УКРАЇНА Івано- Франківська область Тлумацька районна рада VІ демократичне скликання (шістнадцята сесія) РІШЕННЯ - PDF

Description
Від 15 листопада 2012 р /12 м.тлумач УКРАЇНА Івано- Франківська область Тлумацька районна рада VІ демократичне скликання (шістнадцята сесія) РІШЕННЯ Про Програму охорони навколишнього природного

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 59 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Від 15 листопада 2012 р /12 м.тлумач УКРАЇНА Івано- Франківська область Тлумацька районна рада VІ демократичне скликання (шістнадцята сесія) РІШЕННЯ Про Програму охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2015 року Розглянувши та обговоривши матеріали, подані управлінням економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, районна рада вирішила: 1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2015 року (додається). 2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період. 3. Затвердити паспорт районної програми Програми охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2015 року (додаток 1) та перелік пріоритетних природоохоронних заходів Тлумацького району, які планується виконати до 2015 року (додаток 2). 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради В.Габурака та першого заступника голови районної державної адміністрації В.Нижника. Голова районної ради Михайло Вишневський Програма охорони навколишнього природного середовища в Тлумацькому районі до 2015 року. ВСТУП ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням районної ради від р /12 Екологічна політика на території Тлумацького району Івано-Франківської області формується, виходячи із норм, закріплених у Конституції України, Законах України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» прав людини на екологічно безпечне для життя і здоров я навколишнє природне середовище. Пріоритетами екологічної політики є: забезпечення сталого (збалансованого) розвитку регіону; невиснажливе використання природних ресурсів, збереження і відновлення природного середовища; формування екологічно безпечних умов для життя і здоров я людей; врахування екологічних вимог і обмежень при прийнятті управлінських рішень щодо розвитку територій і видів виробничо-господарської діяльності; зниження рівнів забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів; безпечне для людей і навколишнього середовища поводження з промисловими і твердими побутовими відходами; захист населених пунктів і угідь від затоплення і підтоплення паводковими водами, попередження розвитку ерозійних процесів і зсувів, руйнування берегів рік; пріоритетне туристично-рекреаційне використання природно-ресурсного потенціалу; проведення екологічного аудиту території і підприємств; створення ефективної системи моніторингу навколишнього природного середовища; підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, екологічна освіта та інформування населення. Інструментом впровадження екологічної політики є «Програма охорони навколишнього природного середовища Тлумацького району до 2015 року» (далі Програма). Мета Програми зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, безпечне поводження з відходами, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, формування безпечних умов для життя і здоров я населення, ліквідація причин виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. Програмою реалізується системний підхід до вирішення екологічних проблем через урахування характерних для району соціально-економічних умов та екологічних проблем. 1. Законодавчі та нормативно-правові засади охорони навколишнього природного середовища Основні норми у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища закріплені в Конституції України. В обов язок кожного громадянина входить охорона природи і дбайливе відношення до природних багатств. Конституція одночасно гарантує право на безпечне для життя навколишнє середовище, достовірну інформацію про його стан, а також на відшкодування збитків, заподіяних здоров ю або майну екологічними правопорушеннями. Земля та інші природні ресурси, згідно Конституції, використовуються і охороняються як основа життєдіяльності людей, що проживають на певній території. Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами і відомствами прийняті нормативно-правові акти (закони, укази, постанови, інструкції та ін.), які формують природоохоронне законодавство держави і якими відрегульовані правовідносини, пов язані з охороною навколишнього середовища (рослинного і тваринного світу, земельних і водних ресурсів, атмосферного повітря, надр) та здоров я людей. Закони України. У справі охорони і раціонального використання природних ресурсів базовим законодавчим актом є Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Виходячи з нього, а також з проблем сучасної екологічної ситуації і потреб забезпечення нормативної якості довкілля і відтворення природних ресурсів, розроблені і введені в дію ряд нормативно-правових документів, що стосуються окремих сфер довкілля, а саме: Земельний, Водний і Лісовий Кодекси, Кодекс України про надра; Закони України «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну експертизу», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року». Крім цього, ряд питань, пов язаних з екологічною безпекою і охороною природи, регулюється і в суто соціально-економічному законодавстві, зокрема в законах «Про інвестиційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію». Постанови Кабінету Міністрів України з екологічних питань. Вони мають такий же обов язковий характер, як і закони України, але в них, як правило, розкривається механізм дії того чи іншого Закону, деталізуються і регламентуються певні процедури і положення, а також даються певні доручення окремим міністерствам і відомствам. Серед них постанови КМУ «Про перелік видів діяльності та об єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи», «Про нормативи витрат та проведення державної екологічної експертизи». Постанови Верховної Ради України. Вони також мають обов язковий характер і забезпечують механізм дієвості того чи іншого Закону. Прикладом такої постанови може слугувати Постанова ВРУ «Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об єктів в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища». Екологічні стандарти, норми і правила. Порядок розробки матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) встановлюється Державними будівельними нормами ДБН А , які є обов язковими для органів державного управління, а також організацій і установ незалежно від форм власності і відомчої належності. 2. Обгрунтування необхідності розробки програми Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього природного середовища району змушує змінювати точку зору щодо подальшого економічного розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних пріоритетів, наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки. Для цього необхідно переглянути існуючі методи природокористування, докорінно перебудувати виробничо-господарську діяльність і системи природокористування на нових засадах, які ґрунтуються на досягненні компромісу між соціальними і економічними потребами суспільства та можливостями біосфери задовольняти їх без загрози для нормального функціонування природних екосистем. Необхідний перехід від тактики споживання до тактики розвитку, що обумовлює необхідність розробки і реалізації стратегії і тактики невиснажливого природокористування і постійного контролю за змінами у ході природних і антропогенних процесів для інтегрального управління природними ресурсами та станом навколишнього середовища. Необхідно виробити і здійснювати таку стратегію і тактику природокористування, які б забезпечили сталий (збалансований) розвиток регіону, покращення стану навколишнього природного середовища, інтегроване управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання й охорону від вичерпання і забруднення, формування екологічно безпечних умов для життя і здоров я населення, а також моніторинг за змінами природних і антропогенних процесів у природно-територіальних комплексах. Саме для вирішення цих завдань необхідна розробка Програми охорони навколишнього природного середовища Тлумацького району до 2015 року. 3. Опис природно-ресурсного потенціалу району Тлумацький район розташований в північно-східній частині Івано-Франківської області в лісостеповій зоні Правобережжя Дністра (Покуття). Площа складає 683,5 кв.км (3,9% всієї території області). Сільськогосподарські угіддя складають 49526га, з них рілля 34536га. Населення всього осіб, в т.ч. міське осіб, сільське осіб. Щільність населення 71,8 осіб на 1 кв.км. В районі нараховується всього 59 населених пунктів з них: міст районного значення особи селищ міського типу осіб Сіл осіб середня чисельність одного села 649,8 осіб кількість дворів од. Вся територія району розміщена у середніх широтах, помірному кліматичному поясі. Найбільша протяжність району з півночі на південь становить 45 км., а із заходу на схід 30 км. Поверхня території району складова частина Покутсько-Бесарабської височини в північно-східній частині горбкувата, а в південно-західній становить рівнину. Загальна довжина рік району 385 км. Головною річковою артерією району є річка Дністер, довжина якої в межах району 82 км. Межі району на північному сході звиваються по меандрах Дністра. Даним природним рубежем проходить межа з Монастириським і Бучацьким районами Тернопільської області. На сході район межує з Городенківським, на південному заході і півдні з Коломийським, а на заході з Тисменицьким районами. Загальна протяжність автомобільних шляхів в районі складає 740 км. З них з твердим покриттям км. Територію району перегинають автомобільні дороги, з яких декілька головних: Львів-Рогатин-Галич-Тисмениця-Тлумач-Городенка, Тисмениця- Монастариськ-Бучач. 3 Тлумача відгалужується шлях, що веде прямо на схід до Дністра в с. Долину, а з Озерян через Хотимир Обертин до Коломиї. Крім того, ціла мережа інших доріг між селами, більшість з яких цілком чи частково з твердим покриттям. Враховуючи високу питому вагу сільськогосподарських угідь в структурі земельних угідь Тлумацький район відноситься до сільськогосподарських районів області. Найбільш розвиненими галузями промисловості є харчова і будівельних матеріалів. Вони працюють на місцевій сировині. На території району знаходяться значні запаси корисних копалин, особливо будівельних матеріалів. Так, в селах Кутище, Петрів, Долинський Суходіл, Прибилів є запаси піску. Вздовж течії річки Дністер залежі гравію. Залежі тофтонського пі
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x