DN NVĂTĂMÂNTUL PRMAR   z z      E INIE     © EDITURA MINIPED e ed r. v. d. MARIN MAOLESCU Descrierea CIP a Bibliotecii aţonale a României MOLAN, Vasile Didactica disciplinelor Comuniare n limba română şi Limba şi literatura română din nvăţământul primar / Ve M rd rgme . geă Mgde Dmr . Feă  M Beş dur Mped 2014 Bg.  SBN 978-9738567474  Dmr Mgde (rd.)  . M r (d.) 3713811135.1 +82113509:3733 pe  pe ed Editura MINIPED Tl/fax: 03035582 mobil 0740/19.3218 e-mail anaionescu@minipedro Web httpwwwminipedro Bucureşti 11 OR TNJ OESA  CUPRINS Agument  M    M     ..              ...  ..    .  ... 7-12 Cuvânt Înainte   Cptolul  ÎNVĂŢĂMÂNTUl PRIMAR, TREAPTĂ A NVĂŢĂMÂNTUlUI OBLIGATORiU                 .  .  .  5 . . Cutura organzaţonaă ş schmbarea  ..  .  .  .  1 5 .. Comuncarea n mba română -dscpnă şcoară      19 .. lmba română         .  ...  .  ...  .  .    1 9 .. lteratura română   ...  .  .          .    .  .      . 0 .. Profesor pentu nvăţământu prmar ..  .. Eev dn nvăţământu prmar             7 Cptolul  CURRICUlUMUl PENTRU CLASELE ÎNVĂŢĂMÂNTUlUI PRIMAR     0 . Conceptu de currcuum   .                0 .. Currcuumu Naţona         .  ...  .     .. Comuncarea n mba română ş Lmba ş teratura română n currcuumu pentru casee nvăţământuu prmar       4 Cptolul  PROIECTAREA N ÎNVĂŢĂMÂNTUl PRIMAR      ..    .  ..  .  ..  . 5 .. Panfcarea caendarstcă/panu caendarstc          6 .. Competenţa n sstemu educaţona  .  .    40 .. Proectarea sau gândrea ecţe  .  ..  .  .  .  ...  .  .  ..  4 -pur de văare Metode de îvăare -Metode de tehc eractve -Mtode cetrte pe eev Cptolul  CERCETAREA METODĂ DE INVESTIGARE N DIDACTiCĂ  .  ..  .    56 .. Cercetarea pedagogcă. Repere teoretce          57 41 pur de cercetare     .  .  ..  .    .  .  .    58 4.1 Meode de cecetare     .  ..  .  .        59 41 Demersu cercetăr    ..            .  .       60 .. Cercetăr efectuate n nvăţământu prmar ..     6  4 Vasie Man Cpitolul  COMUNICAREA N ŞCOAĂ  65  Comuncare. Repere eorece  65  Comuncare ddaccă  68 Cpitolul  ÎNVĂŢAREA NTEGRATĂ A DSCIPINEOR COMUNCARE N MA ROMÂNĂ ŞI MA Ş ERATURA ROMÂNĂ  7  lămurr concepuae           72 -Puridscplnartae Mulidiscipinaritate Interdscplnartae Transdscpnarae  O aordare specfcă a negrăr a dscpnee Comuncare în ma română ş ma ş eraura română  75 61 Modeu comuncaiv funcţiona . 75 6 ntegrarea a nivelul dscpine ..... 76 6 Comuncare În mba română ş Lmba ş teratura română n relaţie cu ate discipne  77 64. ee două discipline În ara currculară Lmbă ş comuncare    81 Cpitolul  COMUNCAREA Ş TERATURA. REPERE TEORETCE  86  Comuncarea          86  Opera erară          88  Opera epcă        89  Modur de expunere în opera epcă    9  Opera rcă  95  Mjoace de înfrumuseţare a exprmăr arsce  96 Cpiolul PREDAREAÎNVĂŢAREA DSCIPINEOR COMUNCARE N MA ROMÂNĂ ŞI MA Ş ITERATURA ROMÂNĂ  99 8 Parcuarăţ ae eevuu dn învăţămânu prmar  00 811 Lmbaju ş dezvotarea copuu      100 81 Partcuartăţ pshoogce ale copuu a venrea În şcoaă (casa pregăttoare)  101 81 Partcuartăţ psioogice ş de lmbaj ale copiuu de vârstă şcoară mcă  101
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x