Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitimci Kitabı

Description
Bu eğitimci kitabı, temel arabuluculuk eğitimi eğitimcileri için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uzmanları Maria

Please download to get full document.

View again

of 354
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 170 | Pages: 354

Extension: PDF | Download: 4

Share
Transcript
  Türkiye’de Hukuk UyuşmazlıklarındaArabuluculuk UygulamalarınınGeliştirilmesi Projesi Bu Proje, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte nanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır. T.C. Adalet Bakanlığı bu Projenin yararlanıcısıdır. TEMEL ARABULUCULUKEĞİTİMİ Eğitici Kitabı  Eğitici Kitabı, temel arabuluculuk eğitimi verecek eğitmenler için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştiril-mesi” Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Proje, Aralık 2014 - Eylül 2017 tarihleri arasında uygulanmaktadır.Eğitici Kitabı, Eğitim Setinin en önemli parçasıdır. Eğitim Seti aşağıdaki materyallerden oluşmaktadır; 1. Eğitici Kitabı 2. Eğitici Kitabına ek “flash bellek” (Videolar, video rol yönergeleri, filmler, kitapların PDF’leri) 3. Katılımcı Kitabı EĞİTİM MODÜLLERİ VE YAZARLARIBölüm 1 Eğitici Rehberi Prof. Dr. Cennet Engin DEMİRBölüm 2 Tanışma ve Çalışma İlkelerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Cennet Engin DEMİR, Şamil DEMİRModül 1 Çatışma Teorisi Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR, Prof. Dr. Ünsal SIĞRIModül 2 Arabuluculuk Nedir? Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAKModül 3 Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIKModül 4 Arabulucu Kimdir? Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAKModül 5 Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi Maria da Conceição OLIVEIRA , Dr Rimantas SIMAITIS Modül 6 Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1) Prof. Dr. Recep TAYFUNModül 7 Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2) Şamil DEMİRModül 8 Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3) Dr. Elif Kısmet KEKEÇModül 9 Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4) Prof. Dr. Ünsal SIĞRIModül 10 Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç / Anlaşma Aşaması (5) Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAKModül 11 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk Dr. Burcu HATİBOĞLU Modül 12 Uygulama Eğitimi Şamil DEMİRModül 13 Arabuluculuk Mevzuatı Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAKModül 14 Arabuluculukta Etik Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIKModül 15 Yenileme Eğitimi Şamil DEMİRKİTAP EDİTÖRLERİ: Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK, Dr. Elif Kısmet KEKEÇÇALIŞMA GRUPLARI  T.C. Adalet Bakanlığı, HİGM, Arabuluculuk Daire Başkanlığı    Avrupa Konseyi Proje Ekibi Hakan ÖZTATAR Özlem DEMİREL COOK (Çalışma Grubu Koordinatörü) Umut İlhan DURMUŞOĞLU Zeynep GÜLLÜ ASLIPEK (İngilizce’ye Çeviri ve Uyarlama)İlknur DİNÇER YAVUZ Güniz GÜRER (Düzenleme ve Baskıya Hazırlık)  Altan KARSLI Yelda BAKAR DELİCE (Proje Asistanı) Fatma Yonca YÜCEL    Tasarım: Kurtuluş KARAŞIN, Özlem ZEHİR Basım:  Altan Özyurt Matbaacılık  Bu Eğitici Kitabında yer alan bilgiler uzmanlar ve yazarlar ekibi tarafından geliştirilmiştir. Bu kitapta yer alan görüş ve düşünceler yazarların sorumluluğundadır ve Avrupa Konseyi’nin resmî politikalarını yansıtmamaktadır. Eğitim Materyallerinden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; materyaller sadece eğitim amaçlı kullanılabilir, izinsiz çoğaltılamaz ve basılamaz.  Videoların Kullanım İzni Video 1) Mediators at Work - Arabulucular İş BaşındaVideo 2) Mediating an International Dispute - Shanghai Tech v. Green Consulting - Uluslararası Bir Uyuşmazlıkta Arabuluculuk - Shanghai Tech v. Green Danışmanlık İlgili video ve videoların bir parçası olan “rol yönergeleri” Suffolks Universitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Dwight Golann  ve Cincinnati Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Marjorie Corman Aaron  tarafından geliştirilmiştir. Bu video ve ilgili yönergeleri; İsveç Ulus-lararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından birlikte finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından  Aralık 2014 - Eylül 2017 tarihleri arasında uygulanmakta olan “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında geliştirilen yeni temel arabuluculuk eğitim programlarıyla, arabulucuların eğitilmesi amacıyla kullanılacaktır.Videolar, Türkçe’ye çevrilerek seslendirilmiştir. Bu videoların ve yönergelerin Türkçe’ye çevirisi ve eğitim amaçlı kullanımı için izin alınmış olup, bu izin fikrî hakları kapsamamaktadır. Bu nedenle eğitim dışında izinsiz kullanımına müsaade edilmemektedir. T.C. Adalet Bakanlığı bu videoları  yeni eğitim materyallerinin bir parçası olarak kabul ederek ve ücretsiz olarak eğiticilere dağıtarak, 10 yıl süreyle eğitim amaçlı kullanılabilecektir. Senaryolar Bu kitapta yer alan uygulama senaryolarında adı geçen kişiler ve olaylar tamamen kurgudur, gerçek kişi ve olaylarla benzerliği tesadüfidir. www.coe.int/ankarawww.arabuluculuk.adalet.gov.tr Council of Europe / Avrupa Konseyi - Eylül 2017  TEMEL ARABULUCULUKEĞİTİMİ Eğitici Kitabı Eylül 2017 COUNCIL OF EUROPE  3 İÇİNDEKİLER Giriş 7 1  Arka Plan 7 2  Eğitici Kitabının Hazırlanma Süreci 8 3  Eğitici Kitabının Kullanımı 10 4  Modüllerin Kullanımı  12 Bölüm 1 Eğitici Rehberi 15 1  İhtiyaç Saptama 17 2  Amaçların Belirlenmesi 17 3 Öğrenme Sürecinin Planlanması 18 4  Değerlendirme Sürecinin Planlanması ve Sürecin İzlenmesi  18 Bölüm 2 Tanışma ve Çalışma İlkelerinin Belirlenmesi 47Bölüm 3 Temel Eğitim Modülleri 53 Modül 1 Çatışma Teorisi 55 1  Çatışma Nedir? 58 2  Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı 60 3  Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar 62 4  Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar? 64 5  Çatışma Çözme Genel Stratejileri 65 6  Problem Çözme ve Uzlaşma 69 7  Çatışma Çözüm Yöntemleri 71 Modül 2 Arabuluculuk Nedir? 75 1  Arabuluculuğun Tarihçesi 78 2  Arabuluculuk Nedir? 79 3  Arabuluculuğa Elverişli Alanlar 81 4  Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Hâller 84 5  Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 84 6  Arabuluculuğun Türleri 86 7  Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri 88 8  Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu Sözleşmesi 91
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x