מצגת דואר אלקטרוני

Description
מצגת דואר אלקטרוני. מהו דואר אלקטרוני. דואר אלקטרוני הוא אמצעי להעברת תכתובת ו/או קבצי מחשב בין מחשבים הנמצאים בתקשורת באמצעות מודם – קו טלפון או כבלים. הדואר האלקטרוני כמוהו כשירות דואר רגיל וניתן להעביר בו חוץ ממכתבים כל מידע ממוחשב כגון: קבצי Word, Excel , תמונות, קבצי קול וכו '.

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 40 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
/ . : Word, Excel, , '. - / . . , : Gmail.
 • ( )
 • GMAIL www.gmail.com - GMAIL
 • /
 • ( )
 • ...
 • - ? : " - gmail . NAVA@GMAIL.COM
 • Yahoo
 • Windows Live Hotmail
 • AOL
 • ....
 • 'http://google.com . . . . .... . ! . ... ' http://www.google.co.il Gmail
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks