SW Book E Maican

Description
SW Book E Maican

Please download to get full document.

View again

of 431
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 37 | Pages: 431

Extension: PDF | Download: 3

Share
Transcript
    Edmond MAICAN Editura PRINTECH Bucureşti, 2006      Edmond MAICAN Editura PRINTECH Bucureşti, 2006   Foto: SolidWorks Chopper  , fabricată de Orange County Choppers  pentru compania SolidWorks . Publicată cu amabilitatea SolidWorks Corporation .    Copyright © Edmond Maican, 2006 Refe renţi ştiinţifici:  Prof.dr.ing. Ionel Simion Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti  c.p.I dr.ing. Pirnă Ioan   INMA Bucureşti   Tehnoredactare computerizată: Edmond Maican   Editor: Ecaterina Milică  Editura Printech Editură acreditată C.N.C.S.I.S.   © Copyright 2006   Toate drepturile asupra conţinutului acestei lucrări aparţin autorului. Reproducerea sau transmiterea integrală sau parţială a conţinutului prezentei ediţii, indiferent în ce formă, este  posibilă num ai cu acordul prealabil în scris al autorului. Bun de tipar: 04.10.2006 Tipărit la ANDOR  - TIPO Bucureşti  Tel. 211.37.12 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României  MAICAN, Edmond SolidWorks  –   modelare 3D pentru ingineri / Edmond Maican.  –    Bucureşti: Editura Printech, 2006  Bibliogr. ISBN 973-718-544-7 978-973-718-544-0  Familiei mele, pentru sprijinul moral, răbdarea şi înţelegerea pe care mi le -au acordat pentru a finaliza această carte.   refaţă   ediul economic actual este caracterizat de un nivel competiţional tot mai accentuat, care se manifestă în domeniile cercetării şi proiectării, cu implicaţii directe în obţinerea unor produse din ce în ce mai performante, mai fiabile şi cu un design  cât mai atractiv. A linierea tot mai multor state la conceptul de globarizare accentuează  procesul de adaptare rapidă a producătorilor la paleta largă de condiţii impuse de noile pieţe de desfacere . Supravieţuirea în acest ambient concurenţial  dinamic impune în domeniul ingineresc şi nu numai, utilizarea acelor tehnici moderne care să faciliteze îndeplinirea rapidă şi eficientă a condiţiilor menţionate.   Creşterea dramatică a puterii de calcul a sistemelor computerizate   a atras după sine dezvoltarea unor p roduse performante axate pe proiectare, analiză, comandă şi control a maşinilor unelte şi management al producţiei. Efectul nu se resimte doar la utilizatorul final, ci şi în instituţiile de învăţământ tehnic   la nivelul cărora se exercită   o nouă  presiune, aceea de reorientare a modului în care sunt predate viitorilor specialişti cursurile legate de procesul de  proiectare. Se impune necesitatea ca studenţilor să le fie create acele abilităţi care îi ajută să îşi manifeste spiritul creativ şi să aplice principiile tehnice fundamentale în practică, folosindu- se în acest scop, cât mai eficient şi mai elegant, de tehnica modernă de calcul.   SolidWorks , un produs achiziţionat şi dezvoltat de divizia software a  concernului  Dassault Systemes , a cucerit rapid  piaţa programelor de proiectare asistată de calculator prin calitate, facilităţi tehnice, performanţe, intuitivitate în exploatare şi preţ , fiind considerat net superior din toate punctele de vedere programelor din clasa sa . Utilizatorul obişnuit cu modela rea tridimensională va remarca aici “mâna” celor care au adus la viaţă renumitul  pachet integrat CATIA . Cartea de faţă abordează în detaliu majoritatea posibilităţilor puse la dispoziţie de  program, cum ar fi modelarea pieselor, a configuraţiilor acestor  a, tehnici de generare a ansamblurilor, utilizarea bibliotecilor de piese şi regăsirea pe Internet a modelelor 2D şi 3D oferite de producătorii înregistraţi, generarea automată a desenelor tehnice, prelucrarea foilor de tablă şi multe altele. Au fost evitate însă unele capabilităţi strict specializate  de care dispune programul şi care pot face, ele însele, subiectele unor cărţi dis tincte. Între acestea se regăsesc: SolidWorks Pipin g  –    modul dedicat proiectanţilor de reţele de conducte,  MoldFlowXpress    –   modu l avansat de proiectare a matriţelor de turnare (există totuşi un capitol în care sunt prezentate câteva tehnici şi funcţii de modelare a matriţelor),
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x