Test z Matematyki 2014 Arkusz

Description
test z matematyki 2014 arkusz

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    test z matematyki 2014 arkusz  ( test_z_matematyki_2014_arkusz.pdf ) http://www5.filehost.pm/get/test_z_matematyki_2014_arkusz#  Podobne: test z matematyki 2014 arkusz, matura z matematyki 2014 arkusz, matura z matematyki 2017 arkusz, matura z matematyki 2016 arkusz, matura matematyka 2014 arkusz, testy z matematyki 2014, test z matematyki 2015, operon matematyka 2011 arkusz, matura matematyka 2016 arkusz,  PRZESZLOSC MATEMATYKI a mianowicie WIEK XIXCharakterystyka ery:• Rewolucja francuska i sezon napoleonski stworzyly korzystne wytyczne dla rewolucji przemyslowej na starym kontynencie, co wzmoglo uprawianienauk fizycznych, natomiast tym samym prawie idealne wytyczne dla postepu matematyki.1-wsza. 2 Po ruchu jednostajnym wartosc predkosci jesta) rowna 0b) stala, rozna od momentu zerac) rosnacad) malejacae) zadne z powyzszych / nie wiadomodwa. 3 Po ruchu jednostajnie zmiennym cena predkosci powinien byca) rowna 0b) stala, rozna od momentu zerac) rosnacad) malejacae) zadne z powyzszych / nie wiadomokilku. W obrotu jednostajnie przyspieszonym wartosc predkosci jesta) rowna 0b) stala, rozna od momentu zerac) rosnacad) malejacae) zadne z powyzszych / nie wiadomo4. W obrotu jednostajnie opoznionym wartosc predkosci jesta) rowna 0b) stala, rozna od momentu zerac) rosnacad) malejacae) zadne z powyzszych / nie wiadomo5. W obrotu jednostajnym po okregu cena predkosci okazuje sie byca) prosta zerob) stala, wyrazna od zerac) rosnacad) malejacae) zadne z opisanych / bog wie6. Po spadku swobodnym bez oporu powietrza cena predkosci okazuje sie byca) prosta zerob) stala, wyrazna od zerac) rosnacad) malejacae) zadne z opisanych / bog wie7. Po rzucie pionowym bez oporu powietrza cena predkosci okazuje sie byca) prosta zerob) stala, wyrazna od zerac) rosnacad) malejacae) zadne z opisanych / bog wie8. Po rzucie poziomym bez oporu powietrza cena predkosci okazuje sie byca) prosta zerob) stala, wyrazna od zerac) rosnacad) malejacae) zadne z opisanych / bog wie9. Po rzucie ukosnym bez oporu powietrza cena predkosci okazuje sie byca) prosta zerob) stala, wyrazna od zerac) rosnacad) malejacae) zadne z opisanych / bog wie10. Po ruchu jednostajnym przyspieszenie styczne jesta) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomo11. W obrotu jednostajnie zmiennym przyspieszenie styczne jest  a) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomodwunastu. W obrotu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie styczne jesta) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomo13. W obrotu jednostajnie opoznionym przyspieszenie styczne jesta) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomoczternascie. W obrotu jednostajnym po okregu rozwoj styczne okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie15. Po spadku swobodnym bez oporu powietrza rozwoj styczne okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie16. Po rzucie pionowym bez oporu powietrza rozwoj styczne okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie18. Po rzucie ukosnym bez oporu powietrza rozwoj styczne okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie19. Po ruchu jednostajnym przyspieszenie dosrodkowe jesta) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomo...dwadziescia. W obrotu jednostajnie zmiennym przyspieszenie dosrodkowe jesta) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomo...21. W obrotu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie dosrodkowe jesta) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomo...22:00. W obrotu jednostajnie opoznionym przyspieszenie dosrodkowe jesta) rowne 0b) solidne, rozne od momentu zerac) rosnaced) malejacee) zadne z powyzszych / nie wiadomo...23. W obrotu jednostajnym po okregu rozwoj dosrodkowe okazuje sie byc  a) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie...24. Po spadku swobodnym bez oporu powietrza rozwoj dosrodkowe okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie25. Po rzucie pionowym bez oporu powietrza rozwoj dosrodkowe okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie26. Po rzucie poziomym bez oporu powietrza rozwoj dosrodkowe okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie27. Po rzucie ukosnym bez oporu powietrza rozwoj dosrodkowe okazuje sie byca) rowne zerob) stale, przerozne od zerac) wzrastajaced) malejacee) zadne z opisanych / bog wie28. Po ruchu jednostajnym wektor predkosci jesta) rowny 0b) konsekwentny, rozny od momentu zerac) wektorem na temat rosnacej dlugoscid) wektorem o malejacej dlugoscie) zadne z powyzszych / nie wiadomo29. W obrotu jednostajnie zmiennym wektor predkosci jesta) rowny 0b) konsekwentny, rozny od momentu zerac) wektorem na temat rosnacej dlugoscid) wektorem o malejacej dlugoscie) zadne z powyzszych / nie wiadomo30. W obrotu jednostajnie przyspieszonym wektor predkosci jesta) rowny 0b) konsekwentny, rozny od momentu zerac) wektorem na temat rosnacej dlugoscid) wektorem o malejacej dlugoscie) zadne z powyzszych / nie wiadomo31. W obrotu jednostajnie opoznionym wektor predkosci jesta) rowny 0b) konsekwentny, rozny od momentu zerac) wektorem na temat rosnacej dlugoscid) wektorem o malejacej dlugoscie) zadne z powyzszych / nie wiadomo32. W obrotu jednostajnym po okregu wektor predkosci okazuje sie byca) rowny zerob) staly, rozny od zerac) wektorem o powiekszajacej sie dlugoscid) wektorem na temat malejacej dlugoscie) zadne z opisanych / bog wie33. Po spadku swobodnym bez oporu powietrza wektor predkosci okazuje sie byca) rowny zerob) staly, rozny od zerac) wektorem o powiekszajacej sie dlugoscid) wektorem na temat malejacej dlugoscie) zadne z opisanych / bog wie34. Po rzucie pionowym bez oporu powietrza wektor predkosci okazuje sie byc
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks