ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax - PDF

Description
ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax 1 ภาษ ม ลค าเพ มเป นภาษ ท เร ยกเก บจากการบร โภค ของ ประชาชน แตกต างจากภาษ เง นได 2 ภาษ ม ลค าเพ ม เส ยเป นรายเด อน โดยคานวณจาก ภาษ ขาย - ภาษ ซ อ ภาษ ขาย หมายถ ง ภาษ ม ลค

Please download to get full document.

View again

of 89
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 15 | Pages: 89

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ภาษ ม ลค าเพ ม Value Added Tax 1 ภาษ ม ลค าเพ มเป นภาษ ท เร ยกเก บจากการบร โภค ของ ประชาชน แตกต างจากภาษ เง นได 2 ภาษ ม ลค าเพ ม เส ยเป นรายเด อน โดยคานวณจาก ภาษ ขาย - ภาษ ซ อ ภาษ ขาย หมายถ ง ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจดทะเบ ยน ได เร ยกเก บหร อพ งเร ยกเก บจากผ ซ อส นค า หร อผ ร บบร การ 3 ภาษ ซ อ หมายถ ง ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนถ กผ ประกอบการจดทะเบ ยนอ นเร ยกเก บและให หมายความรวมถ ง - ภาษ ม ลค าเพ มท ผ ประกอบการจด ทะเบ ยนได เส ยเม อน าเข าส นค า - ภาษ ม ลค าเพ มท ได น าส งตาม ม. 83/5-7 4 กรณ ภาษ ซ อมากกว าภาษ ขาย ม ส ทธ 1. ขอค นภาษ เป นเง นสด 2. ขอยกไปใช เป นเครด ตภาษ ของเด อนถ ดไป 5 ผ ม หน าท เส ยภาษ ม ลค าเพ มให กรมสรรพากร 1. ผ ประกอบการ 2. ผ นาเข า 3. ผ ท กฎหมายกาหนดไว เป นพ เศษ 6 องค ประกอบของคาว า ผ ประกอบการ 1. บ คคลธรรมดา บร ษ ท ห างห นส วน น ต บ คคล 2. ม การขายส นค าหร อ ให บร การเป นธ รก จและอาช พ 3. ในราชอาณาจ กร 7 ส นค า คาว า ส นค า หมายถ ง ทร พย ส นท ม ร ปร างหร อไม ม ร ปร าง ท ม ไว เพ อขาย หร อเพ อ การใดๆรวมถ งส งของท กชน ด ท นาเข า 8 ส นค า ขายส นค าไม ม ร ปร าง เช น - ขายล ขส ทธ (ถ าให ใช ล ขส ทธ เป นเร องบร การ) - โอนส ทธ การเช าอส งหาร มทร พย - ขายส ทธ เวลาโฆษณา - โอนส ทธ ตามประทานบ ตรเหม องแร (บ ตรภาษ เป นตราสารแสดงส ทธ ในหน ของร ฐบาลไม ใช 9 ขาย คาว า ขาย หมายถ ง การจาหน าย จ าย โอน ส นค าไม ว า จะม ประโยชน หร อค าตอบแทนหร อไม เช นการซ อขาย ส นค าท วๆไป การแจก การแถม การมอบรางว ลในการ ช งโชค การให ทดลองใช ส นค า นอกจากน นย งหมายความ รวมถ ง 10 บร การ คาว า บร การ หมายถ ง การกระทาใด ๆ อ นอาจหา ประโยชน อ นม ม ลค า ซ งม ใช การขาย และให หมายความรวม ถ งการใช บร การของตนเอง 11 บร การ แต ท งน ไม รวมถ ง (ก)การใช บร การหร อการนาส นค าไปใช เพ อประกอบ ก จการของตนเองโดยตรงตามหล กเกณฑ ประกาศอธ บด ฯ กาหนด(ฉบ บท 2) (ข) การนาเง นไปหาประโยชน ในการฝากธนาคารหร อ ซ อพ นธบ ตร หร อหล กทร พย 12 ประกอบก จการในราชอาณาจ กร - ขายส นค าในราชอาณาจ กร กรณ ผ ขายในประเทศไทย ไม ได ส งส นค าออกไปขายให ก บ ผ ซ อในต างประเทศ แต ใช ว ธ โอนส นค าจากประเทศหน งซ ง เป นประเทศท ผ ขายในประเทศได ส งซ อไปให ผ ซ อใน ต างประเทศโดยตรง กรมสรรพากรวางแนวทางปฏ บ ต ไว ว า กรณ ด งกล าว เป นการขายส นค านอกราชอาณาจ กรไม อย ใน บ งค บต องเส ยภาษ ม ลค าเพ ม และไม ใช กรณ ท จะได ร บส ทธ เส ย ภาษ ม ลค าเพ ม อ ตราร อยละ 0 ( ป. 89/2542 ) 13 ประกอบก จการในราชอาณาจ กร - บร การในราชอาณาจ กร การให บร การท อย ในบ งค บต องเส ยภาษ ม ลค าเพ ม จะต องเป นการให บร การในราชอาณาจ กรเท าน น 14 ผ น าเข า ผ นาเข า หมายความว า ผ ประกอบการ หร อ บ คคลอ น ซ งนาเข า - การนาส นค าออกจากเขตอ ตสาหกรรม ส งออก โดยม ใช เพ อส งออก ถ อเป นการนาเข าด วย 15 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ก. การขายพ ชผลทางการเกษตร - สด เช น ดอกไม สด ผลไม สด - ร กษาไม ให เส ย เช น ผลไม ดอง กระเท ยมดอง - แปรสภาพแล ว ไม ยกเว นภาษ เช น ซ อสมะเข อเทศ น าตาล เส นก วยเต ยว ต งฉ าย การนาข าวสารมาเคล อบ ว ตาม น เพ อให ม ค ณภาพด ข น ย งไม ถ อว าเป นการแปร สภาพให เป นผล ตภ ณฑ อาหาร 16 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม ข. การขายส ตว ถ าส ตว แปรสภาพแล ว ฟอกแล ว ไม ได ร บยกเว นภาษ เช น ส ตว สต าฟ หน งส ตว ค. การขายป ย ง. การขายปลาป น อาหารส ตว 17 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม จ. การขายยาหร อเคม ภ ณฑ ท ใช ส าหร บพ ชหร อส ตว เพ อ บาร ง ร กษา ป องก น ทาลาย หร อกาจ ดศ ตร หร อโรคของ พ ชหร อส ตว ฉ. การขายหน งส อพ มพ น ตยสาร หร อตาราเร ยน - การขายหร อนาเข าหน งส อท กชน ด เอกสารประกอบ การเร ยนการสอน เช น แผนท โลก ภาพประกอบการ เร ยน ถ อเป นตาราเร ยน 18 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 1. การให บร การศ กษาของสถานศ กษา 2. การให บร การประกอบโรคศ ลป การสอบบ ญช การ ว าความ - การให บร การปร กษากฎหมาย การร บจ างทาบ ญช ร บจดทะเบ ยนน ต บ คคล ไม ได ร บยกเว นภาษ 19 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 3. การให บร การร กษาพยาบาลของสถานพยาบาล - การจาหน ายอ ปกรณ ทางการแพทย ไม ยกเว น - บร ษ ท ประกอบก จการให บร การว น จฉ ยโรคด วย เคร องเอ กซเรย บร การตรวจเล อด โดยม ได จดทะเบ ยน จ ดต งเป นสถานพยาบาล ตามกฎหมายว าด วย สถานพยาบาล ไม ได ร บยกเว นภาษ 20 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 4. การให บร การขนส งในราชอาณาจ กร การขายพร อมขนถ อเป นการขาย 5. การให บร การขนส งระหว างประเทศ ซ งม ใช เป น การขนส งโดยอากาศยาน หร อเร อเด นทะเล 6. การให บร การเช าอส งหาร มทร พย เช น การเช าพ นท ในห างสรรพส นค า 21 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม 7. การให บร การของราชการส วนท องถ น ท งน ไม รวมถ งบร การท เป นการพาณ ชย ของราชการส วนท องถ น 8. การขายส นค า หร อให บร การ ของกระทรวง ทบวง กรม ซ งส งรายร บท งส นให แก ร ฐ โดยไม ห กค าใช จ าย 9. การขายส นค า หร อให บร การเพ อประโยชน แก การ ศาสนา หร อสาธารณะก ศลภายในประเทศ ซ งไม นาผล 22 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บการนาเข า 1 การนาเข าส นค าตามมาตรา 81(1)(ก) ถ ง (ฉ) 2 การนาเข าส นค าจากต างประเทศเข าในเขต อ ตสาหกรรมส งออก 3 การนาเข าส นค าท ยกเว นอากรตามกฎหมายว าด วย พ ก ดอ ตราศ ลกากร 23 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ มส าหร บก จการขนาดย อม ก จการขนาดย อม = ม รายได ไม เก น 1,800,000 บาท/ป 24 การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 239 (1) การขายบ หร ซ กาแรตท ผล ตโดยผ ประกอบการ อ ตสาหกรรมยาส บท เป นองค การของร ฐบาลโดยผ ขายท ม ใช ผ ประกอบอ ตสาหกรรมยาส บท ผล ตส นค าด งกล าว แต ไม รวมถ งผ ขายท เป นคล งส นค าท ณฑ บนประเภท ร านค าปลอดอากร พระราชกฤษฎ กาท 539 ให ยกเล กให ม ผลต งแต ว นท 15 ต ลาคม การยกเว นภาษ ม ลค าเพ ม (4) การบร จาคส นค าให แก สถานพยาบาลและสถานศ กษา ของทางราชการ สถาบ นอ ดมศ กษาของเอกชน องค การ สถานสาธารณก ศลตามท กฎหมายกาหนด การยกเว นตามพระราชกฤษฎ กาฉบ บท 527 การบร จาคส นค าเพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ยหร อภ ยธรรมชาต อ นท เก ดข นในประเทศไทยให ต วแทนท เป นบร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลหร อน ต ฯ 26 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 1. ส วนลดหร อค าลดหย อน ท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนได ลดให ในขณะขายส นค า หร อให บร การและได ห กส วนลดหร อค า ลดหย อนด งกล าวออกจากราคาส นค าหร อราคาค าบร การ โดยได แสดงให เห นไว ช ดแจ งว าได ม การห กส วนลดหร อค าลดหย อนไว ใน ใบกาก บภาษ ในแต ละคร งท ออกแล ว ท งน เว นแต ส วนลดหร อค า ลดหย อนในการขายส นค า หร อให บร การของผ ประกอบการจด ทะเบ ยนท ม ส ทธ ออกใบกาก บภาษ อย างย อตามมาตรา 86/6 หร อ มาตรา 86/7 ผ ประกอบการจดทะเบ ยนจะไม แสดงส วนลดหร อค า ลดหย อนด งกล าว ให เห นช ดแจ งไว ในใบกาก บภาษ อย างย อก ได 27 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 2. ม ลค าของส นค าท แถมพร อมก บการขายส นค า หร อการให บร การไม ว าส นค าท แถมน นจะเป นส น ค าประเภท และชน ดเด ยวก บส นค าท ขายหร อบร การ ท กระทาหร อไม แต ม ลค าของส นค าท แถม จะต องไม เก นม ลค าของส นค าท ขาย หร อม ลค าของการให บร การ 28 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 3. ม ลค าของส นค าท แจกหร อให เป นรางว ลก บผ ซ อส นค าหร อ ผ ร บบร การท ซ อส นค าหร อร บบร การในแต ละว น โดยม ม ลค า รวมก นตามท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนกาหนด แต ม ลค าของ ส นค าท แจกหร อให เป นรางว ลต องม ม ลค าไม เก นม ลค าของ ส นค าท ขายหร อม ลค าของการให บร การ 29 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 4. ม ลค าของส นค าท แจกหร อให เป นของขว ญ เน องในพ ธ หร อ ตามโอกาสแห งขนบธรรมเน ยมประเพณ เช น เทศกาลป ใหม เทศกาลสงกรานต การเป ดแนะนาส นค าใหม ท งน เฉพาะ ส นค าท เป นปฏ ท น สม ดบ นท กประจาว น (Diary) หร อ ส นค าท ม ล กษณะทานองเด ยวก นของขว ญหร อของชาร วย ท ม ช อผ ประกอบการ ช อการค า หร อเคร องหมายการค า ของผ ประกอบการปรากฏอย โดยของขว ญหร อของชาร วย ด งกล าว ต องเป นส งของท พ งให แก ก นตามประเพณ ทาง ธ รก จท วไป และต องม ราคาหร อม ลค าไม เก นสมควร 30 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 5. ม ลค าของส นค าต วอย างท แจก เน องจากการจ ดก จกรรมส งเสร มการขาย 31 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 6. ม ลค าของค าตอบแทนท พ งได ร บจากการมอบส นค า ให ผ ซ อส นค าทดสอบใช งานก อนซ อ โดยส นค าด งกล าว ไม ใช ของใช ส นเปล องและต องเป นส นค าท ม ไว สาหร บ ให ทดลองใช เป นการช วคราว เพ อทดลองค ณภาพหร อ ประส ทธ ภาพของส นค าเท าน น และผ ซ อส นค าจะต อง ส งมอบส นค าด งกล าวค นให แก ผ ประกอบการจด ทะเบ ยนผ ขายส นค าเม อทดลองใช เสร จ 32 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 7. ม ลค าของอาหารและเคร องด มท นายจ างจ ดหาให ก บ พน กงานหร อล กจ างในระหว างเวลาปฏ บ ต งาน ตาม ระเบ ยบเก ยวก บสว สด การของพน กงานหร อล กจ าง โดยม ลค าของอาหารและเคร องด มด งกล าวต องม ราคา ไม เก นสมควร 33 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 8. ม ลค าของเคร องแบบท ผ ประกอบการจดทะเบ ยนซ ง เป นนายจ างได มอบให แก ล กจ างในจานวนคนละ ไม เก นสองช ดต อป และเส อนอกในจานวนคนละ ไม เก นหน งต วต อป 34 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 9. ม ลค าของทร พย ส นหร อส นค าซ งผ ประกอบการ จดทะเบ ยนบร จาคให แก ส วนราชการตามโครงการ ของทางราชการ เพ อช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ย หร อภ ยธรรมชาต ในล กษณะทานองเด ยวก น 35 ของแจกของแถมท ไม เป นฐานภาษ 10. ม ลค าของทร พย ส นท ใช ในการประกอบก จการซ ง ผ ประกอบการ จดทะเบ ยนบร จาคให แก ส วนราชการ ตามโครงการของทางราชการ เพ อให แก สถานศ กษา ของทางราชก
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x