Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav - PDF

Description
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike Autor kresby: A. K. Spojená

Please download to get full document.

View again

of 257
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 188 | Pages: 257

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike Autor kresby: A. K. Spojená škola, Dúbravská cesta, Bratislava Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave Bratislava 2010 Zborník vedeckých a odborných príspevkov a referátov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie na tému Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike ktorá sa uskutočnila v dňoch 23. a 24. sepembra 2010 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, Račianska 59, Bratislava Zborník zostavili : Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc. PaedDr. Silvia Šuverová, PhD. Zborník recenzovali: Doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. Doc. PhDr. Kornel Čajka, CSC. PaedDr. Marek Kmeť Za odbornú a jazykovú úroveň príspevkov zodpovedajú autori. Zborník prezentuje výsledky projektu KEGA č. 3/6023/08 Identifikácia, analýza, návrh a deskripcia aktivít celoživotného vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti vzdelávania žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zborník prezentuje výsledky projektu KEGA č. 3/6453/08 Analýza, komparácia a inovácia terminologického aparátu špeciálnej pedagogiky z internacionálneho aspektu a transfer do oblasti pregraduálnej a postgraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov. Vydal: IRIS, s.r.o Vydavateľstvo pre Pedagogickú a tlač, s.r.o. fakultu pre UK Pedagogickú v Bratislave fakultu UK v Bratislave Vydanie: prvé ISBN: Bratislava 2010 Úvod Predložený zborník reflektuje potreby a úsilie popísať, prezentovať, analyzovať, vyhodnotiť a podrobiť diskusii aktuálne trendy špeciálnej pedagogiky a výzvy pre jej ďalší vývoj. V tomto duchu je spracovaný zborník príspevkov, ktoré boli prezentované na III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencii, ktorá bola zorganizovaná v spolupráci Ministerstva školstva SR, Štátneho Pedagogického ústavu a katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zároveň v rámci bohatej medzinárodnej spolupráce katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave do zostavy vedeckých garantov prijali účasť mnohí významní špeciálni pedagógovia, poprední odborníci vo svojich oblastiach pôsobenia či už z Česka, Nemecka, Poľska, Ruskej federácie, Ukrajiny alebo Slovenska. Ceníme si ich spoluprácu a veríme, že do budúcnosti sa bude rozvíjať. Medzinárodná vedecká konferencia bola zameraná na tri relatívne samostatné oblasti, ktoré sa dotýkajú teórie aj praxe súčasnej špeciálnej pedagogiky a sú významne ovplyvnené paradigmatickými a trendovými posunmi a výzvami. Cieľom konferencie bolo identifikovať a analyzovať trendy a zmeny a načrtnúť nové perspektívy rozvoja odboru v nasledujúcich oblastiach: 1. teoretické, koncepčné a systémové otázky špeciálnej pedagogiky, 2. príprava pedagógov, celoživotné a kontinuálne vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky, 3. špeciálno-pedagogická diagnostika a poradenstvo. Zborník ponúka v prvej časti predovšetkým príspevky zamerané na teoretické, koncepčné a systémové otázky špeciálnej pedagogiky. V druhej časti sú prezentované príspevky z problematiky prípravy pedagógov, z oblasti celoživotného a kontinuálneho vzdelávania v poli pôsobnosti špeciálnej pedagogiky Nepovšimnuté nezostali ani otázky skvalitnenia špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré sú obsahom tretej časti zborníka. Zborník obsahuje taktiež príspevky našich zahraničných partnerov v pôvodnom znení. V jednotlivých referátoch sú dokladované aj výsledky výskumov v uvedených tematických oblastiach. Zborník prezentuje výsledky projektu KEGA č. 3/6023/08 Identifikácia, analýza, návrh a deskripcia aktivít celoživotného vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ v oblasti vzdelávania žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zborník prezentuje tiež výsledky projektu KEGA č. 3/6453/08 Analýza, komparácia a inovácia terminologického aparátu špeciálnej pedagogiky z internacionálneho aspektu a transfer do oblasti pregraduálnej a postgraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov. Veríme, že predkladaný zborník zaujme pozornosť odbornej ako aj laickej verejnosti a svojím širokým zameraním a úsilím priblíži aktuálne trendy a prebiehajúce procesy zmien v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Zostavovateľky Vedeckí garanti konferencie : prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., UK PedF Bratislava prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., UK PedF Bratislava prof. Dr. hab. Adam Stankowski, PhD., Sliezska Univerzita Katovice prof. PhDr. Libuše Ludíková, CSc., UP PedF Olomouc prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., KU Praha prof. Dr. Anette Leonhardt, Ludwig Maximilians Universität Mníchov prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., MU Brno prof. Dr. Viačeslav V. Zasenko, Dr.ped.vied, Akadémia pedagog.vied Ukrajiny prof. Dr. Maria K. Sheremet, Dr.ped.vied, Pedag. Univ. Dragomanova, Kyjev prof. PhDr. Peter Seidler, PhD., UKF PedF Nitra doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc., Uk PedF Bratislava doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., UK PedF Bratislava doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., MU Brno doc. PaedDr. Peter Franiok, Ph.D., OU Ostrava doc. PaedDr. Ladislav Horňák, CSc., PU PedF Prešov doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., KU Praha Dr. Danuta Wolska, PhD., PU Krakov Organizačný výbor konferencie : prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. Mgr. Terézia Harčaríková, PhD. Mgr. Adriana Gajdošíková, PhD. PhDr. Ondrej Németh, PhD. PaedDr. Tatiana Morochovičová PaedDr. Andrea Štefanovičová PaedDr. Alena Jancurová Mgr. Katarína Plačková Mgr. Michaela Vladovičová PhDr. Jozef Štefan Mgr. Zuzana Patassyová PhDr. Zuzana Hricová 5 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Program konferencie: 23. september registrácia účastníkov slávnostné otvorenie konferencie Prof. Dr. Oto Majzlan, PhD., dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave PhDr. Július Hauser, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu PaedDr. Mária Tekelová, Ministerstvo školstva SR Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc., katedra špeciálnej pedagogiky PedF UK BA Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., prodekanka pre vedu PedF UK BA Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., vedúca katedry špec. pedagogiky PedF UK hlavné referáty s diskusiou, miestnosť R 10 veľká aula, plenárne rokovanie moderuje PaedDr. T. Harčaríková, PhD. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU. Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., Masarykova univerzita, Brno DAMIT INKLUSION GELINGT WIE GUT ARBEITEN LEHRER DER ALLGEMEINEN SCHULE UND HÖRGESCHÄDIGTENLEHRER ZUSAMMEN? Prof. Dr. Anette Leonhardt, Ludwig-Maximilians- Universität München, Nemecko VYSOKOŠKOLSKÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A SIMULTÁNNÍ PŘEPIS PŘEDNÁŠEK PRO STUDENTY S AKUSTICKOU NEBO JINOU BARIÉROU. Prof. PhDr. Beáta Krahulcová,, CSc., Univerzita Karlova, Praha cofee break, catering kultúrny program hlavné referáty s diskusiou SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ JAKO NEVIDITELNÁ PŘEKÁŽKA PŘI STUDIU NA VYSOKÉ ŠKOLE. Doc, Ph.Dr. Lea Květoňová, Ph.D. - Doc., PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. - Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. Univerzita Karlova, Praha 4 CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI Z POHĽADU PEDAGÓGOV STREDNÝCH ŠKÔL SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ANALÝZA, KOMPARÁCIA A INOVÁCIA TERMINOLOGICKÉHO APARÁTU ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH Z INTERNACIONÁLNEHO ASPEKTU A TRANSFER DO OBLASTI PREGRADUÁLNEJ A POSTGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV. Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava obed hlavné referáty s diskusiou ABSOLVENTI PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A JEJICH SOCIÁLNÍ INTERAKCE V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno PRAVOHEMISFÉROVÉ DEFICITY V OBLASTI NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI A JEJICH DOPAD NA EDUKACI. doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D, Univerzita Palackého, Olomouc KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍMI POTREBAMI VÝCHODISKÁ PRE REALIZÁCIU VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT V PODMIENKACH VYSOKEJ ŠKOLY. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH A ODBORNÝCH AKTIVÍT PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI. Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava KIERUNKI ZMIAN SYSTEMIE EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOVYCH I EDUKACJNYCH W POLSCE. Mgr. Andrzej Wolski, Zespół Szkół Specjalnych, Kraków cofee break, catering rokovanie v jednotlivých sekciách Sekcia č. 1 TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY, miestnosť č. R 10, sekciu vedie prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. Sekcia č. 2 PRÍPRAVA PEDAGÓGOV, CELOŽIVOTNÉ A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY, miestnosť č. 125, sekciu vedie doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc. Sekcia č. 3 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO, miestnosť č. 112, sekciu vedie prof. Dr. Anette Leonhardt a Mgr. Margita Schmidtová, PhD. * * * * * * * Sekcia č. 1 TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY ODRAZ PARADIGMAT V TRANSFORMAČNÍCH PROCESECH ČESKÉHO SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ. Mgr. Lenka Ficová, MŠMT, Praha TRANSFORMACE SYSTÉMU NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO OHROŽENÉ DĚTÍ A MLÁDEŽ. PhDr. Pavla Doležalová, MŠMT, Praha HIERARCHY OF VALUES AND ATTITUDES OF HIGH-SCHOOL YOUTH TOWARDS THE DISABLED. Dr. Agnieszka Buczek, Commission of National Education University of Pedagogy, Krakow VÝCHODISKÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY V KONTEXTE TERMINOLOGICKEJ ROZMANITOSTI A ŠIROKOSPEKTRÁLNEHO POJMOVÉHO APARÁTU. Mgr. Renáta Polakovičová - PaedDr. Tomáš Turzák, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra ACQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF REHABILITATION PEDAGOGUE IN THE PROCESS OF THE UNIVERSITY PEDAGOGY EDUCATION. Dr. Barbara Jezierska, Instytut Pedagogiki, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław DIAGNOSTIKA PORÚCH UČENIA V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH. PaedDr. Mária Vargová, PhD.- Ing. Barbora Popracová, Katolícka univerzita, Ružomberok VYBRANÉ ASPEKTY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY NA BÁZE KRESŤANSKEJ FILOZOFIE A TEOLÓGIE. PaedDr. Oľga Račková, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok TOWARDS POSITIVE PSYCHOLOGY OF REHABILITATION. Dr. Piotr Majewicz, Akademia Pedagogiczna, Kraków Sekcia č. 2 PRÍPRAVA PEDAGÓGOV, CELOŽIVOTNÉ A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ TYFLOPEDŮ PROSTŘEDNICTVÍM E- LEARNINGU. Mgr. Dita Finková, Ph.D.- Mgr. et Bc. Veronika Růžičková, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc VYUŽITÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI STUDIU VIZUÁLNĚ-MOTORICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc 7 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV VÝZNAM MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI PEDAGÓGOV V SÚVISLOSTI S NARASTAJÚCIM VPLYVOM MÉDIÍ NA SPRÁVANIE DETÍ A ADOLESCENTOV. PaedDr. Zuzana Lengyelová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra ZAČIATKY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV A VYCHOVÁVATEĽOV NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI NA PRÁCU SO ŽIAKMI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI. PaedDr. Vlasta Belková, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica VÝZNAM EXPRESÍVNYCH TERAPIÍ V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV. Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD., Univerzita Karlova, Praha 1 ANDRAGOGIKA SPECJALNA SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Dr. Danuta Wolska, PhD., Pedagogical University, Kraków Sekcia č. 3 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO VYUŽITIE DIDAKTICKÝCH POMÔCKY PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI PORUCHAMI. PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. - Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., Institut vzdělávání a poradenství ČZU, Praha VÝZNAM REMINISCENCE VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PÉČI O SENIORY S DEMENCÍ. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc RANÁ STAROSTLIVOSŤ O DETI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V RODINE V PREDŠKOLSKOM VEKU. PhDr. Helena Orieščiková, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok ODPORNOŚĆ W KONTEKŚCIE PRESJI RÓWIEŚNICZEJ NA PRZYKŁADZIE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. Dr. Piotr Kwiatkowski, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław INTEGROVAŤ, ALEBO NEINTEGROVAŤ ŽIAKA DO ŠKOLY? Mgr. Mária Vajová, PhD., Katolícka Univerzita, Ružomberok DLHODOBÉ INTERVENČNÉ PROGRAMY V PREDŠKOLSKOM VEKU. PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Súkromné CŠPP, Nová Dubnica AKTUÁLNE VÝZVY V CHÁPANÍ PORÚCH ČÍTANIA A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKE PORÚCH ČÍTANIA. PaedD. Erik Žovinec, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa,Nitra MODELS OF SPECIALISTS COOPERATION IN THE PROCESS OF DIAGNOSING A CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY. Dr. Elżbieta Lubińska-Kościółek Dr. Ewa Dyduch, Pedagogical University of the National Education Commission, Cracow 24. september rokovanie v jednotlivých sekciách cofee break, catering diskusia a závery z konferencie, veľká aula R 10 Sekcia č. 1 TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PROBLÉMY V SPRÁVANÍ DETÍ A MLÁDEŽE. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c. Univerzita Komenského, Bratislava VZDELÁVANIE INTELEKTOVO NADANÝCH SÚČASŤ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. PhDr. Jana Jurášková, PhD.,- Mgr. Martina Mátychová, PhD., CENTRUM NADANIA, n.o., Bratislava 4 DETSKÝ DOMOV RODINNÉHO TYPU PSEUDOLÓGIA FANTASTICA ALEBO MARKETINGOVÝ ŤAH? Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava TRENDY A NOVÉ VÝZVY V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE 8 DESKRIPCIA VZDELÁVANIA POSTIHNUTÝCH JEDNOTLIVCOV V NEMECKU. PaedDr. Adriana Gajdošíková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ V RÁMCI VYUŽITIA PRVKOV INTEGROVANÉHO TEMATICKÉHO VYUČOVANIA V PROCESE EDUKÁCIE U ŽIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Alena Jancurová., Univerzita Komenského, Bratislava ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ TERAPIA - ARTETERAPIA, KOMPONENT ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA A EDUKATÍVNEJ REHABILITÁCIE JEDNOTLIVCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM. PhDr. Jozef Štefan, Univerzita Komenského, Bratislava VOĽNOČASOVÁ POHYBOVÁ AKTIVITA AKO PROSTRIEDOK PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. PaedDr. Silvia Šuverová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava TRENDY VO VÝUČBE CUDZIEHO JAZYKA U ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Michaela Vladovičová, Univerzita Komenského, Bratislava KVALITA INTEGRÁCIE U DETÍ SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM V PRIMÁRNOM A NIŽŠOM SEKUNDÁRNOM VZDELÁVANÍ NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH. Mgr. Margita Schmidtová,, PhD. Univerzita Komenského, Bratislava Sekcia č. 2 PRÍPRAVA PEDAGÓGOV, CELOŽIVOTNÉ A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A ANALÝZA STAVU KVALIFIKOVANOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH V OBLASTI PEDAGOGIKY TELESNE POSTIHNUTÝCH, CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH. PaedDr. Tatiana Morochovičová, Univerzita Komenského, Bratislava IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V BRATISLAVSKOM, BANSKOBYSTRICKOM, KOŠICKOM A NITRIANSKOM KRAJI. PaedDr. Adriana Gajdošíková, PhD. Univerzita Komenského, Bratislava PROBLEMATIKA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Z POHĽADU UČITEĽOV ŠKÔL PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava SPÄTNÝ POHĽAD NA KATEDRU PEDAGOGIKY TELESNE POSTIHNUTÝCH, CHORÝCH A ZDRAVOTNE OSLABENÝCH V PRIEREZE JEJ ZAMERANIA. PhDr. Vilma Hudáčová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ŠPECIFIKÁ A KOMPARÁCIA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU. PhDr. Alexandra Kastelová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava IDENTIFIKÁCIA, ANALÝZA, NÁVRH A DESKRIPCIA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V PREŠOVSKOM, TRENČIANSKOM, TRNAVSKOM A ŽILINSKOM KRAJI. PaedDr. Rastislava Brťková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA AKTIVÍT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL PRE ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU. PhDr. Ondrej Németh, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV AKO SÚČASNÝ TREND A POTREBA V OBLASTI VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI. Mgr. Katarína Plačková, Univerzita Komenského, Bratislava VNÍMANÁ PROFESIJNÁ ZDATNOSŤ UČITEĽA V SÚVISLOSTI S INTEGROVANÝM VZDELÁVANÍM POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV. PaedDr. Silvia Šuverová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava 9 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Sekcia č. 3 ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA A PORADENSTVO DIAGNOSTIKA KOGNITÍVNYCH A PSYCHO-SOCIÁLNYCH FUNKCIÍ U DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA. MOŽNOSTI NÁSTROJA: DEFICITY ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ. Mgr. Gabriela Kvasničková - doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ INTEGROVANÝCH V BEŽNÝCH MATERSKÝCH ŠKOLÁCH. PhDr. Ľubica Kročanová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,bratislava RANÉ PORADENSTVO V PRÁCI TERÉNNEHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA. Mgr. Mária Štefková, Štátny pedagogický ústav, Bratislava ŠPECIFICKÉ SCHOPNOSTI NEPOČUJÚCICH A MOŽNOSTI ICH VZDELÁVANIA. PhDr. Katarína Zborteková, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie, Bratislava ŠKOLSKÉ SEBAHODNOTENIE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava SYSTEMATICKÉ POZOROVANIE SPRÁVANIA ŽIAKA AKO METÓDA NA DOPLNENIE ŠKOLSKEJ ANAMNÉZY. PhDr. Zuzana Hricová, Univerzita Komenského, Bratislava ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA S EMOCIONÁLNE NARUŠENÝM DIEŤAŤOM. PhDr. Renata Knezović, PhD. - Mgr. Peter Knezović, Univerzita Komenského, Bratislava PODPORA ZRAKOVÉHO VNÍMANIA PROSTREDNÍCTVOM STIMULÁCIE ZRAKU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava MANAŽMENT V PORADENSTVE U KLIENTOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Klaudia Guštafíková, Univerzita Komenského, Bratislava CESTA K SOCIÁLNEJ INKLÚZII ĽUDÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PROSTREDNÍCTVOM VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT. Ing. Mgr. Helena Kusá, Univerzita Komenského, Bratislava REFLEKTUJÚCE PROBLÉMY ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI V KONTEXTE EDUKÁCIE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. Mgr. Katarína Plačková, Univerzita Komenského, Bratislava Odborné príspevky SEKCIA 1 : TEORETICKÉ, KONCEPČNÉ A SYSTÉMOVÉ OTÁZKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY Miroslava Bartoňová - ABSOLVENTI PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A JEJICH SOCIÁLNÍ INTERAKCE V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 16 Agnieszka Buczek - HIERARCHY
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks