ค ม อการต ดต งใช งานโปรแกรมสาหร บซอฟต แวร สาเร จร ป (Software Component :SWC) - PDF

Description
ค ม อการต ดต งใช งานโปรแกรมสาหร บซอฟต แวร สาเร จร ป (Software Component :SWC) หน า 1 ของ เก ยวก บระบบ (Software Component : SWC) ป จจ บ นผ เส ยภาษ อากรบางส วนม การใช โปรแกรมซอฟต แวร ส าเร จร ปท ม

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 157 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการต ดต งใช งานโปรแกรมสาหร บซอฟต แวร สาเร จร ป (Software Component :SWC) หน า 1 ของ 25 1. เก ยวก บระบบ (Software Component : SWC) ป จจ บ นผ เส ยภาษ อากรบางส วนม การใช โปรแกรมซอฟต แวร ส าเร จร ปท ม บร การการย นแบบฯพร อม ไฟล ข อม ล เพ อทาธ รกรรมก บกรมสรรพากร ท งน เพ อประโยชน ในการลดการใช เอกสาร ท น ามาประกอบเป น การย นแบบ และค าใช จ ายในส วนท ต องจ ดทาเอกสารเพ อน าส งกรมสรรพากร จ งท าให ว ธ น าส งไฟล ข อม ลผ าน ช องทางโปรแกรมซอฟต แวร สาเร จร ปได ร บความน ยมมากข น โปรแกรมซอฟต แวร ส าเร จร ปส าหร บงานด านน ม หลากหลาย และม ร ปแบบท ไม เหม อนก น บ อยคร งท ระบบงานของผ เส ยภาษ อากรก เก ดข อผ ดพลาดในการเตร ยมไฟล ข อม ลเพ อน าส งกรมสรรพากรเพราะร ปแบบ อาจจะไม ตรงก น หากม การก าหนดร ปแบบเพ มเต มของร ปแบบไฟล จะเป นหน าท ของผ เส ยภาษ อากรกล ม ด งกล าว ต องดาเน นการแก ไข โปรแกรมซอฟต แวร ส าเร จร ปของตน เพ อให สอดคล องก บร ปแบบไฟล ท ปร บใช อย กระบวนการเหล าน อาจจะทาให ผ เส ยภาษ อากรกล มน ส งไฟล ข อม ลได ล าช าเพราะต องม การปร บแก อย เสมอ ด งน นหากม มาตรฐานกลางท ช วยอ านวยความสะดวกในการจ ดเตร ยมและน าส งไฟล ข อม ลมาย ง กรมสรรพากรท เป นในร ปแบบเด ยวก น ก จะช วยแก ไขป ญหาเหล าน ให ก บผ เส ยภาษ อากรได โปรแกรมส าหร บซอฟต แวร ส าเร จร ป (Software Component) จะช วยลดเวลาด าเน นการพ ฒนา ส วนโปรแกรมท ผ พ ฒนาซอฟต แวร สาเร จร ปกล มด งกล าวในการย นส อฝากไฟล ก บทางกรมสรรพากร ผ เส ยภาษ อากรกล มท ใช งาน โปรแกรมซอฟต แวร ส าเร จร ปสามารถ Download และน า Software Component ไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาเพ มเต มให ระบบท ผ เส ยภาษ อากรใช งานอย แล วสามารถสร างไฟล ข อม ลในร ปแบบท น ามาด าเน นธ รกรรมก บกรมสรรพากรได ซ งโปรแกรมส าหร บซอฟต แวร ส าเร จร ป (Software Component) จะม ให บร การสาหร บภาษาท ใช ในการพ ฒนาหล กโดยท วไปค อ ท ง Java และ.NET 2. กล มผ ใช งาน SWC ผ เส ยภาษ อากรท ใช งานซอฟต แวร ส าเร จร ป หร อม ระบบงานอย แล ว สามารถน า Software Component ไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาเพ มเต ม เพ อสร างไฟล ข อม ลในร ปแบบท กรมสรรพากรก าหนด ท นามาดาเน นธ รกรรมก บกรมสรรพากรได 3. การทางานของระบบ SWC 1) ผ เส ยภาษ อากรลงทะเบ ยนเพ อขอใช บร การจากเว บไซด กรมสรรพากร ตามค ม อการลงทะเบ ยนท แนบท ายเอกสารน 2) เจ าหน าท ผ ม หน าท สาน กงานสรรพากรพ นท หร อ สาน กบร หารการเส ยภาษ ธ รก จขนาดใหญ พ จารณาอน ม ต การลงทะเบ ยน 3) ระบบงานจ ดส ง Certificate พร อม Private/Public Key ท ได จากการลงทะเบ ยน ทางอ เมล 4) ผ พ ฒนาระบบงานของหน วยงานผ เส ยภาษ อากรท ด แลในส วนโปรแกรมซอฟต แวร สาเร จร ป จ ดเตร ยมสภาพแวดล อมในการพ ฒนาระบบงานให ตรงก บความต องการของ Software Component Package ท ได จากการดาวน โหลดจาก Web Site ของกรมสรรพากร 5) ผ พ ฒนาระบบงานจ ดทา หร อปร บปร ง System Configuration File, Application Parameter File, Data and File Specification หร อไฟล อ นๆท เก ยวข องตามความต องการ ของ Software Component Package 6) ผ พ ฒนาระบบงานทาการปร บป รงระบบงานเด มโดยเร ยกใช บร การต างๆ ท Software Component Package จ ดเตร ยมไว ให หน า 2 ของ 25 7) ระบบงานอ านและน าเข า ค า Configuration ต างๆ และทาการประมวลผล 8) ระบบงานส งผ านข อม ล (Pass) ท ได ประมวลผลเร ยบร อยแล ว และคาส งเร ยกใช บร การให ก บ Software Component Package ดาเน นการต อ 9) Software Component Package ร บคาส ง ตรวจสอบคาส ง เง อนไข ค าพาราม เตอร และ ข อม ลต างๆ แล วดาเน นการให บร การตามท ระบบงานร องขอ (Request) จากน นทาการ จ ดเตร ยมไฟล เพ อย นส อฝากไฟล โดยผ านช องทางของ Web Service มาย งกรมสรรพากร จากน นจะม การตรวจสอบใบ Certificate เพ อย นย นต วตนและทาการประมวลผลข อม ลตาม กระบวนการจนแล วเสร จ 10) Software Component Package ส ง Response Message กล บไปย งระบบงานท ร องขอ 11) ระบบงานตรวจสอบ Response Message น น แล วดาเน นการร บฝากไฟล 12) ผ เส ยภาษ อากรจ ดพ มพ แบบย นรายการท ระบ เลขท ร บฝากไฟล และนาไปย นพร อมชาระภาษ ณ สาน กงานสรพากรพ นท สาขา 4. ค ณสมบ ต เคร องล กข ายท ใช ระบบงาน 1) หน วยประมวลผล CPU Quad-Core Processor or Intel Xeon 2.67 GHz 2) หน วยความจา RAM ขนาด 4GB 3) ม พ นท ฮาร ดด สก Drive C: อย างน อย 500 MB (พ นท เก บข อม ลข นก บปร มาณข อม ลของผ เส ย ภาษ ) 4) สามารถเช อมต อ Internet เพ อต ดต อก บเคร องแม ข ายท ให บร การย นส อฝากไฟล ผ าน Web Service ได 5) ระบบปฏ บ ต การ Windows XP SP3 ข นไป 6) Java Runtime Version 7 ข นไป 7) Microsoft.NET runtime Version 4 ข นไป หน า 3 ของ 25 5. สถาป ตยกรรมระบบงาน RD Computer System Taxpayer s Program Web Service Software Component คาอธ บายแผนภาพ 1) ผ เส ยภาษ อากรท าการเร ยกใช งานบร การ Software Component จากระบบงานของตน จากน น Software Component จะทากระบวนการย นส อฝากไฟล ผ าน Web Service ท ระบบคอมพ วเตอร ของกรมสรรพากร โดยช องทาง RESTfulWeb Service โดยไฟล ท ทาการย น ส อฝากไฟล มาน นจะทาการ Sign ด วย digital Signature ไฟล ถ กส งมาจาก Software Component ซ งผ านการ sign โดย digital signature มาแล วจะทาการ บ บอ ดในร ปแบบ ของ Zip file 2) เม อม การสร างไฟล ย นส อผ านทาง Software Component ระบบงาน จะเร ยกไปย งเคร อง CA Management เพ อตรวจสอบสถานะของ Certificate ท ใช ว าย งสามารถใช งานได อย หร อไม ถ า ไม อย ในช วงการใช งานก จะไม สามารถฝากไฟล ได 3) เม อฝากไฟล เสร จส นข อม ลของผ เส ยภาษ จะถ กเก บไว ท กรมสรรพากร โดยม เลขอ างอ งการฝาก ของการฝากแต ละคร งกาก บไว การพ มพ แบบนาส งภาษ ห ก ณ ท จ าย ต องระบ ช อไฟล และเลขท การฝากให ถ กต อง หากระบ ผ ดอาจเป นช ดท ผ ดได เช น แบบ ภ.ง.ด.1 ฝากคร งท 2 เม อเร ยก พ มพ ต องระบ ว า PND CSV หมายความว าพ มพ แบบ ภ.ง.ด.1 ของเลข ประจาต วผ เส ยภาษ โดยได ฝากไฟล คร งท 2 ประเภทไฟล แบบ CSV ซ งถ าก าหนดคร งท เท าใดก จะนาข อม ลของคร งท ฝากน น ๆ มาพ มพ ให ตามท ระบ 4) ในการฝากไฟล หากใช เลขท ฝากไฟล เด มข อม ลจะถ กแทนท ไฟล เก า แต หากเปล ยนคร งท ฝากไฟล ไปเล อยๆ ข อม ลท ร บฝากก จะเก บแยกก นตามคร งท ฝากน นๆ และได เลขท ร บฝากไฟล ต างก น หน า 4 ของ 25 6. การเตร ยมการเบ องต นก อนใช บร การ (Pre-Condition) 6.1) ผ เส ยภาษ ต องม Private/Public Key ท ได จากการลงทะเบ ยน โดยลงทะเบ ยนได ท https://whtsvs.rd.go.th/whtsvs/ ตามค ม อการลงทะเบ ยนท แนบท ายเอกสารน เม อกรมสรรพากร อน ม ต ให ใช งานระบบได แล วจะม แจ งผ เส ยภาษ พร อมส ง Certificate กล บมาให ผ เส ยภาษ ตาม เลขการลงทะเบ ยนท ได ร บตอนลงทะเบ ยนไว ในร ปของ zip ไฟล เข ารห สด วย pass phase ท ให ไว ตอน ลงทะเบ ยนเช นก น หากจ าไม ได จะไม สามารถเป ดได และจะนาไปใช ไม ได ต องลงทะเบ ยนใหม 6.2) ผ เส ยภาษ ต องการการเช อมต อ network และทาการ เช อมต อก บ https://whtwss.rd.go.th ได สามารถทดสอบโดยการ ใช web browser แล วพ มพ https://whtwss.rd.go.th/whtsvsonline/ จะ หน า 5 ของ 25 ปรากฎหน าจอ Welcome To Software Component - WHTSVSOnline Service Status : Active น นแสดงว า สามารถเร ยกใช บร การได 6.3) ผ เส ยภาษ ทาการ ดาวน โหลด ไฟล Software Component resource จาก website ของ กรมสรรพากรท บร การอ เล กทรอน กส -- ย นแบบด วยส อคอมพ วเตอร และฝากไฟล ออนไลน -- โปรแกรมสาหร บ ซอฟต แวร สาเร จร ป (Software Component : SWC)-- ดาวน โหลดโปรแกรม ร ปท 1 หน า 6 ของ 25 ร ปท 2 โดยข อม ลท จะได จะประกอบด วยไฟล ต าง ๆ ด งน - Rdform.zip : ต อง ดาวน โหลด - Runtime32.zip : ต อง ดาวน โหลดถ าใช windows 32 bits - Runtime64.zip : ต อง ดาวน โหลดถ าใช windows 64 bits - Format2R2.zip : ไม บ งค บ - SoftwareComponent.zip : ไม บ งค บ - Link ไป download AcrobatReader : ไม บ งค บ ให แตกไฟลท ได มาลงในโฟล เดอร ช อใดก ได ในท น จะต งช อว า C:\INSTALL_SWC_Client_64bits_v1_00 ยกเว น ถ าเคร องคอมพ วเตอร ท ท านใช เป น windows 64 bits ให แตกไฟล เฉพาะ Runtime64.zip หร อถ าเคร องเคร องคอมพ วเตอร เป น windows 32 bits ให แตกไฟล เฉพาะ Runtime32.zip เพ อไม ให ม ป ญหาก บการประมวลผล เม อแตกไฟล ท งหมดไว ท Path น จะได ข อม ลตามร ปท 3 หน า 7 ของ 25 ร ปท 3 7. การต ดต งโปรแกรม SWC Client เม อแตกไฟล แล วใน foleder c:\ INSTALL_SWC_Client_64bits_v1_00 จะประกอบด วยรายละเอ ยด ด งน 7.1) โฟล เดอร RDForm เป น โฟล เดอร ท เก บโปรแกรมสาหร บต ดต ง SWC 7.2) โฟล เดอร Runtime64 เก บไฟล dotnetfx40_fullx86_x64.exe เป นไฟล ต ดต ง Microsoft dot net และ jdk-7u51-windows-x64.exe เป น ไฟล สาหร บต ดต ง Java run time และ jdk 7.3) โฟล เดอร Format2R2 เก บไฟล โครงสร างของข อม ลภาษ เง นได ห ก ณ ท จ ายท กประเภท ท ใช ในการน าเข าระบบงาน SWC เช น FormatPND1V2_0.pdf หมายถ งโครงสร างของข อม ล แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก (พ เศษ) เป นต น 7.4) ไฟล SoftwareComponent.zip เป น เอกสารแนะนาเบ องต น และค ม อการต ดต ง SWC 7.5) link สาหร บ download Acrobat Reader เพ อใช สาหร บพ มพ หน าแบบนาส งภาษ 8. ต ดต ง Java Run Time 64 bit หากผ เส ยภาษ ใช windows 32 bits โปรดดาวน โหลด version 32 bits ก อนด าเน นการต อไป เพราะจะไม สามารถใช SWC version น ได และหากผ เส ยภาษ ม การต ดต ง Java run time version ท ส ง กว า version 7 อย แล วไม ต องต ดต งใหม ข ามไปข อถ ดไป หร อหากท เคร องของผ เส ยภาษ ม java version ท ต ากว า และจาเป นต องใช ขอให เปล ยนท ต ดต ง version 7 น เป นท อ น และต องระบ path ในการใช งาน ให ถ กท ท กคร งไม เช นน นจะไม สามารถใช งาน SWC ได ไปท โฟล เดอร Runtime64 double click ท jdk-7u51-windows-x64.exe เพ อทาการต ดต ง java กด next ไปเร อย ๆ ตามค า default และหากจะเปล ยนสถานท ต ดต ง (Path) ให ต างไปจาก c:\program files\java ก ให แก ไขเม อเคร องแจ งสะถานท ต ดต ง เม อเสร จแล วเคร องจะแสดงด ง ร ปท 3 หน า 8 ของ 25 ร ปท 3 โดยจะได c:\program files\java\ jdk1.7.0_51 และ c:\program files\java\jre7 9. ต ดต ง Dot Net version 4 ใช ได ท ง 32 และ 64 bits double click ท dotnetfx40_full_x86_x64.exeเพ อต ดต ง Dot Net แต ถ าเคร องของผ เส ย ภาษ ม version ท ส งกว าขอให ข ามข นตอนน ไป 10. การต ดต งโปรแกรม SWC ไปท โฟล เดอร Rdform\INSTALL_SWC_Client ให double click ท Install_SWC.bat เพ อ Extract zip rdform ไปไว ท C:\ เคร องจะแสดงหน าจอ dos command จนเสร จ ตามร ปท 4 หน า 9 ของ 25 ร ปท ทดสอบการเช อมต ออ นเตอร เน ต ตรวจสอบว าหน วยงาน หร อองค กรสามารถต ดต อ SERVER ของ SWC ได หร อไม โดยการเป ด Browser และ ใส URL : https://whtwss.rd.go.th/ จะปรากฎข อความ Welcome แสดงว าพร อมใช งาน 12. การปร บปร งและต งค า config สาหร บ SWC เพ อใช ในการทางานต างๆ ต องดาเน นการปร บค า ด งน ไปท C:\rdform\config เป ด ไฟล config.xml ข นมาแก ไข ด วย editor เช น editplus ตามร ปท 5 ด งน ร ปท Tag clientprikeyname และ Tag clientpubkeyname โดยเปล ยนค า YYYYYYYYYY.pfx และ YYYYYYYYYY.cer เป นช อไฟล ท ได ร บมาจาก mail ตอบร บการลงทะเบ ยนและได แตกไว ตามข อ 6.2 และให ท าการ copy ไปไว ท c:\rdform\clientkey ท งนามสก ล.cer และ.pfx จากน นให เ copy rd.cer ไปไว ท c:\rdform\se
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x