Test Vii Razred 4 Grupa

Description
fizika zadaci 7 razred

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  (4)   Страна 1 Тест   знања   из   области   Рад , енергија   и   снага   Име   и   Презиме : Одељење : Број   поена : Оцена : ( Заокружити   слово   испред   тачног   одговора ) 1.   Јединица   мере   за   кинетичку   енергију    је : а . њутн   б . калорија   в . ват   г . џул   2.   Када   важи   закон   о   одржању   механичке   енергије   тела : а . када   на   тело   делују   силе   које   мењају   механичку   енергију   б . када   друга   тела   не   врше   рад   над   телом   в . када   друга   тела   врше   рад   над   телом   3.   Коефицијент   корисног   дејства    је   увек : а . већи   од    један   б .  једнак     јединици   в . већи   од    један   а   мањи   од   сто   г . мањи   од    један   4.   Јединица   мере   за   механичку   енергију    је : а . калорија   б . ват   в . њутн   г . џул   5.   Код   којег   од   следећих   тела    је   механичка   енергија    једнака   потенцијалној : а . грудве   снега   која   се   котрља   низ   планину   б . чаше   која   стоји   на   столу   в . лопте   која   лети   ка   голу   6.   Снага    је : а . енергија   коју   има   веће   тело   б . енергија   коју   има   мање   тело   в . брзина   деловања   силе   г . брзина   вршења   рада   7.   Механичка   енергија    је : а . способност   тела   да   се   креће   б . енергију   коју   тело   има   док    мирује   в . енергија   коју   тело   има   док    се   креће   г . способност   тела   да   врши   рад    (4)   Страна 2 8. Лифт   снагом 2,4kW подиже   четри   човека   укупне   масе 240 kg на   пети   спрат . Сваки   спрат   има  3 m. Колико    је   потребно   времена   да   лифт   подигне   људе   на   пети   спрат ?9. Дечак    гура   мали   аутомобил   масе 40 kg по   хоризонталном   поду . Коефицијент   трења   између   аутомобила   и   пода    је 0,15. Колики   рад   изврши   дечак    ако   аутомобил   крећући   се   равномерно   пређе   пут 10 m?10. На   којој   висини   треба   да   лети   авион   масе 200 kg брзином 350 km/h да   би   његова   потенцијална   енергија   била    једнака   кинетичкој   енергији ?
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks