Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу - PDF

Description
УДК : Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу УДК : Яненкова І. Г., Ляховець О. О. Яненкова І. Г., Ляховець О. О. Сутність інституціонального

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reviews

Publish on:

Views: 21 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК : Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу УДК : Яненкова І. Г., Ляховець О. О. Яненкова І. Г., Ляховець О. О. Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу Визначено та обґрунтовано сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу. Систематизовано та обґрунтовано основні інститути промислового комплексу України. Наголошено на необхідності вдосконалення інституціональних структур, що впливають на життєдіяльність і розвиток промислового комплексу, яке має йти шляхом використання як ринкових механізмів, так і через державне регулювання функціонування ланок національної інноваційної системи. Визначено основні напрями організаційно-інституціональних перетворень у промисловому комплексі України. Обґрунтовано доцільність перенесення центру ваги структурних трансформацій у промисловості на регіональний рівень, розроблено пропозиції стосовно розподілу повноважень державних і регіональних органів влади для здійснення цих реформ. Ключові слова: інститути, інституціональне забезпечення, інституціоналізм, промисловий комплекс, промислова політика Табл.: 2. Бібл.: 17. Яненкова Ірина Георгіївна доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, відділ промислової політики, Інститут економіки та прогнозування НАН України (вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна) Ляховець Олена Олександрівна кандидат економічних наук, доцент, декан, факультет економічних наук, Чорноморський державний університет ім. П. Могили (вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, 54003, Україна) УДК : Яненкова И. Г., Ляховец Е. А. Сущность институционального обеспечения развития промышленного комплекса Определена и обоснована сущность институционального обеспечения развития промышленного комплекса. Систематизированы и обоснованы основные институты промышленного комплекса Украины. Отмечена необходимость совершенствования институциональных структур, влияющих на жизнедеятельность и развитие промышленного комплекса, которое должно идти по пути использования как рыночных механизмов, так и через государственное регулирование функционирования звеньев национальной инновационной системы. Определены основные направления организационно-институциональных преобразований в промышленном комплексе Украины. Обоснована целесообразность переноса центра тяжести структурных трансформаций в промышленности на региональный уровень, разработаны предложения относительно распределения полномочий государственных и региональных органов власти для осуществления этих реформ. Ключевые слова: институты, институциональное обеспечение, институционализм, промышленный комплекс, промышленная политика Табл.: 2. Библ.: 17. Яненкова Ирина Георгиевна доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, отдел промышленной политики, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины (ул. Панаса Мирного, 26, Киев, 01011, Украина) Ляховец Елена Александровна кандидат экономических наук, доцент, декан, факультет экономических наук, Черноморский государственный университет им. П. Могилы (ул. 68 Десантников, 10, Николаев, 54003, Украина) UDC : Yanenkova I. H., Liakhovets O. O. Essence of institutional provision of industrial complex development The article identifies and justifies the essence of institutional provision of the industrial complex development. It systemises and justifies main institutes of industrial complex of Ukraine. It marks a necessity of improvement of institutional structures, which influence activity and development of the industrial complex, that should go along the way of use of both market mechanisms and state regulation of functioning of links of the national innovation system. The article identifies main directions of organisational and institutional transformations in the industrial complex of Ukraine. It justifies expediency of shifting the focus of structural transformations in industry to the regional level and develops proposals with respect to distribution of authorities of state and regional bodies of authorities for the conduct of these reforms. Key words: institutes, institutional provision, institutionalism, industrial complex, industrial policy Tabl.: 2. Bibl.: 17. Yanenkova Iryna H. Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Leading Researcher, Department of Industrial Policy, Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine (vul. Panasa Myrnogo, 26, Kyiv, 01011, Ukraine) Liakhovets Olena O. Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Dean, Faculty of Economic Sciences, Black Sea State University named after P. Mohyla (vul. 68 Desantnykіv, 10, Mykolaiv, 54003, Ukraine) Вступ. Загострення негативних явищ та процесів у розвитку національної промисловості, високий ступінь її залежності від зовнішньоекономічних чинників, нестача внутрішніх джерел зростання обумовлюють необхідність суттєвої трансформації промислового комплексу Проблеми економіки 1, 2014 країни. Для успішності розв язання цього завдання потрібне, в першу чергу, належне інституційне забезпечення. У теоретико-методологічному плані вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, О. Алимов, Т. Артьомова, Ю. Бажал, А. Гриценко, Г. Клейнер, А. Мельник, Р. Нуреєв, А. Олійник, 109 В. Тарасевич [1 7] та ін. дослідили інституціональну динаміку розвитку суспільства, розробили нові механізми інституціональних змін, пропозиції щодо усунення суттєвих інституціональних деформацій економічної системи тощо. Вагомий внесок у дослідження питань розвитку промислового комплексу в Україні здійснили О. Амоша, І. Булєєв, В. Геєць, А. Даниленко, Л. Дейнеко, М. Кизим, П. Купчак, А. Яковлєв, М. Якубовський [8 12] та ін. Однак, незважаючи на наявність великого масиву наукових розробок у цій сфері, питання сутності та структури інституціональної складової промислового комплексу поки що залишаються поза увагою дослідників. Крім того, існуючий відчутний розрив між реальним станом наукового та практичного вирішення завдань перетворення промислового комплексу (ПК) України, складність, багатоаспектність і наукова дискусійність цієї проблеми вимагають продовження наполегливої праці. Тому метою цієї статті є розвиток теоретичних основ і розробка практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня обґрунтованості рішень щодо трансформації інституціональної складової промислового комплексу. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи дослідження, системний підхід, методи формальної логіки, традиційні методи статистичної обробки інформації. Викладення основного матеріалу. Інституціоналізм напрямок в економічній науці, зосереджений на аналізі інститутів, який характеризується значною різноманітністю своїх шкіл і великою кількістю концепцій (неоінституціональна економічна теорія, економічна теорія прав власності, теорія трансакційних та інтеракційних витрат, нова політична економія, економічна соціологія тощо). Незважаючи на розбіжності у деяких методологічних підходах, для всіх досліджень в рамках цього напряму характерним є надання вагомого значення емпіричному аналізу інституціонального середовища, зокрема впливу інститутів на ефективність використання обмежених ресурсів та забезпечення економічного зростання. Оскільки інституціоналізму властива різнорідність, вважаємо за доцільне не вступати у дискусію щодо трактування основних термінів. Наведемо їх у тому вигляді, в якому вони використані для нашого дослідження. Інститути норми, обмеження, принципи поведінки («правила гри»), механізми спонукання до їх дотримання, якими люди керуються у своїх діях. Інституціональне середовище сукупність формальних та неформальних «правил гри», які утворюють рамки взаємодії між людьми. Інституціональна система група взаємопов язаних інститутів, що функціонують у межах соціально-економічних об єктів різного рівня: від підприємств до країни в цілому та спрямовані на забезпечення економічного зростання. Інституціональна система може змінюватися в часі за допомогою досягнення формальних або неформальних компромісів між різними групами інтересів у суспільстві. Подальші інституціональні зміни в Україні залежать від змін у форматі відносин між владою і суспільством. Науковцями виділяються три напрями (моделі) таких відносин у зв язку з економічним розвитком: 1) автономний уряд (незалежний у своїх діях від уподобань груп впливу і виборців); 2) консенсус суб єктів прийняття політичних рішень і груп впливу («консенсус еліт»), що передбачає надання групами тиску політичної підтримки в обмін на проведення вигідної їм економічної політики; 3) консенсус суб єктів прийняття політичних рішень і виборців, для якого характерна орієнтація політиків на запити і уподобання основної маси електорату [2]. На жаль, модель третього типу ігнорується на практиці, а рішення на користь інтересів держави так, як їх розуміє уряд, та на користь груп впливу призводять до неефективного перерозподілу ресурсів і, відповідно, виникненню диспропорцій у розподілі доходів. Все це заважає прояву переваг ринку і водночас не дає можливості для усунення його недоліків. Історія економічного розвитку, починаючи з першої промислової революції (як наслідку накопичення запасу наукового знання, втіленого у виробничих процесах і засобах виробництва), свідчить про ключову роль інституціональної системи до необхідних реорганізацій у визначенні здатності економічної системи здобути максимум корисності та прибутковості від її наявного потенціалу. Інституціональна система, як сукупність інститутів, разом з організацією визначають контекст, у якому здійснюється економічна діяльність. У табл. 1 ми показали основні особливості інституціоналізму у розрізі наукових шкіл. Наведені в табл. 1 особливості служать основою для наших розробок стосовно інституціонального забезпечення економічного розвитку промислового комплексу. Оновлення організаційних структур відповідно до завдань економічного розвитку передбачає створення відповідних інституціональних основ. Д. Норт вважає, що «те, як організації виникають і розвиваються, в основному визначається інституціональною основою» [13, c. 13]. Головна роль інституцій у ПК, як і у суспільстві, полягає у тому, щоб зменшити невизначеність шляхом встановлення постійної взаємодії між людьми. Для ефективної організації важливими будуть правила, що заохочуватимуть до інновацій і розвитку. Інституціональне забезпечення економічного розвитку ПК (його змістовне наповнення) це дії влади, спрямовані на встановлення інститутів (норм, правил, обмежень) і визначення порядку їх дотримання, спрямовані на досягнення цілей і завдань, які ставить влада у взаємодії із суб єктами ПК (або за відсутності такої взаємодії). Завдання інституціонального забезпечення довгострокового економічного розвитку ПК проведення реформ у сфері промисловості, дотримання прав і свобод суб єктів господарювання, реальне сприяння розвитку інститутів ринку. Інституціональне забезпечення економічного розвитку ПК досягається не прямо, а через відповідні організації: органи державної влади, корпоративні та інші підприємницькі структури, державні підприємства, спеціалізовані державні установи у сфері промисловості. Організаційні аспекти мають вагоме значення як такі, що тісно пов язані з традицією неоінституціоналізму і теорією фірми Коуза, згідно з якими створення організацій (фірм) відбувається з метою економії трансакційних витрат. Таким чином, увага має звертатися також на проблеми формування ефективних організаційних структур у реальному секторі економіки України, адекватних викликам сьогодення, проблеми взаємодії державних інституцій і ринкових агентів, а також на інстит
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x