บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำก ด (มหาชน) THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED - PDF

Description
บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำก ด (มหาชน) THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 1 สารบ ญ Contents หน า / page หน งส อบร คณห สนธ Memorandum of Association 4 22 ข อบ งค บของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำ ก ด (มหาชน) Articles

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 12 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำก ด (มหาชน) THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 1 สารบ ญ Contents หน า / page หน งส อบร คณห สนธ Memorandum of Association 4 22 ข อบ งค บของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำ ก ด (มหาชน) Articles of Association of The Siam Cement Public Company Limited 8 27 ส วนท 1 Chapter I บทท วไป General Provisions 8 27 ส วนท 2 Chapter II ท นและห น Capital and Shares 8 27 ส วนท 3 Chapter III การประช มผ ถ อห น General Meeting of Shareholders ส วนท 4 Chapter IV กรรมการ Directors ส วนท 5 Chapter V เง นป นผล Dividend ส วนท 6 Chapter VI บ ญช การเง น และการสอบบ ญช Account, Finance and Auditing ส วนท 7 Chapter VII การออกห นก Issuance of Debentures ส วนท 8 Chapter VIII การออกห นบ ร มส ทธ Issuance of Preference Shares ส วนท 9 Chapter VIIII การแปลงห นบ ร มส ทธ เป นห นสาม ญ Conversion of Preference Shares into Ordinary Shares ส วนท 10 Chapter X บทส บเน องจากการแปรสภาพ Provisions Relating to the Conversion ส วนท 11 บทเพ มเต ม 19 Chapter XI Additional Provision 40 2 หน งส อบร คณห สนธ และข อบ งค บ ของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำาก ด (มหาชน) ทะเบ ยนเลขท หน งส อบร คณห สนธ และข อบ งค บฉบ บน ได ร บอน ม ต ตามมต พ เศษของท ประช มว สาม ญ ผ ถ อห น บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำาก ด คร งท 53 เม อว นท 1 ธ นวาคม 2536 และ คร งท 54 เม อว นท 29 ธ นวาคม 2536 พร อมก บการม มต ให แปรสภาพบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำาก ด เป น บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำาก ด (มหาชน) และให ร บจดทะเบ ยนการเปล ยนแปลงด งกล าวแล ว เม อว นท 13 มกราคม 2537 ตามทะเบ ยนเลขท บมจ. 258 ( ) 3 หน งส อบร คณห สนธ ข อ 1. ช อบร ษ ท บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จำ ก ด (มหาชน) และม ช อเป นภาษาอ งกฤษว า The Siam Cement Public Company Limited ข อ 2. บร ษ ทม ความประสงค ท จะเสนอขายห นต อประชาชน ข อ 3. ว ตถ ประสงค ของบร ษ ท ม จำ นวน 39 ข อ ด งน :- (1) ประกอบก จการผล ต ซ อ ขาย แลกเปล ยน หร อ กระทำ ด วยประการอ นซ งซ เมนต หร อว สด ท ใช หร อเก ยวเน องก บการก อสร าง อ ตสาหกรรม และ ผล ตภ ณฑ อ นใดท ผล ตข น โดยม ซ เมนต เป น ส วนหน งของว ตถ ด บ (2) ประกอบก จการผล ต ซ อ ขาย แลกเปล ยน หร อ กระทำ ด วยประการอ นซ งทร พยากรธรรมชาต พล งงานธรรมชาต และพล งงานอ น ท งในสภาพ ว ตถ ด บ ผล ตภ ณฑ ก งสำ เร จร ป และผล ตภ ณฑ สำ เร จร ป (3) ประกอบก จการผล ต ซ อมแซม ด ดแปลง ต ดต ง และค าซ งเคร องจ กร เคร องยนต เคร องม อกล เคร องท นแรง ยานพาหนะ เคร องกำ เน ดพล งงาน เคร องใช ไฟฟ า เคร องส บน า เคร องทำ ความร อน เคร องทำ ความเย น เคร องกำ จ ดมลภาวะ เคร องคร ว เคร องโลหะ เคร องส ขภ ณฑ เคร องเคหภ ณฑ เคร องเฟอร น เจอร อ ปกรณ ไฟฟ า อ ปกรณ ประปา และส งอ นท เก ยวก บน า รวมท งอะไหล อ ปกรณ ว สด และช นส วนของส นค าด งกล าวข างต น (4) ประกอบก จการผล ต ซ อมแซม ด ดแปลง ต ดต ง และค าซ งว สด ก อสร าง อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ในการก อสร าง เคร องม อช างท กประเภท ส เคร องม อทาส แก ว กระจก และเคร องตกแต ง อาคารท กชน ด (5) ประกอบก จการผล ตและค าพลาสต ก หร อส งอ น ซ งม ล กษณะคล ายคล งก นท งท อย ในสภาพ ว ตถ ด บ ผล ตภ ณฑ ก งสำ เร จร ป และผล ตภ ณฑ สำ เร จร ป (6) ประกอบก จการเหม องแร ห น กรวด ทราย ด น ตลอดจนก จการอ ตสาหกรรมท เก ยวเน องก บ ส งด งกล าว ซ อ จำ หน ายแร ห น กรวด ทราย ด น และผล ตภ ณฑ จากอ ตสาหกรรมด งกล าว รวมท ง ทร พยากรอย างอ นท เก ยวก บการดำ เน นก จการ ในขอบเขตว ตถ ประสงค ของบร ษ ท (7) ประกอบก จการผล ตและค ายางด บ ยางแผ น หร อ ยางชน ดอ น อ นผล ตข นหร อได มาจากส วนใด ส วนหน งของต นยางพารา รวมตลอดถ งยางเท ยม ส งทำ เท ยม ว ตถ หร อส นค าด งกล าวโดยกรรมว ธ ทางว ทยาศาสตร (8) ประกอบก จการผล ต และค ายาร กษาและ ป องก นโรคสำ หร บคนและส ตว อว ยวะเท ยม เคร องเวชภ ณฑ เคม ภ ณฑ เคร องม อแพทย เภส ชกรรม และท นตกรรม ผล ตภ ณฑ เทคโนโลย ป ย ยาปราบศ ตร พ ชและแมลง ยาบำ ร งพ ช และส ตว ท กชน ด เคร องม อเคร องใช ในทาง ว ทยาศาสตร (9) ประกอบก จการผล ตและค าพ ชผลทางการเกษตร รวมท งทำ ป าไม ทำ สวนยาง และสวนอย างอ น ก จการปศ ส ตว และผล ตผลสำ เร จร ปและก ง สำ เร จร ปจากส งด งกล าว (10) ประกอบก จการผล ตและค าว ตถ ด บสำ หร บ เย อกระดาษ เย อกระดาษ กระดาษกล อง ภาชนะบรรจ และผล ตภ ณฑ ต างๆ ท ทำ จาก กระดาษ เคร องเข ยน แบบเร ยน แบบพ มพ หน งส อ อ ปกรณ การเร ยน เคร องคำ นวณ เคร องคอมพ วเตอร และเคร องอ เล กทรอน กส อย างอ น เคร องพ มพ อ ปกรณ การพ มพ ส งพ มพ หน งส อพ มพ ต เก บเอกสาร และเคร องใช สำ น กงาน ท กชน ด (11) ประกอบก จการโรงพ มพ ร บพ มพ หน งส อและ ส งพ มพ พ มพ หน งส อจำ หน าย และออกหน งส อพ มพ และส งต พ มพ อ นๆ 4 (12) ประกอบก จการสถาน บร การน าม นเช อเพล งและ ก าซ และให บร การซ อมแซมบำ ร งร กษา ตรวจสอบ อ ดฉ ด พ นน ายาก นสน ม สำ หร บยานพาหนะ ท กประเภท รวมท งบร การต ดต ง ตรวจสอบและ แก ไขอ ปกรณ ท กชน ดท เก ยวก บยานพาหนะ (13) ประกอบก จการโรงแยกก าซ โรงกล นน าม น โรงส โรงเล อย โรงงานไสไม และอบไม โรงงานไม อ ด โรงงานต อต วถ งรถยนต โรงงานผล ตเซราม ก และเคร องเคล อบ โรงงานผล ตเคร องป นด นเผา โรงงานอบพ ช โรงงานอ ดปอ โรงงานสก ดน าม นพ ช โรงงานเย อและกระดาษ โรงงานกล อง โรงงาน ภาชนะบรรจ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ า โรงงานป นด าย โรงงานย อมและพ มพ ลวดลายผ า โรงงานผล ตและหล อดอกยางรถยนต โรงงาน ผล ตเหล ก โรงหล อและกล งโลหะ โรงงานส งกะส โรงงานผล ตอาหารสำ เร จร ป โรงงานผล ตแอลกอฮอล โรงงานส รา โรงงานก าซ โรงงานบ หร โรงงานน าตาล โรงงานผล ตเคร องใช พลาสต ก โรงงานร ดและ หล อหลอมโลหะ โรงงานผล ตบานประต หน าต าง โรงงานแก ว โรงงานผล ตเคร องด ม โรงงานหล อยาง โรงงานประกอบเคร องยนต และรถยนต โรงงานอ ตสาหกรรมป โตรเคม โรงงานผล ต ส วนประกอบและอ ปกรณ ว ทย และโทรท ศน โรงงานผล ตอ ฐทนไฟและว สด ทนไฟ และโรงงาน อ น ๆ เพ อประโยชน และหร อส งเสร มว ตถ ประสงค ของบร ษ ท (14) ประกอบก จการขนส งและขนถ ายส นค า และคน โดยสารท งทางบก ทางอากาศ ทางน า เข าเป น ผ ถ อกรรมส ทธ เร อจดทะเบ ยนเป นเร อไทยตาม กฎหมายว าด วยเร อไทยหร อเร อท จดทะเบ ยน ตามกฎหมายอ น ก จการท องเท ยว และโรงแรม ท งภายในประเทศและระหว างประเทศ รวมท ง ร บให บร การนำ ของออกจากด านศ ลกากรตาม พ ธ การศ ลกากร และการจ ดหาระวางให แก ผ ขนส ง หร อผ ส งส นค า (15) ประกอบก จการเป นผ ร บเหมาก อสร าง ออกแบบ ร บปร กษางานก อสร าง และงานเก ยวก บว สด ก อสร างท วไป และทำ การก อสร างอาคารหร อ ส งใดๆ รวมท งร บทำ งานโยธาท กชน ด (16) ประกอบธ รก จบร การค าประก นหน ส น ความร บผ ด และการปฏ บ ต ตามส ญญาของบ คคลอ น รวมท ง บร การค าประก นบ คคลซ งเด นทางเข ามาใน ประเทศ หร อเด นทางออกไปต างประเทศตาม กฎหมายเก ยวก บคนเข าเม อง กฎหมายเก ยวก บ ภาษ อากร และกฎหมายอ น ตลอดท งเป น ผ ร บเร อนในการค าประก นด งกล าว (17) ให บร การทางด านการบร หาร การจ ดการธ รก จ อ ตสาหกรรม หร อว ชาการใดๆ แก บ คคลอ น (18) ประกอบก จการบร การและให คำ แนะนำ ทางการ ขนส ง และว ชาการอย างอ น ตลอดจนกฎหมาย บ ญช ว ศวกรรม สถาป ตยกรรม เกษตรกรรม ก จการโฆษณา และประชาส มพ นธ (19) ประกอบธ รก จบร การ ร บเป นท ปร กษาและให คำ แนะนำ การบร หารธ รก จ เกษตรกรรม พาณ ชยกรรม อ ตสาหกรรม รวมท งป ญหา การผล ต การตลาด และจ ดจำ หน าย (20) ประกอบก จการบร การจ ดเก บ รวบรวม จ ดทำ จ ดพ มพ และเผยแพร สถ ต ข อม ลเอกสารหร อ หล กฐาน รวมตลอดท งว เคราะห และประเม นผล ในการดำ เน นธ รก จของบ คคลใดๆ (21) ประกอบก จการโรงพยาบาล สถานพยาบาล ร บร กษาคนไข และผ ป วยเจ บ ร บทำ การฝ กสอน และอบรมทางด านว ชาการเก ยวก บการแพทย การพยาบาล การอนาม ย และการสาธารณส ข (22) ประกอบธ รก จบร การ ร บเป นผ จ ดการ และด แล ผลประโยชน เก บผลประโยชน และจ ดการ ทร พย ส นให บ คคลอ น 5 (23) ประกอบก จการซ อ ขาย แลกเปล ยนเง นตรา ต างประเทศ (เม อได ร บอน ญาตจากกระทรวง การคล งหร อผ ม อำ นาจตามกฎหมายแล ว) (24) ประกอบก จการประม ล เพ อขายส นค าและ ร บจ างทำ ของตามว ตถ ประสงค ของบร ษ ท ให แก บ คคล คณะบ คคล น ต บ คคล ส วนราชการ และ องค การของร ฐ (25) ทำ การเป นนายหน า ต วแทน และต วแทนค าต าง เก ยวก บก จการค า และธ รก จท กประเภท ยกเว น ธ รก จประก นภ ย การจ ดหาสมาช กให สมาคม และการค าหล กทร พย (26) ประกอบก จการค า การนำ เข ามาในประเทศและ ส งออกไปย งต างประเทศซ งส นค าท เก ยวเน องก บ การก อสร าง อ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม เกษตรกรรม หร อตามท กำ หนดไว ในว ตถ ประสงค หร อเก ยวเน องก บว ตถ ประสงค ท กำ หนดไว (27) กระทำ การสำ รวจ สอบสวน ว จ ย ตรวจ แยก หร อกระทำ ด วยว ธ อ นใดเพ อให ได มาซ งแร ธาต ว ตถ ด บ หร อข อม ลเพ อใช ในการผล ตหร อ จำ หน ายส นค าตามท กำ หนดไว ในว ตถ ประสงค หร อเพ อให ได มาซ งว สด ใดๆ ท ใช หร อเก ยวเน อง ก บธ รก จการก อสร าง และอ ตสาหกรรม (28) จ ดให ได มาซ งส มปทาน ประทานบ ตร ส ทธ บ ตร ล ขส ทธ เคร องหมายการค า เคร องหมายบร การ เคร องหมายร บรอง เคร องหมายร วม แบบแผน กรรมว ธ การผล ต และส ทธ ใดๆ บรรดาท เห นว า เป นประโยชน แก ก จการของบร ษ ท หร อก จการอ น ท บร ษ ทม ส วนได เส ย (29) จ ดการโดยว ธ ใดๆ เพ อให ได มาซ งกรรมส ทธ ฝาก ร บฝาก เช า ให เช า เช าซ อ ให เช าซ อ ขายฝาก ซ อฝาก จำ นอง ร บจำ นอง จำ นำ ร บจำ นำ แลกเปล ยน หร อจำ หน ายซ งทร พย ส นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทร พย ส นน นๆ เพ อก จการ ของบร ษ ท หร อก จการอ นท บร ษ ทม ส วนได เส ย ท งน ยกเว นก จการเครด ตฟองซ เอร ตามกฎหมาย ว าด วยการประกอบธ รก จเง นท น ธ รก จหล กทร พย และธ รก จเครด ตฟองซ เอร และก จการคล งส นค า ตามกฎหมายว าด วยการควบค มก จการค าขาย อ นกระทบถ งความปลอดภ ยหร อผาส กแห ง สาธารณชน เว นแต จะได ร บอน ญาตตามกฎหมาย (30) ก ย มเง น หร อจ ดหาเง นโดยว ธ การอย างหน งอย างใด ตามท คณะกรรมการเห นสมควร เพ อประโยชน แก ก จการของบร ษ ท หร อก จการอ นท บร ษ ทม ส วนได เส ย รวมท งการเข าค าประก นการก ย ม ของบร ษ ทหร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x