เอกสารอ างอ ง พระราชกฤษฎ กาก าหนดอาคารควบค มกฎกระทรวง พ.ศ ออกตาม ความในพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ

Description
129 เอกสารอ างอ ง กรมพ ฒนาและส งเสร มพล งงาน กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม. (2539). กฎกระทรวง พ.ศ ออกตามความในพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ กร งเทพมหานคร: โรงพ

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 13 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
129 เอกสารอ างอ ง กรมพ ฒนาและส งเสร มพล งงาน กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม. (2539). กฎกระทรวง พ.ศ ออกตามความในพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ กร งเทพมหานคร: โรงพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. กรมพ ฒนาและส งเสร มพล งงาน กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม. (2539). พระราชกฤษฎ กาก าหนดอาคารควบค มกฎกระทรวง พ.ศ ออกตาม ความในพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ กร งเทพมหานคร: โรงพ มพ หาว ทยาล ยธรรมศาสตร. กรมพ ฒนาและส งเสร มพล งงาน กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย และส งแวดล อม. (2539). พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ กร งเทพมหานคร: โรงพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ช านาญ ห อเก ยรต. (2540). เทคน คการส องสว าง. กร งเทพมหานคร: ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร. ช ช พ พ พ ฒน ศ ด และคณะ. ค ม อการว เคราะห ความเป นไปได. โครงการกรณ ศ กษา: โครงการลงท นเอกชนและโครงการอส งหาร มทร พย. กร งเทพมหานคร: บร ษ ท ท พร นต ง กร ป จ าก ด ธนบ รณ ศศ ภาน เดช. (2532). การออกแบบระบบไฟฟ า. กร งเทพมหานคร: บร ษ ท ซ เอ ด ย เคช น จ าก ด. ธนบ รณ ศศ ภาน เดช. (2533). การออกแบบระบบแสงสว าง. กร งเทพมหานคร: บร ษ ท ซ เอ ด ย เคช นจ าก ด. บร ษ ท อร ณช ยเสร คอนซ ลต ง เอนจ เน ยร ส จ าก ด. (2546). รายงานการจ ดท าเป าหมาย และแผนอน ร กษ พล งงานของอาคารควบค ม. กร งเทพมหานคร: บร ษ ท อร ณช ย เสร คอนซ ลต ง เอนจ เน ยร สจ าก ด. สมจ ต ว ฒนาชยาก ล. (2532). สถ ต ว เคราะห เบ องต น. กร งเทพมหานคร: ส าน กพ มพ ประกายพร ก. วรพจน งามชมภ และคณะ. (2550). การศ กษาแนวทางการประหย ดพล งงานในส วนการศ กษา โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า. โครงการความร วมม อหล กส ตรปร ญญาโท มศว. และรร.จปร.ภาคว ชาว ศวกรรมเคร องกลโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า. ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต. (2552). ข อม ล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ตเพ อการท าด ชน ช ว ดด านพล งงาน. การศ กษาทางด านว ชาการ หลอดฟล ออเรสเซนซ T5. (ม ถ นายน 2551). การไฟฟ าฝ ายผล ตแห ง ประเทศไทย. ส บค นเม อว นท 27 เมษายน 2552 จาก กรมพ ฒนาและส งเสร มพล งงาน. แสงสว าง. (ม.ป.ป.). ระเบ ยบคณะกรรมการกองท นเพ อส งเสร ม การอน ร กษ พล งงานว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การขอจ ดสรร ขอเง นช วยเหล อ หร อขอเง นอ ดหน นจากกองท น (ฉบ บท 2)พ.ศ ส บค นเม อว นท 11 พฤษภาคม 2554 จาก 113_17d_P4 6_2539.pdf กรมพ ฒนาและส งเสร มพล งงาน. แสงสว าง. (ม.ป.ป.). เอกสารเผยแพร เร องแสงสว าง. ส บค นเม อ ว นท 27 เมษายน 2553 จาก เก ออน นต เตโช. (2552). พล งงานและประส ทธ ภาพของระบบแสงสว าง. ส บค นเม อว นท 27 ธ นวาคม 2552 จาก จ ลละพงษ จ ลละโพธ. (ม.ป.ป.). เทคน คการประหย ดพล งงานข นพ นฐาน. ส บค นเม อว นท 6 มกราคม 2553 จาก จ ลละพงษ จ ลละโพธ. (ม.ป.ป.). การตรวจว เคราะห พล งงาน ส บค นเม อว นท 6 มกราคม 2553 จาก com/ sci123th/energy.html จ ลละพงษ จ ลละโพธ. (ม.ป.ป.). กระบวนและเทคน คการลดค าใช จ ายพล งงานแบบครบวงจร ส บค นเม อว นท 6 มกราคม 2553 จาก ชาล น มณ โชต. (2547). การจ ดการระบบแสงสว างอย างม ประส ทธ ภาพเพ อการอน ร กษ พล งงาน. ส บค นเม อว นท 27 ธ นวาคม 2552 จาก 130 ช ยชาญ ฤทธ เกร กไกร. (2546). การประหย ดพล งงานในหน วยงาน. ส บค นเม อ ว นท 27 ธ นวาคม 2552 จาก มหาว ทยาล ยเช ยงใหม,คณะว ศวกรรมศาสตร. (ม.ป.ป.). การปร บปร งต วประกอบก าล งไฟฟ าและ ว ธ การควบค มความต องการพล งไฟฟ าส งส ด. ส บค นเม อว นท 27 ธ นวาคม 2553 จาก. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล, คณะว ทยาศาสตร. (ม.ป.ป.). ก าล งไฟฟ าก บกฎของโอมห. ส บค นเม อว นท 27 ธ นวาคม 2553 จาก ว ระพล โมนยะก ล. (ม.ป.ป.). การประหย ดพล งงานในเคร องปร บอากาศด วยระบบอ นเวอร เตอร. ส บค นเม อ ว นท 27 ธ นวาคม 2553 จาก ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ. (2546.). พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ส บค นเม อว นท 27 เมษายน 2552 จาก ส าน กงานนโยบายและแผนพล งงาน. (ม.ป.ป.). การรายงานข อม ลเพ มเต มเพ อจ ดท าค าด ชน การใช พล งงานของหน วยงานราชการตามต วช ว ดระด บความส าเร จของการด าเน นการตาม มาตรการประหย ดพล งงาน. ส บค นเม อว นท 27 เมษายน 2553 จาก. ส าน กงานนโยบายและแผนพล งงาน. (ม.ป.ป.). โครงการว เคราะห และประเม นผลการน าไปใช ของ ค ามาตรฐานการจ ดการใช พล งงานของส วนราชการ. ส บค นเม อว นท 27 เมษายน 2553 จาก ส าน กงานนโยบายและแผนพล งงาน. (ม.ป.ป.). ค ามาตรฐานการจ ดการใช พล งงาน. ส บค นเม อว นท 27 เมษายน 2553 จาก ศ ภโชค สรรพศ ร. (2547). พล งงานและประส ทธ ภาพของระบบแสงสว าง. ส บค นเม อว นท 27 ธ นวาคม 2552 จาก 131 Anderson S. dos Santos & Marcelo Toss and Fernando S. dos Reis. (2006). Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul Stat. Retrieved October 3, 2009, form Cobep2005/Multiresinant_electronic_ballast_.doc Bryan Hackett & Sandra Chow.(n.d). Energy Efficiency Opportunities in Fresh Fruit and Vegetable Processing Cold Storage Facilities. San Francisco State University. Retrieved October 3, 2009, form baseco.com/publications/energy %20Efficiency%20in%20Fruit%20and%20Vegetable%20Processing.pdf JoJo Sm.Li. (2008). A study of energy performance and efficiency improvement procedures of Government Offices in Hong Kong Special Administrative Region. China : Electrical and Mechanical Services Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Abstract Retrieved October 5, 2009, form com/science?_ob=articleurl&_udi=b6v2v-4sdgr3j-2&_user=578664&_ rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_ docanchor=&view=c&_searchstrid = c&_searchstrid= &_rerunorigin=google&_acct=c & _ version=1&_urlversion=0&_ userid=578664&md5= d607a7369dddaf367a 1e63dfccfb9ebf Piljore Im.Teff S. Haberl. (2006). A survey of high performance school. Graduate Student ProfessorEnergy Systems LaboratoryTexas Engineering Experiment StationTexas A&M University SystemCollege Station, TX. Abstract Retrieved October 1, 2009, form 12.pdf?sequence=4 V.P.gupta, F-Isel & M-Ishrae, (n.d). Design coal towards cost effective energy efficien modern flexible switching lightingsystem A case study for new BSNL HQ bulding New Delhi. Bharat Sanchar Nigam Limited. New Delhi. Abstract Retrieved October 1, 2009, form 132 ภาคผนวก 133 134 ภาคผนวก ก. รายละเอ ยดและข อม ลการใช พล งงานมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ตารางท 14 พ นท ใช สอยของอาคารภายในมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ป พ.ศ. 2551ในส วนท ใช ค านวณด ชน การใช พล งงาน ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2552 135 ตารางท 15 ข อม ลประกอบการใช พล งงานมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2552 136 ตารางท 16 ปร มาณการใช ไฟฟ ามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2552 137 ตารางท 17 ปร มาณการใช ไฟฟ าของหน วยงานภายใน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2552 138 ตารางท 18 เคร องปร บอากาศสถาบ นเทคโนโลย นานาชาต ส ร นธร ท มา: บร ษ ทอร ณช ยเสร, 2546 ตารางท 19 การใช พล งงานไฟฟ าของเคร องปร บอากาศ สถาบ นเทคโนโลย นานาชาต ส ร นธร ท มา: บร ษ ทอร ณช ยเสร, 2546 139 ตารางท 20 การใช พล งงานไฟฟ าในระบบแสงสว าง สถาบ นเทคโนโลย นานาชาต ส ร นธร ท มา: บร ษ ทอร ณช ยเสร, 2546 ตารางท 21 จ านวนหลอดไฟฟ าฟล ออเรสเซนซ ของ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ท มา: บร ษ ทอร ณช ยเสร, 2546 140 ตารางท 22 จ านวนเคร องปร บอากาศท เปล ยนตามมาตรการ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2553 141 ตารางท 23 ปร มาณการใช ไฟฟ าในระบบไฟฟ าแสงสว าง มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2552 ตารางท 24 Present Value Factor for an Ordinary Annuity ท มา: 143 ตารางท 25 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2552 144 ตารางท 25 (ต อ) ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าพ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2553 145 ภาคผนวก ข. แผนผ งการใช ไฟฟ า 22 KV และปร มาณการใช ไฟฟ าส งส ด ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต เด อน มกราคม-ม นาคม ป พ.ศ. 2551 146 แผนผ งการใช ไฟฟ า 22 KV ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ร ปท 13 แผนผ งการใช ไฟฟ า 22 KV ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต 115KV/22KV F1 No F2 No F3 No F4 No F5 No F6 No F7 No F8 No F9 No F10 No Kv (Over head) No No F1 WH F2 WH F3 WH F4 WH F5 WH F6 WH F7 WH F8 WH F9 WH F10 WH WH WH F1/1-2 F1/3 F1/4 No ย มฯ6 ย มฯ5 ย มฯ4 สระว ายน า เมนสเตเด ยม ระบายน า1 ย มฯ7 สนามเทนน ส อาคารC7 อาคารC9 อาคารC10 อาคารC11 อาคารB4 อาคารB5 อาคารB6 อาคารB7 อาคารB8 อาคารE1-E2 อาคารศ นย ญ ป น อาคารบรรยายรวม1 อาคารโดมบร หาร อาคารส าน กงานอธ การบด ห องสม ด สหกรณ ออมทร พย อาคารเด อนบ นนาค อาคารว ทยบร การ อาคารบรรยายรวม 2-5 อาคารบ าบ ดน าเส ย อาคารโรงพยาบาล อาคารคณะแพทย อาคารป ยชาต อาคารราชส ดา อาคารSC อาคารท พ กอาศ ย 14 ช น โรงเร ยนอน บาล ศ นย เด กปฐมว ย อาคารC1 อาคารC2 อาคารC3 อาคารC4 อาคารC5 อาคารC6 อาคารC8 อาคารA1 อาคารA2 อาคารA3 อาคารB1 อาคารB2 อาคารB3 อาคารป องก นน าท วม ส วนต อสถาน รถไฟ อาคารโรงส บประปา อาคารคณะว ศวฯ อาคารเคร องกล อาคารอ ตสาหการ อาคารโยธา อาคารปฎ บ ต การฯ อาคาร SIIT อาคารLap Siit อาคารคณะสถาป ตย ฯ อาคารย มฯ 2 สนาม Soft ball หอสม ดป วย อาคารย มเนเซ ยม 1 อเช ยนเกมส พาร ค อาคารบร การ F9/1-2 F9/3-4 F10/1 F10/1-2 ส วนของการไฟฟ าส วนภ ม ภาค 22 Kv (underground) อาคารหอพ กแพทย /พยาบาล อาคารบร การ(ร.พ.) อาคารส าน กบ ณฑ ตอาสาสม คร อาคารโรงพ มพ F1/1 No , F1/2 No , F1/3 No , F1/4 No F9/1 No , F9/2 No , F9/1 No , F9/3 No , F9/4 No F10/1 No , F10/2 No , F10/3 No ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต, 2553 147 ป มาณการใใช ไฟฟ าส งส สดของมหาว ว ทยาล ยธรรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ปร ร ปท 14 1 ปร มาณการใช ไฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลขข ง ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถ ง ถานท ศน ย ร งส ต มหาว ทยาล ย ยธรรมศาาสตร ศ นย ร งส ต, 2552 148 ร ปท 15 1 ปร มาณการใช า ไฟฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ง ต เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศน ย ร ร งส ต มหาว ทยาล ท ยธรรมศศาสตร ศ นย รร งส ต, 2552 149 ร ปท 16 1 ปร มาณการใช า ไฟฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ง ต เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศน ย ร ร งส ต มหาว ทยาล ท ยธรรมศศาสตร ศ นย รร งส ต, 2552 150 ร ปท 17 1 ปร มาณการใช า ไฟฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ง ต เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงาานอาคารสถาานท ศน ย ร งส ต มหาว ทยาาล ยธรรมศาสสตร ศ นย ร งส ต, 2552 151 ร ปท 18 ปร มาณการใช ไฟฟ ฟ าส งส ด ม เตอร หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต เด อนมกราคม-ม นาคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร ร งส ต, 2552 152 ร ปท 19 1 ปร มาณการใช า ไฟฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ง ต เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศน ย ร ร งส ต มหาว ทยาล ท ยธรรมศศาสตร ศ นย รร งส ต, 2552 153 ร ปท 20 2 ปร มาณการใช า ไฟฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ง ต เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศน ย ร ร งส ต มหาว ทยาล ท ยธรรมศศาสตร ศ นย รร งส ต, 2552 154 ร ปท 21 2 ปร มาณการใช า ไฟฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ง ต เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศน ย ร ร งส ต มหาว ทยาล ท ยธรรมศศาสตร ศ นย รร งส ต, 2552 155 ร ปท 22 2 ปร มาณการใช า ไฟฟฟ าส งส ด ม เตอร ต หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ง ต เด อนมกกราคม-ม นาคคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศน ย ร ร งส ต มหาว ทยาล ท ยธรรมศศาสตร ศ นย รร งส ต, 2552 156 ร ปท 23 ปร มาณการใช ไฟฟ ฟ าส งส ด ม เตอร หมายเลข มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต เด อนมกราคม-ม นาคมป พ.ศ ท มา: ส าน กงานอาคารสถานท ศ นย ร งส ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร ร งส ต, 2552 157 ประว ต การศ กษา ช อ นายเทอดไทย นาคร กษ ว นเด อนป เก ด 26 พฤศจ กายน พ.ศ ว ฒ การศ กษา คอบ.(ไฟฟ าก าล ง) สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ต าแหน ง ว ศวกรช านาญการ ประสบการณ ท างาน ร บราชการในมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ภ ม ล าเนา 24/11 หม 2 ต าบลเช ยงรากใหญ อ าเภอสามโคก จ งหว ดปท มธาน ท นการศ กษา ได ร บท นอ ดหน นการว จ ยจากส าน กงานคณะกรรมการว จ ย แห งชาต
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x