Teste.examen.mi.Stom.a.iv.ROM (1)

Description
stom

Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 16 | Pages: 65

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  TESTEla boli interne pentru studenţii a.IV f-tea stomatologie, anul 2015-2016TE! #$%E&'$%(E)&ITE$E !*'TE +I *&%(I*EI. *omplement simplu 1. c.s. La apariţia hipertensiunii arteriale în glomerulonefrita acută contribuie următorii factori cu excepţia: ! . creşterii permiabilităţii capilareB. reducerii filtraţiei glomerulareC. retenţiei hidrosalineD. hipersecreţiei reninei. hipersecreţiei aldosteronului!. c.s. na din manifestările clinice a perioadei latente a glomerulonefritei este:#. pre$enţa unei infecţii streptococice acute  . semne de recon%alescentă încetinită a unei infecţii streptocociceC. pre$enţa sindromului de intoxicare D. pre$enţa sindromului edematos. pre$enţa sindromului urinar &. c.s. 'n perioada desfăşurată a glomerulonefritei acute se obser%ă următoarele sindroame( cu excepţia:#. dureri lombareB. sindromului nefrotic * . pre$enţei unei infecţii streptocociceD. sindromului urinar . sindromului hipertensi% ). c.s. Care sunt cau$ele durerii lombare în glomerulonefrita acută*:#. reducerea filtraţiei glomerulare  . extensia capsulei renale C. creşterea permeabilităţii capilarelor glomerulareD. hipertensiunea arterială. edemele răsp+ndite II. *ompliment multiplu ,. c.m. -lomerulonefrita poststreptococică apare:#. simultan cu o infecţie faringiană streptococică  . la 1 $ile după o faringită streptococică * . la ! săptăm+ni după o infecţie cutanată /impetigo0 cu o tulpină nefritigenă de streptococD. frec%ent în epidemii E . frec%ent sporadic . c.m. 2entru diagnosticul po$iti% al glomerulonefritei acute poststreptococice se folosesc de obicei date: ! . cliniceB. ecograficeC. urografice  . serologice. histologice 3. c.m. 4ratamentul glomerulonefritei acute poststreptococice se ba$ea$ă de obicei pe: 1  ! . antibioterapie antistreptococicăB. diali$ă * . tratament suporti%  . odihnă la pat. antiinflamatoare nesteroidiene 5: /#CD0 6. c.m. 2acienţii cu glomerulonefrită poststreptococică pre$intă: ! . hematurie macroscopică  . cefaleeC. poliurie  . greţuri şi %ărsături E . anorexie 5: /#BD0 7. c.m. Bolna%ii cu glomerulonefrită acută poststreptococică pre$intă:#. hipo%olemie  . edeme * . hipertensiune arterialăD. icter  E . hematurie 5: /BC0 1. c.m. 2acienţii cu glomerulonefrită membranoasă au frec%ent:#. sindrom nefritic  . sindrom nefrotic * . hematurie microscopicăD. cilindri hematici în sedimentul urinar . leucociturie 5: /BC0 TE! IE$%(E)&ITE$E !*'TE +I *&%(I*EI. *omplement simplu 1. c.s. Care teste este considerat drept test util în diagnosticul pielonefritei cronice: ! . piuriaB. celulele 8teinheimer 9 albinC. repre$intă în cantităţi crescute a gamaglobulinelor D. hematuria. proteinuria 5: /#0 !. c.s. Care metode de diagnostic instrumental este prioritară în diagnosticul pacienţilor cu reflux%e$icoureteral pielonefrita cronică:#. arteriografia  . cistoureterografia micţionalăC. urografiaD. nefroscintigrafa. biopsia renală 5: /B0 &. c.s. 'n etiologia pielonefritei rolul primordial le re%ine: ! . bacteriilor B. micoplasmelor C. %iruşilor D. candidelor . salmonelelor  5: /#0 !  ). c.s. Care do$ă de mitroxalină este cea mai eficace în pielonefrită: ! . ) ;<=>?@B. ! ;<=>?@C. 1, ;<=>?@D. 1 ;<=>?@. , ;<=>?@5: /#0 II. *ompliment multiplu ,. c.m. număraţi acu$ele caracteristice bolna%ilor cu pielonefrita cronică în acuti$are: ! . febră  . slăbiciune generalăC. diminuare ponderii  . durere lombară E . di$urie 5: /#BD0 . c.m. Andicaţi factorii care declanşea$ă pielonefrita:#. amiloido$a renală  . diabetul $aharat * . sarcinaD. artrita reumatoidă. nefrita membranoasă 5: /BC0 3. c.m. Care factori de risc declanşea$ă pielonefrita cronică: ! . reflux %e$ico 9 ureteral  . obstrucţia căilor urinareC. diminuarea filtraţiei nefroticeD. diminuarea circuitului renal. distrofia renală 5: /#B0 6. c.m. Care antibiotice pot fi utili$ate în pielonefrita cronică: ! . penicilinele  . cefalosporinele C. macrolidele /eritromicina0  . aminoglico$idele /gentamicina0. carbapenemele 5: /#BD0 7. c.m. Care sindroame clinice sunt pre$ente în pielonefrită: ! . urinar   . polaiurie * . toxicD. nefrotic. proteinurie 5: /#BC0 1. c.m. Care sunt semnele ultrasonografice caracteristice pielonefriei: ! . dilatarea canaliculelor   . deformarea canaliculelor şi ureterelor  * . modificarea structurii parenchimeiD. îngroşarea peretelui %ascular . îngustarea peretelui %ascular  5: /#BC0 TE! %E/IT!TE! +I ('T&II! &  I. *omplement simplu 1. c.s. Andicele de masă corporală normal se află între %alorile: ! . 16(,  !)(7 g=m!B. 3(6  !(1 g=m!C. !(1  &() g=m!D. ,(  1( g=m!. 3(&  6 g=m! 5: /#0 II. *ompliment multiplu !. c.m. Cau$e mai frec%ente de scădere în greutate: ! . hipertiroidism  . cancer  * . sindromul de malabsorbţie  . uremia E . diabet $aharat 5: /#BCD0 &. c.m. edicamentele asociate cu creşterea greutăţii corporale: ! . fenotia$ine  . steroi$iC. antihipertensi%eD. antibiotice. bronholitice 5: /#B0 ). c.m. be$itatea asociată cu: ! . diabetul $aharat  . hipertensiunea arterială * . cancerulD. pneumonii. miocardite 5: /#BC0 ,. c.m. 'n tratamentul obe$ităţii sunt următorii: ! . ben$fetaminaB. captoprilC. euphillina  .ma$indol E . dietilpropinion 5: /#D0 TE! $ITI!/! '&I(!&I. *omplement simplu 1. c.s. Care din următoarele nu este cau$a de litia$ă urină prin hipercalciemie:#. idiopaticăB. sindrom lapte 9 alcalineC. hipertiroidismD. boli neopla$ice E . cistinuria 5: /0 !. c.s. 5epre$intă factorii de risc ai litia$ei urinare( cu excepţia:#. tulburări ale metabolismului fosfaticB. starea de încordareC. tulburări ale metabolismului oxalic  . hidratarea excesi%ă. eriditarea )
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks