Test z Matematyki z Geometrii

Description
test z matematyki z geometrii

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    test z matematyki z geometrii  ( test_z_matematyki_z_geometrii.pdf ) http://www.downloads.co.pl/dl/?id=test_z_matematyki_z_geometrii#  Podobne: test z matematyki z geometrii, testy z matematyki z geometrii, test z matematyki kl5 geometria, test z matematyki kl 6 geometria, test z matematyki kl 4 geometria, testy z matematyki kl 5 geometria, testy z matematyki kl 4 geometria, test z matematyki z geometrii klasa 5, test z matematyki 2 gim potegi,  Liczby nieujemne to liczby dodatnie i zero.Liczby niewymierne to ilosci, ktorych nie mozna przedstawic w postaci ulamkaLiczby odwrotne to 2 liczby, ktorych iloczyn jest rowny jakis.Liczby w pierwszej kolejnosci to takiego typu liczby rzeczywiste wieksze od momentu 1, ktore maja tylko i wylacznie dwa rozne dzielniki.Liczby przeciwne to liczby, ktorych suma jest rowna zero.Liczby zlozone to ilosci naturalne, ktore maja wiecej niz dwie dzielniki. Rozwiniecie dziesietne ilosci to przedstawie¬nie liczby w postaci dziesietnej.Rozwiniecie dziesietne nieskonczenie okresowe to rozwiniecie dziesietne pewnych liczb niewymiernych.Rozwiniecie dziesietne skonczone to dziesietne postac bezpiecznych liczb wymiernychWartosc bezwzgledna liczby rzeczywistej to odleglosc od zera punktu odpowiadajacego tej liczbie na osi liczbo¬wej.Wartoscia bezwzgledna ilosci nieujemnej jest ta czysta liczba, wartoscia bezwzgledna ilosci ujemnej jest przeciwna do niej numer dodatnia.Jednomian to numer zmienna badz iloczyn zmieniajacych sie i jakies wspolczynnika liczbowegoWektorRachunek wektorowy jest to dzial matematyki, czesc geometrii analitycznej, rozwijany w XIX w. glownie za sprawa W. R. Hamiltona, irlandzkiegomatematyka badajacy wlasnosci dzialan na wektorach.Sklad Literacki „Przedmiescieâ€ãGrupa pisarzy powstala 18 czerwca 1933 z inicjatywy H. Boguszewskiej i J. Kornackiego. Grupe zalozycielska stanowili: Boguszewska (przewodniczaca),Kornacki, Przy. Kowalski, S. Schulz, Nalkowska, Muszalowna, Natomiast. Rudnicki, G. Morcinek. W celu wspolpracy pochodzace z Zespolem zostalizaproszeni: Krahelska, Sydor Rey (J. Reiss), B. Piach (Zandberg), Natomiast. Degal, J. Czysciecki, J. Lobodowski. Lwowski oddzial „Przedmiesciaâ€ãutworzyli: J. Brzoza, H. Gorska, Natomiast. i J. Kowalscy i W. Jampolski.Programowy charakter grupy pozostal okreslony za sprawa sama jej nazwe, zapowiadajaca poetyke wynikla z pracy zespolowej i spolecznenacechowanie wyborow literackich. Slowo „Przedmiescieâ€ã bylo manifestem, pseudonimem nowatorskiego obszaru artystycznego poznaniaprzesuwajacego srodek ciezkosci z powierzchni zarezerwowanej dla elity dzieki sfery nizsze spolecznie a, takze kulturowo. („jutrzejszy zalewsrodmiescia przez przedmiescieâ€ã programowy punkt Kornackiego, Zamiary „Przedmiesciaâ€ã, ktory to oznajmial, iz Zespol ma zamiar wywalczyc„chocby podstawy strategie obserwacji artystycznejâ€ã, uwolnic literature od fantazjowania i klamstwa oraz obnizyc dystans miedzy tworczoscia anauka, blizsza prawdy zycia). Akcentowana zespolowosc sluzyla napisaniu i integracji srodowiska bliznich ideowo ludzi. Jednak de facto Zespol zrodzilsie poniekad z przebiegow radykalizacji madrosci tworczej, oznacza to w istocie pochodzace z przyczyn pozaartystycznych.„Przedmiescieâ€ã podejmowalo w aktywnosci publicystycznej krytyke wladzy, potepiali antysemityzm a, takze przesladowanie mniejszoscinarodowych, brali w obrone uciskany proletariat miast a, takze wsi i kulture poddawana cenzurze a, takze represjom.Poswiadczenie programowa Zespolu (we wstepie Krahelskiej w celu pierwszego tomu zbiorowego stajnie pt. Przedmiescie (1934, pokazal sie w grudniu1933) ):1) stworzenie swiezych metod obserwacji artystycznej – to wylaczny postulat faktycznie estetyczny; glosi autentycznosc a, takze dokumentaryzmrelacji; szacunek dla suwerennej prawdziwosci opisywanego globu,2) skierowanie uwagi dzieki elementy zycia proletariackiego na terytorium polski – bohater-proletariusz,3) specyficzne uwzglednienie w danym etapie tworzenia artystycznego tragicznej postury bezrobotnego proletariatu – pojecie „proletariatâ€ã mialooznaczac bardziej „ludâ€ã, „ludzi prostychâ€ã, „nizinyâ€ã, „masy plebejskieâ€ã,4) nawiazanie kontaktu pochodzace z literatami mniejszosci narodowych na terytorium polski oraz bezposrednia obserwacja proletariackich srodowiskmniejszosci narodowych,5) zapoznanie sie pochodzace z pradami literackimi i metodami wspolpracy zbiorowej literatow w innych panstwach,6) zgrupowanie w ramach Zespolu zastepu mlodych pisarzy, rekrutujacych sie wraz z srodowisk proletariackich,7) stworzenie > > Studium przy Zespole < <, zamyslem zapoczatkowania kooperacji zbiorowej literatow i naukowcow (biologia, psychologia i socjologia).
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks