அகநானூறு stpm

Description
stpm

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 28 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
  dkathiravan3102@gmail.com அகந   சஙக கய ச   ஋தக   ஋னப   ஫ழ      தப உளர எ ய. இ ஏ   அக   ச    ஋பட இ ந படகள அடஙகளர இ அகந ஋ன   லறஙகபகம. தநதக ஋ம தப஬ இ உண. இ   அடஙகளர படகள எ஭   யல஭ய   அய எ஭ கயய஬   இ஬மபடல அய. இ பல யலகள தலவல கயஙகர   ப஬ படகர த ஆ.஋ தக கள   தக , நம , அகந , ஍ங , கயதக ஆக஬   ஍ அக பம஬ன. இலள அக ஋ தசய   மகபல அகந ஫஫. அக தகள நணட படகர   தகணட஫஬ இன , ' தநதக ' ஋ ல.   இய அடஙகளர   படகள   ஫க ம அரலக 13 அகர ,   ஬ அர 31 அகர தகண அ஫ளரன. கடள லழ   தசர ல இய 400 படகள உளரன. இல   கரம஬ன ந஭( 1-120), ஫ ஫ட பலர ( 121-300), நய கல ( 301-400) ஋ன  தப பகரக பகபளரன. இலய஫   படகள அன கத ந஬஫ தகணட஫ளரன.   எமபட ஋ணயன படகள 200-  பய ஬ சல. இ஭டபட ஋ணகர 2,8 ஋னபபல 80-  மஞச   ஬ சல. இ஭டபட ஋ணகர 4 ஋னபபல 40-  ய ஬ சல. இ஭டபட ஋ணகர 6 ஋னபபல   40-  ஫ ஬ சல. இ஭டபட ஋ணகர 10 ஋னபபல 40-  தந ஬ சல.   இ தக஬ தல ஫஭ உ கற ஫கன   உ஭ச஫. இன தப ஫ன பண஬   உக஭   தபல஬ .  இ தக ப஬ யலகள  நபல.   அகந யலகள 146 ப. அலகள 65 ப அகநம   ஫஫ பட பளரகள. நடளல , அ , இட஬ , ஋஬ன , தபதகய , லக , லரர [ ச ல ]   ஋ன பய ஭பன யலகரக   இ தச அல  தப஬கர ன அ஫ அடத஫றகர தகம.  படகர ( 114, 117, 165) ஆச஬   தப஬ க தபமலய.    dkathiravan3102@gmail.com நய அபட஬க லதகண பகபட   பப   நலதண . ஫ழந நய மஞச , ய , ஫ , தந   ஋ ந லக நய கர தகணட.   [1]   ய   மஞச ம஫஬  பய ஋ப ப஫   தகளப   [2]   அ ஍க ஋ணபட. இல஬   தமழ   நலதணக . ஍   மஞச ,  ய ,  ஫ ,  பய ,  தந   ஋பனல ஫ற நயகள ஆ.      ஫ய   ஫ய   ச இட   றஞச        க ,  க ச நய   ணல        இல஬஭ண இட஬ அ஫ பழ நய   பணல   ஋னபட.      ல஬   ல஬   ச நய   மரத   ஋ன ,    கட   கட   ச இட   நயத   ஋ன அறகபடன.   இ தல஫ன இ஬ப஬ அபட஬யன பகரக இய , ஫கள லழல஬ய இல஬க அ஫ன.    ஋ப எக.   அக   ஋ப அகதலக.   ம   ஋ப மதலக. ஫ற உளர அக படக ஍ பப தகளரபகம.   இ பப ஍ லகபட  - எகஙகர ஫஬஫க ல தகளரபகம.  , யல மதலக பப ன ஆமதகண இ , யல ன ல அகதலக பப ஊ , கடய தசமலகக இ஭ஙக , மதபகக ப ஋பன அக அக உதபளகள. இலம ஫஬க நகழல இய.   [3]   ஋னல ஫஬ஙக உதபர அபட஬ இன பட இன  ஋ன தகளரப. ஋னல மஞச  ஋ப '   ந஫ ' பம஬ தசகர ல ஋ப தபள. பம க இவலம தபள தகளரலண. இ ஫ழதநம.    dkathiravan3102@gmail.com ஐதண நபழகள       தப ஋ப கய ம. ஏ ஆண ஆ பலகய மப ' தபதப '.      எ நர ஆ பநய ம஬கர மப ' சதப ' சப   ம ( 24 ம கக)( 60 நழணக எனப ஒர ந) ( 24 நமட எனப ஒர நழணக)   கய  6  10 ஫   நணபக  10  14 ஫   ஋ப  14  18 ஫   ஫ய  18  22 ஫   ஬஫  22  2 ஫   லகம  2  6 ஫   பரப   கல எணலண ற வழகள தமமத பக   இரலன   ச஭ , லகச   லன   ஆன , ஆ   க   ஆல , ஭டச    (ர)   ஍பச , கக   பன   ஫கற ,    பபன   ஫ச , பஙன    dkathiravan3102@gmail.com ஐதண   பக [ த ]        தப   ஋ப   கய   ம . ஏ   ஆண   ஆ   பலகய   மப   ' தபதப '.    எ   நர   ஆ   பநய   ம஬கர   மப   ' சதப ' சப   ம  ( 24 ம   கக )( 60 நழணக   எனப   ஒர   ந ) ( 24 நமட   எனப   ஒர   நழணக )   கய  6    10 ஫   நணபக  10    14 ஫   ஋ப  14    18 ஫   ஫ய  18    22 ஫   ஬஫  22    2 ஫   லகம  2    6 ஫   பரப   கல   எணலண   ற   வழகள   தமமத   பக   இரலன   ச஭ , லகச   லன   ஆன , ஆ   க   ஆல , ஭டச     ( ர )   ஍பச , கக   பன   ஫கற ,    பபன   ஫ச , பஙன  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x