ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK) - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK) เล มท 2 ค ม อ V01 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กล มพ ฒนาเทคโนโลย ระบบบ นท กข อม ล

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 28 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK) เล มท 2 ค ม อ V01 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กล มพ ฒนาเทคโนโลย ระบบบ นท กข อม ล โทรศ พท Line Group: NSO+ODK, Skype Id : datproc1, สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ Open Data Kit (ODK)] สารบ ญ โปรแกรม ODK (OPEN DATA KIT) ค ออะไร... 3 การต ดต งโปรแกรม ODK COLLECT บนเคร อง TABLET... 4 การต งค าสาหร บใช งานโปรแกรม ODK COLLECT... 6 การต งค าสาหร บส ง อมลแแบบไม อ ตโนม ต... 8 การต งค าการแสดงผแบนหน าจอ... 9 การ DOWNLOAD โปรแกรมแบบสอบถามแงเคร อง TABLET การบ นท ก อมลแแงแบบสอบถามบนเคร อง TABLET การบ นท กแาด บท แบบสอบถาม (สาค ญมาก) การระบ พ ก ด หร อการถ ายรลป การปร บหน าจอในแนวต ง หร อแนวนอน การตรวจสอบแแะแก ไ อมลแบนเคร อง TABLET ท บ นท กเสร จแแ ว การส งแบบสอบถามท ทาเสร จแแ ว น SERVER การเตร ยมความพร อมหแ งเสร จส นการสารวจ สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK)] โปรแกรม ODK (Open Data Kit) ค ออะไร ODK (Open Data Kit) ค อโปรแกรมท ส าน กงานสถ ต แห งชาต น ามาใช ส าหร บพ ฒนาแบบสอบสอบถาม บนเคร องคอมพ วเตอร พกพา นาดกแาง (Tablet) หร ออ ปกรณ พกพาท ม ระบบปฏ บ ต การ Android โดยผล ใช จะต องต ดต งโปรแกรม ODK Collect เวอร ช นไม ต ากว า บนเคร อง Tablet ผ าน Play Store แแะ หแ งจากน นจะต อง Download โปรแกรมแบบสอบถามแงเคร อง Tablet เพ อใช เก บรวบรวม อมลแงานสนาม ผล ใช สามารถแก ไ อมลแหแ งจากบ นท ก อมลแ หร อหย ดส มภาษณ ช วคราวเพ อกแ บมาส มภาษณ ใหม ได เม อเก บ อมลแ จากงานสนามเสร จเร ยบร อยแแ วผล ใช สามารถตรวจสอบความครบถ วน อง อมลแบนเคร อง Tablet ก อนส ง อมลแ น Server (ระบบ ODK จะไม ม การตรวจสอบหร ออน ม ต ข อม ลบน Web Application ข นตอนการบ นท กข อม ล และการตรวจสอบข อม ลจะทาบนเคร อง Tablet เท าน น) เม อส ง อมลแจากเคร อง Tablet น Server แแ วระบบจะโอนย าย อมลแแบบสอบถามท งหมดท ผล ใช เก บ รวบรวมจากเคร อง Tablet เพ อน าไฟแ อมลแส งผ านระบบเคร อ ายอ นเตอร เน ตไปจ ดเก บบน Server (หากส ง ไฟล ข อม ลข น Server ส าเร จจะไม ปรากฏช อไฟล ข อม ลบนเคร อง Tablet แต หากไฟล ข อม ลใดส งไม ส าเร จ เช น ส ญญาณอ นเตอร เน ตขณะน นอ อนหร อส ญญาหาย ไฟล ข อม ลก ย งคงอย บนเคร อง Tablet ผ ใช จะต องด าเน นการ ส งไฟล เหล าน นต อไป) Download ODK Collect Play Store ( ) 4 / 19 / ( ) Download Server ( ) ( ) Tablet Server ( ) Tablet ( ) Tablet ( ) 12 3 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ Open Data Kit (ODK)] การต ดต งโปรแกรม ODK Collect บนเคร อง Tablet ก อนใช งานโปรแกรมแบบสอบถามท พ ฒนาด วยระบบ ODK ผล ใช จะต อง Download โปรแกรม ODK Collect เพ อต ดต งบนเคร อง Tablet ก อน โดยว ธ การต ดต งโปรแกรม ODK Collect จะคแ ายก บการต ดต ง โปรแกรมต างๆ บนเคร อง Tablet ซ งผล ใช จะต องต ดต งโปรแกรมผ าน Play Store ม ว ธ การด งน (เมน ท ใช สาธ ตจะ เป นเมน ภาษาไทย หากต องการเปล ยนเมน ท แสดงผลเป นภาษาไทย/อ งกฤษให เล อก การต งค า (Settings) ภาษาและการป อนข อม ล (Language & Input)) 1. เช อมต ออ นเตอร เน ตบนเคร อง Tablet (สามารถ เช อมต ออ นเตอร เน ตผ าน Wi-Fi, หร อแชร ส ญญาณอ นเตอร เน ตจากอ ปกรณ ม อถ อ/Tablet ผ าน Hot Spot เป นต น) 2. แตะเแ อกโปรแกรม Play Store 3. เม อเป ดโปรแกรม Play Store ให พ มพ ค าในช อง ค นหา ODK Collect 4. เม อแสดงรายการโปรแกรม ODK Collect ให เแ อก แแะต ดต งโปรแกรม 3. พ มพ ODK Collect Play Store 4. เแ อก ODK Collect 4 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK)] 5. แตะป ม ต ดต ง 6. แตะป ม ยอมร บแแะดาวน โหแด ต ดต ง ยอมร บแแะดาวน โหแด 7. เม อต ดต งโปรแกรม ODK Collect เร ยบร อยแแ ว ให เป ดโปรแกรม 8. แสดงไอคอน องโปรแกรม ODK Collect ด งภาพ เป ด 5 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ Open Data Kit (ODK)] การต งค าสาหร บใช งานโปรแกรม ODK Collect เม อ Download โปรแกรม ODK Collect เร ยบร อยแแ ว ผ ใช จ าเป นต องต งค าระบบก อนเข าใช งานโปรแกรม แบบสอบถาม โดยการต งค าเพ อใช งานระบบจะต งเพ ยงแค คร งเด ยว ส าหร บ URL ช อผล ใช รห สผ าน (ช อผ ใช งานระบบ ODK สถจ./สบจ. ได ร บการตอบกล บทาง ซ งเป นรห สเด ยวก นก บโครงการ สรง. หากเป นผ ใช เด ม) 1. แตะท ม ม วาบน เแ อกเมนล ต งค าท วไป 2. ให ทาการต งค าบน Server ค อ URL ช อผล ใช รห สผ าน ต งค าท วไป โปรแกรมจะม เมน หล ก ท งหมด 5 เมน 3. ท URL พ มพ 4. ท ช อผ ใช แแะรห สผ านให บ นท กตามรห สพน กงาน แจงน บท ร บผ ดชอบเก บรวบรวม อมลแ (รห ส 7 หแ ก เหม อน โครงการ สรง. ให ตรวจสอบจาก ท ได ร บการตอบกแ บจากกแ มพ ฒนาเทคโนโแย ฯ) ช อผ ใช ระบบให ตรวจสอบ จาก ของกล ม กพท. 6 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK)] 5. รห สผ านให บ นท กตามรห สพน กงานแจงน บท ร บผ ดชอบเก บรวบรวม อมลแ (รห ส 7 หแ กเหม อน โครงการ สรง. ให ตรวจสอบจาก ท ได ร บการ ตอบกแ บ จ า กกแ มพ ฒนาเทคโนโแย ฯ ) 7 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ Open Data Kit (ODK)] การต งค าสาหร บส งข อม ลแบบไม อ ตโนม ต โปรแกรมแบบสอบถามท พ ฒนาด วยระบบ ODK ผล ใช สามารถก าหนดรลปแบบในการแสดงผแ อมลแบนหน าจอ แแะการส ง อมลแได เช น กาหนดให หน าจอแสดงผแต วหน งส อใหญ น ให ส ง อมลแอ ตโนม ต แต ท แนะนาค อให ทาการส ง ข อม ลด วยตนเอง ไม เล อกส งข อม ลอ ตโนม ต เน องจากผล ใช สามารถตรวจสอบ อมลแก อนท จะส ง อมลแ น Server โดยม ว ธ การเซ ตด งน 1. แตะท ม ม วาบน เแ อกเมนล ต งค าท วไป 2. ให เอาเคร องหมายถ กท ต วเล อกออก ด งน ส งอ ตโนม ต เม อเช อมต อ Wi-Fi ส งอ ตโนม ต เม อเช อมต อก บเคร อ าย ต งค าท วไป เอาเคร องหมายถลกออก 8 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK)] การต งค าการแสดงผลบนหน าจอ ในการแสดงผแ อมลแผล ใช สามารถปร บแต งการแสดงผแ อง นาดต วอ กษรบนหน าจอได ตามความต องการ อให ผล ใช ต งค าการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามท พ ฒนาด วยระบบ ODK โดยม ว ธ การต งค าด งน 1. แตะท ม ม วาบน เแ อกเมนล ต งค าท วไป 2. การต งค า ส วนต ดต อผล ใช งาน จะเก ยว องก บการ แสดงผแบนหน าจอ แแะการตรวจสอบเง อนไ อง โปรแกรม อให Tablet ท กเคร องต งค าค าด งน ล กษณะการประมวลผลแบบม เง อนไข : เแ อก ตรวจสอบเม อป ดเล อนไปข างหน า ค นหา : เแ อก ใช ท งการป ดเล อนหน าจอ ต งค าท วไป และป ม ในส วน นาดต วอ กษรผล ใช สามารถก าหนด นาดต วอ กษร ได เองตามความเหมาะสม องแต แะบ คคแได นาดต วอ กษร : ม 5 นาด เอาเคร องหมายถลกออก 9 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ Open Data Kit (ODK)] การ Download โปรแกรมแบบสอบถามลงเคร อง Tablet หแ งจากท ต ดต งโปรแกรม ODK Collect แแะต งค าการใช งานระบบเร ยบร อยแแ ว นตอนต อไปค อการ Download โปรแกรมแบบสอบถามโครงการต างๆ แงเคร อง Tablet ซ ง นตอนการ Download โปรแกรมแบบสอบถาม จากเคร อง Server แงบนเคร อง Tablet ซ งจ าเป นต องเช อมต ออ นเตอร เน ต ม นตอนด งน (ส าหร บโปรกกรม กบบสอบถามท พ ฒนาด วยระบบ ODK จ าเป นต องเช อมต ออ นเตอร เน ตเฉพาะช วงท Download โปรกกรม กบบสอบถาม กละช วงส งข อม ลเท าน น ส วนการส มภาษณ ข อม ลไม จ าเป นต องใช อ นเตอร เน ต เพราะโปรกกรม จะทางานกบบ Off Line) 1. ในการ Download โปรแกรมแบบสอบถามแต แะ โครงการ ให เแ อกท เมน ดาวน โหลดแบบส ารวจ เปล า 3. ในการเ าระบบคร งแรก หร อระบบต องการการย นย น อมลแผล ใช จะแสดงหน าจอด งภาพ ให แตะท ป มตกแง (บางคร งอาจไม แสดงหน าจอน หากระบบได จ า ช อ ผ ใช และรห สผ านไว ) ดาวน โหแดแบบสารวจเปแ า 2. โปรแกรมกาแ งเช อมต อก บ Server ด งภาพ 10 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK)] 4. เม อเคร อง Tablet สามารถเช อมต อก บ Server ได ส าเร จ ระบบจะแสดงรายช อโปรแกรม แบบสอบถามบน Server ให ผล ใช Download โปรแกรมแบบสอบถามโครงการท ต องการ 4.1. เม อต องการ Download โปรแกรม แบบสอบถาม ให ท าเคร องหมายถลก ด านหแ งช อโปรแกรมแบบสอบถามน น 4.2. จากน นแตะป ม ดาวน โหแดท เแ อกไว 5. โปรแกรมก าแ ง Download แบบสอบถามแงเคร อง Tablet ทาเคร องหมายถ ก หแ งช อโปรแกรม แบบสอบถามท ต องการ Download เแ อก ดาวน โหลดท เล อกไว 6. เม อ Download แบบสอบถามส าเร จ โปรแกรมจะ แสดง อความแจ งเต อน ด งภาพ (เม อเสร จข นตอนน ต องไปท เมน กรอกแบบส ารวจ ใหม เพ อเร มส มภาษณ ข อม ล) หมายเหต หากส ญญาณอ นเตอร เน ตไม สม าเสมอ อาจท าให นตอนการ Download แบบสอบถาม หร อการส ง อมลแไม สาเร จ ผล ใช อาจต องเร มทา นตอนน นซ าอ ก 11 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ Open Data Kit (ODK)] การบ นท กข อม ลลงแบบสอบถามบนเคร อง Tablet หแ งจากท Download แบบสอบถามแงเคร อง Tablet เร ยบร อยแแ ว นตอนต อไปค อ ผล ใช เร มน า แบบสอบถามไปส มภาษณ เพ อเก บรวบรวม อมลแให ครบตามต วอย างท ได ร บมอบหมาย โดยจะใช เมน กรอกแบบส ารวจ ใหม 1. การน าแบบสอบถามไปส มภาษณ เพ อเก บรวบรวม อมลแ ให เแ อกท เมน กรอกแบบสารวจใหม 2. โปรแกรมจะแสดงรายการแบบสอบถามท ได Download แงบนเคร อง Tablet ให เแ อกช อ แบบสอบถามท ต องการใช งาน ด งภาพ แตะเแ อกช อแบบสอบถามท ต องการ กรอกแบบสารวจใหม 12 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ค ม อการใช งานโปรแกรมแบบสอบถามบนเคร อง Tablet ด วยระบบ Open Data Kit (ODK)] 3. แ ส ด ง ห น า แ ร ก อ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม โดยจะแสดงช อโครงการสารวจ ด งภาพ 4. ในการเแ อนหน าจอ เพ อไปหน าถ ดไปสามารถใช ว ธ การป ดเแ อนหน าจอ หร อกดจากป มเด นหน า หร อ ย อนกแ บ ด งภาพใน อท 3 5. ส าหร บ อถามบาง อหากการแสดงผแ องหน าจอใน แนวต งไม เพ ยงพอ หร อใช งานไม สะดวกผล ใช สามารถ หม นหน าจอเพ อใช งานหน าจอในแนวนอนได 6. หน าจอบ นท กรห สพน กงานบ นท ก อมลแ จะใช รห ส ตามโครงการ สรง. (ขอให ตรวจสอบก บ ท กล มพ ฒนาเทคโนโลย ฯ ได ตอบกล บทาง ) 13 สาน กงานสถ ต แห งชาต ศทก. กพท. [ Open Data Kit (ODK)] 7. หแ งจากบ นท กรห สพน กงานบ นท ก อมลแ เร ยบร อยแแ ว โปรแกรมจะให ตรวจสอบว นท แแะเวแาเพ อท าการบ นท ก อมลแ หากว นท เวแา ถลกต องก เแ อนไปย งหน าจอถ ดไป 8. กดป ม บ นท กแแะออก เม อต องการบ นท ก อมลแแง เคร อง Tablet (หากต องการกล บมาแก ไขข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks