ร างขอบเขตงาน : TOR) โครงการศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท ของกรมสรรพสาม ต ประจ าป งบประมาณ 2558 (โดยใช เง นงบประมาณประจ าป พ.ศ. - PDF

Description
ร างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท ของกรมสรรพสาม ต ประจ าป งบประมาณ 2558 (โดยใช เง นงบประมาณประจ าป พ.ศ )

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 12 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ร างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท ของกรมสรรพสาม ต ประจ าป งบประมาณ 2558 (โดยใช เง นงบประมาณประจ าป พ.ศ ) ความเป นมา ส บเน องจากสถานการณ ม ผ ช มน มทางการเม องได ป ดล อมกรมสรรพสาม ตท งในส วนกลางและส วน ภ ม ภาคระหว างเด อนมกราคม ถ งเด อนพฤษภาคม 2557 ท ผ านมา ท าให เจ าหน าท ไม สามารถปฏ บ ต งานได และไม สามารถให บร การเก ยวก บธ รกรรมอ เล กทรอน กส เช น การร บช าระเง นภาษ และการออกใบอน ญาต ประเภทต างๆ ให ก บผ ประกอบการ ท เป นภารก จหล กของกรมสรรพสาม ต จ งส งผลกระทบท าให การจ ดเก บ ภาษ สรรพสาม ตลดลงและส งผลกระทบต อการด าเน นธ รก จของผ ประกอบการหย ดชะง ก ประกอบก บกรม สรรพสาม ตได ม ห อง Data Center ณ กรมสรรพสาม ตอย เพ ยงแห งเด ยว จ งท าให กรมสรรพสาม ต (ส วนกลาง) ไม สามารถให บร การธ รกรรมอ เล กทรอน กส ได จ งส งผลให หน วยจ ดเก บรายได ของกรมสรรพสาม ตส วนภ ม ภาค ไม สามารถให บร การธ รกรรมอ เล กทรอน กส ได เช นก น จากผลกระทบข างต น สะท อนให เห นป ญหาของระบบท ท าให ไม สามารถด าเน นภารก จในสถานการณ ฉ กเฉ นได อย างม ประส ทธ ภาพ กรมสรรพสาม ตจ งน าป ญหาท เก ดข นด งกล าวมาปร บกระบวนการท างานใหม ประกอบด วย 1. ม งเน นการให บร การประชาชนและผ ประกอบการอย างต อเน องภายใต สถานการณ ฉ กเฉ น พร อมท ง สร างเสร มการให บร การประชาชนนอกสถานท เม อสถานการณ ปกต ซ งกรมสรรพสาม ตได จ ดท าส าน กงาน สรรพสาม ตเคล อนท ส าหร บการให บร การภาคประชาชน ณ สถานท ต างๆ (Mobile Office) 2. สร างเสร มการปฏ บ ต งานของผ ปฏ บ ต งานให สามารถปฏ บ ต งานได อย างต อเน องภายใต สถานการณ ฉ กเฉ น โดยกรมสรรพสาม ตได จ ดท าศ นย ปฏ บ ต งานส ารอง จ านวน 3 แห ง (Excise Work Area Recovery) ให สามารถรองร บการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ครอบคล มท กหน วยงาน เพ อสร างเสร มความเช อม น เก ยวก บภารก จหล กด านการบร การประชาชนและผ ประกอบการท ส าค ญๆ ต องได ร บการด าเน นงานและหร อให บร การอย างต อเน อง ไม สะด ดหย ดลงแม ว าจะประสบก บว กฤตการณ หร อ ภ ยพ บ ต ต างๆ พร อมเพ มประส ทธ ภาพการจ ดเก บรายได ให มากข นอ กด วย ด งน น กรมสรรพสาม ตจ งได จ ดท า โครงการศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท (Excise Work Area Recovery and Mobile Office) ข น เพ อรองร บการบร การเก ยวก บธ รกรรมอ เล กทรอน กส ก บล กค าได อย างสะดวก รวดเร ว พร อมรองร บการบร หารจ ดการของเจ าหน าท ของกรมสรรพสาม ตได อย างต อเน อง ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ส าหร บให บร การภาคประชาชนอย างต อเน องภายใต สถานการณ ฉ กเฉ น พร อมท งให บร การประชาชนนอกสถานท เม อสถานการณ ปกต 2.2 เพ อจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ส าหร บผ ปฏ บ ต งานให สามารถปฏ บ ต งานได อย างต อเน อง ภายใต สถานการณ ฉ กเฉ น ณ ท กสถานท 2.3 เพ อจ ดท าระบบบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต งานการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ นให สามารถ ก าหนดแนวทางการปฏ บ ต งานเม อเก ดสถานการณ ฉ กเฉ นได อย างต อเน อง 2.4 จ ดท าแผนปฏ บ ต งานการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ นให สามารถปฏ บ ต งานได อย างต อเน อง 2.5 เพ อให เจ าหน าท กรมสรรพสาม ตม สถานท ปฏ บ ต งานส ารอง สามารถปฏ บ ต งานอย างต อเน องภายใต สถานการณ ฉ กเฉ น 2.6 เพ อให กรมสรรพสาม ตสามารถให บร การประชาชนและผ ประกอบการได อย างต อเน องภายใต สถานการณ ฉ กเฉ น 2.7 เพ อให เจ าหน าท ม ความเข าใจในแผนการปฏ บ ต งานการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ น 2.8 เพ อม งเน นในการสร างความพ งพอใจต อผ ร บบร การเป นหล ก โดยย ดม นการให บร การท ม ค ณภาพและ เก ดอรรถประโยชน ส งส ดต อผ ร บบร การ 3. ขอบเขตการด าเน นโครงการ 3.1 ต ดต งเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายพร อมอ ปกรณ ส าหร บการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ น เพ อ เป นเคร องแม ข ายจ ดเก บข อม ลเอกสารระบบต างๆ ส าหร บการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ น 3.2 ต ดต งอ ปกรณ คอมพ วเตอร ส าหร บศ นย ปฏ บ ต งาน เพ อให ผ ปฏ บ ต งาน ณ สถานท ท างานส ารองม เคร องม อส าหร บปฏ บ ต งานอย างต อเน อง 3.3 ต ดต งช ดให บร การนอกสถานท ของกรมสรรพสาม ต (Excise Mobile Office) เพ อเป นเคร องม อส าหร บ การให บร การการเง น การจดทะเบ ยนผ ประกอบการ ร บช าระภาษ และต ออาย ใบอน ญาตต างๆ ในพ นท ต างๆ นอกส าน กงานของกรมสรรพสาม ตได 3.4 ต ดต งช ดให บร การนอกสถานท ของกรมสรรพสาม ตส าหร บผ บร หาร เพ อเป นเคร องม อให ผ บร หาร สามารถปฏ บ ต งานได อย างต อเน อง 3.5 ท าแผนปฏ บ ต งานการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ น เพ อใช เป นแนวทางส าหร บผ ปฏ บ ต งาน ของกรมสรรพสาม ตให สามารถปฏ บ ต งานและให บร การได อย างต อเน อง 3.6 ปร บปร งพ นท ของกรมสรรพสาม ตท ได ร บการเล อกให เป นศ นย ปฏ บ ต งานส ารองเพ อรองร บการ ด าเน นการและปฏ บ ต งานอย างต อเน องภายใต สถานการณ ฉ กเฉ น (WAR : Work Area Recovery) ให ม ความพร อมในการรองร บการเข าปฏ บ ต งานของเจ าหน าท กรมสรรพสาม ตตามปร มาณงานท วางแผนไว 3.7 ต ดต งช ดอ ปกรณ ประช มทางไกลผ านเคร อข ายส อสารแบบ public cloud เพ อใช เป นช องทางในการ ส อสารระหว างกรมสรรพสาม ต ก บส าน กงานสรรพสาม ตภาคและส าน กงานสรรพสาม ตพ นท จ ดการฝ กอบรมบ คลากรกรมสรรพสาม ตท วประเทศให ม ความร ความเข าใจในการปฏ บ ต ตาม แผนปฏ บ ต งานการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ น เม อเก ดเหต ฉ กเฉ น (Work Area Recovery Plan) 3.9 จ ดการซ กซ อม พร อมซ กซ อมตามแผนปฏ บ ต งานการบร หารความพร อมต อสถานการณ ฉ กเฉ น เม อเก ด เหต ฉ กเฉ น (Work Area Recovery Plan) เพ อให เจ าหน าท กรมสรรพสาม ตได ม โอกาสทบทวนความ เข าใจในแผนรองร บการด าเน นการและปฏ บ ต งานอย างต อเน องภายใต สถานการณ ฉ กเฉ นและได ม การ ซ อมปฏ บ ต จร ง เพ อเก ดความม นใจในการปฏ บ ต งานจร งเม อม สถานการณ ฉ กเฉ นข น 4. ค ณสมบ ต ของผ ประสงค จะเสนอราคา 4.1 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นน ต บ คคลผ ม อาช พร บจ างงานท ประกวดราคาจ างด วยว ธ การทาง อ เล กทรอน กส 4.2 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการและได แจ ง เว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ได ร บผลการส งให น ต บ คคล หร อบ คคลอ นเป นผ ท งงานตามระเบ ยบของทาง ราชการ 4.3 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ ประสงค จะเสนอราคารายอ น และ/ หร อต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ ให บร การตลาดกลางอ เล กทรอน กส ณ ว นประกาศ ประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส หร อไม เป นผ กระท าอ นเป นการข ดขวางการแข งข น ราคาอย างเป นธรรม 4.4 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาลไทย เว นแต ร ฐบาลของผ ประสงค จะเสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น 4.5 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเป นน ต บ คคลตามกฎหมายท จดทะเบ ยนในประเทศไทยท ม ใช เป นก จการ ร วมค า ซ งม ว ตถ ประสงค ในการประกอบธ รก จการขาย และ/หร อให เช า/ให เช าซ อ ด านระบบ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ไม น อยกว า 5 ป น บจนถ งว นย นเอกสารหล กฐานการประกวดราคา โดยม หล กฐานการจดทะเบ ยนซ งกรมพ ฒนาธ รก จการค ากระทรวงพาณ ชย ออกให หร อร บรองไม เก น 6 เด อน น บจนถ งว นย นซองเอกสารประกวดราคา 4.6 ผ ประสงค จะเสนอราคาต องเคยม ผลงานการพ ฒนาและต ดต งโปรแกรมระบบงานคอมพ วเตอร พร อม เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย คงเง นรวมก นไม น อยกว า 40 ล านบาท โดยม ม ลค าต อส ญญาไม น อยกว า 40 ล านบาท ซ งผลงานข างต นต องได ส งมอบและตรวจร บเป นท เร ยบร อยแล วไม เก น 3 ป โดยเป น โครงการก บหน วยงานราชการ หร อร ฐว สาหก จ และเป นค ส ญญาโดยตรง โดยต องเสนอส าเนาส ญญา พร อมเอกสารแนบท ายส ญญา และหน งส อร บรองผลงานจากหน วยงานเจ าของงาน โดยม ห วหน า หน วยงานหร อผ กระท าการแทนของหน วยงานหร อผ ได ร บมอบอ านาจ ลงนามร บรอง 4.7 ผ ประสงค จะเสนอราคา หากเป นบร ษ ทท ม ใช ผ ผล ตเอง จะต องเป นบร ษ ทท ได ร บการแต งต งให เป น ผ แทนจ าหน ายโดยตรงจากผ ผล ต โดยหน งส อแต งต งต องออกให ล วงหน าไม เก น 90 ว น น บจนถ งว นย น ซองเอกสารประกวดราคา บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเข าเป นค ส ญญาต องไม อย ในฐานะเป นผ ไม แสดงบ ญช รายร บ รายจ าย หร อ แสดงบ ญช รายร บรายจ ายไม ถ กต องครบถ วนในสาระส าค ญ 4.9 บ คคลหร อน ต บ คคลท จะเข าเป นค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐซ งได ด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างด วยระบบ อ เล กทรอน กส (e-government Procurement : e-gp) ต องลงทะเบ ยนในระบบอ เล กทรอน กส ของ กรมบ ญช กลางท เว บไซต ศ นย ข อม ลจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ 4.10 ค ส ญญาต องร บจ ายเง นผ านบ ญช เง นฝากกระแสรายว น เว นแต การร บจ ายเง นแต ละคร งซ งม ม ลค าไม เก นสามหม นบาทค ส ญญาอาจร บจ ายเป นเง นสดก ได 5. แบบร ปรายการหร อค ณล กษณะเฉพาะ โดยม รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ การประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส โครงการศ นย ปฏ บ ต งานส ารองและส าน กงานสรรพสาม ตเคล อนท กรมสรรพสาม ต ประจ าป งบประมาณ 2558 (โดยใช เง น งบประมาณประจ าป พ.ศ ) 6. ระยะเวลาการด าเน นงาน 540 ว น น บถ ดจากว นท ลงนามในส ญญาจ าง 7. ระยะเวลาการส งมอบ งวดการส งมอบ ม 6 งวด ด งน ป งบประมาณ 2558 งวดงาน การเบ กจ าย รายละเอ ยด งวดท 1 10% ภายใน 90 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา ต องส งมอบ ด งน 1. ภายใน 30 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา (1) แผนการด าเน นงานโดยละเอ ยดซ งระบ ก จกรรมบ คคลร บผ ดชอบ ความส มพ นธ ระหว างงาน (2) เอกสารก าหนดว ธ การด าเน นการและเคร องม อในการพ ฒนาและ เทคน คท ใช 2. ภายใน 90 ว น น บถ ดจากว นลงนามในส ญญา (1) ส งมอบและต ดต งช ดให บร การนอกสถานท ของกรมสรรพสาม ตส าหร บ เจ าหน าท ปฏ บ ต งาน ตาม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x