Ελεύθερος χρόνος

Description
1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ελεύθερος ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο άνθρωπος δεν είναι αναγκασμένος να…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 1,548 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
 • 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ελεύθερος ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο άνθρωπος δεν είναι αναγκασμένος να ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στη σύγχρονη εποχή βιομηχανική εποχή, οι ρυθμοί εξέλιξης και μεταβολής των δεδομένων που επικρατούν είναι ραγδαίοι. Η τεχνολογική έκρηξη, η οποία είναι κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου που διανύουμε, έχει επιβάλει καινούριες συνθήκες ζωής. Πράγματι, η βιομηχανοποίηση και ο αυτοματισμός οδήγησαν στη μείωση του ανθρώπινου μόχθου και στην απαλλαγή του ανθρώπου από τις βιοποριστικές ανάγκες, αυξάνοντας έτσι κατά μεγάλο βαθμό τον ελεύθερο χρόνο. ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ • Απαλλαγή από μονότονη-ανιαρή σχολική(φοιτητική) ζωή. • Ξεκούραση-αλλαγή εντυπώσεων, δραστηριοτήτων • Σωματική-ψυχική ανανέωση μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη μελέτη. • Καταπολέμηση απαισιοδοξίας-έντασης καθημερινής μελέτης • Ενασχόληση με εξωσχολικά ενδιαφέροντα. 1
 • 2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  Ψυχαγωγία Παθητική ( χωρίς συμμετοχή: TV, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, υπολογιστών) Ενεργητική: • Διοχέτευση δραστηριότητας σε ευχάριστα, δημιουργικά έργα. • Ανανέωση σωματικών-πνευματικών δυνάμεων. • Εξευγένιση-εξανθρωπισμός με καλλιτεχνικά έργα. • Ικανοποίηση δημιουργίας  ποιοτική-ποσοτική βελτίωση απόδοσης του.  Αυτομόρφωση: • Μελέτη εξωσχολικών βιβλίων • Καλά θεάματα • Επισκέψεις εκθέσεων, μουσείων • Εξοικείωση με καλές τέχνες. • Διεύρυνση πνευματικού ορίζοντα. • Καλλιέργεια κρίσης-συναισθήματος.  Αθλητισμός: • Ενδυνάμωση σώματος-πνεύματος, αρμονική ανάπτυξη σώματος- ψυχής, ισχυροποίηση αυτοπεποίθησης. • Ανάπτυξη διανοητικών ικανοτήτων-καλλιέργεια ηθικών αρετών. • Εξοικείωση με πνεύμα ομαδικής ζωής-πειθαρχίας.  Κοινωνικές σχέσεις: • επαφή με φίλους, διαπροσωπικές σχέσεις  ανταλλαγή σκέψεων. • συμμετοχή σε ψυχαγωγικά κέντρα νεότητας.  Ταξίδια: • Επαφή με άλλους τρόπους ζωής- πολιτισμούς- ήθη- έθιμα. • Ιστορική- καλλιτεχνική μόρφωση (π.χ. επίσκεψη μουσείων) • Κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων-νοοτροπιών  σύγκριση. • Αλλαγή περιβάλλοντος  διαφυγή από καθημερινή ρουτίνα-αλλαγή εντυπώσεων.  Γιορτές: • Απαλλαγή από βιοτικές φροντίδες-μαθητικές υποχρεώσεις. • Αφύπνιση εθνικής, θρησκευτικής συνείδησης. 2
 • 3. • Ψυχαγωγία-ευκαιρία για οικογενειακές συγκεντρώσεις- σύσφιξη σχέσεων. • Σωματική-ψυχική ανανέωση. <<Η ζωή του ανθρώπου χωρίς γιορτές θα έμοιαζε με ταξίδι στην έρημο χωρίς όαση, χωρίς πανδοχείο>> (Δημόκριτος) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ • Σπατάλη ελεύθερου χρόνου. • Ξέφρενη διασκέδαση, σαρκική ηδονή, υλική απόλαυση. • Κέντρα ψυχαγωγίας-διαφθοράς φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας(χαρτοπαιξία, αλκοολισμός). • Διακίνηση ναρκωτικών. • Ηλεκτρονικά, τυχερά παιχνίδια, ντίσκο μπαρ, γήπεδα. • Αύξηση έμφυτης επιθετικότητας. • Παθητική τηλεθέαση. • Φανατισμός στον αθλητισμό. • Σύναψη επιφανειακών διαπροσωπικών σχέσεων. • Υπερεντατικοποίηση της εργασίας( η εργασία εισχωρεί στα όρια του ελεύθερου χρόνου). • Αποχή από τη γνήσια τέχνη. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  Σχολείο • Ανάθεση στους μαθητές να οργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις (έκθεση βιβλίου, διαλέξεις) • Ανάθεση στους μαθητές να οργανώσουν σχολικές γιορτές. • Δημιουργία κατάλληλων χώρων για αθλοπαιδιές-γυμναστική, • Ανάθεση πρωτοβουλιών στους νέους(αναδάσωση). • Οργάνωση προγραμμάτων(περιβαλλοντική ομάδα, αγωγή υγείας κτλ.)  Πολιτεία • Βελτίωση ποιότητας ψυχαγωγικών μέσων(τηλεόραση). • Προσιτά τα επιτεύγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ξένης κουλτούρας. • Παροχή σωστής, ωφέλιμης ψυχαγωγίας. 3
 • 4. • Έλεγχος ψυχαγωγίας νέων. • Δημιουργία αθλητικών χώρων. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σωστά αξιοποιημένος ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος της πραγματικής ελευθερίας και ζωής. Επομένως, η δημιουργική αξιοποίησή του πρέπει να γίνεται όχι μόνο μέσω της ψυχαγωγίας, αλλά και μέσω της εξευγένισης του ατόμου με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό και την επανάκτηση της θέσης του ως μέλους της κοινωνίας και του πολιτισμού. 4
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks