รายละเอ ยดและข อกาหนด (Terms of Reference : TOR) ก จกรรมการบร หารศ นย ประชาส มพ นธ กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ๑. ท มา - PDF

Description
๑. ท มา รายละเอ ยดและข อกาหนด (Terms of Reference : TOR) ก จกรรมการบร หารศ นย ประชาส มพ นธ กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พล งงาน เป นป จจ ยส าค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จท ส าค ญของประเทศ จากสถานการณ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Literature

Publish on:

Views: 9 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
๑. ท มา รายละเอ ยดและข อกาหนด (Terms of Reference : TOR) ก จกรรมการบร หารศ นย ประชาส มพ นธ กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พล งงาน เป นป จจ ยส าค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จท ส าค ญของประเทศ จากสถานการณ พล งงาน ในตลาดโลกท ปร บต วส งข นอย างต อเน อง ส งผลกระทบต อสภาวะเศรษฐก จท วโลกท จะขยายต วส งข นในอนาคต ประเทศไทยได ร บผลกระทบต อต นท น การขนส ง ค าครองช พท เพ มข น เพราะย งต องพ งพาการน าเข าน าม นและ ก าซธรรมชาต จากต างประเทศในปร มาณท ส ง อ กท ง ในป 2558 ประเทศไทยจะเข าร วมเป น 1 ใน 10 ของ ประชาคมอาเซ ยน ท จะส งผลให อาเซ ยนกลายเป นตลาดใหญ และม ก าล งข บเคล อนเศรษฐก จส งมาก และจะ ได ร บความสนใจจากภ ม ภาคอ นมากข น แต การเด นทางส ประชาคมอาเซ ยน ประเทศไทยต องเร งด าเน นการ พ ฒนาเศรษฐก จและค ณภาพช ว ตของประชากรให ม ความม นคง ม พล งงานใช อย างเพ ยงพอ สามารถตอบสนอง ความต องการท เพ มมากข นในอนาคตได ด งน น ท กคนต องเตร ยมต วให พร อมร บความเปล ยนแปลงท ก าล งจะ เก ดข น เพ อสร างโอกาสให แก ตนเองและประเทศชาต ได ภาคร ฐจ งม ความจ าเป นอย างย งท จะต องเร งประชาส มพ นธ ให ประชาชนม ความร ความเข าใจ สร างการยอมร บนโยบายด านพล งงานของร ฐ ผลงานของกองท นเพ อส งเสร ม การอน ร กษ พล งงาน ตลอดจนการรณรงค ประหย ดพล งงานในแง ม มต างๆ อย างต อเน อง ส าน กงานนโยบาย และแผนพล งงาน (สนพ.) กระทรวงพล งงาน ในฐานะหน วยงานท ม บทบาทในการรณรงค ประชาส มพ นธ เพ อ การอน ร กษ พล งงานส กล มประชาชน ต องเร งด าเน นงานประชาส มพ นธ นโยบายพล งงาน ข อม ลข าวสารตามแผน อน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน รวมถ งเผยแพร ความก าวหน าและต วอย างโครงการอน ร กษ พล งงานและ พล งงานทดแทนในร ปแบบต างๆ ไปย งส อมวลชน เพ อเป นส อกลางในการถ ายทอดข อม ล ข าวสาร ความเคล อนไหว ไปย งประชาชนได อย างท วถ ง ด งน น งานประชาส มพ นธ ด านการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน จ งม ความจาเป นต องได ร บความร วมม อ จากส อมวลชนท กแขนง เน องจากส อมวลชนจ ดเป นกล มท ม อ ทธ พลต อความค ดของประชาชนและเป นช องทาง การส อสารท สาค ญในการถ ายทอดข อม ลข าวสารต างๆ ให เข าถ งกล มเป าหมายได อย างท วถ ง อ กท ง เป นกล มท ม ความน าเช อถ อและสามารถโน มน าวกล มเป าหมายให ปฏ บ ต ตามได ซ งเป นการด าเน นงานท สอดคล องย ทธศาสตร ของกระทรวงพล งงาน ด านการเสร มสร างความเข มแข งของก จกรรมด านพล งงาน ตลอดจนเป นองค กรสมรรถนะส ง ในการเป นศ นย กลางข อม ลความร ด านพล งงานของประเทศ ซ งจะน าไปส การขยายผลด านการประชาส มพ นธ อย างบ รณาการ และช วยให เก ดความส มพ นธ ท ด ระหว าง สนพ. และส อมวลชน ท งจะช วยส งเสร มการด าเน นงาน ด านนโยบายของ สนพ. กระทรวงพล งงาน ให เก ดภาพล กษณ ท ด และการด าเน นงานด านการอน ร กษ พล งงาน เป นไปอย างส มฤทธ ผล ในป งบประมาณ ๒๕๕๕ ส าน กงานนโยบายและแผนพล งงาน กระทรวงพล งงาน เห นสมควรดาเน นการจ าง บร ษ ทดาเน นก จกรรมบร หารศ นย ประชาส มพ นธ กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน เพ อทาหน าท บร หารงาน ส อมวลชนส มพ นธ และประชาส มพ นธ ผลการดาเน นงานของกองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน รณรงค และ เผยแพร แนวค ด ว ธ ประหย ดพล งงาน สร างกระแสและปล กฝ งค าน ยมให ประชาชนใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ โดยเน นการให ความร สร างความเข าใจเก ยวก บสถานการณ พล งงานของประเทศ ส งเสร มให ประชาชนตระหน ก ถ งความสาค ญของการอน ร กษ พล งงาน ซ งม ความจ าเป นอย างย งท จะต องดาเน นการอย างต อเน องและจร งจ ง ซ งการประชาส มพ นธ ด านการอน ร กษ พล งงานท ผ านมาสามารถสร างจ ตสาน กการประหย ดพล งงานให เก ดข นก บ ประชาชนในวงกว าง และก อให เก ดการปร บเปล ยนพฤต กรรมด านการประหย ดพล งงานและตอกย าการขยาย แนวร วมการอน ร กษ พล งงานผ านส อมวลชนไปส ภาคประชาชนได เป นอย างด ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อบร หารส อมวลชนให เป นส อกลางในการเผยแพร ข อม ล รวมถ งนโยบายพล งงานสถานการณ พล งงาน การอน ร กษ พล งงาน ตลอดจนสร างความเข าใจท ถ กต อง และกระต นให ประชาชนม ส วนร วมในการ อน ร กษ พล งงานและใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให เก ดแนวร วมด านการประชาส มพ นธ อย าง กว างขวาง ๒.๒ เพ อให บร การ ให ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก กล มเป าหมายได เข าใจข อม ลข าวสารของ สถานการณ พล งงาน การอน ร กษ พล งงาน พล งงานทดแทน ผลงานกองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน เพ อแสดงถ งการท สนพ. เป นศ นย กลางข อม ลความร ด านพล งงานของประเทศ และน ามาเผยแพร แก กล มเป าหมาย กล มบ คคลท ใกล ช ด เพ อให เก ดการขยายผลด านข อม ลพล งงานอย างกว างขวางและถ กต อง ๒.๓ เพ อบร หารงานด านส อมวลชนส มพ นธ และแก ไขข าวเช งลบท ม ต อการด าเน นงานของ สนพ. ได อย างท นท วงท ๒.๔ เพ อบร หารการประชาส มพ นธ ด านการอน ร กษ พล งงาน การประหย ดพล งงาน และการใช พล งงาน อย างร ค ณค าพล งงานทดแทนไปถ งย งส อมวลชน (ท งส วนกลาง และท องถ น) คอล มน น สต น กว ชาการ และ ประชาชนในวงกว างโดยผ านส อมวลชนม ประส ทธ ภาพส งส ด ซ งจะเป นการสร างท ศนคต และความส มพ นธ ท ด ระหว าง สนพ. กระทรวงพล งงาน และกล มเป าหมายอย างกว างขวาง อ นส งผลให เก ดการยอมร บนโยบายด าน การอน ร กษ พล งงานและให ความร วมม อในการใช พล งงานอย างร ค ณค าและม ประส ทธ ภาพ ๓. กล มเป าหมาย ๓.๑ กล มเป าหมายหล ก - ส อมวลชนท กสาขาท งส วนกลาง และท องถ นท วประเทศ - บรรณาธ การข าว และคอล มน น สต - ผ สนใจเร องพล งงาน และการอน ร กษ พล งงาน ๓.๒ กล มเป าหมายรอง - ประชาชนท วไป - น กว ชาการ ผ นาความค ด ๔. ขอบเขตการดาเน นงาน ๔.๑ การบร หารจ ดการส อมวลชนส มพ นธ ในร ปแบบก จกรรมประชาส มพ นธ บร ษ ทผ ดาเน นก จกรรมม ขอบเขต และหน าท การดาเน นงาน ด งน ๔.๑.๑ บร หารจ ดการส อมวลชนส มพ นธ และบร หารศ นย ประชาส มพ นธ ด าเน นการว เคราะห ข อม ล ข าวสาร จ ดเตร ยมประเด น แนวค าถาม-ค าตอบท เก ยวข อง ก บนโยบายด านการอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทนโดยรวม การด าเน นงาน ของกองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน รวมถ งจ ดก จกรรมรณรงค ด านการอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทนให แก ผ บร หาร สนพ. ในการช แจง และให รายละเอ ยด แก ส อมวลชนตลอดระยะเวลาดาเน นก จกรรม ดาเน นการต ดต อประสานงานส อมวลชนท กสาขาท เก ยวข องก บ สนพ. รวมถ งการให คาแนะนา ช แจง เก ยวก บข อม ล ข าวสาร นโยบายพล งงาน นโยบายด านการอน ร กษ พล งงาน นโยบายด านพล งงานทดแทน และเผยแพร ผลงานการด าเน นงานภายใต โครงการประชาส มพ นธ เพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน และหร อก จกรรมอ นๆ ของ สนพ. ไปย งส อมวลชนอย างต อเน องตลอดระยะเวลา ของส ญญา ด าเน นการผล ตและเผยแพร ข าวสาร ข อม ล ความค บหน าการด าเน นนโยบาย หร อ โครงการด านการอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทนไปย งส อมวลชนอย างต อเน อง ผ านร ปแบบงานประชาส มพ นธ ด งน - จ ดทาข าวแจก (Press Release) ภาพข าว (Photo Release) จ านวนไม น อยกว า ๔๐ ข าว และต องได ร บการเผยแพร ผ านส อ ข าวละไม น อยกว า ๗ ส อ ตลอดระยะเวลา ของส ญญา (โดยก าหนดให แต ละข าวจะต องได ร บการเผยแพร ผ านส อส งพ มพ ไม น อยกว า ๕ ส อ) - จ ดให ผ บร หาร สนพ. หร อหน วยงานท เก ยวข องให ส มภาษณ ส อมวลชน อาท ส อ โทรท ศน ส อว ทย และส อส งพ มพ จานวนไม น อยกว า ๓๐ คร ง - จ ดพาส อมวลชนสายพล งงาน สายอ ตสาหกรรม สายส งแวดล อม และส าน กข าว ต างประเทศ เย ยมชมโครงการด านการอน ร กษ พล งงาน หร อด านพล งงานทดแทน (Press Tour) จ านวน ๑ คร ง (เด นทางโดยเคร องบ น) ระยะเวลาไม น อยกว า ๒ ว น ๑ ค น และจ ดให ม ส อร วมก จกรรมไม น อยกว า 20 ส อ รวมจ านวนไม น อยกว า 30 คน (โดยก าหนดให ม ส อมวลชนสายส งแวดล อมไม น อยกว า ๓ ส อ และส อจากส าน กข าว ต างประเทศ ไม น อยกว า 1 ส อ) - จ ดผ บร หารพบปะส อมวลชน หร อก จกรรมการสร างความส มพ นธ ท ด ระหว าง สนพ. และส อมวลชน จ านวน ๒ คร ง โดยอาจจ ดเป นก จกรรมล กษณะการส มมนาให ความร หร อการพบปะเสวนาให ความร ด านพล งงานแก ส อมวลชนส วนกลางหร อส อมวลชน ท องถ น จานวน ๑ คร ง โดยม ส อร วมก จกรรมไม น อยกว า ๑๕ ส อ - จ ดก จกรรมพ เศษรณรงค ประหย ดพล งงาน (Event) ตามวาระหร อโอกาส จ านวน ไม น อยกว า ๒ คร ง คร งละไม น อยกว า ๑/๒ ว น ด วยการน าผ บร หาร สนพ. และ ส อมวลชนร วมท าก จกรรมพ เศษ โดยจ ดให ม ส อมวลชนร วมก จกรรมไม น อยกว า ๑๐ ส อ - จ ดส งข อม ล ข าวสาร ความค บหน าด านนโยบายพล งงาน ด านการอน ร กษ พล งงาน ให ส อมวลชนท วประเทศ จ านวนไม น อยกว า ๑,๕๐๐ ส อ จ านวนไม น อยกว า ๘ คร ง โดยผ ด าเน นก จกรรมจะต องเสนอรายช อส อมวลชนท งหมดให คณะกรรมการ ตรวจร บพ สด พ จารณาอน ม ต ก อนดาเน นการท กคร ง - ต ดตามรวบรวมข าวสารของ สนพ. กระทรวงพล งงาน และหน วยงานท เก ยวข อง จากส อต างๆ โดยจ ดทา News Clipping โดยจ ดทาเป น ๒ แบบ ค อ รวบรวมข าวประจ าว น News Clipping รวมเล ม จ านวน ๑๓ เล มต อว น และ ส งผ บร หาร สนพ. และท ปร กษาด านบร หารโครงการประชาส มพ นธ ของ สนพ. เป นประจาท กว นก อนเวลา ๑๐.๐๐ น. สร ปข าว และว เคราะห ข าวสาค ญรายว น รายเด อน เสนอ สนพ. ๔.๑.๒ ดาเน นการจ ดทาแผนประชาส มพ นธ เช งร กในส วนท เก ยวก บการอน ร กษ พล งงานโครงการ ด านการอน ร กษ พล งงาน หร อด านพล งงานทดแทน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ตลอดจนผลงาน ของโครงการอน ร กษ พล งงาน ในม มต างๆ ท น าสนใจ และว ธ การใหม ๆ เป นแผนประชาส มพ นธ ประจ าเด อน เสนอ สนพ. เพ อกระต นให กล มเป าหมายเก ดความสนใจปร บเปล ยนพฤต กรรมการป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x