УДК: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНКИ - PDF

Description
УДК: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНКИ О. В. Глушко аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту НУБіП України, викладач Кримського агропромислового

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 32 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНКИ О. В. Глушко аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту НУБіП України, викладач Кримського агропромислового коледжу НУБіП України. Анотація. У статті розглянуті та проаналізовані основні методичні підходи оцінки довгострокових біологічних активів. Визначено «вузькі» аспекти оцінки в бухгалтерському обліку. Дана критична оцінка теорії та практики оцінки довгострокових біологічних активів. Ключові слова: оцінка довгострокових біологічних активів, справедлива вартість, ринковий підхід, доходний підхід, витратний підхід. Постановка проблеми. Особливістю бухгалтерського обліку, яка відрізняє його від інших видів обліку, є відображення господарських засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому вимірнику. Іншими словами, бухгалтерський облік відображає ті засоби, процеси та явища, які підлягають грошовому вимірюванню. З цією метою використовують такий елемент методу бухгалтерського обліку як оцінка. Потрібно наголосити, правильна, достовірна оцінка господарських засобів має велике значення для об єктивної характеристики ресурсів підприємства, чіткого визначення фінансових результатів, від її правильності залежить адекватність і надійність даних, які надаються бухгалтерським обліком. З переходом економіки до ринкових відносин проблема оцінки об єктів бухгалтерського обліку набуває виключно важливого значення. Базовим підходом оцінки довгострокових біологічних активів є їх оцінка за справедливою вартістю. Дослідження показали, що на сьогоднішній день активний ринок біологічних активів в Україні ще не сформовано. Згідно з цим, проблемним залишаються питання визначення справедливої вартості біологічних активів. Кірейцев Г. Г. : д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту НУБіП України Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні методам оцінки біологічних активів приділяють увагу багато українських вчених. Серед них: Т. О. Бондур, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, О. Д. Гудзинського, В. М. Жук, Г. Г. Кірейцев, Л. Г. Ловинська, В. Б. Моссаковський, М. Ф. Огійчук, П. Т. Саблук, В. К. Савчук, Л. К. Сук, П. Л. Сук, Я. В. Соколов, А. Харитонова. Однак, незважаючи на велику кількість публікацій, та досліджень питань з оцінки біологічних активів за справедливою вартість залишається багато суперечливих питань. Метою дослідження є аналіз методичних основ оцінки довгострокових біологічних активів, що визначені у нормативній літературі. Оцінка теорії та практики оцінки активів. Виклад основного матеріалу досліджень. Базовим підходом оцінки довгострокових біологічних активів згідно з ПСБО 30 «Біологічні активи» є їх оцінка за справедливою вартістю. В системі МСФЗ оцінка за справедливою вартістю є однією з пріоритетних. У світовій практиці можливі три підходи до оцінки справедливої вартості [1]: - ринковий: сукупність методів оцінки вартості об єкта, що ґрунтуються на інформації о реальних угодах на ринках; - доходний: сукупність методів оцінки вартості об'єкта, що ґрунтуються на визначенні майбутніх доходів від об єкта оцінки; - витратний: сукупність методів оцінки вартості об єкта, що ґрунтуються на визначенні витрат, необхідних для відновлення об єкта оцінки з врахуванням зносу. В українській практиці переважно використовують ринковий підхід. Згідно п П(С)БО 30 «Біологічні активи» визнання справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринка. Відразу виникає проблемне питання стосовно визначення справедливої вартості довгострокових біологічних активів рослинництва орієнтуючись на ціни активного ринку. Справа в тому, що ціна активного ринку на біологічні активи рослинництва поєднує у собі вартість активу і вартість земельної ділянки під цим активом. Проте, бухгалтерський облік та фінансова звітність вимагає інформації щодо вартості лише самого біологічного активу без урахування вартості землі та капітальних витрат на її поліпшення. За таких умов, використання методу визнання справедливої вартості довгострокових біологічних активів рослинництва ґрунтуючись на ціни активного ринку не є доцільним. За відсутності активного ринку, згідно з п. 14 П(С)БО 30 «Біологічні активи», визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції здійснюється за останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство) та ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість». Як було встановлено, оцінка біологічних активів за справедливою вартістю є складним процесом. Варіанти підходів до оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю передбачають можливість застосування п яти методів оцінки [4]: - аналіз контрактів; - експертної оцінки комісією; - аналогів; - прийняття цін; - сторонньої професійної оцінки. Згідно П(С)БО ЗО «Біологічні активи» в основі визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції покладений метод аналогів. Що стосується метода аналізу контрактів, у дослідженнях Жука В. М. зустрічаємо твердження, що визначити справедливу вартість біологічних активів можна за останньою ринковою ціною операції з ними лише за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство[7]. Метод експертної оцінки комісією передбачає визначення ринкової вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції на основі застосування методичних підходів, визначених законодавством з незалежної оцінки майна Національний стандарт 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». Законодавством з незалежної оцінки майна до визначення ринкової вартості активів передбачається можливість застосування трьох, методичних підходів (рис 1). Методичні підходи витратний дохідний порівняльний Пряме відтворення Пряма капіталізація Заміщення Непряма капіталізація Методи підходів Рис. 1 Методичні підходи до визначення ринкової вартості активів. Метод експертної оцінки і сторонньої професійної оцінки вимагає роботи оцінювачів, фахівців з ґрунтовною економічною підготовкою, але спеціалізовані в оціночній діяльності. Однак на сьогодні, бракує кваліфікованих кадрів, здатних орієнтуватись у динамічній економічній ситуації, використовувати сучасні технології, вміти застосовувати необхідний розрахунковий інструментарій. Вищі учбові заклади тільки розпочинають підготовку фахівців за напрямком «Оціночна діяльність». Проаналізувавши економічні праці сучасних науковців, зустрічаємо як прихильників, так і опонентів концепції справедливої вартості (табл.. 1) Таблиця 1 Вислови вчених, стосовно концепції справедливої вартості. Опоненти концепції Г. Г. Кірейцев, В. К. Савчук, О. Д. Гудзинський «Нормативне закріплення в міжнародних і національних стандартах поняття «справедлива вартість» означає відмову суспільства від етимологічного значення категорії «справедливість» і свідчить про активний наступ капіталу на людину»[5]. М. В. Єрмолаєва «Треба повернутися до порядку оцінки продукції сільськогосподарського виробництва за плановою собівартістю з подальшим коригуванням її до рівня фактичної в кінці року методом «червоного сторно» або звичайним записом. Оцінку за справедливою вартістю можна застосовувати в управлінському обліку для власних потреб підприємства»[9]. Я. В. Соколов «Введення в облік поняття «справедлива вартість» рівнозначно ліквідації бухгалтерського обліку в нашому розумінні»[12]. Р. Романів «При підтверджені інформації фінансової звітності аудиторськими службами може виникнути сумнів щодо достовірності і правдивості аудиторського висновку стосовно активів за справедливою вартістю». Прихильники концепції В. М. Савченко «Калькуляція планової і фактичної собівартості та оцінка на основі неї за первісною вартістю є характерним для управлінського обліку. Для зовнішніх користувачів інформації, що відображається у фінансовій звітності і є даними фінансового обліку більш важливою є оцінка саме за ринковими цінами»[11]. М. Скрипан «Оцінка активів за ринковою вартістю буде мати велике значення для інвестиційної привабливості сільського господарства України і стає пріоритетним напрямком розвитку бухгалтерського обліку в світі»[8]. В. Ковальов «Оцінка за справедливою вартістю ознака революції в обліку»[2]. С. Ф. Голов «Оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю є не лише нормативною вимогою, а й чинником інвестиційної привабливості підприємства»[6]. В. Івашкевич «Використання терміна «справедлива вартість» - правомірно, а застосувати його потрібно і можливо»[2]. Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, можна зробити висновок, що справедлива вартість вартість уявна. Вважаємо, адекватнішою оцінкою для бухгалтерського обліку є оцінка за собівартістю. Оцінка біологічних активів за історичною собівартістю більш достовірна, надійна, її можна піддати незалежній перевірці. В той час, як перевірити справедливу вартість в деяких випадках неможливо. Оцінка біологічних активів за собівартістю забезпечує точніше обчислення прибутку. Справедлива вартість фантазія сучасного бухгалтерсько обліку. Використання методу оцінки за справедливою вартістю у багатьох випадках може бути доцільним при аналізі платоспроможності підприємства. Головним недоліком обліку за справедливою вартістю є можливість маніпулювання вартістю і як наслідок, маніпулювання показниками бухгалтерського обліку. В такому випадку, облік не відповідає своєму головному призначенню надання достовірної інформації про діяльність підприємства. На нашу думку, необхідно розробити окремий стандарт, присвячений розкриттю сутності концепції оцінки за справедливою вартістю у бухгалтерському обліку. Недосконалість сучасних методик оцінки біологічних активів призводить до проблем у сфері формування достовірної інформації: про витрати в сільськогосподарських підприємствах; у фінансовій звітності; при визнанні витрат та доходів (можливо необхідно у фінансовій звітності зазначати вартість активів як за справедливою вартістю, так і за первісною. У такому випадку, користувачі зможуть самостійно приймати рішення щодо зазначеної вартості активів.) Використання методологічно обґрунтованої оцінки дозволяє управляти не лише витратами, а й ефективністю виробництва. В ході реформування обліку і створення нової його системи такі можливості не використано (за Кірейцевим Г. Г.)[3]. Існує гостра необхідність подальших розробок рекомендацій з використання методів оцінки вартості в системі управління біологічними активами. Список літератури: 1. Воронина Л.А., Москвиче
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x