SLOW TOURISM KJER DOŽIVETJA USTAVIJO ČAS UVOD V MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO V TURIZMU. Rok Klančnik. Bled, 22. november PDF

Description
SLOW TOURISM KJER DOŽIVETJA USTAVIJO ČAS UVOD V MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO V TURIZMU Ref. 1/2009 / SLOW TOURISM/ Valorizzazione e promozione di itinerari turistici slow tra l'italia e la Slovenia Ref.

Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays

Publish on:

Views: 28 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
SLOW TOURISM KJER DOŽIVETJA USTAVIJO ČAS UVOD V MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO V TURIZMU Ref. 1/2009 / SLOW TOURISM/ Valorizzazione e promozione di itinerari turistici slow tra l'italia e la Slovenia Ref. 1/2009/ SLOW TOURISM /Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo Rok Klančnik Bled, 22. november 2011 Rok Klančnik: nik: Komuniciranje med kulturami Bled podoba raja Rok Klančnik: nik: Komuniciranje med kulturami Rok Klančnik: nik: Komuniciranje med kulturami Rok Klančnik: nik: Komuniciranje med kulturami Basic instinct V mednarodnem poslovanju se vse bolj zavedamo, da bolj ali manj očitne o razlike med kulturami lahko vodijo k številnim izgubljenim priložnostim, pa vse do odličnega turističnega razvoja in dobička. Ledena gora - iceberg Kultura je kot ledena gora, malo je je zunaj morja, večinoma pa je pod gladino Zakaj medkulturno komuniciranje v turizmu? Kulturne norme so vztrajne so trajne in se v procesu globalizacije (internet, poceni potovanja ) še e bolj in bolj manifestirajo, nemara prav zaradi strahu, da bi se izgubile. Ko imajo ljudje svoje eksistencialne pogoje bolj ali manj uresničene, ene, bodo denar porabili na tisto, kar najbolj hrani njihove kulturne vrednote: Američani bodo kupovali še e več avtov, Nizozemci še bolj luksuzne kamperje,, Italijani še e boljšo o hrano, kaj pa Slovenci? And what are you sinking about? Vzorci obnašanja anja Nacionalna kultura ima bistven vpliv na vzorce obnašanja anja in potrošnje Če e to sprejmemo, prihodnost postane predvidljiva in trženje, produktno vodenje in promocija v turizmu postanejo bolj učinkoviti in dobičkonosni Načela medkulturnega komuniciranja vodijo proces izmenjave jasnih in pomembnih informacij čez meje kultur, tako da ohranjajo vzajemno spoštovanje in minimizirajo konflikte ter s tem omogočajo turistično rast S temi načeli postane kultura skupni sistem simbolov, verovanj, odnosov, vrednot, pričakovanj in norm obnašanja. anja. Pred 50 leti Danes: Kultura kot čebula,, ki jo lahko olupimo vsaj na tri nivoje: Eksplicitna kultura: vidna realnost kultur, oblačila, hrana, jezik, način bivanja Norme (zunanje - pravilne ali napačne) ne) in vrednote (notranje dobre ali slabe) Implicitna kultura: osnovna predvidevanja, vrsta pravil in metod, ki jih je družba razvila za soočanje z vsakdanjimi situacijami (najbolj pomembna) Naši i univerzalni problemi se najpogosteje tičejo drugih ljudi, kultur, religij percepcije časa doživljanja naravnega okolja Sedem dimenzij kulture Univerzalnost proti partikularnosti Individualizem proti kolektivizmu Specifično proti kulturni razpršenosti Afektirana proti nevtralni kulturi Dosežek ek proti priznanju Odnos do časa Odnos do narave Odnos do drugih ljudi Kaj je bolj pomembno pravila ali odnosi univerzalnost proti partikularnosti Funkcioniramo v skupini ali individualno? individualizem proti kolektivizmu Kako močno se želimo angažirati irati? specifična proti razpršeni kulturi Izražamo amo naša čustva? afektivna proti nevtralni kulturi Se moramo dokazovati ali priznanje pride samo od sebe? dosežek ek proti priznanju Odnos do časa prva podrazsežnost : SEKV KVENCIALIZEM: čas se premika naprej, sekunda za sekundo, minuta za minuto, ura za uro, leto za letom, v ravni črti (čas je merljiv in deljiv, zaveze in dogovori so pomembni) SINHRONIZEM: čas se premika v ciklih, krožno; v minutah, urah, dneh, letih (čas je fleksibilen, prilagodljiv) Odnos do časa druga podrazsežnost V PRETEKLOST USMERJENE KULTURE prihodnost je videna kot ponavljanje izkušenj. Spoštovanje do predhodnikov in kolektivnega spomina V SEDANJOST USMERJENE KULTURE življenje ljudi določa a vsakdanjik V PRIHODNOST USMERJENE KULTURE večina aktivnosti je usmerjena proti prihodnosti. Preteklost ni bistveno pomembna pri doseganju prihodnjih razmer. Načrtovanje je ključno. Odnos do narave INTERNO mehanicistični pogled na naravo. Narava je kompleksen stroj in stroje lahko nadzoruješ, če e imaš prave izkušnje in znanje. Tu ni niti sreče e niti usode. Sreča a in usoda sta usmerjeni v notranjost: človekova odločenost je začetna točka za vsako akcijo. Človek gospodari z naravo, če e se potrudi. EKSTERNO organski pogled na naravo. Človeštvo je le ena od naravnih orodij in moči, zato mora delovati v harmoniji z naravo. Človek je naravi podrejen in ne sme delovati proti njej. Narava ima svojo logiko. Človek ne more usmerjati svoje usode. Nebesa so kjer je ANGLEŽ policist FRANCOZ kuhar ITALIJAN ljubimec NEMEC pa vse skupaj organizira Pekel je kjer je ANGLEŽ kuhar FRANCOZ policist NEMEC je ljubimec ITALIJAN pa vse organizira SLOVENEC je pa računovodja? Dejavniki ki vodijo k organiziranju družbe: CLIMATE &environment HISTORY RELIGION LANGUAGE Če že e govorimo o jeziku Mrs. Leuchtag: At last the day is came! Mr. Leuchtag: Mareichtag and I are speaking nothing but English now. Mrs. Leuchtag: So we should feel at home when we get to America. Carl: Very nice idea, mm-hmm. Mr. Leuchtag: Liebchen - sweetheartesness, what watch? Mrs. Leuchtag: Ten watch. Mr. Leuchtag: Such much? Carl: Hm. You will get along beautiful in America, mm-hmm. Nacionalne značilnosti Zatežen en,, humoren, vznemirljiv, iskren, drzen, snobovski, brez humorja, sproščen, resen, zgovoren, počasen, oportunističen, čustven, marljiv, konservativen, individualističen, ekstrovertiran,, dolgočasen, močne volje, starokopiten, natančen, točen, prilagodljiv, liberalen... Izberimo jih osem za Slovence. Toda ali smo objektivni do sebe? Stereotipi Stereotipi so predpostavke, predsodki, o določeni skupini ali narodu. So pozitivni ali negativni in lahko služijo za opravičevanje določenih diskriminatornih vzorcev obnašanja anja Stereotipi so le redko točni in pravilni, le redko temeljijo na obče e znanih resnicah ali znanstveno dokazanih trditvah, pogosto pa so povsem izmišljeni Toda kjer je dim, je tudi ogenj? Produkcija stereotipov lahko temelji na poenostavljanju pretiravanju posploševanju Predstavitvi naravnih atributov kot naravnih rasizmu, seksizmu, homofobiji in ostalih oblik diskriminacije zgodovinskih dejavnikih (Apartheid, komunizem, SZ in SFRJ ) občutkih krivde zaradi povezanosti Pozitivni stereotipi = brandi FRANCIJA: Eifflov stolp, romantika, šampanjec NIZOZEMSKA: mlini na veter, tulipani, cokle RUSIJA: zima, sneg, vodka, kazačok ŠPANIJA: flamenco, paella,, bikoborba, morje ITALIJA: La dolce vita, pizza, špageti, vino OZ: Uluru,, Bondi beach,, Sydney Opera, kangaruji KITAJSKA: Veliki kitajski zid, Mao; JAPAN: hi-tech tech,, avtomobili, samuraji, borilne veščine SLOVENIA: I FEEL SLOVENIA Blagovna znamke Buenos Airesa Dva ekstrema komunikacijskih praks AZIJCI LATINI: sramežljivost, skromnost, počasnost, tihost, minimalno govorjenja, hladnokrvnost, nekalibriranost,, predvidljivost, LATINS ASIAN: zgovornost, govorica telesa, čustva, ekstrovertiranost,, občutljivost, impulzivnost, nepredvidljivost Rok Klančnik: nik: Komuniciranje med kulturami Govorica telesa PALEC GOR V ZDA in širše: dobro, OK, avtoštop top V Evropi: ena Grčija: jebi se! Japonska: mož,, pet Govorica telesa Govorica telesa: širok termin za različne oblike komuniciranja, ki uporabljajo gibe telesa in geste namesto ali poleg zvokov, verbalne govorice in jezika oziroma drugih oblik komunikacije. Gre za del kategorije imenovane parajezik,, ki vključuje uje vse oblike komuniciranja, ki ne predvideva govorice Vsebuje vse, tudi nezavedne gibe, kot so tudi mežikanje, premike obrvi, majhnih obraznih mišic, ic, gibe prstov, rok, nog Tipi govorice telesa MULTIAKTIVNI (Francozi, Mediteranci, Arabci, Afričani, Latino Američani) PASIVNI (Finci, Japonci, ostali Azijci, težko razumljivi na Zahodu,, a razumljivi med njihovimi sonarodnjaki) OK gesta Evropa in Severna Amerika: OK ( oll korrect,, Boston 1839 in Old Kinderhook Buren) Kinderhook 1840, Van Sredozemlje, Rusija, Brazilija, Turčija: ustnice, seksualno vabilo, tudi gej, homoseksualec Japonska: denar, kovanci Slovenia Med Balkanom in SLOVENIA ljubeznijo Rok Klančnik: nik: Komuniciranje med kulturami SLOVENIA Oops, sorry! Rok Klančnik: nik: Komuniciranje med kulturami Medkulturna komunikacija v turizmu Vzorci obnašanja anja turistov s pomembnejših trgov (Italijani, Avstrijci, Nemci, Nizozemci, Rusi,...) Potrošni niške navade istih (koliko denarja porabijo in v kakšne namene) Kakšno hrano in pijačo o imajo radi Kakšen odnos do narave imajo Odnos do časa Odnos do gostiteljev Stereotipi ITALIJANI: prepotentni, dobri jedci in pivci, dobri potrošniki, kulturno vzvišeni NEMCI: prijazni, kulturni, spoštljivi, nekoliko vzvišeni, BRITANCI: nerazgledani, neinteligentni, hladni, veliki pivci RUSI: vodka, neobčutljivost za naravne lepote NIZOZEMCI: škrti, kampisti Stereotipi KAJ VI MENITE O NJIH? Predlagano čtivo When Cultures Collide Richard D. Lewis Riding the Waves of Culture - Fons Trompenaars The Seven Cultures of Capitalism - Charles Hampden-Turner and Fons Trompenaars All from Marieke de Mooij, Geert Hofstede Creating Corporate Culture. From Discord to Harmony - Charles Hampden-Turner Cross-Cultural Cultural Communication Strategies published by U.S. Army How to do business with the Japanese Boye Lafayette de Mente Arabian Business and Cultural Guide The Dream Society Rolf Jensen Travel a lot SLOW TOURISM KJER DOŽIVETJA USTAVIJO ČAS Grazie per la vostra attenzione! Hvala za vašo pozornost! Ref. 1/2009 / SLOW TOURISM/ Valorizzazione e promozione di itinerari turistici slow tra l'italia e la Slovenia Ref. 1/2009/ SLOW TOURISM /Valorizacija in promocija turističnih slow poti med Italijo in Slovenijo Title of the presentation (ITA) / Title of the presentation (SLO) Place, date of the speech Ministero dell Economia e delle Finanze
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x