Tamil-English Dictioinary

Description
abandon abdmen abet abject poverty abortion above abridge absconding absolute majority absorb abstract abundance abuse accept acceptance speech accessible accident accomplice accomplish achievement level achnowlegement action actor actress acutely aware add additional addled address address grievances adjust adjust administration administrative talent adopt adult education advance advancement advantage prawn advertisement fisherman advice sky adviser affair affect affected me greatly affectionat

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  abandon ¨¸Å¢Îabdmen Å¢Úabet ¯¼ó¨¾Â¡¸ Õò¾øabject poverty ÀÃÁ²¨Æabortion ¸Õ츨ÄôÒabove §Á§Äabridge ÍÕìÌabsconding ¾¨ÄÁ¨Èš¢ð¼¡÷absolute majority «Õ¾¢ô ¦ÀÕõÀ¡ý¨Áabsorb ¸¢Ã¸¢ò¾øabstract ÍÕì¸õabundance Á¢¸ ¿¢¨ÈÂabuse ЉÀ¢Ã§Â¡¸õaccept ²üÚ즸¡ûacceptance speech ²üÒ¨Ãô §ÀîÍaccessible «¨¼¦ÀÈÓÊÔÁ¡accident Å¢ÀòÐaccomplice ¯¼ó¨¾accomplish º¡¾¨É Òâachievement level «¨¼× ¿¢¨Äachnowlegement ¬º¢Ã¢Â÷ «í¸£¸¡Ãõaction ¿¼ÅÊ쨸actor ¿Ê¸ýactress ¿Ê¨¸acutely aware ¿øÄ¡ ¦¾Ã¢Ôõadd §º÷,ÜðÎadditional Üξøaddled ÌÆõÀ¢address Ó¸Åâaddress grievances ̨ȸ¨Ç ¸Õò¾¢ø¦¸¡ûadjust Å¢ðÎ즸¡Îò¾øadjust ´òЧÀ¡administration ¿¢÷Å¡¸õadministrative talent ¿¢÷Å¡¸ò ¾¢È¨Áadopt ¾òÐ ±Îadult education ÅÂÐÅ󧾡÷ ¸øÅ¢advance Óý§ÉÚadvancement Óý§ÉüÈõadvantage ¿ý¨Á,º¡¾¸õprawn þÈ¡øadvertisement Å¢ÇõÀÃõfisherman Á£ÉÅ÷advice «¨ÈרÃ,¬§Ä¡º¨Ésky Å¡Éõadviser ¬§Ä¡º¸÷affair ¸ûÇ측¾ø, ¦¾¡¼÷Òaffect À¡¾¢ò¾øaffected me greatly §Å¾¨É¨¼Âî ¦ºö¾Ðaffectionate «ýÒ¼ý,À¡ºòмýaffluent ź¾¢À¨¼ò¾Å÷against ±¾¢Ã¡¸against ±¾¢÷ôÀ¡¸age old tradition Òá½ ÁÃÒagenda ¿¢¸ú ¿¢Ãø,¦ºÂø¾¢ð¼õagent Ó¸Å÷agony §º¡¾¨Éagree ´òÐ츢§Èýagree orally Å¡öÅÆ¢ ´ôÒ¾øagreeement in writing ±ØòÐôâ÷ÅÁ¡É ´ôÒ¾øagreement ´ôÀó¾õagreement ¯¼ýÀ¡Îagreement ´ôÀó¾í¸ûagressive ¬Ù¨Á ¯½÷×aim ÌÈ¢aims ÌȢ째¡û¸û,Äðº¢Âí¸ûairplane Å¢Á¡Éõair ¸¡üÚairport Å¡É¢¨ÄÂõalcohol addict ÁÐ «Ê¨Áalert them ¯„¡÷ÀÎòÐalienate «ýÉ¢ÂôÀÎò¾ôÀ¼øalignment of stars ¸¢Ã¸î §º÷쨸all ±øÄ¡õall types of people ±øÄ¡¾ÃôÀ¢ÉÕõallergy ´ùÅ¡¨Áallow me «ÛÁ¾¢ ¦¸¡Îalphabet ±ØòÐalphabetize «¸ÃÅ⨺ô ÀÎòÐalternative ideas Á¡Ú Àð¼ ¸ÕòÐì¸ûalternative news Á¡üÚ ¦ºö¾¢always ±ô§À¡Ðõalways ±ô§À¡Ðõalways behind À¢ý¿¢¨Ä¢ø ÕìÌõam Õ츢ÈÐamazing À¢ÃÁ¡¾õamble ¾ûÇ¡Êamusement park §¸Ç¢ì¨¸ âí¸¡amusement park §¸Ç¢ôÒ âí¸¡analytical mind «Äºø ¦ºöÔõ Òò¾¢analyze ÀÌôÀ¡ö×ancestors Óý §¾¡ýÈ¢ÂÅ÷ancestors 㾡¨¾Â÷and ܼ,õ,anectodes ºõÀÅõangel §¾Å¨¾angle §¸¡½øangry §¸¡ÀÁ¨¼anguish ºÄÉÁ¨¼animal Å¢ÄíÌ  animal preserve Å¢Äí̸û ºÃ½¡ÄÂõannihilate «Æ¢òÐÅ¢Îanniversary ÅÕ¼ ¾¢ÕÁ½¿¡ûannouncement ¾¸Åø «È¢Å¢ôÒanother side Áü¦È¡ÕÀì¸õanticipate ±¾¢÷§¿¡ì̾øanxiety À¾ð¼õ, ÀÃÀÃôÒ,¯¨Çîºøapathy Å¢ð§¼÷ò¾¢Â¡ ÕôÀÐappearance §¾¡üÈõappendix À¢ý ¨½ôÒapplaud ¨¸¾ðÎapple ¬ôÀ¢ûapplicant Å¢ñ½ôÀ¾¡Ã÷appllication form Å¢ñ½ôÀ ¾¡ûapply ¾¼×appoint ¿¢ÂÁ¢appointed leader ¿¢ÂÁÉò ¾¨ÄÅ÷appointment order ¿¢ÂÁÉ ¯ò¾Ã×approach «ÏÌõ Ó¨Èapproximately §¾¡Ã¡ÂÁ¡¸apt Á¢¸îºÃ¢Â¡Éaquarium Á£ý¸¡ðº¢Â¸õarch enemy Ó츢 Ţ§Ã¡¾¢architect ¸ðʼ츨Ļ÷ardent Á¢Ìó¾ ¬÷ÅÓ¼ýardor Á¢Ìó¾ ¬¨ºarguments Ţš¾¹ìûarmaments ¾ÇÅ¡¼í¸ûarmy áÏÅõarousal ¸¢Ç÷arrange º£Ã¡ìÌarranged marriage ¦Àü§È¡÷ ¿¢îºÂ¢ò¾ ¾¢ÕÁ½õarrears ¿¢Ä×ò ¦¾¡¨¸arrest ¸¡ÅÄ¢ø ¨Åarrival ÅÕõ §¿Ãõarrive §º÷,ÅóÐ §º÷arrogant ¸÷Åõ À¢Êò¾Å÷art consciousness ¸¨ÄÔ½÷×art ¸¨Äart museum ¸¨Ä «Õí¸¡ðº¢Â¸õartificial ¦ºÂü¨¸artificial drinks ¦ºÂü¨¸ À¡Éõartist ¸¨Ä»÷as far as possible ÜÎÁ¡ÉÅâask question Ţɡ ¦¾¡Îí¸ûasset ¦º¡òÐassinine Óð¼¡û¾ÉÁ¡Éassistant ¯¾Å¢Â¡Ç÷association Üð¼¨ÁôÒassume «ÛÁ¡Éõastound Å¢Âô¨À ¯ñÎÀñÏastrology ¬å¼õ,§ƒ¡¾¢¼õatmosphere ÝÆøatrocities ¦¸¡Î¨Á¸û, «Ã¡ƒ¸õattendance Áì¸û ÅÕ¨¸attention ¸ÅÉ¢ôÒattitude ÁÉôÀ¡íÌattract ¸Å÷,®÷ì¸attracted to ®÷ì¸ôÀξøattractive looks ź£¸Ãò §¾¡üÈõauction ²Äõaudience «Ãí¸ò¾¢É÷aunt «ò¨¾,Á¡Á¢authorities «¾¢¸¡Ã¢¸ûautobiography Í ºÃ¢ò¾¢Ãõavalanche ÀÉ¢îºÃ¢×avoid ¾Å¢÷award Å¢ÕÐawareness ŢƢôÒ½÷×baby ¨¸ìÌÆó¨¾bachelor's Çí¸¨Äback ÓÐÌback off ´Ðí¸¢ì§¸¡back seat À¢ý Õ쨸background â÷Å£¸õbackground À¢ýÒÈõbacklash ±¾¢÷Å¢¨Ébacon ¯ôÒ¸ñ¼õbad ¦¸ð¼bad company ¦¸ð¼ º¸Å¡ºõbad example ¦¸ð¼ Óý ¯¾¡Ã½õbad habits ¦¸ð¼ ÀÆì¸í¸ûbad spirit §Àö.À¢º¡Í.À¢øÄ¢,ÝÉ¢Âõbag ¨Àwithdraw Å¡ÀŠÅ¡íÌbail À¢½Âõ,ƒ¡Á£ýbalance ¾Ã¡Íbald ¾¨ÄÅØ쨸ball ÀóÐballoting Å¡ìÌÀ¾¢×ban ¾¨¼ §À¡Îbanana Å¡¨Æbank Åí¸¢bank Åí¸¢bankrupt ¾¢Å¡Ä¡¸¢bargain §ÀÃõ,Á¢¸Ì¨È×barrier ¾ÎôÒ ÍÅ÷¸ûbase camp «ÊÅ¡Ã Ó¸¡õbaseless «ÊôÀ¨¼ÂüȨÅbasic needes «ò¾¢Â¡Åº¢Âò §¾¨Å¸û  basis «ÊôÀ¨¼basket ܨ¼be carefull ƒ¡ì¸¢Ã¨¾Â¡¸ Õ,±îºÃ¢ì¨¸be patient ¦Á¡Ú¨Á¡¢Õbeach ¸¼ü¸¨Ãbear ¾¡íÌbeard ¾¡Êbeat «Êbeautiful «Æ¸¡Ébeauty «Õ¨Á,«ÆÌbeauty parlor «ÆÌ ¿¢ÄÂõbecome alert ƒåḢŢÎbecome angry §¸¡ÀÁ¨¼become bored «ÖôÀ¨¼¾ø, ºÄ¢ôÀ¨¼¾øbecome lively ¸¨Ç¸ðÎbecome popular À¢ÃÀÄÁ¡¸§ÅñÎõbecome preganant ¸Õò¾Ã¢bed ¸ðÊøbedsheet ÀÎ쨸 ŢâôÒbegin ¬ÃõÀ¢behave nastily «º¢í¸Á¡¸ ¿¼ó¾¡÷behavior ¿¼ò¨¾behavior change ¿¼ò¨¾Á¡üÈõbehind the screen ¾¢¨Ã Á¨ÈÅ¢øbeing fair ¦¿Èõ ƒ¡Š¾¢beingbacked ¬¾Ã× «Ç¢ì¸ôÀθ¢ÈÐbelie Á¨Èò¾øbeliefs ¿õÀ¢ì¨¸¸û, §¸¡ðÀ¡Î¸ûbelittle º¢Ú¨ÁôÀÎòÐbell Á½¢belongings ¯¼¨Á¸ûbelow ¸£§Æbenefit ÀÂýbenefit ºÖ¨¸benefits ºÖ¨¸¸ûbenefits ÀÂýbetter ýÛõ ¿øÄbeverage À¡Éõbias À¡ÃÀðºõbid farewell Å¢¨¼¦ÀÚbig ¦ÀâÂbigwigs Ó츢Š¾Ã¸û,¦Àâ ¬ð¸ûbill ºð¼ÓýÅÃ×biography Å¡ú쨸 ºÃ¢ò¾¢Ãõbiological clock ¯¼ø ¸Ê¸¡Ãõbird ÀÈÅ¢birth control À¢ÈôÒ ¸ðÎôÀ¡Îbirth rate À¢ÈôÒ Å¢¸¢¾õbirthcontrol measures ¸Õò¾ÎôÒ Ó¨È¸ûbirthcontrol methods ¸Õò¾ÎôÒ º¡¾Éõbitter medicien ¸ºôÒ ÁÕóÐbitter truth ¸ºôÀ¡É ¯ñ¨Áblabber ¯ÇÚblame ÀÆ¢ ÍÁòÐblame game ÀÆ¢ÍÁòÐõ Å¢¨Ç¡ðÎblasted Ţǡº¢Å¢Îbleeding Ãò¾ì ¸º¢×blend ¸Ä¨Åblend with ´ýȢŢÎbless ¬º¢÷ž¢blessed soul Òñ½¢ÂÅ¡ýblessed with child ÌÆó¨¾ô §ÀÚblessing ¦¸¡ÎôÀ¢¨É, À¡ì¸¢Âõblessings §ÀÚblind people ¸ñÀ¡÷¨ÅÂü§È¡÷block ÓðÎì¸ð¨¼,¾Îò¾øblock ¾Îò¾øblood Ãò¾õblue °¾¡blueprint ¦ºÂø¾¢ð¼õboard šâÂõboat µ¼õ,À¼Ìbody ¯¼õÒ,º¼Äõbody figure ¯¼ü¸ðÎ, ¯¼øÅ¡Ìboil ¸ðÊ,¦¸¡¾¢ì¸¨Ånavy ¸ôÀøÀ¨¼bond with no one ¡â¼Óõ ´ð¼¡¾Åýbook release Òò¾¸ ¦ÅǢ£Îbook writer áÄ¡º¢Ã¢Â÷boon ÅÃõboots ¸¡Ä½¢border ±ø¨Äborn quality ܼô À¢Èó¾ ̽õbosom buddy ¬òÁ¡÷ò¾ ¿ñÀ÷botanical garden ¾¡ÅÃô âí¸¡both sides Õ ¾ÃôÀ¢É÷bothers ¦¿ÕÎbothers you ¯ý¨É ¸‰¼ôÀÎòÐbottle ÒðÊbottom undergarment ƒðÊ,À¡Å¡¨¼boulder À¡È¡í¸øbouquet âñÎbox ¼ôÀ¡boy ¨ÀÂýbracelet ŨÇÂøbrag about ¦Á즸¡ûbraggadacio ţáôÒbrain ã¨Çbranchoffice ¸¢¨Ç «ÖÅĸõbraun ¾¨ºÀÄõ  bravado º¡¸ºõbread ¦Ã¡ðÊbreak ¯¨¼break in ¸¨¼ ݨá¼øbreak relatonship ¯È¨ÅÓÈ¢break time µöק¿Ãõbreakfast ¸¡¨ÄôÀ¡Îbreaking bottles À¡ðÊø ºñ¨¼breast Á¡÷À¸í¸ûbreast milk Ó¨ÄÀ¡øbreeze ¦¾ýÈøbribe Äïºõ,¨¸Á¡òÐbridal killing Á½ô¦Àñ ¦¸¡¨Äbright future ´Ç¢ÁÂÁ¡É ±¾¢÷¸¡Äõbring it to open ¦ÅÇ¢îºò¾¢üÌ ¦¸¡ñÎÅ¡bring it to the fore ÓýÉ¢¨ÄôÀÎòÐbring to an end ÓÊ×ìÌ ¦¸¡ñÎÅ¡bring to light ¦ÅÇ¢îºò¾¢üÌ ¦¸¡ñÎÅ¡bring together ´ýÚ§º÷ò¾øbrinjal ¸ò¾Ã¢¸¡öbroad view ÀÃó¾brotherhood º¦¸¡¾ÃòÐÅõbrush off ¯ÃÍ,¯¾È¢Å¢Îbudget ÅÃ× ¦ºÄ×ò¾¢ð¼õbuilder ¸ðÎÉ÷building ¸ðʼõbullet §¾¡ð¼¡bungalow ¦º¡ÌÍ Å£Îburial ºÅ «¨¼ôÒ, Ò¨¾ò¾øburn buildings ¸ðʼ ±Ã¢ôÒburn effigy ¦¸¡ÎõÀ¡Å¢ ±Ã¢ôÒburnish ¦ÁÕÜðÎbus §ÀÕóÐbus burning ÀŠ ±Ã¢ôÒbus stop §ÀÕóÐ ¿¢Úò¾õbusiness ¦¾¡Æ¢øbusstand §ÀÕóÐ ¿¢¨ÄÂõbusstop ÀŠ¿¢Úò¾õbusy ÓõÓÃÁ¡¸ Õò¾øbutter ¦Åñ¦½öbutterfly in stomach Å¢üÈ¢ø ÒÇ¢¸¨Ã¸¢ÈÐbuttermilk §Á¡÷buttocks Ýò¾¡õÀð¨¼button À¢ò¾¡ýbuy Å¡íÌby and by ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡¸by the way ܼcabinet Áó¾¢Ã¢º¨Àcabinet «ÄÁ¡Ã¢cackle ¦¸¡ì¸Ã¢ôÒcalculation ¸½¢ôÒcalm ºÁ¡¾¡Éô ÀÎòÐcalorie ±Ã¢ºì¾¢came from ±í¸¢ÕóÐ ÅÕõcamel ´ð¼¸õcamp Ó¸¡õcampaign ¾¢ð¼õcampaign À¢Ãà ÍüÚôÀÂÉõcamphor ݼõcampus ÅÇ¡¸õcan do it ¦ºö ÓÊÔõcan't change the past ¿¼ó¾¨¾ Á¡üÈÓÊ¡Ðcan't do it ¦ºö ÓÊ¡Ðcanal ¸¡øÅ¡ölive broadcast §¿ÃÊ ´Ç¢ÀÃôÒcancer ÒüÚ §¿¡öcandle ¦ÁØÌÅ÷ò¾¢candy Á¢ð¼¡öcap ÌøÄ¡capital ¾¨Ä¿¸Ãõcaptivate ØìÌõcaptivate ÅÂôÀÎòÐcarbohydrate Á¡×ºì¾¢card «ð¨¼career ¦¾¡Æ¢øШÈ, À½¢òШÈmonth Á¡¾õcarefully ¸ÅÉÁ¡¸caress ¾Ø×,ÅÕÎcarried out ¿¢¨È§ÅüÚ, ¦ºöÐÓÊcarrot §¸Ãðcarry out ¿¢¨È§ÅüÚcartoon ¸ÕòÐî º¢ò¾¢Ãõcash crop ÅÕÅ¡ö¾Õõ À¢÷cassette ´Ä¢ô§À¨Æcast evil eye on ¾¢Õ‰Ê §À¡Îcast spell ÁÂ츢ŢÎcaste restriction º¡¾¢ì¸ðÎôÀ¡Îcat â¨Écatastrophe §ÀÃÆ¢×caught º¢ì¸¢caught in between ¿ÎÅ¢ø º¢ì¸¢Ôû§Çýcavalier À¢Ê¾Á¢øÄ¡Áø ¦ºÂø Òâcd ÌÚó¾ðÎceiling ¯¾¾Ãõcelebrated ¦ÅÌÅ¡¸ô À¡Ã¡ð¼ôÀð¼celebration ¦¸¡ñ¼¡ð¼õcelebrities À¢ÃÀÄí¸ûcentral government ¿ÎÅÉ «ÃÍ, Áò¾¢Â «ÃÍcertificate º¡ýÈ¢¾úcesarean section «Ú¨Åº¢¸¢î¨º À¢ÃºÅõ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks