Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

Description
To μάθημα της ιστορίας μέσα απο εννοιολογικούς χάρτες.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: | Download: 0

Share
Transcript
 • Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή ΕΝΟΤΗΤΑ E Κεφάλαιο 5 vp
 • Μάιος 1919 Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στο λιµάνι της Σµύρνης αναλαµβάνοντας τη διοίκησή της για 5 χρόνια.
 • Αύγουστος 1920 Συνθήκη των Σεβρών - η Οθωµανική Αυτοκρατορία διαµελίζεται και παραχωρούνται… • Στην Αγγλία τα στενά του Βοσπόρου και η Kωνσταντινούπολη. • Στην Ιταλία η Αττάλεια. • Στη Γαλλία η Κιλικία. • Στην Ελλάδα η περιοχή της Σµύρνης. Νοέµβριος 1920 Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές και… επανέρχεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος - δυσαρέσκεια Άγγλων & Γάλλων αντικαθίσταται η ηγεσία του στρατεύματος και ο πόλεμος συνεχίζεται.
 • 1920-1921 Ο ελληνικός στρατός συγκρούεται µε Τούρκους στρατιώτες & αντάρτες και προχωρά στο εσωτερικό της Μ. Ασίας φτάνοντας ως το Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ. Οι Τούρκοι υποχωρούν και οχυρώνονται στην Άγκυρα. Ο ελληνικός στρατός περνά τον ποταµό Σαγγάριο και την Αλµυρά έρηµο. Οι Τούρκοι οργανώνονται υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεµάλ, που τον εφοδιάζουν Ιταλοί & Γάλλοι και τον υποστηρίζουν οι Σοβιετικοί. Αύγουστος 1921 Ο ελληνικός στρατός αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα ανεφοδιασµού. Οπισθοχωρεί και οχυρώνεται στη γραµµή Εσκί Σεχίρ - Κιουτάχεια - Αφιόν Καραχισάρ.
 • Αύγουστος 1922 Οι Τούρκοι αντεπιτίθενται και σπάνε την αµυντική γραµµή του ελληνικού στρατού. Ο ελληνικός στρατός υποχωρεί και µαζί του χιλιάδες Έλληνες φοβούµενοι τα αντίποινα. Οι Τούρκοι καταδιώκουν τους ελληνικούς πληθυσµούς. Τέλη Αυγούστου µπαίνουν στη Σµύρνη και ακολουθεί φοβερή καταστροφή.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x