Switching and Routing

Description
haha

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 41 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
  1.   Modeli I thjesht I sistemit telekomunikues? Modeli I thjesht I sistemit telekomunikues:Burimi,Transmetuesi,Sistemi transmetues,Marresi,Destinacioni. 2.   Komunikimi “prej pike ne pikë”?   Lidhja e drejtpërdrejt marrës dhënës:Nuk  përdoret shumë për arsye se: ã Pajisjet komunikuese mund të jenë shumë largë njera tjetrës, që do të rezultonte në kosto të shtrenjtë  3.   Qka jan rrjetet komunikuese? Rrjetet komunikuese janë sisteme telekomunikuese të cilat e mundësojnë komunikimin në mes dy pikave të caktuara në hapësirë dhe kohë,qellimi e te cilave eshe plotsimi I nevojave te shfrytezuesve per komunikim,shumllojshmeri te sherbimeve me cilesi dhe qmim te volitshem.  6.   Qka jan serviset dhe aplikacionet? Servisi është shërbimi që rrjeti ia ofron shfrytëzuesit dhe për këtë shërbim shfryëzuesi  paguan. Aplikacioni është mjet i shfrytëzuesit për ta përdorur servisin.  7.   Cilesia e sherbimeve? Keto sherbime nenkuptojn:ofrimin e resurseve, trajtimin perkates te aplikacioneve ne nyjet e rrjetit. 8.   Cilat jan tri komponentet themelore të rrjeteve komunikuese? Paisjet e shfrytezuesve:  Iu mundësojnë shfrytëzuesve t`i qasen rrjetit.  Nyjet e rrjetit:Forvardimi i thirrjeve, rrugim i paketeve dhe menaxhimi i rrjeteve. Linjat transmetuese: Përdoren për t`i lidhur shfrytëzuesit në rrjet si dhe për lidhjen e nyeve të rrjetit në mes veti.ndersa komponente tjera:Rrjeti periferik, rrjeti bertham, harduer, softueri. 11.   Cilat jan vetit e rendesishme për transmetimin e informacioneve? Gjeresia e brezit frekuencor, cilesia e linkut, largesie ne te cilen mund te tranferohet sinjali. 12.   Gjeresia e brezit frekuencor dhe kapaciteti kanalit? Brezi frekuencor absolut, brezi frekuencor efektiv. Kapaciteti I kanalit tregon shpejtesin makismale me te cilen mund te transmetohet informacioni neper at kanal. 14.   Komutimi I paketave? Vendose kanali komunikues I dedikuar ne mes dy paisjeve komunikuese gjat tere komunikimit,ne qdo linje fizike, nje kanal komunikues I dedikohet nje lidhjeje te caktuar.Shembull I rendomt:rrjeti telefonik. 15.   Komutimi I kanaleve? Nuk vendoset kanal I dedikuar, informacionet dergohen ne paketa, paketat dergohen prej burimit deri te destinacioni duke u transmetuar prej nje nyje te nyja tjeter e rrjetit,perdoret ne rrjetet kompjuterike. 16.   Protokollet? Bashkësi e rregullave që e pëcaktojnë komunikimin në mes të entiteteve të rrjetit.Entitetet:aplikacionet,kompjuterat,terminalet,sensoret ne largesi.  Dy modelet standard me te njohura jan:modeli referent OSI dhe TCP/IP. 17.   Rrugetimi? Rrugëtimi është proces i caktimit të rrugës së “udhëtimit” të paketave në drejtim të cakut,protokollet e rrugetimit, algoritmat e rrugetimit, tabelat e rrugetimit.  18.   Routerat? Komponente të rrjetit në të cilat janë të instaluara protokolli IP dhe protokollet e rrugëtimit,ruterat te lidhur mes veti formojn backbonin e rrjetit.lidhin rrjetet ne mes veti, mundesojn qasjen ne internet.    20.   Shtresa e rrjetit? Kjo shtres mundeson komunikimin neper rrjete te ndryshme, ky komunikim ose bartje e informacionit mundesohet nga ruterat 23.   Funksionet themelore te routerave ? Ekzekutimi I protokolleve dhe algoritmave te rrugetimi, krijimi I tabelave te rrugetimit dhe fovardimit. 24.   Protokollet e rrugetimit ? Shkembimi I informacioneve ne mes ruterave te rrjetit ne lidhje me topologjin e rrjetit, keto informacione perdoren per te krijuar tabelen e rrugetimit, te cilat permbajn onformacionet e nevojshme per fovardimin e paketave deri te ruteri I ardshem drejt cakut. 25.   Protokollet Link state? Gjendjen e linkave në tërë rrjetin, link state data-base,  –   Informacioni për gjendjen e linjave të veta dalëse nyja I transmeton me protokollin flooding te te gjitha nyjet tjera. Algoritmi Dijkstra për ta gjetur rrugën më të shkurtër deri te nyja destinuese dhe për ta zgjedhur next hop.  26.   Distance victor? Çdo nyje i ka informacionet për largësinë “vektorët e largësive” me nyjat tjera në rrjet   Algoritmi Bellman Ford, për ta gjetur rrugën më të shkurtër deri te nyjat tjera në rrjet, Konvergjenc te ngadalshme.  28.   Interior Gateway Protocols dhe Exterior Gateway Protocols ? Interior Gateway Protocols:  Informacioni i rrugëtimit shkëmbehet në mes të ruterëve brenda një sistemi autonomy. Exterior Gateway Protocols :  Informacioni i rrugëtimit shkëmbehet në mes të ruterëve të sistemeve të ndryshme.  29.   Algoritmat e rrugëtimit? Për ta gjetur rrugën më të shkurtër prej burimit deri te caku.  30.   Protokollet IP? IPv4 dhe IPv6, Paketat forvardohen duke e shfrytëzuar adresën IP të hostit destinues dhe tabelën e forvardimit, madhesia e tabelave sa me e vogel, Paketat të cilat i takojnë të njëjtit mesazh mund të udhëtojnë nëpër rrugë të ndryshme.  31.   Protokolli IPv4? Protokolli më i rëndësishëm nga bashkësia TCP/IP, ne perdorim te gjere dhe shum I suksesshem, implementohet leht, njesia themelore e organizimit te informacionit eshte paketa IP-datagrami.  32.   Struktura e datagramit IPv4? Datagrami IP përbëhet nga hederi (koka) dhe informacioni nga shtresa e sipërme (PDU,  paylodi), Hederi paraqet protokollin IP dhe përbëhet prej 14 fushave, gjatesia hederit mund te  jet prej 20 deri ne 60 bajt.  34.   Fragmentimi dhe ribashkimi i datagrameve? Datagramet e mëdha IP ndahen (fragmentohen) brenda rrjetit (në rutera), prej nje datagrami fitohen disa datagrame, ribashkimi veten ne destinim.  35.   Adresimi? Adresimi është proces i vënjes së identifikuesit për çdo nyje (router ose host), mundeson qe nyjat te lokalizohen dhe te komunikojn me nyjat tjera.Dy skemat te adresimit:adresimi I rrafshet dhe adresimi hierarkik.  37.   Adrest IP dhe interfejsi? Adresa IP eshte 32 biteshe, gjithsej 4 bilion adresa, identifikues per interfejs te hostave dhe rutereve.  Interfejsi:lidhesi ne mes hostit ose ruterit dhe linjes fizike,ruteret dhe hostet random kan nga nje interfejs. 38.   Klasat e Adresave të IPv4? ã Adresat e klasës A fillojnë me çfarëdo numri në mes të 1 dhe 126 ã Adresat e klasës B filloj në me çfarëdo numri në mes të 128 dhe 191 ã Adresat e klasës C fillojnë me çfarëdo numri në mes të 192 dhe 223 ã Adresat e klasës D fillojnë me çfarëdo numri në mes të 224 dhe 239 ã Adresat e klasës E fillojnë me çfarëdo numri në mes të 240 dhe 254  39.   Adresat IPv4 private? IANA (Internet Assigned Numbers Authority) i ka rezervuar tri blloqe të adresave për shfrytëzim në Intranet, keto adresa njihen me emrin adresa private IP d.m.th mund te shfrytzohen vetem Brenda rrjeteve private.  40.   Nënrrjetet?  Ndarjen e rrjeteve në rrjete më të vogla - nënrrjete (subnets), kjo njihet me emrin subnetting, fleksibilitet per administratoret e rrjetit, per te caktuar numrin e nenrrjetave e shkepusim lidhjen e qdo interfejsi nga ruteri,krijhen rrjete te izoluara, qdo rrjet I till I izoluar paraqet nenrrjet.ndahen ne tri klasa:A,B,C.Tri pjes:pjesa rrjetit fusha per subnet dhe fusha per host.dy  pjes:pjesa hostit dhe e nenrrjetit.  44.   Protokolli DHCP? Mundëson që kur një host lidhet në rrjet në mënyrë dinamike ta merrë nga serveri DHCP: një adresë IP, adresën e serverit DNS, emrin e domanit, masken e nënrrjetit, adresën e ruterit default etj.e thjeshton instalimin dhe mirmbajtjen e kompjuterve te lidhur ne rrjet, zgjat kohen e shfrytezimit te IP aktuale.  45.   NAT: Network Address Translation? : rrjeti lokal (Intraneti) e përdor vetëm një adresë IP për komunikm në Internet. Nuk ka nevojë për bllok të adreseve prej ISP-së: vetëm një adresë publike IP shfrytëzohet për të gjitha pajisjet e lidhura në Intranet, Adresat e pajisjeve në Intranet mund të ndërrohen pa  pasur kurrfarë ndikimi në rrjetin e jashtëm (Internet).  47.   Potokolli ICMP? Përdoret nga hostat dhe ruterat për komunikim të informacioneve në shtresën e rrjetit.Mesazhet ICMP permbajn:tipin, kodin dhe 8 bajtat e pare te datagramit I cili e ka shkaktuar gabimin.  48.   Protokolli IPv6? Motivimi themelor: numri i adresave 32-bitëshe IPv4 në hargjim, numer I pakufizuar I adresave 128 biteshe IPV6.  49.   Veti te avansuara ne krahasim me IPv4? Eliminon nevojen per shfrytezim te teknikes NAT, formati hederit eshte me I thjesht, nuk ka fragmentim ne rutera, mbeshtet protokollet qe kan perdorim te gjere, mbeshtet autokonfigurimin, mbeshtet cilesin e sherbimit,mbeshtet mobilitetin eshfrytezuesve. 50.   Struktura e Paketit IPv6? Datagrami IPV6 perbehet prej:1.Hederit kryesor IPv6-  Gjatësi konstante 40 bajtë, 8 fusha,paraqet  protokollin IPv6.2.numer te ndryshueshem te hederave shtese-ne vend te fushes option te hedera IPv4 3.Fushes per insertimin e fragmentit.  52.   Per qka perdoren heade-rat shtese te IPv6? Perdoren per:fragmentim, siguri, menaxhimin e rrjetit, rrugetimin e percaktuar nga hosti burimor. 53.   Adresimi IPv6?  Adresa IP është 128 bitëshe, 1030 adresa per qdo person ne tokekompatibilitet dhe  bashkveprim me IPv4,vlera decimale e bitave me te larte ne adrese qe paraqesin pjesen e adreses se rrjetit /64.  54.   Operimi i IPv6? Dy procese jan thelbesore:Neighbour discovery:  U mundëson nyjave IP ta përcaktojnë adresën (link   –  layer) e nyjave fqinje në linjën e njëjtë. Router discovery:per zbulimin e ruterave ne linjen locale.  55.   Tranzicioni IPv4  –  IPv6? Grupi punues IETF IPv6 i ka dizajnuar disa strategji transitimi prej adresimit IPv4 në adresimin IPv6.te gjithe ruterat ne rrjet I permbajn edhe protokollet IPV4 edhe IPv6.  56.   Shtresa e datalinkut? Shtresa e datalinkut bën bartjen e datagrameve prej një nyje te nyja fqinje nëpër linjën lidhëse, Një datagram mund të bartet duke përdorur protokolle të ndryshme në shtresën e datalinkut nëpër linja të ndryshme.  57.   Shërbimet në shtresën e datalinkut? Sherbimet ne shtresen e datalinkut:Krijimi I frejmit dhe qasja ne linje, transmetimi I sigurt ne mes nyjave fqinje, kontrollimi I rrjedhes se paketave, detektimi I gabimeve, ksrcjimi I gabimeve, transmetimi gjysme-dupleks dhe dupleks I plote. 58.   Implementimi i shtresës së datalinkut?  Një datagram mund të bartet duke përdorur protokolle të ndryshme në shtresën e datalinkut nëpër linja të ndryshme, lidhet ne systemin bus te hostit, kombinim I harduerit,softuerit dhe firmuerit.  59.   Adresa MAC? Adresa MAC (adresa fizike ose adresa Ethernet):eshte 48 biteshe dhe shkruhet ne kodin heksadecimal, eshte shkruar harduerikisht ne ROM te karteles se rrjetit,perdoret per transmetimin e frejmit ne mes dy interfejsave te lidhur fizikisht.  60.   Alokimi i adresës MAC? Caktimi i adresave MAC administrohet nga IEEEadresa, Prodhuesit e karteleve e blejnë një  pjesë të adresës nga hapësira e adresave MAC (për të siguruar veçantinë).  61.   Protokolli ARP? Çdo host dhe ruter i lidhur në Ethernet e ka një tabelë ARP, Tabela ARP përmban çiftin e adresave IP-MAC për disa nga nyjat e lidhura në Ethernet.  62.   Suiçi? Paisje e shtreses se dyte. I regjistron frejmat Ethernet, I shqyrton adresat MAC te frejmave, eshte transparent, hostat nuk e shohin prezencen e suiqave.Veqorit”plug and play” dhe “self  - learining”  63.   Të vetëmësuarit  –   “self  - learning”?   Suiçi mëson se nëpërmes cilit interfejs arrihet host i caktuar, kur nje frejm vjen ne suiq, suiqi e meson vendndodhjen e derguesit, ne tabelen e komuntimit e regjistron qiftin:derguesi-vendndodhja.  64.   Krahasimi i Suiçave me Rutera? ã Suiçat pajisje të shtresës së datalinkut:Suiçat, i përmbajnë tabelat e komutimit, e përdorin filtrimin, i zbatojnë algoritmat e të mësuarit ã Routerat: pajisje të shtresës së rrjetit (e shq yrtojnë hederin e shtresës së rrjetit) Ruterat i  përmbajnë tabelat e rrugëtimi, tabelat e forvardimit, i zbatojnë algoritmat e rrugëtimit  65.   Etherneti? Teknologjia dominuese VLAN me tela, teknologjia e pare me perdorim te gjere, me e thjeshte dhe me e lire sesa teknologjite token LAN dhe ATM.
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x