Test z počítačů

Description
Test z počítačů Vytvořila:Liliana Drukerová Dne:14.června Třída:5.C Co je to I-pad? Mobil Tablet Telefon Dobře!!! Jdi na další otázku Špatně!!! Zkus to…

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Test z počítačů Vytvořila:Liliana Drukerová Dne:14.června Třída:5.C Co je to I-pad?
 • Mobil
 • Tablet
 • Telefon
 • Dobře!!!
 • Jdi na další otázku
 • Špatně!!!
 • Zkus to znovu
 • Co je to notebook?
 • Přenosný počítač
 • Mobil
 • Telefon
 • Dobře!!!
 • Jdi na další otázku
 • Špatně!!!
 • Zkus to znovu
 • Na co je internet?
 • Na vyhledávání různých informací
 • Na malování obrázků
 • Na vyrábění prezentací
 • Dobře!!!
 • Jdi na další otázku
 • Špatně!!!
 • Zkus to znovu
 • Je myš vstupní nebo výstupní zařízení?
 • Vstupní
 • Výstupní
 • Nevím
 • Dobře!!!
 • Jdi na další otázku
 • Špatně!!!
 • Zkus to znovu
 • Na co je Powerpoint?
 • Na vytváření prezentací
 • Na malování obrázků
 • Na ukládání různých prací
 • Super!
 • DOKONČIL/A JSI TEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Špatně!!!
 • Zkus to znovu
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks