แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป

Description
แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) Bangkok Life Assurance Public Company Limited แบบ 56-1 สารบ ญ หน า ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ

Please download to get full document.

View again

of 128
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 7 | Pages: 128

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) Bangkok Life Assurance Public Company Limited แบบ 56-1 สารบ ญ หน า ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 3. ป จจ ยความเส ยง ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ ข อพ พาททางกฎหมาย ข อม ลท วไปและข อม ลส าค ญอ น 29 ส วนท 2 การจ ดการและการก าก บด แลก จการ 7. ข อม ลหล กทร พย และผ ถ อห น โครงสร างการจ ดการ การก าก บด แลก จการ ความร บผ ดชอบต อส งคม การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง รายการระหว างก น 72 ส วนท 3 ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน 13. ข อม ลทางการเง นท ส าค ญ การว เคราะห และค าอธ บายของฝ ายจ ดการ 105 การร บรองความถ กต องของข อม ล เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการ ผ บร หาร ผ ม อ านาจควบค ม และเลขาน การบร ษ ท เอกสารแนบ 2 รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการบร ษ ทย อย เอกสารแนบ 3 รายละเอ ยดเก ยวก บห วหน างานผ ตวรจสอบภายใน และห วหน างานก าก บด แล การปฏ บ ต งานของบร ษ ท (Compliance) เอกสารแนบ 4 รายละเอ ยดเก ยวก บรายการประเม นราคาทร พย ส น เอกสารแนบ 5 อ นๆ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ ด วยเจตนารมณ อ นแน วแน ท ต องการเห นส งคมไทยม ความสงบส ข โดยให ประชาชนม หล กประก นทางการเง น ท ม นคงและม ค ณภาพช ว ตท ด พ นตร ควง อภ ยวงศ (อด ตนายกร ฐมนตร ) พระยาศร ว ศาลวาจา และนายช น โสภณพน ช ก อต งบร ษ ทโดยใช ช อว า บร ษ ท ส ขสว สด ประก นช ว ต จ าก ด และได เปล ยนช อเป น บร ษ ท กร งสยามประก นช ว ต จ าก ด และไดเร มด าเน นก จการต งแต ว นท 1 ม ถ นายน พ.ศ.2494 เป นต นมา ในระยะแรกการประกอบธ รก จของบร ษ ทได เน นไปในด านสว สด การสงเคราะห เป นส วนใหญ จนกระท งถ งป 2520 ค ณช น โสภณพน ช ประธานท ปร กษาของบร ษ ทในขณะน น ได แนะน าให บร ษ ทเร มพ ฒนาด านประก นช ว ตอย าง จร งจ ง โดยได มอบหมายให ค ณว ย วรรธนะก ล ผ ซ งมากไปด วยประสบการณ และค ณว ฒ เป นท ยอมร บท งภายในและ ต างประเทศมาวางโครงสร าง และจ ดองค กรการบร หารโดยอาศ ยค าแนะน าจาก Mr.K.V. Claridge, F.I.A.ผ เช ยวชาญ ด านคณ ตศาสตร ประก นช ว ตของบร ษ ท สว สร อ นช วร นส คอมปะน แห งประเทศสว ตเซอร แลนด เม อว นท 1 มกราคม พ.ศ.2522 บร ษ ท กร งสยามประก นช ว ต จ าก ด ได ท าการเปล ยนช อเป น บร ษ ท กร งเทพ ประก นช ว ต จ าก ด บ งบอกถ งความเป นบร ษ ทในเคร อของธนาคารกร งเทพ จ าก ด (มหาชน) ซ งเป นผ ถ อห นรายใหญ และได ให การสน บสน น ธ รก จของบร ษ ทด วยด มาโดยตลอด ต อมาเม อ ว นท 17 ธ นวาคม 2550 บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด ได แปรสภาพเป น บร ษ ท มหาชน จ าก ด เพ อให บร ษ ท ม ความโปร งใสในการบร หารจ ดการ ตรวจสอบได และเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างานและให บร การ ท ด แก ประชาชน เม อว นท 25 ก นยายน 2552 บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) ได เข าจดทะเบ ยนในตลาด หล กทร พย แห งประเทศไทย ด วยท นจดทะเบ ยน 1,220,000,000 บาท ป จจ บ น นอกจากการประกอบธ รก จด านการประก นช ว ตแล ว บร ษ ทย งม งเน นในการสร างความม นคงทางการ เง นให แก ประชาชนท กกล ม รวมถ งการเสร มสร างค ณค าช ว ตโดยการให ค าแนะน าด านการวางแผนทางการเง นอย าง รอบด านอ กด วย 1.1 ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ส ยท ศน (Vision) ให คนไทยเห นประโยชน การประก นช ว ต และท าประก นช ว ตให เหมาะสมก บฐานะทางการเง นและค ณค าช ว ต ภารก จ (Mission) บร ษ ทม ความม งม นท จะเป นผ น าในการสร างความม นคงทางการเง นให ก บประชาชนท กกล ม ด วยการปกป อง ค ณค าช ว ต การให ค าแนะน าด านการวางแผนการเง น และบร การท ประท บใจ ผ านต วแทน ค ค า และพน กงานท ม ความ จร งใจ และม ความร ระด บแนวหน าของประเทศ ค าน ยมองค กร (Value) ศร ทธา :: ส งมอบการประก นช ว ตด วยความย นด ม งม นสร างเสร มให ประชาชนเห นประโยชน และค ณค าการ ท าประก นช ว ต ร บผ ดชอบ :: ม งม นให งานส าเร จและเก ดผลส มฤทธ ตามว ตถ ประสงค ท ได ร บมอบหมายภายในเวลาท ก าหนด ประพฤต ตนตามจรรยาบรรณว ชาช พและเคารพในส ทธ ของผ อ น ส วนท 1 หน าท 1 จร งใจ :: สร างความไว วางใจให ล กค าและผ มาต ดต อ ด วยการบร การท ประท บใจเก นความคาดหมาย ม การ ส อสารและการให ข อม ลท เป ดเผยตรงไปตรงมา พ ฒนาตน :: ม งม นด วยเป าหมายท ช ดเจน ม ความค ดร เร ม แสวงหาความร ใหม ๆ พ ฒนาตนเองอย างสม าเสมอ และต อเน อง จนก าวข นส ความส าเร จในอาช พ ท างานเป นท ม :: ท างานเช งร กอย างม เป าหมาย ม การประสานงานอย างม ประส ทธ ภาพ ม งม นส จ ดหมายท วางไว ร วมก นอย างสร างสรรค เป นก าล งใจและเป นม ตรต อเพ อนร วมงาน เป าหมายระยะยาวของบร ษ ท บร ษ ทม งเน นกลย ทธ หล กท จะเช อมโยงท กเป าหมายของแผนงานของบร ษ ท ค อ การเป นผ น าในการสร าง ความม นคงทางการเง นแก ประชาชนท กกล ม และม เป าหมายเป นบร ษ ทระด บแนวหน า โดยม เบ ยประก นช ว ตร บ รวมอย ในกล ม TOP 3 ของธ รก จประก นช ว ตภายในป 2561 ซ งสร ปสาระส าค ญได ด งน ผล ตภ ณฑ ท ม ความหลากหลายพร อมก บนว ตกรรมท ตอบโจทย ในการสร างหล กประก นช ว ตอย าง เหมาะสมก บล กค าแต ละกล ม ม ความร เก ยวก บล กค าอย างล กซ งด วยการแบ งกล มล กค า พร อมก บการสร างความส มพ นธ ท ด ก บล กค า เพ อเพ มความสามารถในการขายท งในกล มล กค าเด มและศ กยภาพในการหาล กค าใหม เพ มประส ทธ ภาพของช องทางขายและบร การท หลากหลายด วยส ดส วนการขายในแต ละช องทางอย าง เหมาะสม การบร การเป นเล ศในการสร างประสบการณ อ นด แก ล กค า ด วยการบร การท รวดเร วและม ประส ทธ ภาพ การลงท นท ม ผลตอบแทนมากกว า risk-return การพ ฒนาทร พยากรบ คคล และเป นองค กรท High Performance ท ด งด ดผ ม ศ กยภาพให มาร วมงาน เพ มศ กยภาพการใชเทคโนโลย ในการบร หารงานโดยม ล กค าเป นศ นย กลาง การบร หารความเส ยงท วท งองค กร 1.2 การเปล ยนแปลงและพ ฒนาการท ส าค ญ รางว ลแห งความภ ม ใจ - บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) ได ร บรางว ล ศ นย ร บเร องและแก ไขป ญหาผ บร โภคด เด น ประจ าป 2557 ภายใต โครงการพ ฒนาศ กยภาพศ นย ร บเร องและแก ไขป ญหาให ก บผ บร โภค (Call Center) ของส าน ก คณะกรรมการค มครองผ บร โภค (สคบ.) และสถาบ นร บรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เน องในโอกาสท บร ษ ท กร งเทพ ประก นช ว ต เป นผ ประกอบการท สามารถตอบโจทย ความต องการของประชาชนในด านการร บเร องราวร องท กข และการ แก ไขป ญหาได อย างด มาโดยตลอด ตอกย ามาตรฐานการจ ดการและค ณภาพการให บร การอ นเป นเล ศอย างแท จร ง - บร ษ ทได ร บรางว ล องค กรโปร งใสประจ าป 2556 เม อว นท 8 ธ นวาคม 2557 ถ อเป นบร ษ ทประก นช ว ต เพ ยงรายเด ยวท ได ร บเก ยรต ร บรางว ลน จากผลของนโยบายและการด าเน นงานด วยหล กธรรมาภ บาล โปร งใส ม จร ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธ รก จ ตามเกณฑ การค ดเล อก และด วยความม งม นในการให บร การ เสร มสร าง ความม นคงทางการเง นให ก บประชาชน ท งการสร างหล กประก นและสร างฐานะ พร อมก บเสร มสร างความม นคงของ องค กร ตลอดจนการสร างสรรค ส งคมในม ต ต างๆ - บร ษ ทได ร บการร บรองเป น สมาช กแนวร วมปฏ บ ต ของภาคเอกชนไทยในการต อต านการท จร ต โดยผ าน การร บรองจากคณะกรรมการแนวร วมฯ ส วนท 1 หน าท 2 - บร ษ ทได ร บการประเม นค ณภาพจ ดการประช มสาม ญผ ถ อห น (Annual General Meeting, AGM) ประจ าป 2557 ด วยคะแนน 100 คะแนนเต ม ในระด บ ด เล ศ+สมควรเป นต วอย าง เป นป แรก โดยสมาคมส งเสร มผ ลงท นไทย สมาคมบร ษ ทจดทะเบ ยนไทย และส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย - บร ษ ทได ร บการจ ดอ นด บการก าก บด แลก จการท ด ของบร ษ ทจดทะเบ ยน (Corporate Governance rating, CG rating) ป 2557 ในระด บ 4 ดาว เป นป ท 2 โดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) โดย การสน บสน นของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยและส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานให แข งแกร ง - ด านการส อสาร สร างการร บร และความเช อม นในแบรนด ในป 2557 บร ษ ทม การส อสารให ประชาชนทราบถ งว ส ยท ศน และภารก จของบร ษ ทอย างต อเน อง และให ประชาชนทราบถ งแนวค ด สร างความม นคงทางการเง น ด วยการวางแผนการเง นอย างรอบด าน สร างหล กประก นควบค ก บการสร างฐานะ โดยการให ความร เร อง การสร างม นคงทางการเง นให ตนเอง และครอบคร ว ด วยการวางแผนทางการเง น ผ านทางก จกรรมท ส าค ญค อ 1) เผยแพร แนวค ดโดยผ บร หาร, สก ปให ความร และตอบค าถามเก ยวก บการวางแผนการเง นและ การสร างหล กประก นควบค ก บสร างฐานะ ผ านส อสาธารณะ ท ง Free TV / Cable TV / ว ทย และ ส งพ มพ 2) ให บร การ วางแผนการเง น ต อประชาชนโดยไม ค ดค าใช จ าย ในงานก จกรรมด านการเง นท ส าค ญต างๆ เช น Money Expo, งานว นประก นช ว ตแห งชาต และงาน Post Today Expo เพ อ เป นการสร าง Brand Experience 3) เป ด Corporate Facebook Fan Page Bangkoklife เพ อให ประชาชนในโลกออนไลน สามารถ ร บร ถ งแนวความค ด ว ส ยท ศน ผล ตภ ณฑ ต างๆ ของกร งเทพประก นช ว ตมากย งข น 4) การให ความร ด านการเง นต างๆ ผ าน Social Network: Corporate Facebook Fan Page Bangkoklife เพ อให ประชาชนในโลกออนไลน สามารถร บร แนวค ดของบร ษ ทมากย งข น รวมถ ง การอ พเดทข าวสารก จการด าน CSR ผ าน Facebook : BLA Happy Life 5) ร วมก บพ นธม ตรธ รก จ บลจ.บ วหลวง และบมจ.กร งเทพประก นภ ย จ ดเสวนาภายใต ห วข อ ช ว ต ออกแบบได ด วยการวางแผนการเง นอย างรอบด าน โดยน าเสนอแนวทางการออกแบบแผน ทางการเง น ตามช วงอาย ท ม ไลฟ สไตล (Lifestyle) ท แตกต างก น เพ อสร างความพร อมในการ ด าเน นช ว ตในอนาคตอย างม ความส ข 6) โฆษณาทางส อสาธารณะต างๆ อย างต อเน องเพ อสร างการร บร ในแบรนด กร งเทพประก นช ว ต ใน แคมเปญ ความเส ยงไม สะเท อนความส ข เม อพร อมท งหล กประก นและฐานะ เพ อส อถ ง แนวความค ดของกร งเทพประก นช ว ตในเร องการวางแผนการเง นให ประชาชน เพ อเตร ยมพร อม ร บม อก บความเส ยง ผ านส อต างๆ ไม ว าจะเป น โทรท ศน ว ทย ป ายโฆษณา ส อส งพ มพ ต างๆ ส อ ออนไลน 7) ขยายการร บร แบรนด กร งเทพประก นช ว ต ด วยผล ตภ ณฑ ต างๆ ให เป นท ร จ กมากย งข นในส อ ออนไลน และเป นการขยายกล มล กค าใหม เพ มข น เช น การท า Google Adwords เพ อให คนท ใช Search engine ได พบช อบร ษ ทและได เห นผล ตภ ณฑ มากย งข น 8) สร างการจดจ าในช อ และแบรนด กร งเทพประก นช ว ต โดยเน นการท า Brand Visibility ตามส อ ต างๆ ไม ว าจะเป น VTR ในโทรท ศน Jingle ในว ทย ป ายโฆษณาต างๆ เพ อให คนเห น และร บร ถ ง แบรนด ให มากท ส ด ส วนท 1 หน าท 3 9) เพ มความค นเคยก บแบรนด และสร างภาพล กษณ องค กรให เป นท ร จ กในวงกว าง ผ านทาง ก จกรรมต างๆ (Brand Visibility) โดยส อ Outdoor ท งการใส เส อท ม ตราส ญล กษณ ของ กร งเทพประก นช ว ตในงานต างๆ ป ายข างทางในต างจ งหว ด Billboard ร มสนาม เต นท หร อ ป ายต างๆ ในพ นท ศ กยภาพท วประเทศ ก จกรรม Brand Activation ท จะให กร งเทพประก นช ว ตเป นท ร จ ก ด วยการออกก จกรรมใน งานต างๆ เช น ออกบ ธงาน ท ว 3 ส ญจร - ด านระบบการด าเน นงานและการจ ดการ บร ษ ทม งม นต อการสร างสรรค งานบร การภายใต ระบบการบร หารค ณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย างต อเน อง เพ อให การบร การได ค ณภาพมาตรฐานถ กต องสมบ รณ และสะดวกรวดเร วท งในป จจ บ นและ อนาคต โดยเป นบร ษ ทประก นช ว ตแห งแรกท ผ านการร บรองระบบค ณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก International Certifications Ltd., Auckland New Zealand (ICL) ด านการด าเน นงานกรมธรรม สาม ญ สายประก นช ว ต ฝ ายประก นกล ม และส าน กงานสาขา เพ อเพ มประส ทธ ภาพของการบร การกระจายส สาขา ท วท กภ ม ภาคแบบครบวงจร โดยในป 2557 บร ษ ทได ผ านการร บรองค ณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพ มอ ก 4 สาขา รวมเป น 46 สาขาจากท งหมด 76 สาขา และในอนาคตบร ษ ทม เป าหมายท จะเพ มระด บ มาตรฐานระบบบร หารค ณภาพให กระจายส สาขาอย างต อเน องต อไป นอกจากน บร ษ ทย งม หน วยงานปฏ บ ต การนายหน าหน วยลงท น ซ งสน บสน นการซ อและขายหน วย ลงท นให ก บต วแทนของบร ษ ทเพ อเป นท ปร กษาและน าเสนอในการวางแผนการเง นอย างครบวงจร - ด านช องทางการจ ดจ าหน าย บร ษ ทได พ ฒนาช องทางการขายตรงผ าน Telemarketing ต อเน องจากป 2556 ด วยการขยาย ผลผล ต Telemarketing โดยเพ มการ Cross Selling ผ านฐานล กค าของ I-direct broker เพ อขยายฐาน ล กค ารายใหม ให มากย งข น ร วมก บการออกแบบประก นเพ อการค มครองส ขภาพและรายได เพ อขยาย ตลาดท งในฐานล กค าเด มและล กค าใหม - ด านการบร การ บร ษ ทได เป ดให บร การ Service Center ท ส าน กงานใหญ เม อเด อนมกราคม 2557 โดยให บร การ แบบครบวงจร (One Stop Service) ท งการให บร การด านการช าระเง นและงานบร การ เพ ออ านวยความ สะดวกให ก บผ เอาประก นและต วแทน - ด านการพ ฒนาค ณภาพต วแทนและการสร างท มท ปร กษาทางการเง น บร ษ ทม ต วแทนท ได ร บรางว ลต วแทนค ณภาพด เด นแห งชาต (TNQA) ประจ าป 2557 ท งส น 514 คน จากท งธ รก จ 2,910 คน เป นอ นด บท 3 ของธ รก จ และ ม ท ปร กษาการวางแผนทางการเง นท ผ านการ อบรมจากสถาบ นช นน าและได ร บใบอน ญาตจากคณะกรรมการก าก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย (ก.ล.ต) จ านวน 730 คน ซ งการม งม นพ ฒนาด งกล าวเพ อสน บสน นภารก จของบร ษ ทในการท จะเป นผ น า ทางการเง นในการสร างความม นคงให ประชาชนท กกล มและให ค าแนะน าด านการวางแผนการเง นได อย าง ครบวงจร ส วนท 1 หน าท 4 1.3 โครงสร างการถ อห นของกล มบร ษ ท บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) ได ลงท นในบร ษ ท บ แอลเอ อ นช วร นส โบรกเกอร จ าก ด ซ งเป นบร ษ ทนายหน าประก นว นาศภ ย เม อว นท 7 พฤศจ กายน 2555 เพ อเพ มศ กยภาพในการแข งข น และขยาย ความสามารถในการเสนอขายส นค าและบร การให ม ความหลากหลาย ในการตอบสนองความต องการของล กค า และถ อ เป นการสน บสน นให ต วแทนประก นช ว ตของบร ษ ทเป นท ปร กษาทางการเง นท ครบวงจรมากข น บร ษ ท บ แอลเอ อ นช วร นส โบรกเกอร จ าก ด ม ท นจดทะเบ ยน 4,000,000 บาท จ านวนห น 400,000 ห น ม ลค าท ตราไว 10 บาทต อห น ท งน บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) ได เพ มส ดส วนการถ อห นจากเด ม ร อยละ 15 เป นร อยละ 99 เม อว นท 28 กรกฎาคม 2557 โดยได ซ อห นจากผ ถ อห นเด มซ งไม ใช บ คคลท เก ยวข องใน ราคาท ตราไว ห นละ 10 บาท และเม อว นท 8 ส งหาคม 2557 บร ษ ท บ แอลเอ อ นช วร นส โบรกเกอร จ าก ด ได เพ มท น จดทะเบ ยนเป น 4,000,000 บาท โดยออกห นใหม จ านวน 200,000 ห น ขายให แก ผ ถ อห นเด มตามส ดส วนในราคาท ตราไว ห นละ 10 บาท โครงสร างการถ อห นของบร ษ ท บ แอลเอ อ นช วร นส โปรกเกอร จ าก ด ล าด บ ช อ-นามสก ล จ านวนห น ร อยละ 1 บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) 396, นางก ลยา ม ามณ 2, นายประส ทธ บ ญเจร ญ 1, นางสมใจ ส ทธ ศ กด โสภาก ล อย างม น ยส าค ญ 1.4 ความส มพ นธ ก บกล มธ รก จของผ ถ อห นใหญ การด าเน นธ รก จหล กของบร ษ ท ม ได ม ความส มพ นธ หร อเก ยวข องก บการด าเน นธ รก จอ นของผ ถ อห นรายใหญ ส วนท 1 หน าท 5 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 2.1 ล กษณะผล ตภ ณฑ และการให บร การ ธ รก จหล กของบร ษ ท ค อ ธ รก จประก นช ว ต โดยเบ ยประก นภ ยร บส วนหน งจะถ กก นไวเป นเง นส ารองประก นช ว ต โดยม การด าเน นการบร หารเง นส ารองประก นช ว ตส วนน โดยน าไปลงท น ภายใต พระราชบ ญญ ต ประก นช ว ต พ.ศ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ประก นช ว ต (ฉบ บท 2) พ.ศ ป จจ บ น บร ษ ท กร งเทพประก นช ว ต จ าก ด (มหาชน) ด าเน นธ รก จหล ก ค อ การประก นช ว ต การประก นช ว ต เป นว ธ การท บ คคลกล มหน งร วมก นเฉล ยภ ยอ นเน องจากการเส ยช ว ต การส ญเส ยอว ยวะ ท พพลภาพ และการส ญเส ย รายได ในยามชรา โดยท เม อบ คคลใดต องประสบก บภ ยเหล าน น ก ได ร บเง นเฉล ยช วยเหล อเพ อบรรเทาความเด อดร อน แก ตนเองและครอบคร ว โดยบร ษ ทท าหน าท น าเง นด งกล าวไปจ ายให แก ผ ประสบภ ยหร อผ ร บผลประโยชน ในอด ตบร ษ ทเร มประกอบการธ รก จประก นช ว ตโดยเน นกรมธรรม ประก นช ว ตสาม ญประเภทค มครองตลอดช ว ต ป จจ บ นบร ษ ทได ท าการพ ฒนาร ปแบบผล ตภ ณฑ เพ อตอบสนองความต องการของล กค าและก อให เก ดประโยชน ก บ ล กค าส งส ด โดยหล กแล วการท าประก นช ว ตจะให ผลประโยชน ก บผ เอาประก นในสองร ปแบบหล ก ค อ ผลประโยชน ทางด านความค มครอง และผลประโยชน ทางด านการออมทร พย ผ เอาประก นได ร บประโยชน ทางด านความค มครอง โดยบร ษ ทประก นจะช าระเง นค มครองให ก บผ ร บประโยชน หากผ เอาประก นเจ บป วย ประสบอ บ ต เหต หร อเส ยช ว ต ส าหร บประโยชน ทางด านการออมทร พย ผ เอาประก นจะได ร บเง นผลประโยชน ในระหว างระยะเวลาของส ญญา ประก นภ ย ด งต อไปน ประเภทการประก นช ว ต ป จจ บ นบร ษ ทม แบบประก นท สามารถเสนอให ก บล กค ามากกว า 60 แบบ แบ งตามประเภทการประก นได ประก นช ว ตสาม ญ (Ordinary Life Insurance) เป นการประก นช ว ตรายบ คคลท จ านวนเง นเอาประก นภ ยข นอย ก บความสามารถในการช าระเบ ยของแต ละ บ คคล ความค มครองและระยะเวลาในการช าระเบ ยข นอย ก บแบบของการประก นแต ละแบบ เช น 5 ป 10 ป 15 ป หร อ จนผ ท าประก นม อาย ครบอาย ใดอาย หน งท ก าหนดไว โดยอาจม งวดการช าระเบ ยประก นภ ยเป นรายป ราย 6 เด อน ราย 3 เด อนหร อรายเด อน การท าประก นช ว ตประเภทน ผ เอาประก นจะได ร บผลประโยชน หล กค อความค มครองและการออม ทร พย โดยประก นช ว ตสาม ญแบบต างๆ จะม ส ดส วนผลประโยชน ของความค มครองและการออมทร พย ต างก นออกไป ประก นช ว ตสาม ญม ล กษณะแบบประก นด งน (1) แบบตลอดช พ (Whole Life Insurance) หมายถ ง แบบประก นช ว ตท ก าหนดเง อนไขการจ ายเง นเอาประก นให ก บผ ร บผลประโยชน เม อผ ท า ประก นเส ยช ว ตหร อ จ ายเง นเอาประก นให แก ผ เอาประก นในกรณ ท ผ เอาประก นม ช ว ตอย ในว นท กรมธรรม ครบก าหนด ส ญญา ซ งโดยท วไปจะก าหนดว นครบอาย ส ญญาเม อผ เอาประก นม อาย ครบ 90 หร อ 99 ป และเป นแบบประก นช ว ต สาม ญท เน นผลประโยชน ด านความค มครองและได ร บความน ยมมากประเภทหน ง โดยท วไปแบบประก นแบบตลอดช พ จะก าหนดการช าระเบ ยตลอดช พ แต บางแบบอาจจะลดระยะเวลาช าระเบ ยลงเพ อให เหมาะสมก บความต องการของ ล กค า เช น ช าระเบ ย 15 ป 20 ป หร อ จนถ งอาย 70 ป (2) แบบช วระยะเวลา (Term Insurance) หมายถ ง แบบประก นช ว ตท ก าหนดเง อนไขการจ ายเง นเอาประก นให แก ผ ร บประโยชน ในช วงระยะเวลา หน งๆ เม อผ ท าประก นภ ยเส ยช ว ตภายในระยะเวลาท ก าหนดไว ในกรมธรรม ประก นภ ย โดยท วไปม ระยะเวลาค มครอง หร ออาย กรมธรรม 5 ป ถ ง 15 ป แบบประก นล กษณะน ม จ ดเด นท อ ตราเบ ยประก นภ ยต า ส วนท 1 หน าท 6 (3) แบบสะสมทร พย (Endowment Insurance) หมายถ ง แบบประก นช ว ตท ก าหนดเง อนไขการจ ายเง นเอาประก นให แก ผ ร บประโยชน เม อผ ท าประก น เส ยช ว ตภายในระยะเวลาท ก าหนดในกรมธรรม หร อจ ายเง นเอาประก นภ ยให ก บผ ท าประก นภ ย เม อผ ท าประก นภ ยม ช ว ต อย จนครบส ญญาประก นภ ย ซ งอาจม ทางเล อกการช าระเบ ยหลากหลายระยะเวลา และเพ มการค นเง นผลประโยชน ใน ระหว างระยะเวลาของส ญญาประก นภ ย ท าให แบบประก นน เป นแบบประก นช ว ตสาม ญท เพ มผลประโยชน ด านการออม ทร พย (4) แบบบ านาญ (Pension) การประก นช ว ตแบบเง นได ประจ า เหมาะส าหร บผ ท คาดว าจะย งช พ และม อาย ย นยาว เป นการประก น ช ว ตเพ อค มครองการส ญเส ยทางเศรษฐก จ อ นเน องมาจากการส ญเส ยรายได เม อม อาย มากข นหร อเม อพ นว ยท างาน บร ษ ทประก นช ว ต จะจ ายเง นจ านวนหน งเท าก นอย างสม าเสมอให แก ผ เอาประก นช ว ตท กเด อนหร อท กป น บแต ผ เอา ประก นช ว ตเกษ ยณอาย หร อม อาย ครบ 55 ป หร อ 60 ป เป นต น แล วแต เง อนไขในกรมธรรม ประก นช ว ตท ก าหนดไว ส าหร บระยะเวลาการจ ายเง นข นอย ก บความต องการของผ เอาประก นช ว ตท จะเล อกซ อ (5) ส ญญาเพ มเต ม (Rider) ส ญญาเพ มเต มเป นส ญญาท บร ษ ทประก นช ว ตท าให ก บผ ท ม กรมธรรม ประก นช ว ตก บบร ษ ท เพ อให ความค มครองเพ มเต มจากกรมธรรม หล กท ผ เอาประก นได ท าก บบร ษ ทแล ว บร ษ ทม ส ญญาเพ มเต มให ผ เอาประก นเล อก 2 ประเภทหล ก ๆ ค อ ส ญญาเพ มเต มอ บ ต เหต (Personal Accident; PA) และส ญญาเพ มเต มส ขภาพ ซ งส ญญา เพ มเต มอ บ ต เหต ให ความค มครองการเส ยช ว ตและการส ญเส ยอว ยวะเน องจากอ บ ต เหต และส ญญาเพ มเต มส ขภาพให ความค มครองเก ยวก บการชดเชยค าร กษาพยาบาล ท เก ดข น ไม ว าจะเก ดจากการเจ บป วยหร อจากอ บ ต เหต การประก นช ว ตกล ม (Group Life Insurance) ประก นกล มเป นการประก นช ว ตท กรมธรรม หน งจะม ผ เอาประก นช ว ตร วมก นต งแต 5 คนข นไป ส วนมากจะ เป นกล มของพน กงานบร ษ ท ซ งเป นสว สด การท บร ษ ทห างร าน และองค กรต างๆ ท งภาคร ฐบาล และเอกชนจ ดให ก บ ล กจ างหร อสมาช ก โดยม หล กการพ จารณาความเส ยงของบ คคลในกล มท งหมดด วยอ ตราเฉล ย ไม ว าจะเป น อาย เพศ หน าท การงาน หร อจ านวนเง นเอาประก นภ ย โดยจะค านวณออกมาเป นอ ตราเบ ยประก นภ ยเพ ยงอ ตราเด ยว และจะใช ก บบ คคลท กคนในกล มน น และเน องจากประก นกล มม ค าใช จ ายในการร บประก นหลาย ๆ อย างต าลง จ งเป นผลด และม ส วนท าให เบ ยประก นภ ยรวมโดยส วนใหญ ต ากว าการประก นช ว ตรายบ คคล โดยปกต กรมธรรม ประก นช ว ตกล มจะเป น ส ญญาป ต อป ซ งต องเก บเบ ยท กป ยกเว นกรมธรรม ท ออกแบบพ เศษซ งอาจช าระเบ ยเพ ยงคร งเด ยวตลอดระยะเวลา ค มครองก ได แบบค มครองส นเช อ หมายถ ง แบบประก นช ว ตท ค มครองการเส ยช ว ต หร อ ค มครองการเส ยช ว ตและท พพลภาพถาวรส นเช ง ภายในระยะเวลาเอาประก นภ ย ด วยจ านวนเง นเอาประก นภ ยท ลดลงรายงวด ส วนท 1 หน าท 7 ส ดส วนผลผล ตแยกตามกล มธ รก จ ส ดส วนผลผล ตรายใหม หร อเบ ยประก นร บป แรก ของบร ษ ท ประจ าป แบ งตามประเภทการ ประก นได ด งต อไปน ป 2555 ป 2556 ป 2557 ประเภทการประก น จ านวนเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) จ านวนเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) จ านวนเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) สาม ญ - ช าระเบ ยคร งเด ยว 2, , , สาม ญ 4, , , ตลอดช พ ช วระยะเวลา สะสมทร พย 3, , , ส ญญาเพ มเต ม ประก นกล ม 1, , , ผลผล ตรวมท งส น 8, , , หมายเหต : เบ ยประก นร บป แรก ห กเบ ยประก นส งค นให ก บผ เอาประก นท ยกเล กกรมธรรม ป 2555 เบ ยร บป แรกของบร ษ ทท กประเภทธ รก จ ม จ านวนท งส น 8, ล านบาท เต บโตเพ มข นร อยละ 5.91 ป 2556 ม จ านวนท งส น 10, ล านบาท เพ มข นร อยละ และ ป 2557 ม จ านวนท งส น 19, ล านบาท เพ มข นร อยละ โดยผลผล ตในแต ละประเภทการประก น เป นด งน ผลผล ตประเภทสาม ญ ซ งเป นผล ตภ ณฑ หล กของบร ษ ท ป 2555 ม เบ ยร บป แรก 4, ล านบาท ค ด เป นอ ตราส วนร อยละ ของผลผล ตท กประเภท และม อ ตราการเจร ญเต บโตลดลงร อยละ ส าหร บป 2556 ม เบ ยร บป แรก 6, ล านบาท ค ดเป นอ ตราส วนร อยละ ของผลผล ตท กประเภท เพ มข นร อยละ และป 2557 ม เบ ยร บป แรก 4, ล านบาท ค ดเป นอ ตราส วนร อยละ ของผลผล ตท กประเภท ลดลงร อยละ เบ ยร บป แรกของแบบประก นช ว ตตลอดช พในป 2555 ม จ านวนท งส น ล านบาท เพ มข นจากป ก อน ร อยละ ส าหร บป 2556 ม จ านวนท งส น ล านบาท ลดลงจากป ก อน ร อยละ และป 2557 ม จ านวนท งส น ล านบาท เพ มข นจากป ก อน ร อยละ ระหว างผลผล ตของแบบประก นต างๆ ในประก นช ว ตประเภทสาม ญน น การประก นแบบสะสมทร พย ม อ ตรา เต บโตส งท ส ด และม ส ดส วนส งส ด โดยในป 2555 ม เบ ยประก นภ ยป แรก ถ ง 3, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของเบ ยประก นร บป แรกรวม ลดลงร อยละ ส าหร บป 2556 ม เบ ยประก นภ ยป แรก ถ ง 5, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของเบ ยประก นร บป แรกรวม เพ มข นร อยละ และป 2557 ม เบ ยประก นภ ยป แรก ถ ง 3, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของเบ ยประก นร บป แรกรวม ลดลงร อยละ ในส วนส ญญาเพ มเต ม ป 2555 ม จ านวนเบ ยประก นร บป แรก ล านบาท เพ มจากป ก อน ร อยละ 5.38 ป 2556 ม จ านวนเบ ยประก นร บป แรก ล านบาท ลดลงจากป ก อน ร อยละ และป 2557 ม จ านวน เบ ยประก นร บป แรก ล านบาท ลดลงจากป ก อน ร อยละ 7.48 ประก นกล ม ป 2555 ม ส ดส วนในผลผล ตรวมท งส นร อยละ ด วยเบ ยร บป แรกรวม 1, ล าน บาท เต บโตเพ มข นจากป ก อนร อยละ 8.75 ส าหร บป 2556 ม ส ดส วนในผลผล ตรวมท งส นร อยละ ด วยเบ ยร บป แรกรวม 2, ล านบาท เต บโตเพ มข นจากป ก อนร อยละ และ ป 2557 ม ส ดส วนในผลผล ตรวมท งส นร อยละ ด วยเบ ยร บป แรกรวม 2, ล านบาท เต บโตเพ
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x