Tª ª π π π π π ø Ã ª π ªπ ø ª ª π ø - PDF

Description
ANE I THMIO AI AIOY O H O OY øn Tª ª π π π π π ø à ª π ªπ ø ª ª π ø AKA HMA KO ETO KAP OBA I - AMO ºˆÙÔÛÙÔÈ ÂÈÔıÂÛ EÎÙ appleˆûë BÈ ÏÈÔappleˆÏÂ Ô ZHTH & È OE 18Ô ÏÌ ÂÛ/Ó ÎË - ÂÚ

Please download to get full document.

View again

of 112
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 80 | Pages: 112

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ANE I THMIO AI AIOY O H O OY øn Tª ª π π π π π ø à ª π ªπ ø ª ª π ø AKA HMA KO ETO KAP OBA I - AMO ºˆÙÔÛÙÔÈ ÂÈÔıÂÛ EÎÙ appleˆûë BÈ ÏÈÔappleˆÏÂ Ô ZHTH & È OE 18Ô ÏÌ ÂÛ/Ó ÎË - ÂÚ T ÂÚ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË T.K TËÏ.: (5 ÁÚ Ì.) - Fax: EK O EI ZHTH AÚÌÂÓÔappleÔ ÏÔ ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË TËÏ , Fax ƒπ à ª ƒπ à ª π ƒ º ƒπ 5 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÈÁ Ô ÔÏ Î È Ì Ì Ù Ú Ù ÓÈÎ Ú Ù ÚÈ ÈÔÈÎËÙÈÎ ÀappleËÚÂÛ Â ª ª π π π π π ø -à ª π ªπ ø ª ª π ø 9 Ô Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÔ Ó ÏÔÁÈÛÙ Ô Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÔ ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Ì Ô ÏÔ Ô Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÔ Ù ÙÈÛÙÈÎÔ ÏËÚÔÊÔÚ Â ÁÁÚ ÊÒÓ ŸÚÁ Ó ÙÔ Ì Ì ÙÔ ª ÏË Ì Ì ÙÔ È ÛÎÔÓÙ ÛÂÈ ÙÔ.. 407/ Ì Ì ÙÔ H ÛÂÏ ÙÔ Ì Ì ÙÔ ÛÙÔ È ÎÙ Ô (Internet) ƒπ ƒ ƒ º ƒπ Ã πª ºø 16 ƒ ƒ ªª À ø 17 ÓÔÓÈÛÌfi ÛappleÔ ÒÓ ª ı Ì Ù Ó Í ÌËÓÔ - È ÎÙÈÎ ÌÔÓ Â ECTS O ËÁfi appleô ÒÓ π Hªπ Aπ I À ƒ π ª π 46 µè ÏÈÔı ÎË Ú ÊÂ Ô È Û Ó ÂÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ Îfi Ì Ì ÏËÚÔÊÔÚÈÎ & appleèîôèóˆóèòó ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi º π π ª ƒπª 52 ºÔÈÙËÙÈÎ apple ÚÔ ºÔÈÙËÙÈÎ Û Ë ÀappleÔÙÚÔÊ Â ÊÔÈÙËÙÈÎ ˆ ÛÙÔ ÚÏfi ÛÈ ƒ À π π π π ƒ ƒπ 55 Úˆapple Î Îapple È Â ÙÈÎ ÚÔÁÚ ÌÌ Ù Ú ÎÙÈÎ ÕÛÎËÛË Ó ÚÈ ÔÏ ÌÂÚ Â ª ª ƒ π DEPARTMENT OF STATISTICS AND ACTUARIAL - FINANCIAL MATHEMATICS STUDENT GUIDE 61 4 O ËÁfi appleô ÒÓ ª ª π π π π π ø - à ª π ªπ ø ª ª π ø π ƒ º ƒπ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÈÁ Ô ËÌÈÔ ÚÁ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ôu ÈÁ Ô appleôùâïâ ÙËÓ ÏÔappleÔ ËÛË ÙË È ÙÔ ÌÂÁ ÏÔ ŒÏÏËÓ Ì ıëì ÙÈÎÔ ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ Ú ıâô ˆÚ. Ô ÓÂappleÈ- ÛÙ ÌÈÔ ÛÙÔ Â ÂÈ ÛÙËÓ apple ÚÔ Û Á ÚÔÓË ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ ÂÎapple  ÛË Î È ÛÙËÓ appleúôòıëûë ÙË ÛÈÎ Î È ÂÊ ÚÌÔÛÌ ÓË Ú Ó. Œ ÂÈ ËÏ appleúfiù apple ÙfiÛÔ ÁÈ ÙËÓ appleôèfiùëù ÙˆÓ appleôêô ÙˆÓ ÙÔ, fiûô Î È ÁÈ ÙÔ È ÎÙÈÎfi Î È ÂÚ ÓËÙÈÎfi ÙÔ appleúôûˆappleèîfi. È Ó ÔÓÙ ÙËÓ ÙÚ ÙË ÂÎ ÂÙ applefi ÙËÓ Ú Û ÙÔ, ÙÔ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ È- Á Ô ÂÈ appleô  ÍÂÈ fiùè appleôùâïâ appleúˆùâ ÔÓÙ appleôïèùèûìèîfi apple Ú ÁÔÓÙ ÛÙËÓ Â - ÛıËÙË appleâúèô ÙÔ ÈÁ Ô. ÔÏ Î È Ì Ì Ù Ô ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÈÁ Ô appleâúèï Ì ÓÂÈ Ù ÎfiÏÔ ı Ì Ì Ù Î È ÔÏ :. ÙÔ ÓËÛ ÙË ÌÔ ÔÏ ÂÙÈÎÒÓ appleèûùëìòó, ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó ÎÔ Ó Ù ÙÌ Ì Ù : Ì Ì ª ıëì ÙÈÎÒÓ Ì Ì ªË ÓÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ ÎÒÓ Î È appleèîôèóˆóè ÎÒÓ ÛÙËÌ ÙˆÓ Ì Ì Ù ÙÈÛÙÈÎ Î È Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª ıëì ÙÈÎÒÓ. ÙÔ ÓËÛ ÙË Û Ô ÔÏ ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ appleèûùëìòó «µâóè Ì Ó Ô Û ÈÔ», ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó ÎÔ Ó Ù ÙÌ Ì Ù : Ì Ì ÂÚÈ ÏÏÔÓÙÔ O ËÁfi appleô ÒÓ π Hªπ Aπ I À π Hªπ Aπ I À Ì Ì appleèûùëìòó ÙË Ï ÛÛ Ì Ì ÔÈÓˆÓÈÎ ÓıÚˆappleÔÏÔÁ Î È πûùôú Ì Ì ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ Ì Ì ÂˆÁÚ Ê Ì Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ Â ÓÔÏÔÁ Î È appleèîôèóˆó Á. ÙÔ ÓËÛ ÙË Ã Ô ÔÏ appleèûùëìòó ÙË ÈÔ ÎËÛË ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó ÎÔ Ó Ù ÙÌ Ì Ù : Ì Ì ÈÔ ÎËÛË appleè ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ì Ì ÙÈÏ Î È appleè ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ ÀappleËÚÂÛÈÒÓ Ì Ì ªË ÓÈÎÒÓ ÈÎÔÓÔÌ Î È ÈÔ ÎËÛË. ÙÔ ÓËÛ ÙË ƒfi Ô ÔÏ ÏÏËÓÈÎÒÓ Î È ªÂÛÔÁÂÈ ÎÒÓ appleô ÒÓ ÛÙËÓ ÔappleÔ Ó ÎÔ Ó Ù ÙÌ Ì Ù : È ÁˆÁÈÎfi Ì Ì ËÌÔÙÈÎ Îapple  ÛË Ì Ì appleèûùëìòó ÚÔÛ ÔÏÈÎ ÁˆÁ Î È ÙÔ Îapple È Â ÙÈÎÔ Â È ÛÌÔ Ì Ì ªÂÛÔÁÂÈ ÎÒÓ appleô ÒÓ Â. ÙÔ ÓËÛ ÙË ÚÔ Ì Ì ªË ÓÈÎÒÓ Â ÛË ÚÔ fióùˆó Î È ÛÙËÌ ÙˆÓ Ú Ù ÓÈÎ Ú È appleú Ù ÓÈÎ Ú ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÈÁ Ô Â Ó È: Ú Ù ÓË : Ó Ú π. ÚÔ ÌappleË ÓÙÈappleÚ Ù ÓÂÈ : ˆÓ/ÓÔ. ÒÚ πˆ ÓÓË. ÎÈ Ï ÃÚ Û. µèùûèï ÎË 6 O ËÁfi appleô ÒÓ π ƒ º ƒπ Ù ÚÈ ÓËÛÈ ÙÔ ÈÁ Ô È ı ÙÔ Ó ÎÙÈÚÈ Îfi appleïô ÙÔ ÌÂÁ ÏË ÈÛÙÔÚÈÎ Î È Ú ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ Í. Ô ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÈÁ Ô ÔÓÙ ˆ ÂappleÈ ˆÍË ÙË ÛÙ Á ÛË ÙˆÓ Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ ÙÔ Û ÊÈÛÙ ÌÂÓ ÎÙ ÚÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÍÈÔappleÔÈÂ Ì ÚÔ ÙÔ ÙÔ appleïô ÙÔ Î È Û ÓÙÂÏ ÛÙË È - ÛˆÛË ÙË ÂıÓÈÎ Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈ. Ô ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ È ı ÙÂÈ Ù ÎfiÏÔ ı ÎÙ ÚÈ : ÙË ÌÔ ÌÔ ÚÏÔ ÛÔ : Ù ÚÈÔ ÌappleÔÚÈÎ ÔÏ ( È ÎÙ ÚÈ, ÓÙÚÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ ) ÁÂÌÔÓÈÎfi ª Á ÚÔ ( Ú Ê ıëáëùòó, Ú ÌÌ Ù ) ÚÔ Ù ÚË ( Ú Ê ıëáëùòó, ıô Û ÂÍÈÒÛˆÓ) à ٠ËÁÈ ÓÓÂÈÔ (µè ÏÈÔı ÎË) appleôı ÎÂ Ï Ù (Àapplefi È ÌfiÚʈÛË) Ù ÚÈÔ µô ÚÏÈÒÙË ( Ú Ê ıëáëùòó, Ú ÌÌ Ù ) Ìapple ÎÈÎ (Àapplefi È ÌfiÚʈÛË Ù appleâúèûûfiùâú, ÂÓÒ 2 ÎÙ ÚÈ Â Ó È Ë ÙÔÈÌ ). Ù ÚÈÔ apple ÚÈ ÒÓË ( Ú Ê ıëáëùòó, ÚÁ ÛÙ ÚÈ Ì Ì ÙÔ ). ÌÔ µ ı Ô : ª ÓÈ ÎÂÈÔ ÿ Ú Ì ( ıô Û ÛÂÌÈÓ Ú ˆÓ, Ú Ê Πıëáëùòó) ÙË ª ÙÈÏ ÓË ÔÌÓËÓ ÎÂÈÔ ËÌÔÙÈÎfi ÔÏÂ Ô Ù ÚÈÔ ªapple ÓÂÈÔ Ù ÚÈÔ ÙË Ã Ô ªÈ ÏÂÈÔ ÚÊ ÓÔÙÚÔÊÂ Ô Ú ÂÈÔ ÔÏ Ù ÚÈÔ ÙË ÔÏÈÎ ÊÔÚ (appleúòëó ) ÙË ƒfi Ô Ù ÚÈÔ Ï ÈÒÓ ÙÚ ÙÒÓˆÓ ÙË ÚÔ 1Ô ÌÓ ÛÈÔ ÚÔ (Àapplefi È ÌfiÚʈÛË) Ù ÚÈÔ ÌappleÔÚÈÎ ÔÏ ÁÂÌÔÓÈÎfi ª Á ÚÔ O ËÁfi appleô ÒÓ π Hªπ Aπ I À ÈÔÈÎËÙÈÎ ÀappleËÚÂÛ Â Ô ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÂÈ ÔÚÁ ÓˆÌ Ó ÈÔÈÎËÙÈÎ ÀappleËÚÂÛ Â ÛÙÈ apple Ú Î Ùˆ È ı ÓÛÂÈ : ª ÙÈÏ ÓË (Œ Ú ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÈÁ Ô - Ú Ù Ó ): à ÚÈÏ Ô ÚÈÎÔ appleë Î È º ˆÓÔ, ËÏ. (22510) Fax: (22510) ÌÔ : ÚÏfi ÛÈ, ËÏÂʈÓÈÎfi Î ÓÙÚÔ: (22730) Fax: (22730) µè ÏÈÔı ÎË: (22730) Fax: (22730) ÓÙÚÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ - È ÎÙ ÚÈ ( ÌappleÔÚÈÎ ÔÏ ): (22730) Fax: (22730) ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ ÔÏ Ì ÛˆÓ: (22730) fax: (22730) Ã Ô : ªÈ ÏˆÓ 8, ËÏ. (22710) Fax: (22710) ƒfi Ô : fi ËÌÔÎÚ Ù, ËÏ. (22410) Fax: (22410) ı Ó : µô ÏÁ ÚÔÎÙfiÓÔ 30, ËÏ. (210) Fax: (210) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÈÁ Ô ÛÙË ÛÂÏ ÙÔ È ÈÎÙ Ô (Internet) 8 O ËÁfi appleô ÒÓ Ì Ì Ù ÙÈÛÙÈÎ Î È Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ - ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª ıëì ÙÈÎÒÓ Ô Ì Ì Ù ÙÈÛÙÈÎ Î È Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ - ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª ıëì ÙÈÎÒÓ ÂÈ ˆ ÛÙfi Ô ÙËÓ Î ÏÏÈ ÚÁÂÈ, appleúô ÁˆÁ Î È ÌÂÙ ÔÛË ÙË ÁÓÒÛË, Ì ÙË È ÛÎ Ï Î È Ú - Ó, ÛÙ ÁÓˆÛÙÈÎ appleâ ÙË Ù ÙÈÛÙÈÎ, ÙË Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎ appleèûù ÌË Î È ÙˆÓ ÃÚËÌ ÙÔÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª ıëì ÙÈÎÒÓ. ÛÎÔapplefi ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ Â Ó È Ë Î Ù ÚÙÈÛË ÂappleÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ - ÔÈ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ Û ÓıÂÙÂ Ì ıëì ÙÈÎ ÌÂıfi Ô, È ˆ ÙË ÂˆÚ ÙˆÓ Èı ÓÔÙ ÙˆÓ, apple Ú ÏÏËÏ Ì ÌÂıfi Ô ÏÏˆÓ ÂappleÈÛÙËÌÒÓ, fiappleˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ı ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÂÎÙÈÌ ÛÔ Ó ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ Ó apple ÚÔ Ó appleôê ÛÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Á ıòó Î È appleë- ÚÂÛÈÒÓ Ó Î Ù ÚÙ ÛÔ Ó ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ, ÚËÌ ÙÔ ÔÙÈÎ Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙÈÎ Û È Ó appleúô- Ù ÓÔ Ó ÂappleÂÓ ÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ. apple ÛË, ÔÈ applefiêôèùôè ÙÔ ÙÌ Ì ÙÔ ı Â Ó È Û ı ÛË Ó ÂÎappleÔÓ ÛÔ Ó ÛÙ ÙÈÛÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Î È Ú Ó Û fiïô ÙÔ ÎÏ Ô ÙË ÁÔÚ. µ ÛÈÎ ÂappleÈ ˆÍË ÙÔ Ì Ì ÙÔ Â Ó È Ô Ù appleèîfi applefiêôèùfi ÙÔ Ó Û Ó ÂÈ ËÏ ÈÎ - ÓfiÙËÙ ıâùèîô ÂappleÈÛÙ ÌÔÓ ÏÏ Î È ÛÙÂÏ Ô ÂappleÈ Â ÚËÛË. È ÙÔ ÏfiÁÔ Ùfi, ÙÔ Ì Ì Â Ó È ÓÙ ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î È apple ÈÙËÙÈÎfi Î È ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙÔ ËÏfi Âapple appleâ Ô ÛappleÔ ÒÓ appleô apple Ú ÂÈ, ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÚÈÛÙ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ appleúôôappleùèî ÛÙÔ appleôêô ÙÔ. ªÂÚÈÎ applefi Ù Â Ó È ÙÔ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÔ Ù ÙÈÛÙÈÎÔ, ÙÔ Ó ÏÔÁÈÛÙ Î È ÙÔ ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Ì Ô ÏÔ. Ô appleúfiáú ÌÌ ÛappleÔ ÒÓ ÛÙÔ Â ÂÈ ÛÙËÓ applefiîùëûë applefi ÙÔ ÊÔÈÙËÙ ÂÓfi ÍÈfiÏÔÁÔ Ì - ıëì ÙÈÎÔ applefi ıúô Î ıò Âapple ÛË Î È ÛÙËÓ applefiîùëûë ÁÓÒÛÂˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ, ÔÁÈ- ÛÙÈÎ Î È ÈÎÔÓÔÌ. ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙˆÓ Ô ÏÏˆÓ ÌËÌ ÙˆÓ appleô Û Óı ÙÔ Ó ÙË ÔÏ ÂÙÈÎÒÓ appleèûùëìòó, ÙÔ Ì Ì ÙÔ ª ıëì ÙÈÎÒÓ Î È ÙÔ Ì Ì ÙÔ ªË ÓÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔ- ÚÈ ÎÒÓ Î È appleèîôèóˆóè ÎÒÓ ÛÙËÌ ÙˆÓ È ÌÔÚÊÒÓÔ Ó ÙÔ È ÓÈÎfi appleâúè ÏÏÔÓ ÁÈ ÊÔÈÙË- Ù Ì ÈÛ Úfi appleôûôùèîfi applefi ıúô. ÂÈÙÔ ÚÁ Âapple ÛË Ó ÌÂÙ appleù È Îfi appleúfiáú ÌÌ ÌÂ Ô Î Ù ı ÓÛÂÈ. appleúòùë ÂappleÈ- ÎÂÓÙÚÒÓÂÙ È ÛÙ Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎ ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ª ıëì ÙÈÎ Î È Ë Â ÙÂÚË ÛÙË Ù - ÙÈÛÙÈÎ - Ó Ï ÛË Â ÔÌ ÓˆÓ. apple ÛË apple Ú ÂÈ Ó ÙfiÙËÙ ÂÎapplefiÓËÛË È ÎÙÔÚÈÎ È - ÙÚÈ ÛÂ Û ÓÂÚÁ Û Ì ÙÔÓ ÚÌfi ÈÔ È ÛÎÔÓÙ. ªÂÚÈÎ applefi ÙÈ Ó ÙfiÙËÙ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÛÙ ÈÔ ÚÔÌ ÙË /ÙÔ appleôêô ÙÔ Â Ó È ÔÈ ÂÍ : ËÌfiÛÈ appleëúâû  (apple. ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÚÁ Û, ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÀÁÂ, À ), ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛÂÈ, ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ, ÂÚÁ ÙÈÎ ÂÓÒÛÂÈ, ÙÚ appleâ ÈÎ È Ú Ì Ù, ÈÂıÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ (apple. - Úˆapple Î ÂÓÙÚÈÎ Ú appleâ, ÈÂıÓ ÔÌÈÛÌ ÙÈÎfi Ì Ô). O ËÁfi appleô ÒÓ π Hªπ Aπ I À ÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ fiappleˆ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, ÈÎËÁÔÚÈÎ ÁÚ ÊÂ, ÂÙ ÈÚ Â ÚÂ Ó ÁÔÚ, ÏÏ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÌÔÓ Â ˆ ÓÒÙÂÚÔÈ apple ÏÏËÏÔÈ, ÂÚ ÓËÙ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Û Ì Ô ÏÔÈ (ÂÙ ÈÚ Â ËÌÔÛÎÔapple ÛˆÓ, ÓÔÛÔÎÔÌÂ, ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Û ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Î Ó, ÂÙ ÈÚ Â appleïëúôêôúèî ÁÈ ËÌÈÔ ÚÁ ÏÔ- ÁÈÛÌÈÎÔ Û ÂÙÈÎÔ ÌÂ Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎ ÌÂÏ Ù ). ÚÎÂÙÔ appleù ÈÔ ÔÈ appleúô Ï appleâù È Ó ÂÚÁ ÛÙÔ Ó ˆ ÂÏ ıâúôè Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Â ÁÈ apple ÚÔ- appleëúâûèòó. È ÙÔ appleôêô ÙÔ appleô ÂÓ È Ê ÚÔÓÙ È ÁÈ ÙËÓ ÚÂ Ó apple Ú ÂÈ Ë Ó Ùfi- ÙËÙ ÌÂÙ appleù È ÎÒÓ ÛappleÔ ÒÓ appleô Ô ËÁ Û ΠËÌ Î ÂÓ Û fiïëûë. È Î Ù ı ÓÛÂÈ appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ Ô applefiêôèùô ÙÔ Ì Ì ÙÔ ˆ ÌÂÙ appleù È Îfi ÊÔÈÙËÙ appleâúèï Ì- ÓÔ Ó ÌÂÙ Í ÏÏˆÓ ÌÂÙ appleù È Î ÛappleÔ Û ÈÔ ÎËÛË appleè ÂÈÚ ÛˆÓ, ÈÎÔÓÔÌÈÎ, ª - ıëì ÙÈÎ, Ù ÙÈÛÙÈÎ, ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ, Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎ Î È ÏËÚÔÊÔÚÈÎ. Ùfi Ô ÙÔ ÙÂÙÚ ÂÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÔ ÛappleÔ ÒÓ ÙÔ Ì Ì ÙÔ Â Ó È Ó appleôîù ÛÔ Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÁÓÒÛÂÈ Ù ÙÈÛÙÈÎ, ª ıëì ÙÈÎÒÓ, ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÎ, ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î È Ó ÏÔÁÈÛÙÈÎ, ÏÏ Î È ÁÓÒÛÂÈ appleô Â Ó È apple Ú ÙËÙ ÁÈ Ó ÓÙ appleâí ÏıÔ Ó ÛÙÈ apple ÈÙ ÛÂÈ appleô ı ÂÌÊ ÓÈÛÙÔ Ó Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÙÔ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ fiappleˆ : Ë ÂÎÙ ÌËÛË ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ ÓˆÓ, Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Á ıòó appleëúâûèòó, Ô ÛÙ ÙÈÛÙÈÎfi Û Â È ÛÌfi Î È Ë appleúfi ÏÂ Ë Ô Û Â È ÛÌfi ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎÒÓ appleúôáú ÌÌ ÙˆÓ Î È Ë ÌÂÏ ÙË ÙÔ ÙÚfiappleÔ Î Ù ÓÔÌ appleâúèôúèûì ÓˆÓ applefiúˆó ÛÙÔ apple Ú ÛÌ ÙÔ ÚfiÓÔ. Ë Ó Ï ÛË Î È Ë ÂÚÌËÓÂ ÙˆÓ Â ÔÌ ÓˆÓ Ô Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÔ Ó ÏÔÁÈÛÙ ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ Ì / Ó Âapple ÁÁÂÏÌ Ù ÈÎ Ó /fi Ó ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÔ ÎÈÓ ÓÔ. Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Ó ÏÔÁÈÛÙ ÚËÛÈÌÔappleÔÈ ª ıëì ÙÈÎ, Ù ÙÈÛÙÈÎ Î È ÈÎÔÓÔÌÈÎ ıâˆú ÁÈ Ó ÌÂÏÂÙ ÛÂÈ È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ ÁÂÁÔÓfiÙ È È ÙÂÚ Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÊ ÏÂÈÂ Î È Û - ÓÙ ÍÈÔ ÔÙÈÎ appleúôáú ÌÌ Ù. Ó È ÈÎ Ó /fi Ó apple ÚÂÈ appleôê ÛÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Á ıòó Î È appleëúâûèòó, Ó Î Ù ÚÙ ÛÂÈ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ, ÚËÌ ÙÔ ÔÙÈÎ Û ÓÙ ÍÈÔ ÔÙÈÎ Û È Î È Ó appleúôùâ ÓÂÈ ÂappleÂÓ ÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ. Ó ÏÔÁÈÛÙ Â Ó È Û ı ÛË Ó Û ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î È Ó Ó Ï ÛÂÈ Ù apple Ú ÙËÙ ÛÙÔÈ Â appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ ÙÈ appleèı ÓfiÙËÙ Ûı ÓÂÈ, ı - Ó ÙÔ, Ù Ì ÙÔ Î È Ê ÛÈÎÒÓ Î Ù ÛÙÚÔÊÒÓ. Ó È ÈÎ Ó /fi Ó Î ÓÂÈ appleúô Ï ÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔ Ô ËÌÈÒÓ ÎÂÚ ÒÓ ÁÈ ÌÈ ÂappleÈ Â ÚËÛË. ÛÙ ÈÔ ÚÔÌ ÙÔ Ó ÏÔÁÈÛÙ Ú ÎÙËÚ Â- Ù È Î Ï ÙÂÚ ˆ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù ÌÂ Ì ıëì ÙÈÎ ÛÂÈ apple Ú ˆ Ù ÓÔÎÚ ÙË Ì ıëì ÙÈÎÔ. 10 O ËÁfi appleô ÒÓ ª ª π π π π π ø - à ª π ªπ ø ª ª π ø Ô ÂÚÁ ÛÈ Îfi appleâúè ÏÏÔÓ Â Ó È ÚÈÛÙÔ. È ÌÈÛıÔ (ÁÈ fiûô appleôêô ÙÔ ÂÚÁ ÛıÔ Ó ˆ ÌÈÛıˆÙÔ ) appleúô Ï appleôóù È ÚÎÂÙ apple Óˆ applefi ÙÔÓ Ì ÛÔ ÌÈÛıfi ÂÓfi appleù ÈÔ Ô. ÙÈ ÂÎ fiûâè 1988 Î È 1995 ÙÔ Les Krantz s Jobs Rated Almanac ( Î ÔÛË Wall Street Journal), Á ÓÂÙ È Û - ÁÎÚÈÙÈÎ ÍÈÔÏfiÁËÛË 250 Âapple ÁÁÂÏÌ ÙˆÓ ÛÙÈ. ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈÓ Ì ÛË ÙÔ ÂÍ apple Ú ÁÔÓÙ : ÌÔÈ, ÚÔÔappleÙÈÎ, ÔÈfiÙËÙ ÂÚÁ ÛÈ ÎÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ, ÙÚ, Ù ıâúfiùëù ÂÚÁ Û (Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ ÛÊ ÏÂÈ ), µ Ú ÙËÙ (ÛˆÌ ÙÈÎ ÛÎÔÏ ). ªÂ ÛË Ù apple Ú apple Óˆ  ÔÌ Ó, Ë Ô ÏÂÈ ÙÔ Ó ÏÔÁÈÛÙ Î ÙÂÙ ÁË appleúòùë ÛÙÔÓ apple - Ó Î ÙˆÓ Û ÓÔÏÈÎÒÓ ÂappleÈ fiûâˆó. Ô appleù Ô ÙÔ Ó ÏÔÁÈÛÙ Ï Ì ÓÂÙ È applefi ÙËÓ ŒÓˆÛË Ó - ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÏ Ô appleâèù applefi ÙË ÈÂÍ ÁˆÁ ÙˆÓ ÓÙ ÛÙÔÈ ˆÓ ÂÍÂÙ ÛˆÓ, appleô ÔÚ ÔÓÙ È applefi ÙËÓ ŒÓˆÛË. Ô Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÔ ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Ì Ô ÏÔ ŒÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û Ì Ô ÏÔ apple Ú ÂÈ Û Ì Ô Ï ÛÙÔ appleâï Ù ÙÔ Û ÂÙÈÎ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌfi ÙË È Â ÚÈÛË ÙˆÓ appleâúèô ÛÈ ÎÒÓ ÙÔ ÛÙÔÈ Â ˆÓ appleúô- ÎÂÈÌ ÓÔ ÙÔ Ó appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ÛÔ Ó ÙÔ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÙÔ ÛÙfi Ô. appleâï Ù ÂÓfi ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Û Ì Ô ÏÔ ÌappleÔÚÂ Ó appleôèî ÏÂÈ applefi È ÈÒÙ appleô ÂappleÈı ÌÔ Ó Âapple Á- ÁÂÏÌ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌfi appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂappleÈÙ Ô Ó Î appleôèô ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ÎÔ ÛÙfi Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ ÎÔ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌÔ ˆ ÌÈÎÚÔÌÂÛ Â ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, ÌÂÁ Ï ÂÙ ÈÚ Â, ÌË Î ÂÚÓËÙÈÎÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ ÎfiÌ Î È ÎÚ ÙË (appleô ÁÈ apple Ú ÂÈÁÌ ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈı ÌÔ Ó ÙËÓ Ó È ÚıÚˆÛË ÙÔ Ú Ô ÙÔ ÙËÓ È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË ÎÚ ÙÈÎÒÓ ÂÙ ÈÚÂÈ- ÒÓ ÙËÓ Â ÚÂÛË ÙÚfiappleˆÓ ÚËÌ ÙÔ fiùëûë ÌÂÁ ÏˆÓ ÚÁˆÓ). Ó È ÙÔÓfiËÙÔ fiùè apple Ú ÂÈ Ó ÙÂÚ ÛÙÈÔ Â ÚÔ appleâúèô ÒÓ Ú ÛÙËÚÈÔappleÔ ËÛË ÁÈ ÙÔ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Û Ì Ô ÏÔ appleô appleâúèï Ì ÓÂÈ ÂÍÂÈ ÈΠÛÂÈ fiappleˆ ÂappleÂÓ ÛÂÈ, È -  ÚÈÛË ÎÈÓ ÓˆÓ, ÂÈÛ ÁˆÁ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ, Í ÛÂÈ ÎÂÊ Ï Ô, ÂÎ fiûâè ÔÌÔÏfiÁˆÓ, È ÈˆÙÈÎÔappleÔÈ ÛÂÈ ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ, ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ ÛÂÈ ÎÏapple. ŒÓ ÚËÌ ÙÔÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎfi Û Ì Ô ÏÔ ÌappleÔÚÂ Ó ÂÚÁ Ûı  Ù ˆ ÂÏ ıâúô Âapple ÁÁÂÏÌ Ù Â Ù ˆ ÛÙ ÏÂ- Ô ÂÙ ÈÚÂÈÒÓ Û Ì Ô ÏˆÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î È ÛÊ ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ. ÎÙfi applefi Ó Î Ïfi ÂÎapple È Â ÙÈÎfi applefi ıúô, Ó ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û Ì Ô ÏÔ appleú appleâè Ó Â Ó È ÂÓ ÌÂÚÔ ÁÈ Ù Ó ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleúô fióù Î È ÙÈ Ó Â ÌÂıfi Ô Î È Ù - ÛÂÈ ÛÙ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ, Ó È ı ÙÂÈ Ó appleù ÁÌ Ó ÈÎ ÓfiÙËÙÂ Ó Ï ÛË Î È Âapple Ï ÛË appleúô ÏËÌ ÙˆÓ, ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ Î È ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÂÍÈfiÙËÙÂ, ËÌÈÔ ÚÁÈÎ Î È ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÛÎ Ë, appleóâ Ì ÔÌ ÈÎfiÙËÙ Î È Û ÓÂÚÁ Û Î È ÈÎ ÓfiÙËÙ Ó ÂÌappleÓ ÂÈ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË. O ËÁfi appleô ÒÓ π Hªπ Aπ I À Ô Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÔ Ù ÙÈÛÙÈÎÔ / appleù ÈÔ Ô Ù ÙÈÛÙÈÎ ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÂÚÁ ÛÙ Ì appleôï  ÓÔ Î Û Óı ΠÛÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi Î È ÛÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ. ÁÎÂÎÚÈÌ Ó, ÛÙÔÓ È ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ apple Ú Ô Ó appleôïï appleúôûô ÔÊfiÚ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û ÁÈ ÛÙ ÙÈÛÙÈÎÔ Û ÙÚ appleâ Â, ÂÙ ÈÚ Â ÚÂ Ó ÁÔÚ, ÂÙ ÈÚ Â ËÌÔÛÎÔapple ÛˆÓ, ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Â, È ÊËÌÈÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Â, ÂÙ ÈÚ Â appleâùúâï È- ÔÂÈ ÒÓ, ÂÙ ÈÚ Â ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÚfiÏÔ ÙË /ÙÔ ÛÙ ÙÈÛÙÈÎÔ Û Ù ÙÈ ÂÙ ÈÚ Â Â Ó È ÛË- Ì ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ ÌÈ appleô Ù Û ÌappleÂÚ ÛÌ Ù Î È ÔÈ ÁÓˆÌÔ ÔÙ ÛÂÈ ÙË /ÙÔ Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ Ú ÛÈÌÂ. ÙÔ ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ apple Ú Ô Ó Ì Ì Ù Ù ÙÈÛÙÈÎ Û ÀappleÔ ÚÁÂ Î È ËÌfiÛÈÔ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ, Ù ÔappleÔ ÛÙÂÏ ÒÓÔÓÙ È applefi ÛÙ ÙÈÛÙÈÎÔ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÂappleÂÍÂÚÁ ÔÓÙ È Î È Ó - Ï Ô Ó ÌÂ Ú ÛË ÛÙ ÙÈÛÙÈÎÒÓ apple Î ÙˆÓ È ÊÔÚ Â ÔÌ Ó ÛÙÔ Â ÔÓÙ ÛÙËÓ ÂÍ ÁˆÁ Ú - ÛÈÌˆÓ Û ÌappleÂÚ ÛÌ ÙˆÓ. apple ÛË, Ë/Ô appleù ÈÔ Ô Ù ÙÈÛÙÈÎ Ì ÁÓÒÛÂÈ ÈÔÛÙ ÙÈÛÙÈÎ ÌappleÔÚÂ Ó ÂÚÁ ÛÙ ÛÂ Ê ÚÌ Î ÙÈÎ ÂÙ ÈÚ Â Û ÓÔÛÔÎÔÌ ˆ Ó Ï ÙÚÈ /Ù È ÙÚÈÎÒÓ ÂappleÈ ËÌÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â- ÔÌ ÓˆÓ. ÔÓ ÂÙ È fiùè Ô ÚfiÏÔ ÙË Ù ÙÈÛÙÈÎ Û ÌappleÂÚ ÛÌ ÙÔÏÔÁ Û ı Ì Ù appleô Û Â- Ù ÔÓÙ È Ì ÙËÓ ÁÂ Â Ó È ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÎÚ ÛÈÌÔ Î È fiùè ÈÂıÓ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x