The ancient Greek Genitive and its Serbo-Croatian translating equivalents in Pseudo-Longinus’ essay «On the sublime»

Description
By using Genitive syntagms that are without preposition as a common denominator the respective paper presents a pioneering attempt to bridge two unrelated languages, as ancient Greek and Serbo-Croatian at syntactic level. In order to show the

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Criminal Justice

Publish on:

Views: 4 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  UDK 81’33 ISSN 1451-7124 Друштво за примењену лингвистику СрбијеФилолошки факултет у БеоградуФилозофски факултет у Новом Саду Примењена лингвистика Linguistique appliquée 17 Београд - Нови Сад 2016  17 УДК 811.163.4ʹ366.543811.14'02'366.543https://doi.org/10.18485/primling.2016.17.2 Панајотис Асимопулос Војна Академија ГрчкеСТАРОГРЧКИ ГЕНИТИВ И (СРПСКО)хРВАТСКИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАлЕНТИ ИЗ ПСЕУДО-лОНГИНОВОГ ЕСЕЈА «О УЗВИшЕНОМ» 1 Сажетак: Сужећи се беспредоким генитивним синтагмама као заједничким име - нитељем, овај рад представља пионирски покуај да на синтаксичком нивоу упореди два ин - доевропска језика, односно, изумри старогрчки и савремени (српско)рватски. Како бисмо указаи на сичности и разике у употреби генитива у обама језиима, врии смо теоријско испитивање његови основни принипа, на примерима из антички текстова (Патон, хе -  родот, Тукидид). Поредбени корпус узеи смо из оригинаног текста, из Псеудо-лонгиновог есеја „O узвиеном“. Тај корпус чини 463 примера на старогрчком језику, чији се преводни еквиваенти на (српско)рватском установљују на основу превода Тона Смердеа. Кључне речи:  Псеудо-лонгин, генитив, старогрчки, (српско)рватски. 1. Уводна разматрања Упркос доминантној тенденији према којој се истраживачи првенствено осврћу на морфосинтаксичке и ексичкосемантичке параметре савремени народ - ни језика, историјско-компаративни приступ феноменима старогрчког разожно засужује диарoно интересовање ингвиста и синтаксичара. Предмет рада јесте контрастивно истраживање беспредоки генитивни структура у старогрчком и модерном (српско)рватском језику. Као методооки оквир примењена је метода контрастивне анаизе, односно, структурносемантич - ког поређења, док је синрони приступ поређењу заснован на корпусној обради ексерпиране грађе.  Четиристо ездесет три примера преузето је из оригинаног Псеудо-лонги - новог есеја „  Περί     ὕ ψους  “, док се за преводне еквиваенте употребљава Смердеов превод „ О узвишеном “. 1 Искрено се заваљујем професору књижевности и песнику Дејану Ђорђевићу за корисне сугестије и сутинску подрку око екторисања рада.  18 2. Основна обележја старогрчког генитива Не усвојиви читаво падежно устројство индоевропске матрие старогрчки има пет саставни деова: номинатив, генитив, датив, акузатив и вокатив. Значи, да су гавне функије абатива, инструментаа и окатива ограничене само у адвер - бијаним манифестаијама и изражене остаим падежним структурама.Генитив са имениама и придевима указује на спој ии зависност чију иден - тификаију иуструју: (а) контекстуани оквир; (б) семасиооке нијансе; (в) чињение које се сматрају познатим (Smyth 1920: 313). Разикује се на (1) аба - тивни генитив; (2) апозитивни генитив; (3) генитив вредности (ене); (4) генитив материје; (5) генитив ствараоа (проистиања – узрочника); (6) каузативни (узроч - ни) генитив; (7) кваификативни генитив; (8) квантитативни генитив; (9) објекатски генитив; (10) партитивни (деони) генитив; (11) поредбени (компаративни) генитив; (12) посесивни (присвојни) генитив; (13) субјекатски генитив: 2.1. Аблативни генитив (Genetivus ablativus) Према Дукату (1983: 229-230), старогрчки генитив често означава функије абатива, а конкретније, поазну тачку. Удружује се уз:(а) географске ознаке: • οἰκοῦσι δ’ οὗτοι πρὸς βορέαν τοῦ Σκόμβρου ὄρους (Thuc. 2. 96. 4)   они живе северно од планине Скомбра (б) придеве: γυμνός, ψιλός ( огољен од  ), κενός ( празан од  ), ἔρημος ( напуштен од  ), ἐλεύθερος ( слободан од  ) и сожене придеве са „a“ privativum ἀγύμναστος ( неизвјежбан ), ἀτελής ( ослобођен ): • ὢν φρενῶν αὐτὸς κενός (Soph. Ant. 754)   пото је сам празан од памети • πόνων  ἀγυμνάστους (Plat. Rep. 619 d.)   неизвежбане  у напорима 2.2. Апозитивни генитив (Genetivus appositivus / epexegeticus) Генитив експиитне речи разјањава појам неке опте речи која није изражена у том падежу. Јавља се са ентитетима који означавају пореко, материју, и са присвојним замениама ἡμέτερος   ( наш ), ὑμέτερος ( ваш ), σφέτερος ( њихов ): 2 • ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ ὄρει τῆς Ἰστώνης  (Thuc. 4. 46. 1.)  против они на панини  Истоне • Ἀθηναῖος ὤν, πόλεως  τῆς μεγίστης (Plat. Apol. 29d.)  пото си Атињанин, то јест, из веиког града • καὶ τ  ὴ ν ἡ  μετέραν   αὐτῶν  χώραν διαφθείρομεν (Isoc. 4. 133.)   и своју  земљу унитавамо 2.3. Генитив вредности или цене (Genеtivus pretii) Уз придеве ἄξιος ( вредан ), ἀνάξιος ( безвредан ), ἀξιόχρεως (  знатан ), ὠνητός ( купљив ), τίμιος ( скуп ) генитивне конструкије бееже вредност ии ену: 2 Μπίλλα 2010: 26  19 • οὐ γὰρ μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια (Lys. 14. 2.)   зато то његови прекраји нису маи, нити су засужни ваег праштања . • δόξα δὲ χρημάτων  οὐκ ὠνητή (Isoc. 2. 32.)   сава није купљива новцем   2.4. Генитив материје (Genеtivus materiae) Од чега је нето направљено показује се генитивом материје (Τζάρτζανος 1966: 22): • ἐστρωμένη ἐστὶ ὁδὸς λίθου  (Hdt. 2. 138.)    Камењем  попочана еста • εἰθισμένοι ὁρᾶν οἱ ἄνθρωποι σωροὺς σίτου, ξύλων, λίθων  (Xen. Hell. 4. 4. 12.)  људи су навикнути да виде гомие жита, палица, камена 2.5. Генитив ствараоца (проистицања / узрочника) (Genetivus auctoris) лие ии персонификован беживотни ентитет у генитиву показује ствараоа интеектуаног деа: • τοὺς μὲν τοῦ Σόλωνος  νόμους (Dem. 24. 142.)   законе Солона 2.6. Каузативни (Узрочни) генитив (Genеtivus causalis) Овај тип генитива открива узрок и обично зависи од имениа и придева правне семантичке подоге: ἀγών ( парница ), αἰτία ( оптужба ), αἴτιος ( крив ),  ὑπεύθυνος ( одговоран, крив ), ὑπόλογος (  дужан ), ἔνοχος ( крив ), ἀθῷος ( невин ) ии од имениа које значе псиичко стање (Ασωνίτης and Αναγνωστόπουλος 1961: 43): • ἀγαθῶν  πολλῶν αἴτιος ἅπασιν ἀνθρώποις (Lys. 2. 16.)   он је разог многи  доброчинстава  према свим људима • τὸν αἴτιον ὄντα ἐκείνοις τοῦ θανάτου  (Lys. 13. 94.)  оног који је крив  за  њиову смрт 2.7. Квалификативни генитив (Genеtivus qualitatis) Карактеристично својство (веичина, узраст, димензија, мера) презентује се бројевима и кваификативним генитивом: • ἀπέχουσα τῆς Ἀμφιπόλεως ἡμίσεος   ἡμέρας  μάλιστα πλοῦν (Tuc. 4. 104. 4.)  удаљен је од Амфипоиса највие поа  дана  путовања бродом • ὡς ἐς ἑξήκοντα ναῦς  μηνὸς  μισθόν (Tuc. 6. 8. 1.)  отприике,  месечна  награда за посаду ездесет бродова 2.8.   Квантитативни генитив (Genеtivus quantitatis) Тај генитив 3  показује садржај објекта ии појма који значи мнотво ии коичину. Удружује се са имениама ἀγέλη ( стадо ), πλῆθος (  мноштво ), στόλος ( флота ), ὄχλος (  руља ), и са придевом μεστός ( пун ): • βοῶν  ἀγέλης νομεύς (Xen. Apol. 1. 2. 32.)   пастир стада волова 3 Сабаевски (2000: 268) је назива genetivus generis.  20 • τὸ πλῆθος τῶν νεῶν  (Xen. Hell. 1. 1. 15.)   мнотво бродова 2.9.   Објекатски генитив (Genеtivus obiectivus) Објекатски генитив беежи предмет радње коју казује гагоска имениа. Он се удружује са истокоренским имениама ии придевима гагоа који приватају директан објекат у генитиву, а значе: (а) памћење, заборав; 4  (б) бригу, марљивост, тедљивост; (в) учеће, пуноћу, иавање; (г) раздвајање, укањање, особађање; (д) иксуство, незнање, успе, неуспе; (ђ) васт, потчињење; 5  (е) разику, поређење: • μνήμη δὲ ἐγένετο καὶ το  ῦ Λακεδαιμονίων χρηστηρίου (Thuc. 2. 54. 4.)   сетии су се и пророчанства које су узеи од Спартанаа • οἰκείω ν  ἅμα καὶ πολιτικῶν  ἐπιμέλεια (Thuc. 2. 40. 2.)   истовремена брига о сопственим  и  државним аферама • τῶν ἐπιτηδείων  ἐνδεεῖς (Lys. 13. 11.)   иени неопходних ствари • πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρός εἰμι (Thuc. 1. 80. 1.)   већ имам искуство од многи  ратова • ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ (Plat. Gorg. 500d.)   задовољство разикује се од доброг  Содно томе објекатски генитив ични замениа је еквиваентан присвојним замениама (Musić i Majnarić 1980 11 : 184): • τὴν ἐμὴν  φιλίαν (τὴν φιλίαν μου ) ἀσφαλεστάτην καὶ βεβαιοτάτην εἶναι νομίζετε (Isoc. 3. 54.)   верујете да је  моје  пријатељство (  ми  је пријатељство) сигурно и трајно 2.10. Партитивни (Деони) генитив (Genеtivus partitivus) Увек има предикатан поожај (Мусић и Мајнарић 1980 11 : 185) и показује део еине, угавном са речима које значе коичину. Genetivus quantitatis  (Сабаевски 2000: 267) седе бројеви ии именичке замение: • οἱ πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν  (Xen. Hell. 4. 2. 5.)   многи од војника • μόνος τῶν πρυτάνεων  (Plat. Apol. 32b.)   сам од притана • ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν  (Plat. Apol. 17а.)   зачудио сам се једном од многих   Веома је чест са топонимима 6 , поименичним придевским и заменичким обиима средњег рода, ии са суперативом придева: 4 Musić i Majnarić (1980 11 : 187) истичу да посе придева μνήμων ( незаборављив ), ἀμνήμων ( незабо -  раван ), ἐπιλήσμων (  забораван ), ἐπιμελὴς (  забринут ), ἀμελὴς ( безбрижан ) седи genetivus memoriae (curae):  • ἐπιμελής τε τῶν φίλων εἶ (Xen. Apol. 2. 6. 35.)   ти си забринут (брине се)  za prijatelje 5 Musić i Majnarić (1980 11 : 188) као genetivus potentiae карактериу генитив који се удружује са придевима ἐγκρατὴς (  моћан ), ἀκρατὴς ( немоћан ), κύριος ( господар ):  • Ἡ μὲν τύχη καὶ Φίλιππος ἦσαν τῶν ἔργων  κύριοι (Aeschin. 2. 118.)   Судбина и Фиип бии су господари  дела. 6 Ради се о  хорографијском генитиву (Smyth 1920: 316)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x